01 augusti 15:27, Trafikbrott, UppsalaÖverlast ledde till anmälan om olovlig körning och omhändertaget körkort

En fordonsförare stoppades av polis på E4 vid trafikkontrollplats Tre ängar utanför Storvreta. Föraren hade ett tillkopplat släp till dragfordonet och efter vägning visade det sig att släpet hade tyngre last än vad föraren hade behörighet för.

Det hela ledde till att föraren blev misstänkt för olovlig körning och körkortet omhändertogs på plats.

Sol, vind och vatten – allt påverkar våra vägar och järnvägar 14.7.2021 15:31:54

 

De närmsta dagarna väntas temperaturen i hela landet ligga på drygt 30 grader. Trafikverket bedömer att det finns risk för att solkurvor ska uppstå på järnvägen som påverkar tågtrafiken. Även vägarna påverkas av värmen.

De höga temperaturerna som enligt SMHI:s prognos kommer att vara aktuella under perioden 14 juli och fram emot veckoslutet, gör att Trafikverket fattat beslut om att sänka hastigheten på ett antal järnvägsbanor och bandelar. I nuläget är trafiken inte trafikstoppad på någon sträcka men några av de företag som trafikerar har valt att ställa in tåg på grund av de nedsatta hastigheterna.

Anledningen till att man sänker hastigheten är en säkerhetsåtgärd för att minska belastningen och kunna förhindra en solkurva. Solkurvor är en allvarlig störning som ökar risken för urspårning. Enbart solvärmen är sällan den primära orsaken, trots att den har gett utknäckningen dess namn. Den är däremot oftast den utlösande faktorn. 

Hastighetsnedsättningarna innebär att det blir förseningar. Därför uppmanas resenärerna att hämta trafikinformation från respektive tågbolag. På trafikverket 

De höga temperaturerna som enligt SMHI:s prognos kommer att vara aktuella under perioden 14 juli och fram emot veckoslutet, gör att Trafikverket fattat beslut om att sänka hastigheten på ett antal järnvägsbanor och bandelar. I nuläget är trafiken inte trafikstoppad på någon sträcka men några av de företag som trafikerar har valt att ställa in tåg på grund av de nedsatta hastigheterna.

Anledningen till att man sänker hastigheten är en säkerhetsåtgärd för att minska belastningen och kunna förhindra en solkurva. Solkurvor är en allvarlig störning som ökar risken för urspårning. Enbart solvärmen är sällan den primära orsaken, trots att den har gett utknäckningen dess namn. Den är däremot oftast den utlösande faktorn. 

Hastighetsnedsättningarna innebär att det blir förseningar. Därför uppmanas resenärerna att hämta trafikinformation från respektive tågbolag. På trafikverket uppdateras all på www.trafikverket.se

Annika Canaki, avdelningschef region syd Vägverket

–Risken för solkurvor på järnvägen är stor vid dessa höga temperaturer, säger Annika Canaki, avdelningschef region syd Trafikverket. Hastighetssänkningarna görs för att minska belastningen på känsliga bandelar och där med minska risken för att solkurvor uppstår. Vid behov besiktigas banorna innan trafiken kan börja köra som normalt igen. 

Hala vägar även sommartid
När asfalten blir riktigt varm så ökar risken för att väggreppet kan försämras snabbt. Nybelagda vägar är i enstaka fall särskilt utsatta eftersom bindmedel kan tränga upp till ytan vid långvarigt höga temperaturer. Fenomenet kallas ofta ”blödande asfalt” och kan medföra att vägbanan blir hal.

–Anpassa hastigheten och håll avståndet till framförvarande fordon är de viktigaste råden, säger, säger Annika Canaki. Bromssträcka och styrförmåga är helt avgörande om det händer något oväntat. Var extra uppmärksam och kör försiktigt, håll avstånd och var utvilad.

Vägbanor och vägmarkeringar kan även bli mycket hala vid regn som kommer efter en längre period med uppehållsväder. Vid kraftig nederbörd finns risk för vattenplaning och även vid lägre hastigheter kan fordonet bli svårt att manövrera.

Håll hastigheten och rädda liv

Mellan den 14 och 20 juni genomför polisen en nationell trafikvecka med fokus hastighet. Extra kontroller genomförs i syfte att uppmärksamma vikten av att följa skyltad hastighet och för att öka trafiksäkerheten.

 

Antalet omkomna har sjunkit de senaste åren, men målet är att ingen ska dö eller skadas allvarligt i vägtrafikmiljön.

– Hastigheten har stor påverkan på utgången av en trafikolycka. Tyvärr ser vi fortfarande att alldeles för många kör för fort. Det vi behöver är en attitydförändring: Att köra för fort ska vara lika oacceptabelt som att köra onykter, för det är lika illa och sätter liv på spel, säger Ursula Edström, trafikstrateg vid polisen.

Enligt mätningar kör de flesta trafikanterna lite för fort och detta har stor påverkan på medelhastigheten. Därför fokusererar polisen inte endast på de som kör mycket för fort, även de som kör lite för fort kommer att rapporteras.

– Man får inte glömma att det i slutändan handlar om att rädda liv. Vi kan alla bidra till en säkrare trafikmiljö. Följ skyltad hastighet, var ett föredöme i trafiken och säg ifrån när personer i din närhet kör för fort, säger Ursula Edström.

Hastighetskontrollerna under trafikveckan genomförs såväl synligt, men även genom dold övervakning i video-/pilotfordon.

Samverkan med andra aktörer

Tillsammans med många andra myndigheter och aktörer jobbar polisen med målen i Nollvisionen, att ingen ska dö eller skadas allvarligt i trafiken. I våras startade Trafikverkets initiativ Zhero, som syftar till öka förståelse och acceptans för trafiksäkerhetsåtgärder.

– Alla behöver hjälpas åt för att vi ska nå Nollvisionen. Trafiksäkerhet är en samhällsfråga där alla tjänar på att bidra – både organisationer och privatpersoner. Inom Zhero fokuserar vi i år och nästa år på ökad hastighetshetsefterlevnad. Om alla håller hastighetsgränserna sparar vi cirka 100 liv per år. Varva ner så räddar vi liv, säger Maria Krafft, måldirektör trafiksäkerhet Trafikverket och talesperson för Zhero. 

Polisen är en av många aktörer som står bakom intitiativet. 

Trafikvecka med fokus på brott på väg

Polisen genomför en nationell trafikvecka mellan den 10 och 16 maj. Fokus är det som kallas brott på väg.

 Polisen förebygger och förhindrar brott av många olika slag vid sitt arbete längs vägnätet. Många kriminella använder vägnätet som en del i sin brottsplan, till exempel för att ta sig till och från en brottsplats. Under trafikveckan riktar polisen därför extra uppmärksamhet mot huvudvägnätet som möjliggör snabba förflyttningar genom landet, dvs. riksvägar och europavägar.

– Våra kontroller är ett effektivt sätt att upptäcka olika slags brottslighet där kriminella använder vägnätet, berättar Ursula Edström, trafikstrateg vid polisen.

Genom kontroller av fordon, förare och passagerare upptäcks bland annat stöldgods, men även vapen, ammunition, narkotika eller efterlysta personer.

– Vi ser tyvärr ofta att bilförare blinkar med helljus för att varna andra trafikanter för polisens kontroller. Att blinka för att varna andra för en trafikkontroll kan bli riskabelt, du ju inte vem du varnar. Det kan till exempel vara yrkeskriminella eller någon som är drogpåverkad, säger Ursula Edström.

Vid en trafikkontroll utförs vid behov utlänningskontroller och ingående slagningar i polisens datasystem. För att nå ett så bra resultat som möjligt samverkar polisen med både interna och ibland även externa experter. Givetvis kontrolleras också körkortsbehörigheter.

Polisens trafiksäkerhetsarbete

 • Visionen för polisens trafiksäkerhetsarbete är att ingen ska dö eller skadas i trafiken.
 • Polisen genomför årligen olika typer av nationella trafikinsatser och vecka 19 är det fokus på brott på väg.

Om polisens trafikkontroller

 

Bromma flygplats och flygets barndom i statistiken

Senast uppdaterad: 2021-04-22

När vi diskuterar hur pandemi och ändrade resvanor påverkar det framtida behovet av flygplatser, och kanske framför allt Bromma flygplats, kan det vara intressant att återvända till statistiken om flygets barndom i Sverige.

Douglas DC 3, "Örnen" vid Bromma. ABA:s Douglasmaskin ankommer från London. Tekniska Museet

I Statistisk årsbok finns spår av det svenska flygets snabba utveckling mellan världskrigen, och framför allt hur stor vikt invigningen av Bromma flygplats kan ha haft för utvecklingen.

Första flygstatistiken

Den första flygstatistiken i SCB:s digitaliserade källor finns i Statistisk årsbok för 1927, där man redogör för flygtrafiken mellan Sverige och utlandet år 1926. Under våren är det få plan som landar, inga alls i januari. Under sommaren tar det fart med över 200 landningar i juni, och flyget fortsätter långt in på hösten, med 26 plan som landar även i december. 

Flygtrafiken mellan Sverige och utlandet år 1926, Statistisk årsbok 1927, sidan 196 (pdf) 

Lufttrafik och de första flygplatserna

Redan något år senare, i Statistisk årsbok från 1928, samlar man in mer flygstatistik och redogör nu för hur de statsunderstödda luftfartslederna 1927 är lika många som året innan, alltså fyra stycken, men att antalet påbörjade enkelturer är något färre än 1926, 472 jämfört med 499 året före. Man kan också utläsa att regelbundenheten uppskattas till 100 procent för sträckan mellan Göteborg och Malmö, det vill säga att flygturerna avgått samma dag som angetts i tidtabellen.

Tab. 155. Den statsunderstödda svenska lufttrafiken åren 1925-1927. Statistisk årsbok 1928, sidan 203 (pdf)

I nästa tabell från samma årsbok från 1928, kan man se att antalet påstigna passagerare var ungefär detsamma åren 1926 och 1927, närmare bestämt 6 818 år 1926 och 6 838 år 1927. Samtidigt har antalet plan till och från utlandet ökat med flera hundra. 

Tab. 156. Trafiken på rikets civila flygplatser åren 1926 och 1927. Statistisk årsbok 1928, sidan 203 (pdf)

Stora ökningar efter Bromma invigs

Det svenska flyget växer under 1920- och 30-talen, och man debatterar om var en ny flygplats för Stockholm ska byggas. Under 30-talets första år bestämmer man sig för Bromma, och flygplatsen invigs 1936. Redan året efter kan man se att den nya flygplatsen sannolikt fick stor påverkan på flyget i Sverige.

1936, alltså det år Bromma invigdes i maj, avgick totalt 9 140 plan inom landet, varav 1 543 var regelbunden linjefart. Redan året efter avgick 17 445 plan inrikes, varav 2 781 var reguljära linjer. Alltså nästan en fördubbling. Antalet påstigna passagerare ökade också mellan åren, från 35 274 år 1926, till 48 155 året efter.

Tab. 144. Trafiken å rikets civila flygplatser åren 1936 och 1937. Statistisk årsbok 1938, sidan 203

Tittar man i Statistisk årsbok några år senare, 1951, bekräftas bilden. Där kan man se hur det internationella linjeflyget, alltså planerade avgångar med tidtabell, fördubblade flygtiden mellan åren 1931-35 och 1936-39. En utveckling som gick starkt tillbaka under krigsåren, för att sedan ta ny och ännu starkare fart efter kriget. Inrikesflyget fortsatte däremot att utvecklas starkt även under andra världskriget, men var fortfarande en mindre del av det totala flyget, både som flygtimmar och flygsträcka.  

Svensk regelbunden lufttrafik (linjefart) åren 1926-1950. Statistisk årsbok 1951, sidan 174 (pdf)

Regeringen satsar på klimatsmarta transporter i vårbudgeten

Publicerad 09 april 2021

Fler godstransporter på järnväg, ytterligare medel för att upprätthålla kapaciteten i kollektivtrafiken under coronapandemin och att påbörja arbetet med ett nationellt biljettsystem för all kollektivtrafik är i fokus när regeringen satsar på klimatsmarta transporter i vårbudgeten. Förslagen bygger på en överenskommelse mellan regeringspartierna, Centerpartiet och Liberalerna.

Tillgängliga och klimatsmarta transporter med tåg eller kollektivtrafik är en viktig del i att nå regeringens högt ställda klimat- och miljömål och en förutsättning för många att kunna ta sig till jobb och skola. Därför föreslår regeringen flera åtgärder i vårändringsbudgeten som ska bidra till att fler godstransporter körs på järnväg, att kollektivtrafiken upprätthåller ett högt utbud under pandemin och att det ska vara enkelt att åka kollektivt i hela Sverige.

Det är viktigt att kollektivtrafiken kan möta de behov som finns och köras i den omfattning som krävs för att minska risken för trängsel och ökad smittspridning. Mot bakgrund av detta avsätter regeringen ytterligare 1 miljard kronor under 2021 i ett riktat stöd till de regionala kollektivtrafikmyndigheterna, utöver de 2 miljarder kronor som redan avsatts i budgetpropositionen för 2021. Stödet ska bidra till att upprätthålla ett högt utbud av kollektivtrafik för att undvika trängsel och ökad smittspridning.

Den som vill resa kollektivt i hela Sverige måste idag anpassa sig till flera olika system för att köpa biljetter och hitta information. Det kan utgöra ett hinder för att fler på sikt ska välja att resa med kollektivtrafiken. Ett nationellt biljettsystem för kollektivtrafik kan förenkla för resenärer och förenkla klimatsmarta val. Regeringen avsätter därför 30 miljoner kronor under 2021 för att påbörja arbetet med att införa ett nationellt biljettsystem för kollektivtrafik.

För att öka överflyttningen av transporter från väg till järnväg föreslår regeringen att miljökompensationen förstärks med ytterligare 150 miljoner kronor årligen under 2021–2025. Miljökompensationen stärker godsoperatörernas möjligheter att genomföra nödvändiga investeringar och kompenserar för kostnader som annars påverkar priset. Redan 2018 införde regeringen en miljökompensation som har förlängts och vässats så att den än tydligare riktas mot de godstransporter på järnväg som har konkurrens från vägtransporter.

Otillräcklig satsning på kollektivtrafiken

För att undvika trängsel körs kollektivtrafiken med full omfattning trots att resandet minskat kraftigt. Regeringen meddelade i dag, fredag, att statens ersättningar för minskade intäkter från biljettförsäljning ökas från 2 till 3 miljarder kronor 2021.

− Att regeringen ökar stödet är förstås bra, men tillskottet räcker inte. Intäktstappet från biljettförsäljningen väntas bli mer än 10 miljarder kronor i år. Det riktade stödet behöver täcka hela intäktstappet för att bidra till en fortsatt stark kollektivtrafik, säger Anders Knape, ordförande för Sveriges Kommuner och Regioner (SKR).

För 2020 ersatte regeringen regionerna med 3 miljarder kronor, samtidigt som intäktsbortfallet i kollektivtrafiken blev drygt 7 miljarder kronor.

Ett annat besked är att regeringen avsätter 30 miljoner kronor för att påbörja arbetet med att införa ett nationellt biljettsystem för kollektivtrafik.

− Det är bra att arbetet med det nationella biljettsystemet kommer igång. När det är på plats kommer det förenkla resandet och göra kollektivtrafiken ännu mer attraktiv. Det är viktigt införandet sker vid en lämplig tidpunkt och bidrar till återstarten efter pandemin. SKR bidrar gärna i arbetet med biljettsystemet och vi förutsätter att staten har en nära dialog med de regionala kollektivtrafikmyndigheterna, säger Anders Knape.

Anders Knape

Det tragiska jubileet på Drottninggatan i Stockholm

Idag så är det ju fyra år sedan den tragiska händelsen inträffade. Red har en upplevelse från korsningen vid Åhlens.

Jobbade som polis i Klara och på lördagar så var det ju mycket gångtrafik i korsningen. Vi var tvugnan att dirigera gångarna så att bilarna kunde komma fram fungerade inte korsningen där så kunde det bli stopp i Sergelrondellen. När gångarna blev stoppade så stod det mellan 500 och 1000 personer där. 

Ett roligt fenomen var att ibland så såg jag en person som sicksackade sig fram genom massan. Hen märktes ju.

När hen steg ut i korsningen så blåste jag i pipan och pekade på hen som då hppade till och de andra gångarna fick ett gott skratt

Stockholms Stad har varit kloka och har placerat hinder så att man inte kan köra bil i korsningen.

 

Goda råd för bilkörning i påsk

Res bara om du måste under påsken. Om du ger dig ut på vägarna så ta det lugnt, håll avstånd och anpassa hastigheten efter väglaget.

 
 

Läs mer om Folkhälsomyndighetens rekommendationer vid resor och tillfällig vistelse på annan ort på krisinformation.se, se länk nedan. Folkhälsomyndigheten är tydlig med att eventuella resor bör ske på ett sätt som minimerar risken för smittspridning. Tänk därför på att begränsa det kollektiva resandet så mycket som möjligt.

Krisinformation.se (annan webbplats)

Om du tar bilen i påsk så är det bra att påminna sig om att Sverige är ett avlångt land där väder och väglag kan skifta från söder till norr. Ta därför god tid på dig och ta gärna flera pauser.

Planera din resa

Även om det kan innebära något längre resväg kan det vara klokt att välja vägar med mitträcken eller trafiksäkerhetskameror eftersom de är säkrare. Det kan även vara klokt att undvika vägar som är väldigt trafikintensiva. Trafikverket har tagit fram kartor som visar var det finns mitträcken, trafiksäkerhetskameror och vilka som är de mest trafikintensiva vägarna. Använd gärna kartorna när du planerar din resa, se länkar längre ner.

Ta också hjälp av Trafikverkets trafikinformation innan du ger dig ut på resa. Här får du veta om det till exempel är vägarbeten eller tjälskador på den väg du tänkt ta. Ibland kan det vara bättre att ta en omväg eller välja en annan väg för att det ska gå smidigare! Den aktuella informationen om tågtrafiken hittar du också här.

Rätt hastighet räddar liv

Att ha bråttom är en vanlig anledning till att man kör för fort. Hastigheten är den faktor som har störst betydelse för hur allvarliga följder en trafikolycka får. Mer än hälften av bilisterna håller högre hastigheter än gällande hastighetsgränser. Om alla skulle hålla hastighetsgränserna sparar vi minst 100 liv varje år.

Restiden påverkas endast marginellt vid sänkt hastighet. Om du kör i 80 km/timmen istället för 90 förlorar du maximalt 50 sekunder per mil. Andra vinster blir minskade bränslekostnader och lägre utsläpp av koldioxid.

På vår webbplats finns en tidsomvandlare för ändrad hastighet på väg, se länk längre ner. Här kan du testa hur din restid påverkas när du ändrar din hastighet.

Omkörningsförbud på E4 norr om Gävle

För att få bättre flyt i trafiken på E4 mellan Gävle och Tönnebro och för att minska risken för köolyckor har Trafikverket i samverkan med Polisen, beslutat att införa omkörningsförbud:

 • Onsdag 31 mars, klockan 13-22 i norrgående riktning
 • Skärtorsdag, 1 april, klockan 13–22, i norrgående riktning
 • Söndag 4 april, klockan 13-22, i södergående riktning
 • Annandag påsk, 5 april, klockan 13–22, i södergående riktning

Åtgärder för friskare luft

Trafikverket arbetar med åtgärdsprogram för en friskare luft i särskilt utsatta områden och tätorter runtom i landet. Våra åtgärder är inriktade på att minska utsläppen av partiklar, kvävedioxid och kolväten. Vi medverkar också till forskning inom luft.

 

Genom åtgärdsprogram, enligt 5 kapitlet miljöbalken och 6 § luftkvalitetsförordning 2010:477, för att klara miljökvalitetsnormer medverkar Trafikverket till att förbättra situationen i särskilt utsatta områden och tätorter i landet. Tillsammans med andra aktörer används till exempel driftmetoder för att få ned partikelhalterna under de perioder då problemet är störst.

Trafikverkets åtgärder är i första hand inriktade mot att minska utsläppen av partiklar och kvävedioxid. Det är dessa ämnen som är svårast att nå uppsatta mål och miljökvalitetsnormer för.

Vi medverkar även till forskning som syftar till att utveckla metoder för att minska utsläpp och halter. Exempel är utveckling av vägbeläggningar, drift- och underhållsmetoder, utveckling av åtgärder och utveckling av effektsamband och modellverktyg.

Mindre utsläpp från fordon och arbetsmaskiner

Trafikverket påverkar utsläppen bland annat genom att utforma upphandlingar som ställer krav på låga utsläpp från fordon och arbetsmaskiner. Genom åtgärdsval enligt fyrstegsprincipen kan vägtransportsektorn påverkas till mindre utsläpp.

Att öka utbytestakten från äldre fordon med sämre emissionsegenskaper till nyare och mer miljöanpassade person- och lastbilar är den åtgärd som skulle ge störst nytta för luftkvaliteten. Arbetet med att få ned utsläppen från nya fordon och arbetsmaskiner bedrivs på EU-nivå.

Mindre mängd slitagepartiklar

I vissa särskilt utsatta områden längs det statliga vägnätet kan mängden inandningsbara partiklar minskas genom dammbindning och förbättrad renhållning. Åtgärderna kan sättas in tillfälligt under de perioder då problemen är som störst.

Genom information om partiklars hälsoeffekter och dubbdäckens bidrag, vill vi få dem som kör mycket i tätort att överväga dubbfria vinterdäck.

Miljöanpassad hastighet

Ett forskningsprojekt i Stockholmsområdet (Miljöanpassad hastighet på E18) om samband mellan trafik, fordonshastighet och partikelhalter genomfördes 2009-2011.

Studien visade att det finns ett signifikant samband mellan hastighet och partikelhalter. En högre hastighet orsakar både ett större slitage och en ökad uppvirvling av slitagepartiklar, som skapar en så kallad dammdepå, till vägens omgivningar. Sedan forskarstudien utfördes har Trafikverket infört säsongsanpassad hastighet på de vägsträckor på det statliga vägnätet där partikelhalterna är som högst. Det innebär att hastigheten sänks mellan 10-20 km/h beroende på ursprunglig hastighet under dubbdäckssäsong då halterna är som högst.

Problemen med miljöanpassad hastighet är efterlevnaden av den skyltade hastigheten. Mätningar visar att en minskad hastighet med 10 km/h på vägar som tidigare har haft högre hastigheter enbart får en minskad hastighet på ca 3 km/h i medelhastighet. En minskad skyltad hastighet med 20 km/h minskar enbart hastigheten med ca 6 km/h i medelhastighet. För att få större efterlevnad genomför nu Trafikverket ett forskarprojekt i Stockholmsområdet (”Aktiv trafikstyrning för förbättrad luftkvalitet och minskad klimatpåverkan utmed statligt vägnät”) som studerar om aktiv trafikstyrning med hjälp av digitala skyltade hastigheter och skyltar med kommunikation om orsak till minskad hastighet under de tider och dagar då luftföroreningshalterna är som högst, kan få till en större efterlevnad.

Fordonens hastighet är inte den främsta förklaringen till höga partikelhalter. Trafikflödets variation förklarar över 90 procent av halternas variation på vägsträckan. Partikelhalten i luften är högst de dagar under dubbdäckssäsongen när vägbanorna torkar upp.

Du kan ta del av rapporten från forskningsprojektet samt om nuvarande forskningsprojekt längre ner på denna sida.

Minskad exponering

Trafikverket arbetar på flera olika sätt för att bidra till attraktiva tätorter. En del i detta är att genom en god samhällsplanering minska människors exponering för luftföroreningar. Trafikverket arbetar då både med att följa miljömålet Frisk luft och miljökvalitetsnormerna för utomhusluft i ombyggnads- och nybyggnadsprojekt samt i samarbetet med kommunerna i deras översiktsplanering och planering av bebyggelse. Alla insatser för minskade utsläpp och halter där människor vistas är viktiga, eftersom det inte finns någon tröskelnivå där halterna är ofarliga.

Framåtblick

Det finns ingen quick-fix mot luftkvalitetsproblemen i tätorterna, utan det är ett tålmodigt och långsiktigt arbete med flera olika samverkande delar. Förutom dammbindning, minskad dubbdäcksandel och renare fordon, behövs en utveckling mot ett samhälle och transportsystem där den egna bilen har en minskad roll som transportmedel och där man löser tillgängligheten i större grad genom en effektiv kollektivtrafik och förbättrade möjligheter att gå och cykla. Koordineringen med Trafikverkets verksamhet för att nå klimatmålen är därmed väsentlig. 

Så kan du bidra till renare luft

 • Kör du en ny bil med antisladdsystem, kör helst med dubbfria vinterdäck. Speciellt om du kör mycket i stadsområden där många människor bor.
 • Håll hastigheten. Lägre fart ger mindre partiklar.
 • Gå, cykla eller åk kollektivt om du har möjlighet till det, det gör även nytta ur buller- och klimatsynpunkt.
Kraftsamling för ökat engagemang i trafiksäkerhetsfrågor
29.3.2021 08:00:00 | Trafikverket

Nu lanserar Trafikverket och en rad andra aktörer initiativet Zhero för ökad trafiksäkerhet. Alla behöver hjälpas åt för att vi ska nå Nollvisionen. Trafiksäkerhet är en samhällsfråga där alla tjänar på att bidra – både organisationer och privatpersoner.

Kraftsamling för ökat engagemang i trafiksäkerhetsfrågor
29.3.2021 08:00:00 | Trafikverket
Nu lanserar Trafikverket och en rad andra aktörer initiativet Zhero för ökad trafiksäkerhet. Alla behöver hjälpas åt för att vi ska nå Nollvisionen. Trafiksäkerhet är en samhällsfråga där alla tjänar på att bidra – både organisationer och privatpersoner.


Organisationer som utformar vägsystemet eller utvecklar fordon har ett stort ansvar för att skapa förutsättningar för trafiksäkerhet. Grunden är att det ska vara lätt att göra rätt i trafiken. När det sker en olycka ska systemet skydda användaren.

Men vi är också beroende av att spelregler följs, så att det finns möjligheter att överleva om olyckan är framme. Dit hör exempelvis att respektera hastighetsgränserna och att inte köra onykter. Om alla höll hastighetsgränsen skulle ca 100 liv räddas per år. Vad många inte vet är att fortkörning med 5–10 km/h har stor betydelse för konsekvenserna av en olycka, eller att nära 25 procent av alla dödsolyckor har koppling till rattonykterhet.

Även om Nollvisionens senaste etappmål nåddes, finns en del utmaningar att jobba vidare med. Exempelvis visar undersökningar* att bara var tredje person anser att ett av de viktigaste beteendena för trafiksäkerheten är att hålla hastighetsgränserna.Maria Krafft, måldirektör trafiksäkerhet på Trafikverket

Trafikverket: Kraftsamling för ökat engagemang i trafiksäkerhetsfrågor
 
 

Organisationer som utformar vägsystemet eller utvecklar fordon har ett stort ansvar för att skapa förutsättningar för trafiksäkerhet. Grunden är att det ska vara lätt att göra rätt i trafiken. När det sker en olycka ska systemet skydda användaren.

Men vi är också beroende av att spelregler följs, så att det finns möjligheter att överleva om olyckan är framme. Dit hör exempelvis att respektera hastighetsgränserna och att inte köra onykter. Om alla höll hastighetsgränsen skulle ca 100 liv räddas per år. Vad många inte vet är att fortkörning med 5–10 km/h har stor betydelse för konsekvenserna av en olycka, eller att nära 25 procent av alla dödsolyckor har koppling till rattonykterhet.

Även om Nollvisionens senaste etappmål nåddes, finns en del utmaningar att jobba vidare med. Exempelvis visar undersökningar* att bara var tredje person anser att ett av de viktigaste beteendena för trafiksäkerheten är att hålla hastighetsgränserna.

– Alla som använder vägsystemet kan bidra till att förändra normer – privatpersoner, företag och organisationer, konstaterar Maria Krafft, måldirektör trafiksäkerhet på Trafikverket. Det finns stora möjligheter för ledare att ta ansvar för trafiksäkerhet i den egna verksamheten. Säkra resor är en hållbarhets- och arbetsmiljöfråga. Företag behöver ta ansvar för sina trafiksäkerhetsavtryck, på samma sätt som man redovisar sina klimatavtryck. När många engagerar sig i trafiksäkerhet finns stora möjligheter att minska skadade och omkomna i vägtrafiken.

Tillsammans är vi Zhero – på väg mot Nollvisionen
Nu lanserar Trafikverket och en rad andra aktörer satsningen Zhero, som är ett led i Trafikverkets regeringsuppdrag att genomföra informations- och kunskapshöjande insatser inom området medborgar- och trafikantinformation för ökad trafiksäkerhet i vägtrafiken.

För att öka förståelse och acceptans för trafiksäkerhetsåtgärder, och vad som är ett trafiksäkert beteende, kommer vi inom Zhero kommunicera för att lyfta frågan högre på samhällsagendan. I ett hållbart vägsystem vill man inte bara överleva – det finns också krav på att minska utsläpp och att känna sig trygg och trivas i blandade trafikmiljöer. En förflyttning till ett mer trafiksäkert beteende ger många fler hållbarhetsvinster, som exempelvis luftkvalitet, buller och minskat klimatutsläpp.

Nollvisionen bygger på tre byggstenar: säkra vägar, säkra fordon och säkra användare. Inom Zhero fokuserar vi på den säkra användaren. Vi som rör oss i trafiken behöver använda vägar, fordon och säkerhetsutrustning på ett ansvarsfullt sätt.

Intressant nog är i stort sett samtliga trafikanter eniga om att de själva visar hänsyn gentemot andra i trafiken. Mer än 9 av 10 instämmer i påståendet. Man anser alltså att det är övriga trafikanters bristande hänsyn som skapar sämre trafiksäkerhet.*

– Det säger en hel del om hur vi alla faktiskt kan bidra i det här arbetet, avslutar Maria Krafft.

Aktörer inom Zhero
Trafikverket, ArbetsmiljöverketFolksamGöteborgs stadMHFNTFPolisenSafer, Stockholms stadSTR och Transportstyrelsen.

Om konceptet Zhero
Zhero är en sammanslagning av zero/noll och hero/hjälte. Noll som i Nollvision, noll kilometer över, noll alkohol och narkotika i trafiken. Hjälte är den som visar omtanke i trafiken och därmed är med och bidrar till att rädda liv. Zhero ska signalera vad som är önskat beteende och att man genom att ansluta sig till rörelsen, som aktör eller individ, står upp för en sund social norm som attraherar andra. Zhero ska bidra till förståelse för att man också kan bidra till andra hållbarhetsmål genom att agera trafiksäkert. Målet är att Zheros budskap blir något man vill stå bakom och vara en del av.

Mer information på www.zhero.se

Goda råd för bilkörning i påsk

Res bara om du måste under påsken. Om du ger dig ut på vägarna så ta det lugnt, håll avstånd och anpassa hastigheten efter väglaget.

 

Läs mer om Folkhälsomyndighetens rekommendationer vid resor och tillfällig vistelse på annan ort på krisinformation.se, se länk nedan. Folkhälsomyndigheten är tydlig med att eventuella resor bör ske på ett sätt som minimerar risken för smittspridning. Tänk därför på att begränsa det kollektiva resandet så mycket som möjligt.

Krisinformation.se (annan webbplats)

Om du tar bilen i påsk så är det bra att påminna sig om att Sverige är ett avlångt land där väder och väglag kan skifta från söder till norr. Ta därför god tid på dig och ta gärna flera pauser.

Planera din resa

Även om det kan innebära något längre resväg kan det vara klokt att välja vägar med mitträcken eller trafiksäkerhetskameror eftersom de är säkrare. Det kan även vara klokt att undvika vägar som är väldigt trafikintensiva. Trafikverket har tagit fram kartor som visar var det finns mitträcken, trafiksäkerhetskameror och vilka som är de mest trafikintensiva vägarna. Använd gärna kartorna när du planerar din resa, se länkar längre ner.

Ta också hjälp av Trafikverkets trafikinformation innan du ger dig ut på resa. Här får du veta om det till exempel är vägarbeten eller tjälskador på den väg du tänkt ta. Ibland kan det vara bättre att ta en omväg eller välja en annan väg för att det ska gå smidigare! Den aktuella informationen om tågtrafiken hittar du också här.

Rätt hastighet räddar liv

Att ha bråttom är en vanlig anledning till att man kör för fort. Hastigheten är den faktor som har störst betydelse för hur allvarliga följder en trafikolycka får. Mer än hälften av bilisterna håller högre hastigheter än gällande hastighetsgränser. Om alla skulle hålla hastighetsgränserna sparar vi minst 100 liv varje år.

Restiden påverkas endast marginellt vid sänkt hastighet. Om du kör i 80 km/timmen istället för 90 förlorar du maximalt 50 sekunder per mil. Andra vinster blir minskade bränslekostnader och lägre utsläpp av koldioxid.

På vår webbplats finns en tidsomvandlare för ändrad hastighet på väg, se länk längre ner. Här kan du testa hur din restid påverkas när du ändrar din hastighet.

Omkörningsförbud på E4 norr om Gävle

För att få bättre flyt i trafiken på E4 mellan Gävle och Tönnebro och för att minska risken för köolyckor har Trafikverket i samverkan med Polisen, beslutat att införa omkörningsförbud:

 • Onsdag 31 mars, klockan 13-22 i norrgående riktning
 • Skärtorsdag, 1 april, klockan 13–22, i norrgående riktning
 • Söndag 4 april, klockan 13-22, i södergående riktning
 • Annandag påsk, 5 april, klockan 13–22, i södergående riktning
 • snöborste och isskrapa
 • startkablar
 • bogserlina
 • extra varningstriangel
 • reflexvästar/reflexer till alla i bilen
 • ficklampa
 • varma kläder
 • filt eller pläd
 • laddad mobiltelefon

Fler än 1500 som körde för fort

Under vecka 10 genomfördes en nationell trafikvecka med fokus hastighet i tätbebyggt område. I region Mitt rapporterades sammanlagt 1534 personer för hastighetsöverträdelser.

 

Syftet med trafikveckan är att öka trafiksäkerheten och komma närmare målen i Nollvisionen, att ingen ska dö eller skadas allvarligt i trafiken. Under hastighetsveckan lades extra fokus på att genomföra kontroller i tätbebyggda områden, t ex i närheten av skolor och förskolor, i stadskärnan eller i bostadsområden.

– På de sträckor där vi har fått önskemål om att genomföra kontroller för att man upplever att det körs för fort, där har vi nu genomfört 20-minuters kontroller med goda resultat, berättar Maria Rosander, samordnare för trafiken vid polisen i region Mitt.

Sammanlagt rapporterades 1534 personer för hastighetsöverträdelser, närmare 25 % av dessa personer körde mellan 6-9 km/h för fort. 

– Vi kommer att lägga stort fokus på just små hastighetsöverträdelser framöver även utanför trafikveckorna, eftersom de har stor påverkan på medelhastigheten, säger Maria Rosander.

Att det upptäcktes 39 narkotikabrott i samband med kontrollerna visar att en hastighetsöverträdelse kan var en möjlig ingång till att hitta annan brottslighet.

– Även om vi just nu inte genomför nykterhetskontroller av rutin pga. pandemin, så jobbar vi ändå aktivt med nykterhet i trafiken. En förare som kör för fort och sedan misstänks för drograttfylleri kommer bort från vägen och därmed blir trafikmiljön säkrare, avslutar Maria Rosander.

Skyltning av adresser i Uppsala.

Uppsala stad måste skärpa sig.


Man kan med fördel vända sig till Stockholms Stad för hjälp.
När jag kontade Uppsala Kommun så fick jag det här till svar:

 

Uppsala kommun <aterkoppling@uppsala.se>
Tis 2021-03-09 09:36

 

 

 

Hej!

De gator kommunen ansvar för har skyltning. Återkom gärna med förtydligande vad för skyltning som saknas så får vi titta över det på plats.

Önskar en fin dag!

Med vänlig hälsning
Uppsala kommun
Projektledning Anläggning 
 
Menade då kommunen att jag skulle titta i varje korsning. Enligt min uppfattning så är det Kommunens ansvar.
 
Men jag tittade i korsningar när jag ändå passerade.
 

 

Så här ser skyltningen ut i Stockholm och den finns i varje korsning.