Intresset för fyrhjulingar och mopedbilar växer. Cirka 190 000 registrerade fyrhjulingar och 12 000 mopedbilar finns i Sverige. Varje år omkommer cirka 10 personer på fyrhjulingar, de flesta på väg. Cirka 60 personer skadas i olyckor med mopedbilar varje år. Myndigheter, näringsliv och intresseorganisationer ställer sig nu bakom ”Säker användning av  fyrhjulingar, mopedbilar, traktorer och motorredskap – gemensam inriktning 2020” för att hitta åtgärder som kan rädda liv.

– Vi behöver samla kunskapsläget för att kunna prioritera rätt insatser. Nollvisionen och nuvarande etappmål kräver en kombination av effektiva åtgärder på både kort och lång sikt, för att uppnå en säker trafik med fyrhjulingar, mopedbilar, traktorer och motorredskap, säger utredningsledare Jörgen Persson Trafikverket.

Rapporten pekar ut sex prioriterade insatsområden för fyrhjulingar:

 • Ökad användning av hjälm: 4 av 10 omkom på grund av huvudskada.
 • Ökad användning av störtbåge: 7 av 10 omkom i en olycka där fyrhjulingen välte vid trafik på väg.
 • Ökad användning av alkolås: 7 av 10 omkomna förare var alkohol- eller drogpåverkade.
 • Minskad användning av terränghjulingar på allmänna vägar: Fyrhjulingar registrerade som terränghjulingar får normalt bara köras på enskild väg och korsa allmän väg. Det är därför oroande att nästan 4 av 10 omkomna på terränghjuling omkom på en väg med statlig eller kommunal väghållare.
 • Minskad användning av fyrhjulingar av barn: 1 av 10 förare som omkom var under 16 år.
 • Förbättrad information och ökad utbildning i riskmedvetenhet och säker körning: Reglerna för fyrhjulingar är komplicerade, och det finns stor okunnighet om vad som gäller och om konsekvenserna av att inte följa reglerna.

– Många dödsolyckor med fyrhjulingar kan undvikas om föraren använder hjälm och har en fyrhjuling försedd med en störtbåge som ger ett överlevnadsutrymme om den välter vilket är vanligt vid dödsolyckor, säger Jörgen Persson.

För mopedbilar pekas följande insatsområden ut:

 • Ökad användning av bälte: Endast en av de fyra som omkom i olyckor med mopedbil under perioden 2008–2017 använde bilbälte. Bältespåminnare bör införas.
 • Förbättrad fordonssäkerhet: Mopedbilar behöver ha bättre krocksäkerhet och körsäkerhet, exempelvis krav på vinterdäck.
 • Möjligheten att införa kontrollbesiktning: Det finns inget krav på kontrollbesiktning av mopedbilar. Effekten av ett sådant krav bör utredas.

Ladda ner rapporten: ”Säker användning av  fyrhjulingar, mopedbilar, traktorer och motorredskap – gemensam inriktning 2020”

Läs mer på trafikverket.se

 
Ändrade regler för körkortsprov
28.2.2020 07:00:00 | Trafikverket

Den 1 mars förlängs giltighetstiden för godkänt teoriprov (kunskapsprov) från 2 till 4 månader för personbil. Samtidigt blir bokningen enklare och mer flexibel. En annan förändring är att teoriprovet ska vara godkänt innan körprovet.

Syftet med att förlänga giltighetstiden för godkänt teoriprov är att blivande förare ska ges mer tid för utbildning vid ett underkänt körprov. 

– Genom att giltighetstiden förlängs för ett godkänt teoriprov från två till fyra månader hoppas vi att fler satsar på att utbilda sig mer innan de genomför omprov för körprov. Det är bättre att lägga tid och pengar på utbildning än på flera omprov, säger Kristina Hagberg, chef Trafikverket Förarprov.

Enklare bokning

En annan nyhet är att prov kan bokas mer flexibelt än tidigare. Det blir nu möjligt att boka teoriprovet privat och körprovet via trafikskola, eller tvärtom. Det går också att boka teoriprovet på en ort och körprovet på en annan ort via Trafikverkets bokningstjänst på webben.

– Vi vill underlätta för våra kunder så att de kan lägga upp sin utbildning på bästa sätt. Det är viktigt att hålla ihop teori och körning under hela utbildningen, säger Kristina Hagberg.

Godkänt teoriprov innan körprov

För att öka möjligheterna att lyckas med körprovet införs samtidigt krav på att teoriprovet ska vara godkänt innan körprovet. Tidigare erfarenheter visar att om körkortstagaren har förstått de teoretiska delarna, och fått godkänt på teoriprovet, ökar möjligheterna tydligt att lyckas med det praktiska provet.

Av de som tog körkort för personbil 2019 och som först fick sitt teoriprov godkänt och därefter gjorde körprovet fick 53 procent godkänt på körprovet. För de som gjorde körprov efter ett underkänt teoriprov var motsvarande siffra endast 29 procent. Denna skillnad har ökat med åren.

Läs mer om ändrade regler för körkortsprov

Kontakter
 

För mer information kontakta:
Ylva Lundin, Kommunikationschef Förarprov 010-123 98 86
Trafikverkets pressjour, 0771-31 15 00

Trafiken var i stort sett oförändrad 2019 jämfört med tidigare år, vilket gör att den ökade användningen av biodrivmedel och mer energieffektiva bilar får genomslag. Det genomsnittliga utsläppet av koldioxid från en personbil var 120 g/km under 2019, vilket är en minskning på 2 g/km jämfört med föregående år. Det framgår av preliminära utsläppssiffror för vägtrafiken för 2019 som Trafikverket och Transportstyrelsen redovisar i dag.

Ökad användning av biodrivmedel
Andelen biodrivmedel ökade från 22 procent till 23 procent under 2019. Ökningen beror på den så kallade reduktionsplikten som infördes under 2018 och som ställer krav på drivmedelstillverkare att blanda in biodrivmedel sina produkter.

– Det är glädjande att bilarna blev effektivare och att andelen biodrivmedel ökade, men kanske framför allt att vägtrafiken inte ökade under förra året. Då blir det lättare att öka tempot och nå målen. För att nå transportsektorns klimatmål till 2030 krävs en minskning av växthusgaserna med cirka 8 procent per år, säger Sven Hunhammar, miljödirektör på Trafikverket.

Positiv utveckling för laddfordon
Antalet nya eldrivna personbilar fördubblades under 2019 jämfört med föregående år. Också antalet hybridbilar som delvis kan drivas med el ökade jämfört med föregående år, vilket är förklaringen till minskningen av de genomsnittliga utsläppen från den nya personbilsflottan.

Samtidigt ökar de genomsnittliga utsläppen från bilar som drivs med bensin eller diesel. Utsläppen från nya bensindrivna bilar har ökat till 130 g/km och är de högsta sedan 2013. För nya dieseldrivna bilar ligger utsläppen nu på 137 g/km, vilket är det högsta värdet sedan 2011.

– Utsläppen från nya fossildrivna bilar ökar när de borde minska och det är en bekymmersam utveckling. Det finns en trend i samhället att bilarna blir större och tyngre och det får genomslag på det sätt man kan se i statistiken, säger Mikael Andersson, presschef på Transportstyrelsen.

PM vägtrafikens utsläpp 2019 

Tabell för genomsnittliga utsläpp från nya personbilar 2019

Kontakter
 

För mer information

Trafikverkets pressjour, 077 131 15 00
Transportstyrelsen pressjour, 010 495 43 00

Pendlarparkering Alunda

Beräknas färdigställd vid månadsskiftet februari-mars

Just nu pågår en justering inför asfaltering, sen läggs ett förstärkningslager och i vår kommer slutasfaltering och målning att ske, men därimellan kommer parkeringen ändå att kunna användas.

/ Tekniska förvaltningen

Vinter- och sommardäck

Mellan 1 december och 31 mars är det lag på att använda vinterdäck om det är vinterväglag.

Definition av vinterväglag

Det råder vinterväglag om det är snö, is, snömodd eller frost på någon del av vägbanan eller vägrenen.

När du får använda vinterdäck

 • Du måste använda vinterdäck vid vinterväglag under tidsperioden 1 december - 31 mars.
 • Du får använda dubbdäck under tidsperioden 1 oktober - 15 april.
 • Det är förbjudet att använda dubbdäck under tidsperioden16 april - 30 september om det inte är eller förväntas bli vinterväglag.
 

Dubbdäck och friktionsdäck

Med vinterdäck menas dubbade däck eller så kallade odubbade friktionsdäck. Det får inte förekomma både dubbade och odubbade däck på samma fordon. Det är tillåtet att använda odubbade friktionsdäck året runt.

Däck på släpet

Om bilen som drar ett släp har dubbdäck måste även släpet ha dubbdäck när det råder vinterväglag. Om bilen vid vinterväglag har odubbade friktionsdäck får släpet ha antingen dubbdäck eller odubbade friktionsdäck. Det är viktigt att släpet inte har sämre väggrepp än bilen för att till exempel undvika att släpet sladdar vid inbromsning.

Krav på mönsterdjup för vinterdäck

För personbilar och andra lätta fordon med en totalvikt upp till och med 3,5 ton måste mönsterdjupet vara minst 3 millimeter i däcken.

Samma mönsterdjup gäller för släpvagnar som dras av dessa fordon. För lastbil, buss och personbil klass 2 med en totalvikt över 3,5 ton gäller mönsterdjupet 5 millimeter. Kravet gäller för samtliga däck på dessa fordon.

Det krävs vinterdäck även för tunga fordon, med en totalvikt över 3,5 ton. Reglerna skiljer sig mellan fram- och bakhjulsdrivna fordon. Mer information finns på Transportstyrelsens webbplats.

Bästa däcken bak

De däck som har det största mönsterdjupet eller dubbutsticket bör vara monterade bak på fordonet. Det minskar risken för sladd när du bromsar eller svänger. Detta gäller både fram- och bakhjulsdrivna bilar.

Vinterdäck gäller även för utländska fordon

Reglerna om vinterdäck omfattar även utländska fordon och gäller vid resa till och från utlandet. Reglerna finns i sin helhet på Transportstyrelsens webbplats

Förbud mot dubbdäck på vissa platser

Förbud mot dubbdäck gäller på vissa gator i några städer. Där tillåts endast friktionsdäck. De som eventuellt bryter mot reglerna riskerar böter på 1 000 kronor. Mer information om vad som gäller i olika städer finns i de lokala trafikföreskrifterna.

Undantag från användning av vinterdäck

Det finns ett antal undantag från kravet på vinterdäck, till exempel för färd till besiktningsföretag och för fordon som är äldre än trettio år. Mer information finns på Transportstyrelsens webbplats.

Upprop: Tillsammans för Hållbara hastigheter!

 
15.10.2019 11:15:00 | Trafikverket

Det går för fort på vägarna och alltför många dör i trafiken och det är därför som några av Sveriges största transportköpare tillsammans med Trafikverket tar sitt ansvar och använder upphandling som verktyg för att uppnå hållbara hastigheter.

Gruppbild från högnivåmöte med statssekreterare Mattias Landgren om hållbara hastigheter.

Nu uppmanar Axfood, Clas Ohlson, COOP, ICA, Transport & Logistics Services IKEA Supply, PostNord, SSAB, Södra skogsägarna och Trafikverket att både privata och offentliga aktörer som i sin verksamhet köper eller utför transporter tar sin del av det gemensamma ansvaret för att komma till rätta med hastighetsöverträdelser. Då sparas liv, miljö och kostnader. Samtidigt bidrar det till en tryggare och säkrare arbetsmiljö för de med trafiken som arbetsplats.

 

– Trafiksäkra transporter är en viktig hållbarhetsfråga för samhället. Målet med uppropet är att skapa en nationell samling där transportköpare uttrycker sina krav på hastighetsefterlevnad i de transporter de handlar upp. På så sätt bidrar vi till den attitydförändring som krävs för att sänka hastigheterna och därmed minska antalet döda och skadade i trafiken, säger Lena Erixon, generaldirektör på Trafikverket. Vi är också en stor upphandlare av transporter.

Med hållbara hastigheter menar vi hastigheter som följer rådande hastighetsbegränsningar och är anpassade till övriga förutsättningar i trafiken. Utan att göra avkall på den egna eller andra trafikanters trafiksäkerhet – samtidigt som leveranskvaliteten bibehålls.

– Hållbarhetsfrågor står högt på dagordningen för SSAB. En del av vårt hållbarhetsarbete är säkerhetsfrågor och säkerheten har alltid högst prioritet, säger Per Bondemark, vice VD och inköpsdirektör på SSAB. Vi begränsar inte det till säkerhet i våra egna anläggningar, utan ser det som naturligt att bidra till ökad säkerhet i hela försörjningskedjan. I det här fallet innebär det att vi avser att stärka uppföljningen av de krav vi ställer på våra samarbetspartners när det gäller regelefterlevnad i trafiken. Vi har omfattande trafik till och från våra anläggningar, cirka 500 lastbilar per dygn i vår nordiska verksamhet, och vi tror att vi med det här initiativet kan bidra till ökad trafiksäkerhet på vägarna.

Läs uppropet Tillsammans för Hållbara hastigheter på DN Åsikt

Persontågens punktlighet för tredje kvartalet – den bästa sedan 2013
9.10.2019 06:00:00 | Trafikverket

Punktligheten för persontågen under årets tredje kvartal blev 91,6 procent. Hela 229 909 av 250 911 planerade persontåg ankom till sin slutstation i rätt tid. Utfallet är det bästa för motsvarande period sedan nuvarande mått infördes 2013.

 

Resultatet kunde ha varit ännu bättre eftersom några enskilda händelser under augusti fick stor påverkan för resenärerna. Den största händelsen var branden i Hässleholm som under en veckas tid fick stor påverkan såväl på långväga trafik på Södra stambanan som på regional trafik på mindre, anslutande banor.

Bättre planering resulterade i en robust tågtidstabell
Det är positivt att trafiken under tredje kvartalet drabbades av få väderrelaterade störningar, och att de många banarbetena hade planerats med större marginaler, vilket bidrog till en mer robust tågtidstabell och mindre förseningar. Det är glädjande att störningarna på grund av  obehöriga i spår minskade under perioden.

– Det här är ingen tillfällig trend utan en positiv utveckling och ett resultat av de åtgärder som vi har påbörjat inom branschen och det kommer vi fortsätta med, säger Roberto Maiorana, chef för trafikplanering och trafikledning. 

Sedan 2013 har antalet framförda persontåg ökat med cirka 20 procent, från knappt 210 000 till nära 250 000. Punktligheten har sedan 2013 som lägst varit 87,8 procent och som högst 91,5 procent – en notering som nu alltså förbättras med en tiondel.

Hittills i år, januari–september 2019, ligger punktligheten på 91,0 procent. Motsvarande siffra för förra året var 87,3 procent. Det innebär en förbättring med 3,7 procentenheter.

Så beräknas punktlighet
Statistiken över tågtrafikens punktlighet anger hur stor andel av tågen som har nått sin slutstation i rätt tid. Tågen anses vara i tid om de kommit fram inom fem minuter efter ankomsttiden enligt tidtabellen. I statistiken för persontågen ingår också de tåg som ställts in eller tillkommit senare än klockan 00:00 dagen innan avgång. Inställda tåg räknas i statistiken som försenade tåg.

Den låsta toaletten i Gimo