Åklagarmyndigheten: Överklagande till Högsta domstolen om våldtäkt

 

 
Via TT - pressmeddelande <viatt@tt.se>
To:disabled@facebook.com
 
Överklagande till Högsta domstolen om våldtäkt
22.10.2021 11:22:32 | Åklagarmyndigheten

Riksåklagaren har överklagat en våldtäktsdom till Högsta domstolen och yrkat att våldtäkten ska bedömas som grov, eftersom gärningsmannen hotat brottsoffret med en kniv.

En man åtalades för bland annat grov våldtäkt på en ung kvinna, eftersom han tvingat till sig både oralt och vaginalt samlag genom att hota henne med en kniv. Varken tingsrätten eller hovrätten bedömde våldtäkten som grovt brott, utan dömde för brott av normalgraden till fyra års fängelse.

– Det är fråga om ett händelseförlopp på cirka 30 minuter där en 18-årig kvinna blivit hotad med kniv av en betydligt äldre och starkare man. Han uttalade flera gånger att han skulle döda henne om hon inte gjorde som han sa, säger riksåklagare Petra Lundh.

Den fråga som riksåklagaren vill att Högsta domstolen ska pröva är vilka omständigheter som krävs för att ett hot ska anses vara särskilt allvarligt, enligt lagens mening, och därmed innebära att en våldtäkt ska betraktas som ett grovt brott. Något sådant avgörande finns inte tidigare från Högsta domstolen.

– Sedan i vart fall 2005 har samhällets syn på sexualbrott successivt skärpts, vilket också avspeglats i lagstiftningen. Däremot kan man se att domstolarna fortfarande är återhållsamma med att bedöma våldtäkter som begås med hjälp av knivhot som grova, trots att det enligt min mening var regeringens mening redan 2005, säger Petra Lundh.

Grov våldtäkt har sedan 2018 ett minimistraff på fem års fängelse.

Fleråriga fängelsestraff efter spaning mot öppen knarkhandel

Sommaren 2020 fick polisen in tips om att det skedde öppen narkotikaförsäljning i stadsdelen Bjurhovda i Västerås. Det var starten på ett omfattande spanings- och utredningsärende som lett till att flera personer nyligen dömdes till fängelse.

 

Polisens spaningsinsatser bekräftade tipsen om öppen narkotikaförsäljning i stadsdelen Bjurhovda. Försäljningen skedde öppet omkring Bjurhovda Centrum och bostadsområden, narkotikan som hanterades var främst hasch, tramadoltabletter och kokain. Polisen kunde också snabbt konstatera att försäljarna kändes igen från tidigare narkotikasammanhang.

– Med öppen narkotikaförsäljning försöker kriminella visa status, makt, och skrämma människor i området. Det kan påverka en hel stadsdel negativt och därför är det viktigt att polisen med kraft ingriper och utreder den här typen av systematisk brottslighet. Boende och andra personer som rör sig i en stadsdel, oavsett vilken det är, har rätt att känna sig trygga, säger Linda Hedmark, polisområdeschef i Västmanland.

Efter spaningsarbetet genomförde polisen ett flertal insatser mot personerna med koppling till narkotikahandeln. Vid en husrannsakan på en adress i Västerås hittade polisen 6000 tramadoltabletter, 12 kg hasch och en pistol med skarp ammunition intill. I en annan insats hittades 4,8 kg hasch i en bil med två personer i som kontrollerades av polisen. Totalt har cirka 150 gram kokain, 17 kg hasch, 3 kg marijuana och 10 000 tramadoltabletter beslagtagits under ärendets gång.

Pistolen hittades aldrig – flera dömdes ändå för grovt vapenbrott

Polisen har genom hela utredningen bedrivit ett omfattande analysarbete av spår och information för att säkerställa bevis och upptäcka nya brott. Under arbetet hittades filmklipp i olika mobiltelefoner där flera personer syns med samma pistol. Polisen kunde via filmklippen, där pistolen skjuts i luften med, och sakkunniga på Nationellt forensiskt centrum säkerställa att vapnet är äkta. Pistolen har ännu inte återfunnits men filmklippen, chattar och övrig bevisning räckte för att både Tingsrätten och Hovrätten senare skulle fälla fyra personer för grovt vapenbrott.

Samverkan avgörande för fällande domar

Polisinsatsen har i huvudsak genomförts av resurser på polisområdesnivå som haft bra stöttning av personal från lokalpolisområde Västerås. Utöver det har en samverkan skett med polisen på regional och nationell nivå. Det har inneburit att insatsen har kunnat använda sig av bland annat avancerad teknik, specialistkompetenser och helikopter. Polisen ser även stor framgång i samarbetet med Åklagarmyndigheten och Nationellt forensiskt centrum. Allt sammantaget har det goda samarbetet som skett på flera nivåer och med annan myndighet varit avgörande för att åtta personer nu dömts till sammanlagt 20 år och 8 månader i fängelse.

– Det finns flera viktiga delar i den här polisinsatsen: utredningen som lett till att flera personer har dömts till fängelse, narkotikan och vapen som tagits i beslag och analyserna som genererat i värdefull information som polisen arbetar vidare med.

– Vi har under en lång tid haft ett högt tryck mot grovt kriminella i hela Västmanland och det arbetet utförs inte av en enskild medarbetare eller enhet, utan av hela polisen som organisation, avslutar Linda Hedmark.

Läs också: Strukturerat och prioriterat arbete mot grovt kriminella i Västerås (polisen.se)

Några av fängelsedomarna kopplat till polisinsatsen

En man dömdes för narkotikabrott innehav (grovt), narkotikabrott innehav (normalgraden) och grovt vapenbrott till 5 år i fängelse.

En man dömdes för narkotikabrott innehav (grovt), narkotikabrott innehav (normalgraden) till 3 år 4 månader i fängelse.

En man dömdes för narkotikabrott innehav (normalgraden), grovt vapenbrott och andra mindre allvarliga brott till 2 år och 10 månader i fängelse.

En man dömdes för narkotikabrott innehav (normalgraden) och grovt vapenbrott till 2 år och 8 månader i fängelse.

En man dömdes för narkotikabrott innehav (normalgraden) och grovt vapenbrott till 2 år och 8 månader i fängelse.

En man dömdes för två fall av narkotikabrott innehav (normalgraden) och grovt penningtvättbrott till två år och tre månader i fängelse.

En man dömdes för två fall av narkotikabrott innehav (normalgraden) och två mindre allvarliga brott till två år i fängelse.

Man åtalas för mord i Hjällbo

En 22-årig man åtalas för mord, mordförsök och grovt vapenbrott den 30 maj i Hjällbo. En 44-årig man avled i skjutningen och tio personer utsattes enligt åklagaren för mordförsök.

 

– Den misstänkte greps direkt efter skjutningen och från start kunde ett 20-tal medarbetare vid polisen arbeta med fallet. Vi har lagt ned stora resurser på bland annat analyser av beslag och filmmaterial och har snabbt kommit framåt i utredningen, säger Kristina Hakenmyr, utredningsledare vid polisens utredningsenhet i region Väst.

Den åtalade 22-åringen har i förhören förnekat mord och mordförsök men erkänt grovt vapenbrott.

– Jag påstår att mannen har begått mordet och mordförsöken tillsammans och i samförstånd med en annan person, som vi inte kunnat identifiera. Den misstänkte erkänner grovt vapenbrott men förnekar i övrigt. Jag bedömer bevisläget som gott, säger kammaråklagare Sara Toreskog vid Göteborgs åklagarkammare.

Utredningen visar inte att händelsen är tydligt gängrelaterad, enligt åklagaren.

Efter mordet har polisen fortsatt ett offensivt arbete för att öka tryggheten i lokalpolisområdet. Ett våldsamt upplopp två dagar före mordet klarades upp redan efter några veckor, då elva personer dömdes till fängelse.

– Det paradoxala är att sådana allvarliga händelser som det våldsamma upploppet och mordet har lett till att polisen i dag har ännu närmare kontakt med invånarna i området, vilket underlättar vårt arbete med att bekämpa brott, säger Ulf Merlander, chef för lokalpolisområde Nordost.

Rättegången beräknas inledas den 1 november och pågå i sex dagar.

 

Morddom överklagas till Högsta domstolen

Publicerad: 2021-10-05 10:44:49

b5952-21

 

Riksåklagaren har överklagat en dom till Högsta domstolen, där hovrätten friade en man som i tingsrätten dömdes till livstids fängelse för mord. Den fråga som riksåklagaren vill ha prövad är vilka krav som kan ställas på indiciebevisning för att den ska räcka för en fällande dom.

I oktober 2020 kom en ensam gärningsman, klädd i en grön jacka, till en busshållplats i Märsta på en elsparkcykel, avlossade flera skott mot en annan man och flydde sedan på samma cykel. Flera personer blev vittnen till händelsen, men de såg aldrig ansiktet på gärningsmannen.

Några månader senare greps en man misstänkt för mordet. I hans bostad fanns den gröna jacka som gärningsmannen hade på sig vid busshållplatsen. På jackan fanns den misstänktes DNA, blodstänk från den mördade mannen och tändsatspartiklar från den typ av ammunition som användes vid mordet. Den misstänkta mannens DNA fanns också på några av de tomhylsor som påträffades på brottsplatsen.

Tingsrätten ansåg att bevisningen var övertygande och dömde mannen till livstids fängelse för mord. Hovrätten menade dock att en alternativ gärningsman inte kunde uteslutas och frikände därför för mord. Riksåklagaren överklagar nu hovrättens dom och yrkar att mannen ska dömas för mordet till livstids fängelse.

Bevisfrågor lämpar sig i allmänhet inte för prövning i Högsta domstolen, eftersom det finns en risk att prövningen skulle få en begränsad betydelse utanför det aktuella målet. Riksåklagaren konstaterar dock att det här målet avser en typsituation på så sätt att det rör sig om en skjutning i kriminell miljö där inget vittne har kunnat peka ut gärningspersonen, vilket innebär att åtalet bygger på bland annat tekniska spår. Det är enligt riksåklagaren angeläget att HD någorlunda regelbundet uttalar sig om kraven på vilken bevisning som ska vara tillräcklig för en fällande dom.

– Sådana här brott utförs ofta hastigt och av maskerade gärningsmän. Det innebär att vittnen och målsäganden sällan har möjlighet att lämna detaljerade berättelser som kan leda till att gärningspersonen identifieras. Det har vi sett exempel på i flera fall under senare år. Och även om det finns vittnesiakttagelser är det vanligt att personerna inte vill medverka i utredningarna. Av det skälet är det särskilt viktigt att domstolarna får vägledning kring hur bevisning ska värderas. Min uppfattning är varje bevis först ska värderas för sig och att man därefter ska göra en sammanvägd bedömning av all bevisning. Så verkar inte hovrätten ha gjort i det här fallet, säger riksåklagare Petra Lundh.

Gräsöparet kvar i häktet uppdatering

Förra veckan så var det huvudförhandling i Svea Hovrätt som beslutade att "Gräsöparet" skall bli kvar i häktet fram till 2021-07-20 då dom meddelas. 

Svea Hovrätt har sänkt straffet för paret från 10 år till 8 år.

Mannen som postade brev och blev frikänd i Tingsrätten döms till 3 års fängelse för grov narkotika smuggling.

 

Färre sjukdagar första kvartalet 2021

Statistiknyhet från SCB 2021-06-08 9.30

Antalet sjukdagar per anställd minskade under första kvartalet 2021 jämfört med motsvarande kvartal 2020. Antalet sjukdagar under sjuklöneperioden var 1,99 dagar per anställd.

För kvinnor minskade antalet sjukdagar per anställd med 0,31, medan det för män minskade med 0,23 sjukdagar per anställd.

Den pågående pandemin av Covid-19 påverkade statistiken för 2020 stort och fortsätter även påverka statistiken under 2021.

Antal sjukdagar per anställd under sjuklöneperioden efter sektor och kön, kvartal 1

SektorKön1:a kvartalet
  20212020FörändringProcentuell förändring
Näringslivet Kvinnor 1,81 2,12 ‑0,30 ‑14,4
  Män 1,60 1,81 ‑0,21 ‑11,5
  Totalt 1,68 1,93 ‑0,25 ‑12,8
Kommuner Kvinnor 3,41 3,61 ‑0,20 ‑5,7
  Män 2,45 2,75 ‑0,30 ‑11,0
  Totalt 3,18 3,41 ‑0,23 ‑6,8
Regioner Kvinnor 2,76 3,09 ‑0,33 ‑10,6
  Män 1,86 2,17 ‑0,31 ‑14,3
  Totalt 2,57 2,89 ‑0,33 ‑11,3
Stat Kvinnor 1,71 2,52 ‑0,82 ‑32,4
  Män 1,20 1,58 ‑0,37 ‑23,7
  Totalt 1,47 2,07 ‑0,60 ‑29,2
HiO Kvinnor 1,63 2,21 ‑0,58 ‑26,1
  Män 1,07 1,36 ‑0,28 ‑20,7
  Totalt 1,42 1,88 ‑0,46 ‑24,4
Totalt Kvinnor 2,35 2,67 ‑0,31 ‑11,7
  Män 1,65 1,88 ‑0,23 ‑12,1
 Totalt 1,99 2,26 ‑0,27 ‑11,9

 

Sjukdagar per anställd under sjuklöneperioden efter näringsgren SNI 2007 och kön, kvartal 1

SNI 2007Kön1:a kvartalet
  20212020FörändringProcentuell förändring
Poduktionsnäringar Kvinnor 1,84 2,11 ‑0,27 ‑12,6
SNI 2007 A-F Män 2,04 2,15 ‑0,11 ‑5,1
  Totalt 2,00 2,14 ‑0,14 ‑6,6
Servicenäringar Kvinnor 2,40 2,72 ‑0,32 ‑11,7
SNI 2007 G-S Män 1,47 1,75 ‑0,28 ‑16,0
  Totalt 1,99 2,29 ‑0,30 ‑13,1
Totalt Kvinnor 2,35 2,67 ‑0,31 ‑11,7
  Män 1,65 1,88 ‑0,23 ‑12,1
 Totalt 1,99 2,26 ‑0,27 ‑11,9

 

Ersättningsdagar

Sjuklön utbetalades i genomsnitt för 1,56 dagar per anställd under första kvartalet 2021, vilket är en minskning med 0,24 ersättningsdagar jämfört med motsvarande kvartal 2020.  

Antalet sjukfall minskade

Antalet sjukfall per anställd minskade första kvartalet 2021, jämfört med motsvarande kvartal 2020. Bland kvinnor var det 0,53 sjukfall per anställd och för män 0,35 sjukfall per anställd.

 

Antal sjukfall under sjuklöneperioden per sektor, kvartal 1

 Antal sjukfall Sjukfall per anställd Antal anställda
Sektor202120202021202020212020
Näringsliv 1 178 046 1 464 280 0,37 0,45 3 178 040 3 254 909
Kommun 592 933 672 564 0,68 0,77 865 818 872 223
Region 176 477 192 054 0,61 0,68 287 660 282 794
Stat 81 812 125 942 0,30 0,48 269 287 264 139
HiO 31 319 43 677 0,30 0,42 105 353 102 786
Totalt 2 060 586 2 498 518 0,44 0,52 4 706 157 4 776 850

 

De flesta sjukfallen varade högst en vecka

Av alla sjukfall var cirka 82 procent upp till en vecka långa. En och två dagar långa sjukfall var vanligast förekommande och utgjorde cirka 43 procent av alla sjukfall.

Antal sjukfall per fallängd, kvartal 1 2021

Diagrammet visar antalet sjukfall per fallängd, det vill säga antalet sjukfall som varar en dag, två dagar och så vidare.

 

 

 

Definitioner och förklaringar

Sjuklöneperiod är den period under vilken en arbetstagare som är sjukfrånvarande från arbetet har rätt till sjuklön (första 14 dagarna).

Sjukdagar är alla kalenderdagar i sjukfallet, oavsett om det är en dag som ersätts med sjuklön eller inte. 

Sjukfall är varje tillfälle då en arbetstagare påbörjar en sjukperiod, oavsett hur många sjukdagar perioden varar. Undersökningen redovisar fall som avslutas under kvartalet.

Ersättningsdagar är alla kalenderdagar i sjukfallet som arbetstagaren har rätt till sjuklön (inklusive dagar med karensavdrag).

Alla förändringssiffor beräknas från uppgifter som inte är avrundade. Undersökningen publiceras kvartalsvis.

HiO står för Hushållens icke-vinstdrivande organisationer.

Över 200 fängelseår utdömda i Stockholm efter ett års arbete med Encrochat

Hittills har flera domar med långa fängelsestraff meddelats och totalt har drygt 200 fängelseår utdömts i Stockholmspolisens utredningar där det krypterade verktyget Encrochat på olika sätt tillfört bevisning.

Domarna avser bland annat försök till mord, grova vapen- och narkotikabrott, penningtvätt och anstiftan till försök till mord.

- Genom verktyget har vi hittat bevisning för att mord och mordförsök har anstiftats av ledande personer och sedan utförts av andra. I normalfallet är det svårt att styrka vem som ligger bakom planeringen av den här typen av brott men materialet från Encrochat gör att vi har större möjligheter att komma åt anstiftarna och inte bara utförarna, säger Mats Löfving som är regionpolischef i Stockholm.

Ungefär en tredjedel av Stockholmspolisens utredningar där Encrochat på olika sätt tillfört bevisning har hittills bedömts av olika domstolar. Flera större rättegångar pågår och flera åtal om grov och allvarlig brottslighet är att vänta framöver.

Nyhet från
Polisen Stockholms län

Publicerad 01 juni 2021 08:45

 

Hittills har flera domar med långa fängelsestraff meddelats och totalt har drygt 200 fängelseår utdömts i Stockholmspolisens utredningar där det krypterade verktyget Encrochat på olika sätt tillfört bevisning.

 

Domarna avser bland annat försök till mord, grova vapen- och narkotikabrott, penningtvätt och anstiftan till försök till mord. 

- Genom verktyget har vi hittat bevisning för att mord och mordförsök har anstiftats av ledande personer och sedan utförts av andra. I normalfallet är det svårt att styrka vem som ligger bakom planeringen av den här typen av brott men materialet från Encrochat gör att vi har större möjligheter att komma åt anstiftarna och inte bara utförarna, säger Mats Löfving som är regionpolischef i Stockholm.

Ungefär en tredjedel av Stockholmspolisens utredningar där Encrochat på olika sätt tillfört bevisning har hittills bedömts av olika domstolar. Flera större rättegångar pågår och flera åtal om grov och allvarlig brottslighet är att vänta framöver.

 

Två års fängelse för sparkade Nordea-chefen

 På onsdagen kom domen och de båda huvudmännen döms till fängelse för flera fall av grovt insiderbrott. Tingsrätten konstaterar att det saknas bevis som visar att Nordea-chefen överlämnat konkret insiderinformation, men att omständigheterna i målet talar för att handel har skett efter "ett råd eller en uppmaning" baserat på Nordea-chefens kunskap om bankens bolagskunders kommande affärer.

"Med detta sagt framstår det enligt tingsrätten som ytterst besvärande för de tilltalade att det har handlats aktier i flera olika bolag där [Nordea-chefen] har haft icke offentliggjord information. Det intrycket förstärks av att handeln har varit omfattande, har skett på flera depåer, har genomförts av flera närstående personer, har varit synkroniserad och att handeln i övrigt närmast får betecknas som aggressiv", skriver tingsrätten.

Påföljden för den tidigare Nordea-anställde summeras till 2,5 års fängelse men domstolen ger viss rabatt då mannen förlorat sitt jobb.

"[Nordea-chefen] har såvitt framkommit avskedats från Nordea. Detta ska i lindrande riktning beaktas vid straffmätningen. Tingsrätten mäter straffvärdet till två års fängelse. Mot bakgrund av det höga art- och straffvärdet kan annan påföljd än fängelse inte komma ifråga", skriver tingsrätten.

Även barndomskamraten till Nordea-chefen döms till två års fängelse och krävs på 1,3 miljoner i form av förverkade vinster av brott. Han frias på två punkter gällande brott under 2016. Det blir även fällande domar med samhällstjänst för två medåtalade. Ytterligare två åtalade frias helt.

Samtliga har förnekat brott under hela processen. Nordea-chefen har medgivit att han varit upptagen i loggböcker och haft viss information men förnekar bestämt att han skulle ha spridit denna vidare:

"När det gäller åtalspunkt 1–5 vitsordas att [Nordea-chefen] har suttit på viss insiderinformation. Han har dock varit inblandad i betydligt fler projekt än dessa och har varit uppsatt på många insiderlistor. Han har varit medveten om vad det innebär och har varit noggrann med att följa de regler som gäller", summerar tingsrätten.

Insidermålet är känsligt för Nordea som anlitat egna advokater för att bevaka sekretessfrågan för banken. I domen får banken gehör för detta då bland annat vissa förhör kommer att förbli sekretessbelagda.

GRÄSÖPARET

Gräsöparet döms till vardera 10 års fängelse för synnerligen grovt narkotikabrott.

Paret skall solidariskt betala 2 752 000 kr som anses att paret kommit över genom brotten.

De skall bli kvar i häkte tills domen vinner laga kraft.

Den så kallade "Målvakten" frikändes. Han säger:

Han har medgett att han har hämtat ut ett paket den 1 maj 2020 (åp. 1 p 8). Övriga försändelser bestrids. Målvakten har inte haft kännedom om paketets innehåll eller varifrån det har skickats. Han har därför bestritt ansvar för brott då han inte har haft uppsåt till narkotikasmuggling. Han har inte ingått i eller haft insyn i någon brottsplan och därför också bestritt åklagarens påstående om att han tillsammans och i samförstånd med de andra misstänkta fullbordat den påstådda gärningen.Han har således förnekat brott

Kammaråklagare Jonas Peterson skall anylysera den frikännande domen och överväga att överklaga.

 

Ungdomar dömda för grov misshandel

Två 16-åriga flickor och en 17-årig pojke döms till ungdomstjänst respektive ungdomsvård för en grov misshandel i centrala Uppsala. 

En natt i augusti förra året blev en flicka i tonåren neddragen på marken och sparkad av flera personer på Stora torget i centrala Uppsala. Ungdomarna som dömdes för misshandeln av Uppsala tingsrätt kommer också att få betala ett skadestånd till den drabbade flickan.

 – Polisen var snabbt på plats och la grunden för en framgångrik utredning, säger utredaren Joel Sjödelius.

Poliserna på plats tog in uppgifter, identifierade misstänkta och vittnen samt tog hand om målsägaden och körde henne till sjukhuset. När utredarna i ungdomsgruppen i lokalpolisområde Uppsala/Knivsta fortsatte att arbeta i ärendet, efter de initiala åtgärderna, lades fokus på att förhöra vittnen och hämta in bevismaterial. Övervakningsfilm från en närliggande lokal var också en viktig pusselbit för att identifiera de inblandade personerna, trots att själva misshandeln inte fångades på filmen. Ett larmsamtal som ringdes in i direkt anslutning till händelsen styrkte händelseförloppet.

– Det avgörande för att utredningen blev framgångsrik var att målsägande och vittnen vågade berätta öppet om händelsen och samarbeta med polisen, säger Joel Sjödelius.

Brottsoffret ska få upprättelse

Han menar att det är viktigt att unga lagförs för att visa att handlingar får konsekvenser och för att brottsoffret ska få upprättelse.

– Även om unga sällan får särskilt hårda straff så får de en tankeställare, en prick i brottsregistret kan avskräcka någon från att göra liknande saker i framtiden. Det kan också ha betydelse för eventuella insatser från socialtjänsten och andra aktörer i ungdomarnas liv, säger Joel Sjödelius.

Han pekar också på vikten av att målsägande får upprättelse i och med att den drabbade blir lyssnad på och trodd, att samhället visar att det man utsatts för inte är acceptabelt och att brottsliga handlingar kommer att bestraffas.

– Att brottsoffer får upprättelse kan leda till ökad anmälningsbenägenhet och samarbetsvilja hos andra ungdomar, vilket är en förutsättning för framgångsrikt utredningsarbete, säger Joel Sjödelius.

 

Uppsala tingsrätt har idag meddelat dom i det s.k. Casinomålet

Mål: B 6683-17

Huvudmannen frikänns under fyra åtalspunkter, men döms i övriga delar för grovt bedrägeri och försök till grovt bedrägeri. Han döms till åtta års fängelse.

Uppsala tingsrätt meddelade idag dom i det s.k. Casinomålet. Målet är det största brottmålet, sett till antalet tilltalade, som någonsin har handlagts i Sverige. Åtalet omfattar 119 tilltalade, och domen omfattar 118 av dessa personer. Huvudförhandlingen påbörjades den 9 april och avslutades den 4 oktober 2019. Huvudförhandlingen pågick under 61 dagar och domen innehåller över 1 200 sidor.

Målet har kommit att kallas Casinomålet eftersom en stor del av pengarna som härrör från bedrägerier har tagits ut på casinon i Frankrike och Monaco.

Modus i målet är Friendly Fraud, det vill säga att en person digitalt tar ett lån i eget namn, för att därefter polisanmäla lånet som ett bedrägeri och hävdar att man har blivit id-kapad. Därefter har pengarna överförts till målvakter som har flugits ner till franska Rivieran där pengarna har tvättats genom uttag på olika casinon.

Sedan bankerna ändrade möjligheterna att göra stora kontantuttag utomlands ändrades moduset till att pengarna istället togs ut från olika bankomater i Sverige.

Uppemot 50 miljoner kr har på detta sätt kommits över genom dessa bedrägerier.

Huvudmannen frikänns under fyra åtalspunkter, men döms i övriga delar för grovt bedrägeri och försök till grovt bedrägeri. Han döms till åtta års fängelse. Han ska vara fortsatt häktad och åklagaren har fortfarande möjlighet att meddela restriktioner. Detta mot bakgrund av att han under sin tid i häktet dels haft tillgång till en mobiltelefon, dels fått ut ett brev med instruktioner till en av de medtilltalade. En av personerna i ”organisationen” döms till fängelse fyra år och sex månader för grovt bedrägeri och försök till grovt bedrägeri.

10 personer som åtalats för grovt penningtvättsbrott med alternativyrkanden och som hävdat att pengarna har satts in på legalt sätt från hemlandet, frikänns alla.

De övriga låntagarna döms för grovt bedrägeri eller medhjälp till grovt bedrägeri till fängelse, villkorlig dom med samhällstjänst eller villkorlig dom och dagsböter. Straffvärdet beror på vilka belopp som brotten omfattar. Några av dem döms till skyddstillsyn.

De personer som har ställt sina konton till förfogande för insättningar, överföringar och uttag eller köp döms för grovt penningtvättsbrott till fängelse, villkorlig dom med samhällstjänst eller villkorlig dom och dagsböter. Några av dem döms till skyddstillsyn. Två personer döms för penningtvättsbrott. Straffvärdet beror på vilka belopp som brotten omfattar.

Samtliga skadeståndsyrkanden bifalls och tingsrätten har inte funnit skäl att jämka beloppen. Ett antal försvarare har inte fått den ersättning som de har begärt. Samtliga kostnader i målet ska stanna på staten.

In i det sista var det oklart om domen skulle kunna ges. Domstolsverkets IT-avdelning tvingades igår kväll att stänga ner domstolarnas målhanteringssystem för att möjliggöra att domen skulle kunna sammanfogas.

Siffror om Casinomålet

119 tilltalade
108 personer döms
Huvudmannen döms till fängelse i 8 år
10 personer frikänns
Huvudförhandlingen tog 61 dagar (248 timmar)
Totalt skadeståndsyrkande: ca 20 miljoner
Försvararskostnader: ca 50 miljoner
Extra anslag från Domstolsverket om 3,3 miljoner (har inte täckt den egentliga kostnaden)

Dom mot ungdomsledare gällande bland annat mutbrott

En ungdomsledare i en idrottsförening har dömts för bland annat mutbrott, barnpornografi och bedrägeri, till skyddstillsyn med särskild åtgärd. En viktig markering för samhället gällande hotet mot föreningsdemokratin inom idrotten.

 

Matchfixning på olika nivåer inom idrotten är ett allvarligt problem som Polismyndigheten ser förekommer, det finns även kopplingar till den organiserade brottsligheten.  

Tillsammans med Riksidrottsförbundet, Åklagarmyndigheten och Brottsförebyggande rådet betraktar Polismyndigheten problematiken som ett väsentligt hot mot idrottsrörelsen och mot samhället som helhet. I den kommande inriktningen för hur polisens arbete mot idrottsrelaterad brottslighet ska bedrivas, ingår hanteringen av matchfixning som ett högt prioriterat område.

Utredningsarbetet i det aktuella ärendet har bedrivits av polisens aktionsgrupp mot idrottsrelaterad brottslighet i samverkan med bland annat organisationer som StFF, SvFF och Riksidrottsförbundet.

 

14 dagars fängelse för brukande av falskt covid-19-intyg

Torsdag 11 mars på Arlanda flygplats försökte en man använda ett falskt intyg avseende covid-19. Måndag 15 mars dömde Attunda tingsrätt mannen till 14 dagars fängelse för brukande av falsk urkund.

 

Mannen, född 1994, använde det falska intyget när han skulle checka in på flygplatsen. Han erkände gärningen vilket också stöds av gränspolisens utredning. Förutom fängelse i 14 dagar ska han även betala 800 kronor till brottsofferfonden.

– Att uppvisa ett förfalskat covid-19-intyg är ett brott. Vi har sedan tidigare informerat incheckningspersonalen om att vara uppmärksamma på företeelsen. Att försöka ta sig på ett plan med falska uppgifter, oavsett om det gäller in- eller utresa, är allvarligt. Vårt samarbete med flygplatsens aktörer är bra och ingripandet kunde ske tack vare dem säger Pia Frödeberg, förundersökningsledare och gruppchef vid lokalpolisområde Arlanda

 

Två personer döms till fängelse efter omfattande narkotikasmuggling genom Europa.

 Ärendet har bland annat inneburit att svensk polis infiltrerat ett antal individer för att komma åt de högst upp i den kriminella organisationen. 

- Vi tycker, liksom åklagaren, att domen är välskriven och väldokumenterad. Domen bekräftar att våra arbetsmetoder används på ett korrekt, rättssäkert och proportionerligt sätt, säger Christer Nilsson, chef Noas utredningsenhet. 

Den 15 februari förra året greps tre personer i en koordinerad insats i både Stockholm och Portugal. Närmare 400 kilo cannabis samt en större summa pengar och andra tillgångar togs i beslag. Noa har bedrivit utredningen sedan 2017, i syfte att lagföra grovt kriminella svenskar i utlandet, som organiserar narkotikasmuggling till Sverige i stor omfattning. Under arbetet har Noa samverkat med polisen i bland annat Portugal och Spanien, samt ett antal andra länder som varit indirekt berörda i ärendet.

Ärendet har haft namnet Operation Costa och har inneburit att svensk polis infiltrerat ett antal individer i syfte att komma högst upp i den kriminella organisationen, och på så vis inhämta tillräckligt med bevis för åtal gällande synnerligen grovt narkotikabrott och synnerligen grov narkotikasmuggling.

-  Nu avvakatar vi ytterligare rättslig prövning i högra instans, vid ett eventuellt överklagande, säger Christer Nilsson