Regeringen satsar på klimatsmarta transporter i vårbudgeten

Publicerad 09 april 2021

Fler godstransporter på järnväg, ytterligare medel för att upprätthålla kapaciteten i kollektivtrafiken under coronapandemin och att påbörja arbetet med ett nationellt biljettsystem för all kollektivtrafik är i fokus när regeringen satsar på klimatsmarta transporter i vårbudgeten. Förslagen bygger på en överenskommelse mellan regeringspartierna, Centerpartiet och Liberalerna.

Tillgängliga och klimatsmarta transporter med tåg eller kollektivtrafik är en viktig del i att nå regeringens högt ställda klimat- och miljömål och en förutsättning för många att kunna ta sig till jobb och skola. Därför föreslår regeringen flera åtgärder i vårändringsbudgeten som ska bidra till att fler godstransporter körs på järnväg, att kollektivtrafiken upprätthåller ett högt utbud under pandemin och att det ska vara enkelt att åka kollektivt i hela Sverige.

Det är viktigt att kollektivtrafiken kan möta de behov som finns och köras i den omfattning som krävs för att minska risken för trängsel och ökad smittspridning. Mot bakgrund av detta avsätter regeringen ytterligare 1 miljard kronor under 2021 i ett riktat stöd till de regionala kollektivtrafikmyndigheterna, utöver de 2 miljarder kronor som redan avsatts i budgetpropositionen för 2021. Stödet ska bidra till att upprätthålla ett högt utbud av kollektivtrafik för att undvika trängsel och ökad smittspridning.

Den som vill resa kollektivt i hela Sverige måste idag anpassa sig till flera olika system för att köpa biljetter och hitta information. Det kan utgöra ett hinder för att fler på sikt ska välja att resa med kollektivtrafiken. Ett nationellt biljettsystem för kollektivtrafik kan förenkla för resenärer och förenkla klimatsmarta val. Regeringen avsätter därför 30 miljoner kronor under 2021 för att påbörja arbetet med att införa ett nationellt biljettsystem för kollektivtrafik.

För att öka överflyttningen av transporter från väg till järnväg föreslår regeringen att miljökompensationen förstärks med ytterligare 150 miljoner kronor årligen under 2021–2025. Miljökompensationen stärker godsoperatörernas möjligheter att genomföra nödvändiga investeringar och kompenserar för kostnader som annars påverkar priset. Redan 2018 införde regeringen en miljökompensation som har förlängts och vässats så att den än tydligare riktas mot de godstransporter på järnväg som har konkurrens från vägtransporter.

Otillräcklig satsning på kollektivtrafiken

För att undvika trängsel körs kollektivtrafiken med full omfattning trots att resandet minskat kraftigt. Regeringen meddelade i dag, fredag, att statens ersättningar för minskade intäkter från biljettförsäljning ökas från 2 till 3 miljarder kronor 2021.

− Att regeringen ökar stödet är förstås bra, men tillskottet räcker inte. Intäktstappet från biljettförsäljningen väntas bli mer än 10 miljarder kronor i år. Det riktade stödet behöver täcka hela intäktstappet för att bidra till en fortsatt stark kollektivtrafik, säger Anders Knape, ordförande för Sveriges Kommuner och Regioner (SKR).

För 2020 ersatte regeringen regionerna med 3 miljarder kronor, samtidigt som intäktsbortfallet i kollektivtrafiken blev drygt 7 miljarder kronor.

Ett annat besked är att regeringen avsätter 30 miljoner kronor för att påbörja arbetet med att införa ett nationellt biljettsystem för kollektivtrafik.

− Det är bra att arbetet med det nationella biljettsystemet kommer igång. När det är på plats kommer det förenkla resandet och göra kollektivtrafiken ännu mer attraktiv. Det är viktigt införandet sker vid en lämplig tidpunkt och bidrar till återstarten efter pandemin. SKR bidrar gärna i arbetet med biljettsystemet och vi förutsätter att staten har en nära dialog med de regionala kollektivtrafikmyndigheterna, säger Anders Knape.

Anders Knape

Det tragiska jubileet på Drottninggatan i Stockholm

Idag så är det ju fyra år sedan den tragiska händelsen inträffade. Red har en upplevelse från korsningen vid Åhlens.

Jobbade som polis i Klara och på lördagar så var det ju mycket gångtrafik i korsningen. Vi var tvugnan att dirigera gångarna så att bilarna kunde komma fram fungerade inte korsningen där så kunde det bli stopp i Sergelrondellen. När gångarna blev stoppade så stod det mellan 500 och 1000 personer där. 

Ett roligt fenomen var att ibland så såg jag en person som sicksackade sig fram genom massan. Hen märktes ju.

När hen steg ut i korsningen så blåste jag i pipan och pekade på hen som då hppade till och de andra gångarna fick ett gott skratt

Stockholms Stad har varit kloka och har placerat hinder så att man inte kan köra bil i korsningen.

 

Goda råd för bilkörning i påsk

Res bara om du måste under påsken. Om du ger dig ut på vägarna så ta det lugnt, håll avstånd och anpassa hastigheten efter väglaget.

 
 

Läs mer om Folkhälsomyndighetens rekommendationer vid resor och tillfällig vistelse på annan ort på krisinformation.se, se länk nedan. Folkhälsomyndigheten är tydlig med att eventuella resor bör ske på ett sätt som minimerar risken för smittspridning. Tänk därför på att begränsa det kollektiva resandet så mycket som möjligt.

Krisinformation.se (annan webbplats)

Om du tar bilen i påsk så är det bra att påminna sig om att Sverige är ett avlångt land där väder och väglag kan skifta från söder till norr. Ta därför god tid på dig och ta gärna flera pauser.

Planera din resa

Även om det kan innebära något längre resväg kan det vara klokt att välja vägar med mitträcken eller trafiksäkerhetskameror eftersom de är säkrare. Det kan även vara klokt att undvika vägar som är väldigt trafikintensiva. Trafikverket har tagit fram kartor som visar var det finns mitträcken, trafiksäkerhetskameror och vilka som är de mest trafikintensiva vägarna. Använd gärna kartorna när du planerar din resa, se länkar längre ner.

Ta också hjälp av Trafikverkets trafikinformation innan du ger dig ut på resa. Här får du veta om det till exempel är vägarbeten eller tjälskador på den väg du tänkt ta. Ibland kan det vara bättre att ta en omväg eller välja en annan väg för att det ska gå smidigare! Den aktuella informationen om tågtrafiken hittar du också här.

Rätt hastighet räddar liv

Att ha bråttom är en vanlig anledning till att man kör för fort. Hastigheten är den faktor som har störst betydelse för hur allvarliga följder en trafikolycka får. Mer än hälften av bilisterna håller högre hastigheter än gällande hastighetsgränser. Om alla skulle hålla hastighetsgränserna sparar vi minst 100 liv varje år.

Restiden påverkas endast marginellt vid sänkt hastighet. Om du kör i 80 km/timmen istället för 90 förlorar du maximalt 50 sekunder per mil. Andra vinster blir minskade bränslekostnader och lägre utsläpp av koldioxid.

På vår webbplats finns en tidsomvandlare för ändrad hastighet på väg, se länk längre ner. Här kan du testa hur din restid påverkas när du ändrar din hastighet.

Omkörningsförbud på E4 norr om Gävle

För att få bättre flyt i trafiken på E4 mellan Gävle och Tönnebro och för att minska risken för köolyckor har Trafikverket i samverkan med Polisen, beslutat att införa omkörningsförbud:

 • Onsdag 31 mars, klockan 13-22 i norrgående riktning
 • Skärtorsdag, 1 april, klockan 13–22, i norrgående riktning
 • Söndag 4 april, klockan 13-22, i södergående riktning
 • Annandag påsk, 5 april, klockan 13–22, i södergående riktning

Åtgärder för friskare luft

Trafikverket arbetar med åtgärdsprogram för en friskare luft i särskilt utsatta områden och tätorter runtom i landet. Våra åtgärder är inriktade på att minska utsläppen av partiklar, kvävedioxid och kolväten. Vi medverkar också till forskning inom luft.

 

Genom åtgärdsprogram, enligt 5 kapitlet miljöbalken och 6 § luftkvalitetsförordning 2010:477, för att klara miljökvalitetsnormer medverkar Trafikverket till att förbättra situationen i särskilt utsatta områden och tätorter i landet. Tillsammans med andra aktörer används till exempel driftmetoder för att få ned partikelhalterna under de perioder då problemet är störst.

Trafikverkets åtgärder är i första hand inriktade mot att minska utsläppen av partiklar och kvävedioxid. Det är dessa ämnen som är svårast att nå uppsatta mål och miljökvalitetsnormer för.

Vi medverkar även till forskning som syftar till att utveckla metoder för att minska utsläpp och halter. Exempel är utveckling av vägbeläggningar, drift- och underhållsmetoder, utveckling av åtgärder och utveckling av effektsamband och modellverktyg.

Mindre utsläpp från fordon och arbetsmaskiner

Trafikverket påverkar utsläppen bland annat genom att utforma upphandlingar som ställer krav på låga utsläpp från fordon och arbetsmaskiner. Genom åtgärdsval enligt fyrstegsprincipen kan vägtransportsektorn påverkas till mindre utsläpp.

Att öka utbytestakten från äldre fordon med sämre emissionsegenskaper till nyare och mer miljöanpassade person- och lastbilar är den åtgärd som skulle ge störst nytta för luftkvaliteten. Arbetet med att få ned utsläppen från nya fordon och arbetsmaskiner bedrivs på EU-nivå.

Mindre mängd slitagepartiklar

I vissa särskilt utsatta områden längs det statliga vägnätet kan mängden inandningsbara partiklar minskas genom dammbindning och förbättrad renhållning. Åtgärderna kan sättas in tillfälligt under de perioder då problemen är som störst.

Genom information om partiklars hälsoeffekter och dubbdäckens bidrag, vill vi få dem som kör mycket i tätort att överväga dubbfria vinterdäck.

Miljöanpassad hastighet

Ett forskningsprojekt i Stockholmsområdet (Miljöanpassad hastighet på E18) om samband mellan trafik, fordonshastighet och partikelhalter genomfördes 2009-2011.

Studien visade att det finns ett signifikant samband mellan hastighet och partikelhalter. En högre hastighet orsakar både ett större slitage och en ökad uppvirvling av slitagepartiklar, som skapar en så kallad dammdepå, till vägens omgivningar. Sedan forskarstudien utfördes har Trafikverket infört säsongsanpassad hastighet på de vägsträckor på det statliga vägnätet där partikelhalterna är som högst. Det innebär att hastigheten sänks mellan 10-20 km/h beroende på ursprunglig hastighet under dubbdäckssäsong då halterna är som högst.

Problemen med miljöanpassad hastighet är efterlevnaden av den skyltade hastigheten. Mätningar visar att en minskad hastighet med 10 km/h på vägar som tidigare har haft högre hastigheter enbart får en minskad hastighet på ca 3 km/h i medelhastighet. En minskad skyltad hastighet med 20 km/h minskar enbart hastigheten med ca 6 km/h i medelhastighet. För att få större efterlevnad genomför nu Trafikverket ett forskarprojekt i Stockholmsområdet (”Aktiv trafikstyrning för förbättrad luftkvalitet och minskad klimatpåverkan utmed statligt vägnät”) som studerar om aktiv trafikstyrning med hjälp av digitala skyltade hastigheter och skyltar med kommunikation om orsak till minskad hastighet under de tider och dagar då luftföroreningshalterna är som högst, kan få till en större efterlevnad.

Fordonens hastighet är inte den främsta förklaringen till höga partikelhalter. Trafikflödets variation förklarar över 90 procent av halternas variation på vägsträckan. Partikelhalten i luften är högst de dagar under dubbdäckssäsongen när vägbanorna torkar upp.

Du kan ta del av rapporten från forskningsprojektet samt om nuvarande forskningsprojekt längre ner på denna sida.

Minskad exponering

Trafikverket arbetar på flera olika sätt för att bidra till attraktiva tätorter. En del i detta är att genom en god samhällsplanering minska människors exponering för luftföroreningar. Trafikverket arbetar då både med att följa miljömålet Frisk luft och miljökvalitetsnormerna för utomhusluft i ombyggnads- och nybyggnadsprojekt samt i samarbetet med kommunerna i deras översiktsplanering och planering av bebyggelse. Alla insatser för minskade utsläpp och halter där människor vistas är viktiga, eftersom det inte finns någon tröskelnivå där halterna är ofarliga.

Framåtblick

Det finns ingen quick-fix mot luftkvalitetsproblemen i tätorterna, utan det är ett tålmodigt och långsiktigt arbete med flera olika samverkande delar. Förutom dammbindning, minskad dubbdäcksandel och renare fordon, behövs en utveckling mot ett samhälle och transportsystem där den egna bilen har en minskad roll som transportmedel och där man löser tillgängligheten i större grad genom en effektiv kollektivtrafik och förbättrade möjligheter att gå och cykla. Koordineringen med Trafikverkets verksamhet för att nå klimatmålen är därmed väsentlig. 

Så kan du bidra till renare luft

 • Kör du en ny bil med antisladdsystem, kör helst med dubbfria vinterdäck. Speciellt om du kör mycket i stadsområden där många människor bor.
 • Håll hastigheten. Lägre fart ger mindre partiklar.
 • Gå, cykla eller åk kollektivt om du har möjlighet till det, det gör även nytta ur buller- och klimatsynpunkt.
Kraftsamling för ökat engagemang i trafiksäkerhetsfrågor
29.3.2021 08:00:00 | Trafikverket

Nu lanserar Trafikverket och en rad andra aktörer initiativet Zhero för ökad trafiksäkerhet. Alla behöver hjälpas åt för att vi ska nå Nollvisionen. Trafiksäkerhet är en samhällsfråga där alla tjänar på att bidra – både organisationer och privatpersoner.

Kraftsamling för ökat engagemang i trafiksäkerhetsfrågor
29.3.2021 08:00:00 | Trafikverket
Nu lanserar Trafikverket och en rad andra aktörer initiativet Zhero för ökad trafiksäkerhet. Alla behöver hjälpas åt för att vi ska nå Nollvisionen. Trafiksäkerhet är en samhällsfråga där alla tjänar på att bidra – både organisationer och privatpersoner.


Organisationer som utformar vägsystemet eller utvecklar fordon har ett stort ansvar för att skapa förutsättningar för trafiksäkerhet. Grunden är att det ska vara lätt att göra rätt i trafiken. När det sker en olycka ska systemet skydda användaren.

Men vi är också beroende av att spelregler följs, så att det finns möjligheter att överleva om olyckan är framme. Dit hör exempelvis att respektera hastighetsgränserna och att inte köra onykter. Om alla höll hastighetsgränsen skulle ca 100 liv räddas per år. Vad många inte vet är att fortkörning med 5–10 km/h har stor betydelse för konsekvenserna av en olycka, eller att nära 25 procent av alla dödsolyckor har koppling till rattonykterhet.

Även om Nollvisionens senaste etappmål nåddes, finns en del utmaningar att jobba vidare med. Exempelvis visar undersökningar* att bara var tredje person anser att ett av de viktigaste beteendena för trafiksäkerheten är att hålla hastighetsgränserna.Maria Krafft, måldirektör trafiksäkerhet på Trafikverket

Trafikverket: Kraftsamling för ökat engagemang i trafiksäkerhetsfrågor
 
 

Organisationer som utformar vägsystemet eller utvecklar fordon har ett stort ansvar för att skapa förutsättningar för trafiksäkerhet. Grunden är att det ska vara lätt att göra rätt i trafiken. När det sker en olycka ska systemet skydda användaren.

Men vi är också beroende av att spelregler följs, så att det finns möjligheter att överleva om olyckan är framme. Dit hör exempelvis att respektera hastighetsgränserna och att inte köra onykter. Om alla höll hastighetsgränsen skulle ca 100 liv räddas per år. Vad många inte vet är att fortkörning med 5–10 km/h har stor betydelse för konsekvenserna av en olycka, eller att nära 25 procent av alla dödsolyckor har koppling till rattonykterhet.

Även om Nollvisionens senaste etappmål nåddes, finns en del utmaningar att jobba vidare med. Exempelvis visar undersökningar* att bara var tredje person anser att ett av de viktigaste beteendena för trafiksäkerheten är att hålla hastighetsgränserna.

– Alla som använder vägsystemet kan bidra till att förändra normer – privatpersoner, företag och organisationer, konstaterar Maria Krafft, måldirektör trafiksäkerhet på Trafikverket. Det finns stora möjligheter för ledare att ta ansvar för trafiksäkerhet i den egna verksamheten. Säkra resor är en hållbarhets- och arbetsmiljöfråga. Företag behöver ta ansvar för sina trafiksäkerhetsavtryck, på samma sätt som man redovisar sina klimatavtryck. När många engagerar sig i trafiksäkerhet finns stora möjligheter att minska skadade och omkomna i vägtrafiken.

Tillsammans är vi Zhero – på väg mot Nollvisionen
Nu lanserar Trafikverket och en rad andra aktörer satsningen Zhero, som är ett led i Trafikverkets regeringsuppdrag att genomföra informations- och kunskapshöjande insatser inom området medborgar- och trafikantinformation för ökad trafiksäkerhet i vägtrafiken.

För att öka förståelse och acceptans för trafiksäkerhetsåtgärder, och vad som är ett trafiksäkert beteende, kommer vi inom Zhero kommunicera för att lyfta frågan högre på samhällsagendan. I ett hållbart vägsystem vill man inte bara överleva – det finns också krav på att minska utsläpp och att känna sig trygg och trivas i blandade trafikmiljöer. En förflyttning till ett mer trafiksäkert beteende ger många fler hållbarhetsvinster, som exempelvis luftkvalitet, buller och minskat klimatutsläpp.

Nollvisionen bygger på tre byggstenar: säkra vägar, säkra fordon och säkra användare. Inom Zhero fokuserar vi på den säkra användaren. Vi som rör oss i trafiken behöver använda vägar, fordon och säkerhetsutrustning på ett ansvarsfullt sätt.

Intressant nog är i stort sett samtliga trafikanter eniga om att de själva visar hänsyn gentemot andra i trafiken. Mer än 9 av 10 instämmer i påståendet. Man anser alltså att det är övriga trafikanters bristande hänsyn som skapar sämre trafiksäkerhet.*

– Det säger en hel del om hur vi alla faktiskt kan bidra i det här arbetet, avslutar Maria Krafft.

Aktörer inom Zhero
Trafikverket, ArbetsmiljöverketFolksamGöteborgs stadMHFNTFPolisenSafer, Stockholms stadSTR och Transportstyrelsen.

Om konceptet Zhero
Zhero är en sammanslagning av zero/noll och hero/hjälte. Noll som i Nollvision, noll kilometer över, noll alkohol och narkotika i trafiken. Hjälte är den som visar omtanke i trafiken och därmed är med och bidrar till att rädda liv. Zhero ska signalera vad som är önskat beteende och att man genom att ansluta sig till rörelsen, som aktör eller individ, står upp för en sund social norm som attraherar andra. Zhero ska bidra till förståelse för att man också kan bidra till andra hållbarhetsmål genom att agera trafiksäkert. Målet är att Zheros budskap blir något man vill stå bakom och vara en del av.

Mer information på www.zhero.se

Goda råd för bilkörning i påsk

Res bara om du måste under påsken. Om du ger dig ut på vägarna så ta det lugnt, håll avstånd och anpassa hastigheten efter väglaget.

 

Läs mer om Folkhälsomyndighetens rekommendationer vid resor och tillfällig vistelse på annan ort på krisinformation.se, se länk nedan. Folkhälsomyndigheten är tydlig med att eventuella resor bör ske på ett sätt som minimerar risken för smittspridning. Tänk därför på att begränsa det kollektiva resandet så mycket som möjligt.

Krisinformation.se (annan webbplats)

Om du tar bilen i påsk så är det bra att påminna sig om att Sverige är ett avlångt land där väder och väglag kan skifta från söder till norr. Ta därför god tid på dig och ta gärna flera pauser.

Planera din resa

Även om det kan innebära något längre resväg kan det vara klokt att välja vägar med mitträcken eller trafiksäkerhetskameror eftersom de är säkrare. Det kan även vara klokt att undvika vägar som är väldigt trafikintensiva. Trafikverket har tagit fram kartor som visar var det finns mitträcken, trafiksäkerhetskameror och vilka som är de mest trafikintensiva vägarna. Använd gärna kartorna när du planerar din resa, se länkar längre ner.

Ta också hjälp av Trafikverkets trafikinformation innan du ger dig ut på resa. Här får du veta om det till exempel är vägarbeten eller tjälskador på den väg du tänkt ta. Ibland kan det vara bättre att ta en omväg eller välja en annan väg för att det ska gå smidigare! Den aktuella informationen om tågtrafiken hittar du också här.

Rätt hastighet räddar liv

Att ha bråttom är en vanlig anledning till att man kör för fort. Hastigheten är den faktor som har störst betydelse för hur allvarliga följder en trafikolycka får. Mer än hälften av bilisterna håller högre hastigheter än gällande hastighetsgränser. Om alla skulle hålla hastighetsgränserna sparar vi minst 100 liv varje år.

Restiden påverkas endast marginellt vid sänkt hastighet. Om du kör i 80 km/timmen istället för 90 förlorar du maximalt 50 sekunder per mil. Andra vinster blir minskade bränslekostnader och lägre utsläpp av koldioxid.

På vår webbplats finns en tidsomvandlare för ändrad hastighet på väg, se länk längre ner. Här kan du testa hur din restid påverkas när du ändrar din hastighet.

Omkörningsförbud på E4 norr om Gävle

För att få bättre flyt i trafiken på E4 mellan Gävle och Tönnebro och för att minska risken för köolyckor har Trafikverket i samverkan med Polisen, beslutat att införa omkörningsförbud:

 • Onsdag 31 mars, klockan 13-22 i norrgående riktning
 • Skärtorsdag, 1 april, klockan 13–22, i norrgående riktning
 • Söndag 4 april, klockan 13-22, i södergående riktning
 • Annandag påsk, 5 april, klockan 13–22, i södergående riktning
 • snöborste och isskrapa
 • startkablar
 • bogserlina
 • extra varningstriangel
 • reflexvästar/reflexer till alla i bilen
 • ficklampa
 • varma kläder
 • filt eller pläd
 • laddad mobiltelefon

Fler än 1500 som körde för fort

Under vecka 10 genomfördes en nationell trafikvecka med fokus hastighet i tätbebyggt område. I region Mitt rapporterades sammanlagt 1534 personer för hastighetsöverträdelser.

 

Syftet med trafikveckan är att öka trafiksäkerheten och komma närmare målen i Nollvisionen, att ingen ska dö eller skadas allvarligt i trafiken. Under hastighetsveckan lades extra fokus på att genomföra kontroller i tätbebyggda områden, t ex i närheten av skolor och förskolor, i stadskärnan eller i bostadsområden.

– På de sträckor där vi har fått önskemål om att genomföra kontroller för att man upplever att det körs för fort, där har vi nu genomfört 20-minuters kontroller med goda resultat, berättar Maria Rosander, samordnare för trafiken vid polisen i region Mitt.

Sammanlagt rapporterades 1534 personer för hastighetsöverträdelser, närmare 25 % av dessa personer körde mellan 6-9 km/h för fort. 

– Vi kommer att lägga stort fokus på just små hastighetsöverträdelser framöver även utanför trafikveckorna, eftersom de har stor påverkan på medelhastigheten, säger Maria Rosander.

Att det upptäcktes 39 narkotikabrott i samband med kontrollerna visar att en hastighetsöverträdelse kan var en möjlig ingång till att hitta annan brottslighet.

– Även om vi just nu inte genomför nykterhetskontroller av rutin pga. pandemin, så jobbar vi ändå aktivt med nykterhet i trafiken. En förare som kör för fort och sedan misstänks för drograttfylleri kommer bort från vägen och därmed blir trafikmiljön säkrare, avslutar Maria Rosander.

Skyltning av adresser i Uppsala.

Uppsala stad måste skärpa sig.


Man kan med fördel vända sig till Stockholms Stad för hjälp.
När jag kontade Uppsala Kommun så fick jag det här till svar:

 

Uppsala kommun <aterkoppling@uppsala.se>
Tis 2021-03-09 09:36

 

 

 

Hej!

De gator kommunen ansvar för har skyltning. Återkom gärna med förtydligande vad för skyltning som saknas så får vi titta över det på plats.

Önskar en fin dag!

Med vänlig hälsning
Uppsala kommun
Projektledning Anläggning 
 
Menade då kommunen att jag skulle titta i varje korsning. Enligt min uppfattning så är det Kommunens ansvar.
 
Men jag tittade i korsningar när jag ändå passerade.
 

 

Så här ser skyltningen ut i Stockholm och den finns i varje korsning.