Starkare skatteintäkter i ny prognos

Högkonjunkturen fortsätter, men förväntas att mattas av under 2019. SKL:s aprilprognos visar att skatteunderlaget i år blir avsevärt högre jämfört med föregående prognos.

Annika Wallenskog

Annika Wallenskog

SKL:s nya prognos pekar på att skatteunderlaget även 2018 kommer att fortsätta växa i lika god takt som under de senaste åren. Jämfört med föregående prognos i februari innebär det en markant uppjustering av det beräknade skatteunderlaget och tre miljarder mer i skatteintäkter per år. Förklaringen är att arbetade timmar ökat mer än förväntat i slutet av 2017 och i början av 2018.

Investeringarna avtar

Högkonjunkturen i svensk ekonomi kommer att fortsätta under året. Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) räknar med att konjunkturens kulmen nås nästa år och att BNP-tillväxten avtar från årets 3 procent till att under nästa år landa på 2 procent.

Den minskade tillväxten är en konsekvens av att den inhemska efterfrågan försvagas, framför allt till följd av att investeringarna inte ökar i samma takt som tidigare. Inbromsningen mildras dock av att tillväxten i omvärlden förväntas att bli starkare under nästa år, vilket gynnar svensk export.

Minskat skatteunderlag

SKL bedömer att sysselsättningen inte kommer att växa i samma takt under nästa år. Den starka skatteunderlagstillväxt, som kommuner, landsting och regioner har kunnat vänja sig vid under den långa konjunkturuppgången sedan finanskrisen, dämpas nu betydligt.

– Det kommer att krävas många olika lösningar för att få kommunsektorns minskade intäkter att räcka till de växande behoven av skola, vård och omsorg. Både sektorn och staten behöver arbeta med en rad långsiktiga åtgärder för att hantera välfärdens finansieringen framöver, säger Annika Wallenskog, chefsekonom på SKL.

SKL kommer att presentera vårens ekonomirapport 15:e maj. Rapporten belyser landstingens och kommunernas ekonomiska situation och förutsättningar samt den förväntade samhällsekonomiska utvecklingen på några års sikt.

Moms på el, gas eller vatten vid bostadsuthyrning

En hyresvärds tillhandahållande av el, gas eller vatten är enligt Skatteverket momspliktigt vid debitering utifrån faktisk förbrukning. SABO och Fastighetsägarna ifrågasätter Skatteverkets bedömning.

Skatteverket har i ett ställningstagande daterat 2018-02-09 gjort bedömningen att debitering av el, gas eller vatten som sker särskilt utifrån faktisk förbrukning är en separat transaktion skild från uthyrningen av fastigheten. Tillhandahållandet är då momspliktigt. Detsamma gäller, enligt Skatteverket, om debitering sker löpande med ett schablonbelopp men avstämning och fakturering sker mot faktisk förbrukning, till exempelvis årsvis.

SABO och Fastighetsägarna ifrågasätter Skatteverkets bedömning – en bedömning som utgör ett avsteg från vad som tidigare har gällt och som innebär ökade kostnader för hyresvärdarnas förvaltning och för de boende i hyresrätt.

SABO och Fastighetsägarna har i skrivelse till Skatteverket daterad 2018-04-03 anfört bland annat följande.

”Med hänsyn till vad som framgår av den svenska hyreslagstiftningen anser SABO och Fastighetsägarna att en uthyrning av en bostad ur ett ekonomiskt perspektiv utgör ett sammansatt tillhandahållande av bostad. Något utrymme att bryta ut den rörliga delen av en hyra och anse att den ska anses utgöra ersättning för ett separat  tillhandahållande föreligger inte. De ekonomiska  konsekvenserna som de boende drabbas av vid utebliven betalning av en rörlig hyra, utformningen av den svenska hyreslagstiftningen samt den ökade hyran som blir en följd av att individuell debitering anses vara en skattepliktig transaktion, är samtliga sådana omständigheter som talar mot den tolkning som Skatteverket har gjort.

SABO och Fastighetsägarna får påpeka att ställningstagandet har vållat många frågor och bekymmer och emotser Skatteverkets synpunkter på vad vi angett ovan samt en konstruktiv dialog. Om Skatteverket vidhåller sin bedömning måste i vart fall frågan bli föremål för rättslig prövning innan moms kan debiteras på viss del av hyran som i vissa fall är rörlig.”

Skatteverkets ställningstagande

Brev till Skatteverket från SABO och Fastighetsägarna, SABO:s webbplats

Ny tjänst förenklar för den som anlitar redovisningsbyrå för att deklarera

Skatteverket lanserar i år en ny tjänst som underlättar för företagare som tar hjälp av sin redovisningsbyrå för att deklarera. Den nya tjänsten gör det möjligt för redovisningsbyrån att göra klart hela deklarationen digitalt utom själva godkännandet. Det gör företagaren själv med hjälp av sin e-legitimation.
Det går dessutom att få mer tid på sig att deklarera genom att skaffa en digital brevlåda senast 1 mars.

– När vi haft kontakt med företagare har vi fått veta att det varit svårt för dem som anlitar deklarationshjälp att deklarera helt digitalt. En redovisningsbyrå som inte är ombud har inte kunnat lämna huvudblanketten eller övriga upplysningar digitalt och har istället använt papper. Därför har vi utvecklat en ny tjänst som gör det enkelt för byrån att skicka in alla uppgifter i inkomstdeklarationen digitalt. Företagaren använder sedan sin e-legitimation för att se och skriva under sin deklaration. Vi vet att detta är efterlängtat och hoppas att många får nytta av den nya tjänsten, säger Anna Sjöberg, deklarationsexpert på Skatteverket. 

Företagaren kan också enkelt få mer tid på sig, genom att ansluta sig till en digital brevlåda.

– Ett bra sätt att få mer tid är att skaffa en digital brevlåda. Den som gör det senast den 1 mars får deklarationen dit redan veckan efter, 8-9 mars. Pappersdeklarationer skickas ut först den 15 mars-15 april, säger Anna Sjöberg.

Redovisningsbyrån behöver ha ett skatte- eller deklarationsprogram som kan skapa rätt typ av filer för att kunna använda den nya tjänsten.

– De flesta moderna skatteprogram kan hantera detta. Vi har haft en dialog med redovisningsbranschen och programvaruleverantörerna när vi har skapat tjänsten. På så sätt har vi säkerställt att de kunnat bygga in detta i sina program, men framförallt att tjänsten blir användbar för kunderna, säger Johan Schauman, deklarationsexpert på Skatteverket.

Bland företagare har hittills bara 44 procent deklarerat digitalt, jämfört med 86 procent bland privatpersoner. Bland byråkunder var andelen som deklarerade helt digitalt 2017 bara 25 procent. Detta trots att hanteringen i övrigt på byråerna är helt digital.

– Vi har haft en väldigt bra dialog med branschen och hoppas att det nu blir tillräckligt enkelt att vara helt digital, något vi vet att både kunder och byråer verkligen vill, säger Johan Schauman.

Mer information om den nya tjänsten

Mer information om digital brevlåda

Bilder på kontaktpersoner

Anna Sjöberg, deklarationsexpert, 010-575 00 93

Johan Schauman, deklarationsexpert, 010-574 19 47

Skatteverkets presstjänst, 010-574 89 60

Vid allmänna frågor, kontakta Skatteupplysningen, 0771-567 567

Skatteunderlaget beräknas öka mer

Svensk konjunktur har förstärkts markant under 2017 och högkonjunkturen beräknas nå sin kulmen 2018. Det visar årets sista skatteunderlagsprognos från SKL.

Annika Wallenskog

Annika Wallenskog

I SKL:s skatteunderlagsprognos i december revideras skatteunderlaget upp relativt kraftigt jämfört med den tidigare prognosen. Skälet är att arbetsmarknaden utvecklats bättre än beräknat

BNP-tillväxten förväntas landa på 2,7 i år och 2,6 procent för nästa år. Det är framför allt den inhemska efterfrågan, i form av investeringar samt hushållens och offentliga sektorns konsumtion, som bidrar till att hålla uppe tillväxten. SKL beräknar att skatteunderlaget i år ökar med 4,8 procent och under nästa år med 3,5 procent. Det ökar på skatteintäkterna i kommuner, landsting och regioner med cirka 2,5 miljarder kronor år 2017 och 3,5 miljarder kronor år 2018.

2019 avtar skatteunderlagets ökningstakt

Utvecklingen efter 2018 är svår att prognostisera. SKL:s skatteunderlagsprognos för 2019 bygger på ett antagande om en relativt snar återgång till ett neutralt konjunkturläge. Skatteunderlaget beräknas därmed inte öka i samma takt under 2019 och 2020. Ett mer utdraget förlopp skulle betyda att uppbromsningen fördelas på fler år.

– Oavsett hur snabbt det går kommer kommuner, landsting och regioner inom kort att stå inför en mycket besvärlig obalans. Välfärdsbehoven kommer att öka snabbt med allt fler yngre och äldre medan den arbetsföra befolkningen och skatteunderlaget inte ökar i samma takt, säger Annika Wallenskog, chefsekonom på Sveriges Kommuner och Landsting.

Få kommuner justerar skattesatsen

Region Kronoberg höjer sin skattesats med 40 öre inför nästa år och är därmed den enda regionen/landstinget som ändrar sin skattesats. Bland kommunerna är det fem kommuner som höjer och fyra som sänker skattesatsen. Nettoeffekten av skatteförändringarna i kommunerna är 0 öre. Medelskattesatsen påverkas sammantaget marginellt.

Bättre finansiella förutsättningar för nya bostäder

SKL välkomnar utredningsförslagen som presenterats i dag om hur det kan byggas fler hus och lägenheter på svaga bostadsmarknader med hjälp av bättre finansiella förutsättningar.

Lena Micko

Lena Micko

- Utredningens förslag ger privata och kommunala bostadsbolag bättre förutsättningar att investera i fastigheter på svaga bostadsmarknader. Det blir enklare att bygga om och bygga nytt, så att det lokala bostadsbeståndet möter invånarnas behov. Vi ser positivt på det som föreslås, säger SKL:s ordförande Lena Micko.

Topplån och bättre garantier föreslås

Drygt en tredjedel av Sveriges kommuner har i dag en svag bostadsmarknad där invånarnas förmåga och vilja att betala för nya bostäder är begränsad. Ett annat vanligt problem på svaga marknader är att banker inte lånar ut pengar till nybyggnation. De finansiella förutsättningarna gör det svårt att bygga nytt trots att det är bostadsbrist.

Som lösning vill utredningen bland annat att staten inför marknadskompletterande topplån till bostadsbyggande. Andra förslag är att det ska bli enklare för banker på svaga marknader att ta del av statens kreditgarantier, som täcker upp eventuella kreditförluster vid byggandet av bostäder, och att staten inför en hyresförlustgaranti.

Nedskrivningsregler återstår att lösa

Utredningen uppmärksammar också att dagens redovisningsregler skapar hinder för nybyggnation på svaga bostadsmarknader. När nya fastigheter byggts kan de behöva skrivas ner på grund av sitt teoretiska marknadsvärde även om projektet är lönsamt. Det tynger bolagets ekonomi och gör det svårt att bygga nytt. Men trots att problemet uppmärksammas, ger utredningen inga konkreta förslag till åtgärder.

- Problemet måste hanteras. Vi för gärna en diskussion med regeringen om hur det kan gå till, säger Lena Micko.

Läs vidare

Skatteverket slutar skicka utbetalningskort automatiskt – anmäl bankkonto

Skatteverket slutar att skicka skatteåterbäring och andra utbetalningar automatiskt via utbetalningskort. Alla utom dödsbon måste anmäla utbetalningskonto för att få en utbetalning automatiskt. Enklast och snabbast är att anmäla konto digitalt.

Från och med den 22 november behöver alla ha anmält konto för att få en automatisk utbetalning från Skatteverket. Undantaget är dödsbon.

– Utbetalningskort till fysiska brevlådor är inte lika säkert och mottagaren slipper dessutom kostnad för avier. Den som inte har ett bankkonto kan fortfarande få engångsutbetalningar manuellt om man hör av sig till oss, säger Eva Bodén, verksamhetsutvecklare på Skatteverket.

Ungefär en miljon personer har inte anmält något bankkonto till Skatteverket. Av dem fick cirka 300 000 skatteåterbäring via utbetalningskort i höstas.

– De flesta väntar kanske ingen utbetalning från oss just nu. Men jag rekommenderar ändå alla som inte redan har gjort det att anmäla konto så snart som möjligt. Det är enkelt att logga in med e-legitimation på Skatteverket.se, men det går också att anmäla utan inloggning via bankgirot.se eller via blankett från oss, berättar Eva Bodén.

Efter att konto är anmält tar det en viss tid innan det är godkänt, eftersom Skatteverket kontrollerar med banken att kontot verkligen ägs av den som anmält det. Nytt är att utländskt konto också kan anmälas, men det måste göras manuellt till Skatteverket. Mer information om detta finns på Skatteverkets webbplats.

Eva Bodén vill i sammanhanget varna för falska mejl där mottagaren ombeds att klicka på länkar för att få del av sina pengar.

– Skatteverket skickar aldrig mejl med uppmaning att klicka på en länk för att få sina pengar. Det blir ännu tydligare nu. Från den 22 november sätts pengar automatisk in enbart på mottagarens eget konto, betonar Eva Bodén.

Information och länkar för att anmäla konto

Information om vad du ska göra om du misstänker att du fått ett bluffmejl

Bild på kontaktperson under Skatteverkets pressbilder på webben

Fakta:

De personer som behöver anmäla konto till Skatteverket är spridda i alla åldersgrupper, men det är flest 18-23-åringar som inte har gjort det. Bifogat diagram visar antal personer, av dem som fick en deklaration 2017, som inte anmält konto i början av november 2017. Årtalen är födelseår.

Reklamspärr och registerutdrag från SPAR kan nu göras digitalt

Nu går det att spärra adresserad direktreklam hos Statens Personadressregister, SPAR, med hjälp av e-legitimation. Det går även att begära utdrag av sina egna registeruppgifter digitalt.

– Skatteverket arbetar löpande för att skapa fler enkla, digitala tjänster, säger Ola Schneider, funktionsansvarig för Statens Personadressregister.

Reklamspärr innebär att uppgifter om den som anmält spärr inte lämnas ut från SPAR när syftet är att skicka direktadresserad reklam med post. Däremot kan uppgifter fortfarande lämnas ut för övriga ändamål, till exempel forskning och opinionsbildning. Idag har drygt 400 000 personer anmält reklamspärr hos SPAR.

Genom EU:s dataskyddsförordning som träder i kraft i maj 2018 införs en skyldighet för de som håller personuppgiftsregister att erbjuda möjlighet till registerutdrag på elektronisk väg.

– Ett digitalt registerutdrag är ett enkelt sätt att kolla att uppgifter om en själv stämmer. Detta bidrar till korrekta register, säger Ola Schneider.

Fakta om Statens Personadressregister, SPAR

 • I SPAR finns folkbokföringsuppgifter samt vissa uppgifter om inkomst och fastighetsägande. Skatteverket är ansvarigt för SPAR.

 • Uppgifterna i SPAR får användas av föreningar, företag och andra organisationer för att hålla uppdaterade och korrekta personregister.

 • SPAR får enligt lag också användas till urval för exempelvis direktreklam, opinionsbildning och samhällsinformation.

 • Urvalet används för utskick av fysisk post. I SPAR finns inga uppgifter om e-postadresser eller telefonnummer.

SPARs e-tjänster finns på www.statenspersonadressregister.se.

Ny rutin för administration av obetalda kundfakturor

Från och med juni 2017 anlitar Östhammars kommun Intrum Justitia för administration av förfallna kundfordringar som inte betalats enligt utskickade påminnelser.

Nu är hela inkassoverksamheten överflyttad till Intrum Justitia och vid eventuella frågor om obetalda fakturor som ni fått inkassobrev om ber vi er att fortsättningsvis ta kontakt med Intrum Justitia.

Information om kontaktuppgifter till Intrum Justitia kommer finnas på inkassobreven.

Regeringen vill öka kunskapen om pension

INRIKESidag  07:57

PENSION. Kunskapen om vad antalet år i arbetslivet betyder för storleken på pensionen måste bli bättre, anser regeringen.

Pensionsmyndigheten får tio miljoner mer per år, totalt 30, för att höja insikten.

– Det absolut viktigaste är att människor förstår att tiden på arbetsmarknaden direkt påverkar pensionen de sedan får ut, säger socialminister Annika Strandhäll (S).

 
Hon pekar bland annat på Pensionsmyndighetens egna undersökningar där ett resultat var att bara en tredjedel, 35 procent, av de tillfrågade kände till att antalet år man arbetar påverkar pensionen. Ännu färre, 24 procent, angav att de vet att deltids- och heltidsjobb ger olika pension.

– Siffrorna måste upp. Det finns en del som ännu tror att det är de 15 bästa åren i arbetslivet som betyder något, säger Strandhäll och konstaterar att saker som gällde i det gamla pensionssystemet fortfarande uppfattas som gällande även nu.

Pensionsmyndigheten har under de senaste tre åren haft en budget på 20 miljoner per år för att informera och höja kunskaperna om pension. I budgetförslaget för nästa år ökar det till 30 miljoner per år framöver.

Annika Strandhäll säger att de som har störst behov av veta mer, för att inse vad arbete betyder för pensionen, ofta är svårast att nå. I de grupperna är kvinnor överrepresenterade. Myndigheten måste satsa mer på att nå dem, understryker hon.

 
Skandalerna som inträffat i den del av pensionssystemet som är premiepensionen gör att informationen om det också måste bli bättre, anser regeringen. Tiotusentals pensionssparare har drabbats när fonder misstänks ha försnillat miljarder.

2,4 miljoner småhus får nytt taxeringsvärde

Snart får ägare till 2,4 miljoner småhus ett förslag till nytt taxeringsvärde eller en deklaration inför småhustaxeringen 2018. Taxeringsvärdena beräknas öka med i genomsnitt 26 procent. E-tjänsten för fastighetsdeklaration öppnar den 13 september.

– Det är försäljningspriserna på fastighetsmarknaden åren 2014-2016 som avgör nivån på taxeringsvärdena. Prisutvecklingen har varit stark i hela landet under den här perioden, säger Jerker Wesslén, verksamhetsutvecklare på Skatteverket.

Taxeringsvärdena beräknas öka med i genomsnitt 26 procent, men med stora variationer i landet. Mest ökar taxeringsvärdena i Stockholms län, med 38 procent. Den minsta ökningen finns i Blekinge län, med 11 procent.

Skatteverket ska fastställa genomsnittliga värdenivåer för småhus av olika ålder och standard efter de försäljningar som gjorts i närområdet under 2014-2016. En fastighets taxeringsvärde ska motsvara 75 procent av den genomsnittliga värdenivån för liknande fastigheter.

Den som har en digital brevlåda får brev om småhustaxeringen från Skatteverket där. I brevet finns en länk för att logga in i e-tjänsten där man kan se sitt förslag till nytt taxeringsvärde eller sin fastighetsdeklaration.

– De allra flesta får ett förslag till beslut om nytt taxeringsvärde. Om alla uppgifter stämmer behöver man inte göra något, och ger därmed sitt tysta godkännande, säger Jerker Wesslén, verksamhetsutvecklare på Skatteverket.

E-tjänsten för fastighetsdeklaration av småhus öppnar den 13 september. I år har det blivit ännu lättare att ändra eller komplettera uppgifter digitalt. I e-tjänsten kan man i de flesta fall också se sitt preliminära taxeringsvärde direkt. Pappersblanketterna skickas ut från den 26 september.

Sista dag att deklarera eller ändra i förslaget till nytt taxeringsvärde är den 1 november 2017.

  Genomsnittlig förändring av taxeringsvärdena 2018på länsnivå  
     
Län Antal småhus Förändring i procent
Stockholm 295 388 38 %
Uppsala 70 434 30 %
Södermanland 64 624 30 %
Östergötland 88 223 30 %
Jönköping 77 126 22 %
Kronoberg 46 721 17 %
Kalmar 75 681 17 %
Gotland 18 823 22 %
Blekinge 45 254 11 %
Skåne 249 541 18 %
Halland 84 416 25 %
Västra Götaland 334 850 27 %
Värmland 75 046 16 %
Örebro 61 592 26 %
Västmanland 52 634 31 %
Dalarna 90 610 23 %
Gävleborg 71 390 22 %
Västernorrland 62 411 23 %
Jämtland 42 126 15 %
Västerbotten 65 259 29 %
Norrbotten 67 271 28 %
Riket totalt 2 039 420 26 %

Fakta:

 • Totalt berörs 2,4 miljoner småhus, varav 60 000 ska deklareras. 
 • De allra flesta får en grå blankett, med ett förslag till beslut om nytt taxeringsvärde. Om uppgifterna stämmer behöver man inte göra något. Eventuella ändringar görs enklast via e-tjänsten. Sista dag att deklarera eller ändra i förslaget till nytt taxeringsvärde är den 1 november 2017. 
 • De som får en grön blankett måste deklarera. Enklast är det att deklarera via e-tjänsten.

Preliminära taxeringsvärdeförändringar och fastighetsavgift i riket och per län

Preliminära förändringar av taxeringsvärden per län och kommun

Preliminära förändringar av värde för mark och byggnad per län och kommun

Mer information om småhustaxeringen

Värdeområden och riktvärdekartor

Beräkna taxeringsvärde

 • Bostadstyp Bostadsrätter
  Kommun Östhammars kommun
  3 månader 0.16
  6 månader 0.11
  Medelpris 1 098 000 kr
 • Bostadstyp Villor
  Kommun Östhammars kommun
  3 månader -0.12
  6 månader 0.02
  Medelpris 1 905 000 kr

Ingves oroad över hushållens skuldsättning

Ekonomi. Svenska hushålls skuldsättning fortsätter att skapa oro och bostadsmarknaden i Sverige ser inte bra ut, konstaterar riksbankschef Stefan Ingves i en intervju med Dagens Nyheter.

– Det är samma sak som med global uppvärmning. Det kostar något i dag för att vi ska undvika katastrofer om fem, tio, 20 år. Men de som röstar om 20 år är inte tillfrågade och politikerna vill inte ta kostnaderna nu, säger han i intervjun.

 Svenska hushålls skuldsättning är mycket hög. Trots det har svenska politiker inte brytt sig om varningarna, hävdar Ingves. Han tycker att politikerna borde ta bort ränteavdragen, så att det blir dyrare att låna. På så sätt tror han att bostadsmarknaden kommer i balans.

– Den unika svårigheten med Sverige är att göra flera saker samtidigt. Riksbanken kan laborera lite med räntan, men den kan inte vara mycket annorlunda än räntan utomlands. Hushållen skulle behöva en högre ränta, men politikerna har valt att skapa en beslutsordning så att de äger alla frågorna.

TT

Enklare att hyra ut hus på landsbygden till nyanlända

SKL och LRF har tagit fram en avtalsmall som kan göra det enklare för kommuner att ingå avtal med ägare av jord- och skogsbruksfastigheter som vill hyra ut boenden till nyanlända.

Per-Arne Andersson

Per-Arne Andersson

Avtalsmall för uthyrning av hus till nyanlända

– Kommuner behöver hitta många olika typer av boendelösningar för nyanlända som anvisas enligt bosättningslagen. Att använda möjligheten till bostäder hos LRF:s medlemmar kan bidra till att lösa både bristen på boenden och till en bättre integration. Det är mycket positivt och vi hoppas att avtalsmallen ska underlätta samverkan mellan dem och kommunerna, säger Per-Arne Andersson, chef för avdelningen för utbildning och arbetsmarknad på SKL.

– Det är mycket glädjande att vi fått fram en gemensam avtalsmall som våra företagare i det gröna näringslivet kan använda sig av. Hus och lägenheter på lantbruksfastigheter är en resurs. För de företagare som ser den möjligheten blir avtalsmallen ett stort stöd vid kontakter med kommuner där boenden behövs, säger Anders Källström, VD på LRF.

 

Fakta

Kommunerna spelar en nyckelroll för att lösa boendefrågan för alla nyanlända i Sverige. Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, med alla Sveriges 290 kommuner som medlemmar, vill medverka till att underlätta kommunernas arbete med att ta emot nyanlända.

Lantbrukarnas Riksförbund, LRF, har mer än 140 000 medlemmar på gårdar över hela landet. Många av dessa företagare har bostäder till uthyrning. LRF har sedan hösten 2015 bedrivit ett aktivt arbete för att stödja flyktingar och nyanlända till en ny tillvaro i Sverige. Insatserna har handlat om allt från sociala aktiviteter för flyktingar i LRFs lokala arbete till att finna former för utbildning, praktik och jobb i det gröna näringslivet.

Fastighetspaketering

 

SKL har lämnat synpunkter på regeringens förslag om ändrade skatteregler för fastighetsägare som föreslås träda i kraft 1 juli 2018.

 

SKL:s synpunkter är i korthet följande.

 • SKL tillstyrker utformningen av betänkandets förslag som syftar till att motverka skattefördelar med paketerade fastigheter. SKL avstyrker dock ett införande av förslaget i detta läge. Förslagets konsekvenser måste utredas ytterligare och vägas samman med övriga förväntade reformer av bolagsbeskattningen. Detta då förslaget riskerar att öka skattelagstiftningens komplexitet, medföra "inlåsningseffekter" samt medföra sjunkande fastighetspriser och ett dämpat bostadsbyggande.
 • SKL anser att om Finansdepartementet avser att gå vidare med utredarens förslag för att motverka skattefördelar med paketerade fastigheter krävs ytterligare utredning och analys. Det gäller bland annat  olika avgränsnings- och tillämpningsfrågor, behovet av övergångsbestämmelser med mera.
 • SKL tillstyrker utredningens förslag om införande av stämpelskatt vid fastighetsreglering och klyvning under förutsättning att stämpelskattesatsen för juridiska personer sänks till två procent. SKL lämnar också förslag på ytterligare undantag från skatteplikt till stämpelskatt.
 • SKL avstyrker utredarens förslag att nuvarande undantag från skatteplikt för förvärv som utgör led i åtgärder för jordbrukets eller skogsbrukets rationalisering i stämpelskattelagen tas bort.

Den 14 augusti 2017 är sista dag för att lämna synpunkter på regeringens förslag.

SKL:s remissvar

Utredningens förslag presenterat, 2017-04-04

3,2 miljoner personer får pengar före midsommar

I den här andra omgången av årets skatteåterbäring får cirka 3,2 miljoner personer dela på drygt 23,5 miljarder kronor före midsommar. Det står klart efter att Skatteverket har avslutat den andra omgången av årets granskning av inkomstdeklarationerna.

Av de nästan 5,8 miljoner personer som har deklarerat digitalt kommer 3 164 315 personer att få dela på totalt 23 545 839 647 kronor i skatteåterbäring före midsommarhelgen.

– Många har upptäckt hur lätt och säkert det är att deklarera digitalt, säger Johan Schauman, deklarationsexpert på Skatteverket.

Redan till påsk i år fick över en halv miljon personer drygt 4,3 miljarder totalt i skatteåterbäring, de som skaffade digital brevlåda och deklarerade digitalt före 29 mars.

– De som får sina pengar nu och vill ha dem tidigare nästa år, kan skaffa en digital brevlåda och på så sätt få möjlighet att få sina pengar redan i april nästa år säger Johan Schauman.

I den här andra omgången får den som har skatt att få tillbaka normalt pengarna insatta på sitt konto under torsdagen den 8 juni eller fredagen den 9 juni. Det förutsätter att man har deklarerat digitalt senast den 2 maj och har anmält konto för utbetalning. 

– Från och med den 5 juni börjar beskeden om slutlig skatt att skickas ut till dem som har digital brevlåda, den här andra omgången. Utskicken på papper pågår i flera omgångar fram till midsommar, därför kan en person i ett område få sitt besked före sina grannar eller sin familj, säger Johan Schauman.

Ett antal deklaranter kommer inte att få sina pengar före midsommar, trots att de har deklarerat digitalt och har anmält godkänt konto för återbetalning.

– Det kan bero på att de har tagits ut för granskning och att denna ännu inte är klar, säger Johan Schauman

Detaljerad statistik för landet, län och kommuner kommer att läggas på skatteverket.se när den finns tillgänglig, troligen senare under veckan eller i nästa vecka.

Den digitala brevlådan e-Boks godkänd för tjänsten Mina meddelanden

 

Den digitala brevlådan e-Boks ansluts till myndigheternas gemensamma tjänst för elektronisk myndighetspost, Mina meddelanden. I och med det finns nu fyra digitala brevlådor att välja bland för de medborgare och företag som vill ta emot sin myndighetspost digitalt. Över en och en halv miljon privatpersoner och företag är anslutna.

– Vi jobbar aktivt med att få privata brevlådeföretag att ansluta sig och det är glädjande att vi nu även har e-Boks som valbart alternativ. Privata brevlådeaktörer kan erbjuda fler tjänster från till exempel företag i en och samma brevlåda, säger Håkan Johansson, anslutningsansvarig för Mina meddelanden på Skatteverket.

Mina meddelanden är en tjänst som gör att användaren samlat och säkert kan ta emot myndighetspost digitalt istället för på papper. Regeringen har gett Skatteverket i uppdrag att utveckla och förvalta tjänsten.

Fram till nu har drygt 1,5 miljoner privatpersoner och företag valt att ta emot myndighetspost digitalt i någon av de brevlådor som är anslutna. Antalet anslutna har ökat med över en miljon det senaste året.

– Vår avsikt är att digital post ska vara det dominerande sättet att ta emot myndighetspost i framtiden. Vi tror att många fler kommer att ansluta sig när möjligheten blir alltmer känd, säger Håkan Johansson.

Både myndigheter och kommuner är anslutna till Mina meddelanden. Myndigheter som i dag skickar meddelanden via tjänsten är Arbetsförmedlingen, Bolagsverket, CSN, Exportkreditnämnden, Försäkringskassan, Jordbruksverket, Lantmäteriet Pensionsmyndigheten, Skatteverket, Statens tjänstepensionsverk, Trafikverket, Transportstyrelsen och Tullverket. Anslutna kommuner är Eksjö, Haninge, Nässjö, Tomelilla, Trollhättan och Värnamo.

– Den som vill ta emot sin myndighetspost digitalt går in på webbplatsen minameddelanden.se och väljer där en brevlåda där man registrerar sig för tjänsten Mina meddelanden. Efter det kan man läsa sina meddelanden genom att logga in med e-legitimation i mobilen, läsplattan eller i sin dator. Tjänsten är gratis och enkel att använda, säger Håkan Johansson.

Rekordmånga deklarerade digitalt

Nästan 5,8 miljoner personer deklarerade digitalt i år. – Antalet som deklarerade med någon digital legitimation ökade från ca 3 miljoner personer förra året till 3,7 miljoner i år, säger Anna Sjöberg, deklarationsexpert på Skatteverket.

– Det är bra och glädjande att ännu fler upptäckt fördelarna med att deklarera digitalt. Det är enkelt, säkert och felen blir färre, säger Johan Schauman, deklarationsexpert på Skatteverket.

Totalt ska 7 870 565 personer deklarera i år. Hittills har 5 796 664 personer, det vill säga 73,6 procent, deklarerat digitalt genom att använda e-tjänsten, appen, sms:a eller via telefon. Det är 187 673 fler än vid samma tidpunkt förra året då 5 608 991 deklarerade digitalt. Antalet kommer att öka något eftersom en stor del av de som har anstånd med sin deklaration väntas göra den digitalt.  

– Den som har deklarerat digitalt genom att använda e-tjänsten, appen, sms:a eller ringa senast den 2 maj och har anmält konto för utbetalning har möjlighet att få tillbaka pengar före midsommar, säger Anna Sjöberg.

Upplands Väsby är den kommun som haft störst andel som deklarerat digitalt, 82,5 procent. Därefter följer Järfälla med 82,3 procent och Salem, 81,6 procent. Bland länen ligger Östergötland i topp med 77,4 procent.

Antal som deklarerade digitalt på olika sätt till och med den 2 maj:

Deklarationssätt 2017 2016
E-legitimation   i e-tjänsten eller appen 3 713   319 3 007 364
SMS 677 574 905 943
Telefon 754 154 846 281
Säkerhetskod i   e-tjänsten 571 338 792 306
Säkerhetskod   i appen 80 279 54 097
Totalt 5 796 664 5 608 991

Detaljerad deklarationsstatistik för landets kommuner kommer att läggas i pressmeddelandet på Skatteverkets webbplats senare under veckan.

Den starka tillväxten av skatteunderlaget väntas avta successivt fram till 2020. SKL:s nya prognos visar att skatteunderlaget i år växer med 4,4 procent och nästa år hamnar på 4 procent.

 Sveriges Kommuner och Landsting gör prognoser av skatteunderlagets utveckling fem gånger per år. Jämfört med prognosen som presenterades i februari har skatteunderlagets ökningstakt justerats ner för år 2017. Underlaget beräknas samtidigt bli något större under 2018 än tidigare beräknat till följd av ny information om sysselsättningsutvecklingen. Totalt sett innebär det en marginell uppjustering av skatteintäkterna fram till och med år 2018. Även för 2016 har en marginell uppjustering av skatteunderlaget gjorts.

Från och med 2019 och perioden därefter räknas tillväxten av skatteunderlaget bli något långsammare än den genomsnittliga ökningen de senaste 19 åren. Det beror på att återhämtningen av ekonomin planar ut efter 2019, då antalet arbetade timmar inte längre beräknas att öka.

Skatteunderlagsprognosen är en del av den detaljerade samhällsekonomiska bild som kommer att presenteras i Ekonomirapporten. Rapporten belyser den ekonomiska situationen och förutsättningarna för kommuner, landsting och regioner samt den förväntade samhällsekonomiska utvecklingen på några års sikt.

Ekonomirapportens innehåll kommer att presenteras av ordföranden Lena Micko och chefsekonom Annika Wallenskog i en webbsändning 10 maj.

 

EKONOMI. Nyligen lanserade modehuset Balenciaga en ny shoppingväska, misstänkt lik Ikeas gamla blå klassiker. Men målgruppen tycks vara en annan än de som till vardags stuvar ner sina prylar i Ikeas storsäljare, då priset är jämförelsevis svindlande högt.

Väskan från Balenciaga har fått många att hånskratta på sociala medier och undra vad som skiljer de två - mer än priset.

 
Med en glimt i ögat ger det svenska möbelvaruhuset nu svar på tal på Instagram och passar också på att göra reklam för sin egen kasse för 5 kronor styck:

"Vårens it-väska är här! Ibland är det enkelt att hänga med i modevärlden. Hos oss blir det dock 19 995 kr billigare".

TT

Skatteunderlagets tillväxt avtar i ny prognos

POLITIK. Fler med högre inkomst kommer att få betala statlig inkomstskatt, efter en överenskommelse mellan S-MP-regeringen och Vänsterpartiet inför vårbudgeten. Det skriver Jonas Sjöstedt (V) och Ulla Andersson (V) på SvD Debatt.

Skatten höjs också för den som bor utomlands men som får inkomster från arbete i Sverige.

Det ger 3 miljarder kronor till staten, skriver de. Pengar till "vår gemensamma välfärd och som minskar klyftorna".

Den första förändringen rör uppräkningen 2018 av inkomstgränsen för att betala statlig inkomstskatt. De så kallade skiktgränserna begränsas. Personer med en inkomst under cirka 38 200 kronor i månaden berörs inte av förändringen.

Det ger en skatteintäkt på 2,7 miljarder kronor.

För utlandsboende höjs inkomstskatten åter till 25 procent, efter att alliansregeringen sänkt den till 20 procent. Denna förändring bedöms innebära 370 miljoner kronor mer i skatteintäkter årligen från och med 2018, enligt debattartikeln.

Regeringens vårbudget lämnas in till riksdagen den 18 april.

TT

 

 

Ikeas väska 19 995 kronor billigare

EKONOMI. Riksrevisionen är kritisk till hur internrevisionen fungerar inom statlig verksamhet, enligt en granskningsrapport. Förbättringar behövs på en rad områden, enligt Riksrevisionen.

Bland annat handlar kritiken om brister i internrevisorernas organisatoriska oberoende och brister i arbetet med att självständigt ta fram riskanalyser. Granskningen visar även att information om brister i verksamheten inte alltid når berört departement inom regeringen.

"En annan slutsats är att systemet med internrevision blir sårbart när flera myndigheter delar på en internrevisor", skriver Riksrevisionen i ett pressmeddelande.

I sin rekommendation skriver Riksrevisionen att regeringen bör överväga att kräva att varje myndighet ska ha minst en internrevisor på heltid och att det ska framställas en årlig bedömning av myndighetens interna styrning och kontroll.

TT

 

 

Skatteförändringar i vårbudgeten

Svensk ekonomi växer med rejäl uppgång i sysselsättning och skatteunderlag. Från och med nästa år blir den ekonomiska utvecklingen dock svagare och kommunerna står inför stora utmaningar.

 

Förra året avslutades med en stark ekonomi i Sverige. År 2016 beräknas BNP ha ökat med över 3 procent. Inför framtiden ser det ljust ut för både industrin, tjänstesektorn och näringslivet i stort. Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) räknar med att tillväxten i svensk ekonomi blir nästan lika stark i år. Det beror bland annat på att det blir bättre fart både på exporten och hushållens konsumtionsutgifter.

Den fortsatt positiva utvecklingen i svensk ekonomi innebär att sysselsättning och skatteunderlag fortsätter växa i snabb takt och att arbetslösheten minskar under året. Trots en allt bättre arbetsmarknadskonjunktur väntas löneutvecklingen vara fortsatt dämpad och inte heller inflationen når några högre tal.

Ekonomiska utmaningar från nästa år

SKL förutsätter att resursutnyttjandet i svensk ekonomi tillfälligt kommer att stabiliseras på en hög nivå nästa år och att konjunkturläget under de två efterföljande åren gradvis normaliseras. Det innebär att BNP, sysselsättning och skatteunderlag utvecklas svagare efter år 2017.

 
Annika Wallenskog
 

– Från och med nästa år utvecklas skatteunderlaget betydligt långsammare än det har gjort de senaste åren. Under de kommande åren står kommunsektorn inför stora utmaningar på grund av det växande behovet av skola, vård och omsorg, säger Annika Wallenskog, chefsekonom på Sveriges Kommuner och Landsting.

Skatteunderlagsprognosen

 

Svensk ekonomi växer med rejäl uppgång i sysselsättning och skatteunderlag. Från och med nästa år blir den ekonomiska utvecklingen dock svagare och kommunerna står inför stora utmaningar.

 

Förra året avslutades med en stark ekonomi i Sverige. År 2016 beräknas BNP ha ökat med över 3 procent. Inför framtiden ser det ljust ut för både industrin, tjänstesektorn och näringslivet i stort. Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) räknar med att tillväxten i svensk ekonomi blir nästan lika stark i år. Det beror bland annat på att det blir bättre fart både på exporten och hushållens konsumtionsutgifter.

Den fortsatt positiva utvecklingen i svensk ekonomi innebär att sysselsättning och skatteunderlag fortsätter växa i snabb takt och att arbetslösheten minskar under året. Trots en allt bättre arbetsmarknadskonjunktur väntas löneutvecklingen vara fortsatt dämpad och inte heller inflationen når några högre tal.

Ekonomiska utmaningar från nästa år

SKL förutsätter att resursutnyttjandet i svensk ekonomi tillfälligt kommer att stabiliseras på en hög nivå nästa år och att konjunkturläget under de två efterföljande åren gradvis normaliseras. Det innebär att BNP, sysselsättning och skatteunderlag utvecklas svagare efter år 2017.

 
Annika Wallenskog
 

– Från och med nästa år utvecklas skatteunderlaget betydligt långsammare än det har gjort de senaste åren. Under de kommande åren står kommunsektorn inför stora utmaningar på grund av det växande behovet av skola, vård och omsorg, säger Annika Wallenskog, chefsekonom på Sveriges Kommuner och Landsting.

Skatteunderlagsprognosen

 

Sysselsättning och skatteunderlag tappar fart 2018

Svensk ekonomi växer med rejäl uppgång i sysselsättning och skatteunderlag. Från och med nästa år blir den ekonomiska utvecklingen dock svagare och kommunerna står inför stora utmaningar.

 

Förra året avslutades med en stark ekonomi i Sverige. År 2016 beräknas BNP ha ökat med över 3 procent. Inför framtiden ser det ljust ut för både industrin, tjänstesektorn och näringslivet i stort. Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) räknar med att tillväxten i svensk ekonomi blir nästan lika stark i år. Det beror bland annat på att det blir bättre fart både på exporten och hushållens konsumtionsutgifter.

Den fortsatt positiva utvecklingen i svensk ekonomi innebär att sysselsättning och skatteunderlag fortsätter växa i snabb takt och att arbetslösheten minskar under året. Trots en allt bättre arbetsmarknadskonjunktur väntas löneutvecklingen vara fortsatt dämpad och inte heller inflationen når några högre tal.

Ekonomiska utmaningar från nästa år

SKL förutsätter att resursutnyttjandet i svensk ekonomi tillfälligt kommer att stabiliseras på en hög nivå nästa år och att konjunkturläget under de två efterföljande åren gradvis normaliseras. Det innebär att BNP, sysselsättning och skatteunderlag utvecklas svagare efter år 2017.

 
Annika Wallenskog
 

– Från och med nästa år utvecklas skatteunderlaget betydligt långsammare än det har gjort de senaste åren. Under de kommande åren står kommunsektorn inför stora utmaningar på grund av det växande behovet av skola, vård och omsorg, säger Annika Wallenskog, chefsekonom på Sveriges Kommuner och Landsting.

Skatteunderlagsprognosen