Högsta domstolen (HD) tvingar en bostadsrättsförening att ersätta köparen av en bostadsrätt för ekonomisk skada som uppstått på grund av felaktigheter i ett utdrag ur lägenhetsförteckningen.

Två pantsättningar med fordringar mot säljaren av en lägenhet saknades i det utdrag som mäklaren fick när bostadsrätten såldes. Nästan tio år efter köpet krävde panthavarna att lägenheten skulle tas i anspråk eftersom säljaren inte längre kunde betala de lån som pantsättningarna gällde. HD slår fast att det var rimligt av köparen att förlita sig på det utdrag som föreningen tillhandahöll. Domstolar ska fortsättningsvis utgå från att liknande fel beror på vårdslöshet från bostadsrättsföreningens sida, om föreningen inte kan visa att det är sannolikt att så inte är fallet. TT

Varför kostar det inte alltid 10 kronor?

Vaför kostar det int tio kronor hela tiden? Det måste ju gå eftersom företaget måste ju göra en vinst.

1800 ELRELATERADE BRÄNDER I BOSTÄDER VARJE ÅR

En granskning som Elsäkerhetsverket gjort visar att det varje år uppstår cirka 1800 elrelaterade bränder i våra svenska bostäder.

380 bränder startar i elektriska apparater som exempelvis kyl och frys och 150 bränder startar i själva elanläggningen såsom vägguttag och elcentraler. Övriga elrelaterade bränder, cirka 1300 stycken, beror på felaktig användning av elektriska apparater.

150 bränder i elanläggningar – äldre villor drabbas oftare

När det gäller bränder som uppkommer på grund av något fel i elanläggningen så dominerar de som startar i elcentraler och eluttag. Just dessa bränder leder oftast till de mest allvarliga konsekvenserna för den som drabbas.

Bränder som startar i elanläggningar är betydligt vanligare i villor än i flerbostadshus. Statistik visar också att en villa byggd före 1950 oftare drabbas av elbrand i elanläggningen jämfört med en villa uppförd efter 1980, mätt över genomsnittet per år från 1930 till 2015.

- De resultat som hittills framkommit gällande bränder på grund av fel i elanläggningen, kommer Elsäkerhetsverket att titta vidare på i nästa steg i projektet, säger Magnus Karlsson, elinspektör.

Bränder i kyl och frys ger allvarliga konsekvenser

Cirka 20 procent, det vill säga 380 av alla elrelaterade bränder, uppstår i elektriska apparater. Av dessa produkter, både fast monterade och stickproppsanslutna, så är det vanligast med elbränder i tvättmaskiner, lysrörsarmaturer, torktumlare och kyl/frys. De elektriska produkter som enligt statistiken genererat mest allvarliga konsekvenser är kyl och frys.

Felaktig användning av elektriska produkter orsakar 1300 bränder

Den absolut vanligaste orsaken till elrelaterade bränder är felaktig användning av elektriska apparater och här är det spisar som sticker ut. De flesta spisbränderna sker i flerbostadshus.

- Spisar och övriga elapparater som har till uppgift att värma och hetta upp mat, ger ofta stora skador vid en felanvändning. I räddningstjänstens rapport återfinns exempelvis torrkokning, att man glömmer saker på spisen eller att en elapparat slås på av misstag. I dessa fall är det beteenden och andra indirekta orsaker som är det huvudsakliga felet, säger Magnus Karlsson.

Fakta om kartläggningen

Elsäkerhetsverket har med hjälp av räddningstjänstens insatsrapporter mellan åren 2005-2015 kartlagt var elbränderna startar i Sveriges bostäder. Kartläggningen är en del av projektet ”Elsäkerhet i bostäder” med mål att ta reda på vilka elsäkerhetsbrister som är störst i svenska hem och vad orsaken till bristerna är. Utredningen ska vara klar under hösten 2018. Huvudfokus i projektet är den fasta elanläggningen men även elsäkerhetsbrister i elprodukter finns med i kartläggningen.

8 av 10 är nöjda med Östhammars

återvinningsstationer

En färsk undersökning visar att Östhammarsborna fortsätter att återvinna i hög grad

och är mycket nöjda med insamlingssystemet. Det visar Återvinningsbarometern, en

årlig Sifo-undersökning, som genomförs på uppdrag av Förpackning- och

Tidningsinsamlingen. Undersökningen visar att 8 av 10 Östhammarsbor är nöjda eller

mycket nöjda med insamlingssystemet och att 7 av 10 invånare återvinner sina

använda förpackningar och tidningar.

Varje år genomförs Återvinningsbarometern för att undersöka människors vanor och attityder

till återvinning. Syftet är att mäta nöjdhet och återvinnings-systemets kvalitet. Hittills har Sifo

genomfört undersökningen i 32 kommuner och årets resultat bekräftar att insamlingsgraden

fortsätter att vara hög och att det finns ett starkt stöd för insamlingssystemet hos svenska

folket.

Det känns väldigt bra att vi har ett starkt stöd hos invånarna i Östhammar och att de

är nöjda eller mycket nöjda med återvinningssystemet. Det här är ett bevis på att det

fungerar väl, trots det vill vi göra det ännu bättre och enklare att återvinna, säger Mia

Steinbach, regionchef på Förpacknings– och tidningsinsamlingen.

6 av 10 Östhammarsbor uppger i undersökningen att de har ett stort eller mycket stort

förtroende för att insamlingssystemet fungerar. Dvs att de förpackningar och tidningar som

lämnas till återvinning faktiskt återvinns till nya förpackningar eller andra produkter.

Undersökningen visar också att 9 av 10 anser att de obemannade återvinningsstationerna är

lättillgängliga.

Vi är väldigt glada för resultatet av undersökningen. Vi vill göra ännu mer och bättre,

därför har vi på FTI föreslagit att det ska byggas 2000 nya återvinningsstationer i hela

landet. För Östhammar innebär det fem nya återvinningsstationer. Vi vill höja målen

kraftigt för hur mycket förpackningar och tidningar som hushållen lämnar till

återvinning. Vårt förslag innebär att en majoritet ska ha max fem minuters promenad

eller färdväg till sin närmaste återvinningsstation. Det ökar tillgängligheten ännu mer,

säger Mia Steinbach.

Återvinningsbarometern är en årligt återkommande undersökning som genomförs i ett urval

av kommuner för att undersöka invånarnas inställning till källsortering och återvinning. De

kommuner som deltagit i 2018 års upplaga av undersökningen är: Alingsås, Askersund,

Avesta, Borgholm, Krokom, Laxå, Lekeberg, Ljusdal, Norrköping, Nyköping, Skara,

Stenungsund, Sundsvall, Södertälje, Vallentuna, Östhammar. I år har också en

riksrepresentativ undersökning gjorts för att mäta resultatet i hela landet.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Håkan Ström, kommunikationschef FTI | 072-453 07 19 | press@ftiab.se

GILBERT TRADING TVINGAS ÅTERKALLA BORDSLAMPA

FÖRSÄLJNINGSFÖRBUD. Lampa med kattdesign får försäljningsförbud av Elsäkerhetsverket då det har visat sig att den kan orsaka elchock. Bristerna är så allvarliga att Gilbert Trading i Jönköping AB måste återkalla sålda lampor från återförsäljare och konsumenter.

Fakta om produkten

 
 • TYP AV BESLUT:Tvingande beslut från Elsäkerhetsverket
 • DATUM FÖR BESLUT:2018-07-02
 • ÄRENDENUMMER:18EV2200
 • PART I ÄRENDET:Gilbert Trading i Jönköping AB
 • TILLVERKARE:Gilbert Trading i Jönköping AB
 • TYP AV ÅTGÄRD:Försäljningsstopp med återkallelse från konsument och slutanvändare
 • VARUMÄRKE:Gilbert
 • MODELL:47384
 • TYP AV PRODUKT:Hemelektronik
 • BRISTER:Brand, Elchock

Enligt den tekniska undersökningen kan du komma åt spänningsförande delar. Har du köpt denna lampa ska du genast sluta använda den och lämna den tillbaka till inköpsstället.

Kända försäljningsställen

Gekås i Ullared

Ladda ner beslutet

Beslut om försäljningsförbud (pdf, 1,8 MB)

VAD INNEBÄR BESLUTET?

De beslut som Elsäkerhetsverket publicerar har börjat gälla. Observera dock att alla beslut är möjliga att överklaga, vilket kan medföra att beslutet upphävs.

Du som har köpt produkten
Parten kommer att informera dig om hur du ska gå tillväga. Det är viktigt att du följer dessa instruktioner. Eftersom produkten återkallas ska du som har köpt den antingen sluta att använda den till dess att du har åtgärdat produkten enligt partens instruktioner, eller se till att produkten förstörs (hanteras som avfall).

Läs mer i broschyren "När du har köpt en produkt som har brister".

ELSÄKERHETSVERKET VARNAR: STORA RISKER ATT KÖPA LADDARE FRÅN VISSA E-HANDELSSAJTER

Elsäkerhetsverket har undersökt USB-laddare som köpts in genom så kallad privatimport, i det här fallet genom webbplatsen Wish. Samtliga laddare visade sig ha sådana brister att de är direkt farliga att använda. Myndigheten vill nu varna alla konsumenter för riskerna med att handla produkter via e-handelssajter där säljaren är okänd.

- E-handeln fortsätter att öka och när det gäller just privatimport och handel med företag som inte går att identifiera eller kontakta, ökar risken för att det också finns brister hos produkterna. Vi har nu själva testat produkter inköpta genom privatimport. Resultatet är nedslående och vi kan inte vänta med att informera om detta, säger Kim Reenaas, chef för produktavdelningen vid Elsäkerhetsverket.

Tester visar på allvarliga fel hos samtliga inköpta produkter

10 olika laddare har undersökts och samtliga visade sig ha mycket allvarliga brister som gör dem direkt farliga att använda. Flera av dem är också gjorda av ett sådant material att de kan bidra till brandspridning.

- De 10 laddarna klarade inte ens baskraven för säkerhet. Sex av laddarna uppfyller inte kravet på brandbeständighet, utan brinner upp i sin helhet. Ingen laddare klarar kravet på isolationsavstånd. Sex av laddarna har inget isolationsavstånd alls mer än lacken på ledarna och resterande ligger alla kring eller under en halv millimeter, kravet är minst 4 millimeter, säger Mikael Carlson, teknisk expert vid Elsäkerhetsverket.

Konsumenter som följer myndigheternas råd slipper de sämsta produkterna

Elsäkerhetsverket har tagit fram råd om hur man ska agera när man handlar produkter via e-handel:

 • Kontrollera produkten, till exempel att den är märkt med information om tillverkare.
 • Kontrollera säljaren, till exempel om det finns kontaktuppgifter till företaget/säljaren.
 • Undvik privatimport om du inte är säker på produkten – se faktaruta nedan.

- Det man alltid ska göra som konsument är att ha koll på vem man egentligen handlar av. Finns det inget företag man kan kontakta ska man alltid avstå från köp, hur lockande det än är, säger Kim Reenaas.

Elsäkerhetsverket kommer nu fortsätta utredningen och ta reda på vilka åtgärder som kan krävas och vilka företag som kan nås.

Fakta om privatimport

Privatimport är när konsumenter köper produkter direkt av företag utanför EU/EES. Det innebär att det inte finns någon ekonomisk aktör som har tagit ansvar för att produkten uppfyller kraven och som också ska se till att brister som upptäcks åtgärdas. Konsumenten har alltså inte samma skydd som när man handlar inom EU/EES. Vid privatimport måste också konsumenten betala moms, tull och andra avgifter.