Så många upplever personlig påverkan av pandemin

Senast uppdaterad: 2021-05-27

Över hälften av invånarna i 100 svenska kommuner upplever att de påverkats ganska eller väldigt mycket av coronapandemin, visar en ny rapport från SCB. Det är vanligare bland kvinnor och äldre personer än bland män och yngre.

I SCB:s senaste medborgarundersökning fick deltagarna bland annat svara på följande fråga: Hur mycket har du personligen påverkats av coronapandemin och dess konsekvenser?

52 procent svarade att de påverkats ganska eller väldigt mycket, 42 procent svarade ”inte så mycket”, och 6 procent svarade att de inte påverkats alls.

– Men det finns stora skillnader i svaren beroende på deltagarnas ålder, kön, ursprung och utbildningsnivå, säger Sofia Holsendahl, statistiker på SCB, och fortsätter:

– Av kvinnorna uppger 22 procent att de påverkats väldigt mycket av coronapandemin, medan 16 procent av männen svarar samma sak.

I åldersgruppen 65–84 år svarade 60 procent att de påverkats ganska eller väldigt mycket av pandemin och dess konsekvenser. Motsvarande siffra i åldersgruppen 30–49 år var 48 procent, vilket var den lägsta andelen i undersökningen.

Yngre söker information bland vänner

I undersökningen ingick även frågor om var kommuninvånarna helst inhämtar information under samhällsstörningar likt pandemin.

– Här kunde man ge mer än ett svar, och vi ser tydliga skillnader beroende på ålder. I gruppen 65–84-åringar inhämtar man helst information från lokala medier. De som är 18–29 år söker sig hellre till rikstäckande medier, som nationella nyhetssändningar och tidningar, säger Sofia Holsendahl.

– I den yngre åldersgruppen har nästan hälften svarat att de helst hämtar information från släkt, vänner och bekanta. Det är mycket ovanligare i äldre åldersgrupper.

Utbildning spelar in

Utöver ålder spelar födelseland och utbildningsnivå in i valet av informationskälla. Av personer födda i Sverige hämtade 71 procent helst sin information från riksmedier. Motsvarande andel bland personer födda utanför Sverige var 49 procent.

– Av deltagarna med en eftergymnasial utbildning längre än tre år svarade 75 procent att de helst hämtar information från rikstäckande media. För personer med förgymnasial utbildning var den siffran 55 procent. Men en brasklapp är att födelseland och utbildningsnivå i viss mån hänger samman med ålder, säger Sofia Holsendahl.

Läs mer i rapporten

I filen nedan finns mer statistik från coronafrågorna i Medborgarundersökningen samt svaren från samtliga kommuner:

Tilläggsfrågor om situationen orsakad av coronapandemin, (Excel)

Fakta: Medborgarundersökningen

SCB:s medborgarundersökning är en enkätundersökning som görs på uppdrag av kommunerna. De personer som tillfrågas är ett slumpmässigt urval som dras från befolkningsregistret. Urvalsstorleken är olika beroende på hur stor kommunen är.

Statistiken som rapporten bygger på samlades in i 100 av Sveriges kommuner mellan den 24 augusti och 3 november 2020. Undersökningen skickades till 117 656 personer varav 49 287 svarade, vilket ger en svarsfrekvens på 42 procent.

FREDAGENS STATISTIK

Ytterligare 8 dödsfall har rapporterats in sedan i onsdags, visar Folkhälsomyndighetens statistik.

Totalt har 14 275 personer med covid-19 dött i Sverige.

Totalt har 1 037 126 personer i Sverige bekräftats smittade med covid-19, en ökning med 9 192 fall sedan i onsdags.

Så här långt har totalt 4 177 688 vaccindoser getts i landet, baserat på vad regionerna har rapporterat in till det nationella vaccinationsregistret.

Andelen av den vuxna befolkning som fått minst en vaccindos är 39,0 procent - 12,0 procent är färdigvaccinerade.

Portugal nobbar svenska turister

VärldenPortugal är nästa land att öppna sina gränser för turister – men inte för svenskar. Sverige är ett av fem EU-länder som exkluderas från de nya förhållningsreglerna.

Även flera andra stora turistmagneter i södra Europa öppnar upp.

Från och med på måndag ska turister från stora delar av Europa tillåtas att resa till Portugal enligt landets myndigheter. I ett uttalande säger man att "alla typer av besök, även icke-nödvändiga" nu är tillåtna så länge det handlar om länder med färre än 500 fall av covid-19 per 100 000 invånare.

Just det gör att Sverige tillsammans med Cypern, Kroatien, Litauen och Nederländerna exkluderas. I Sveriges fall ligger siffran just nu på omkring 670 fall per 100 000 invånare. Portugals besked följer efter att flera Medelhavsländer meddelat att man öppnar upp, detta i takt med att smittspridningen gått ned och den ekonomiskt viktiga turistsäsongen nu närmar sig med stormsteg.

Grekland öppnar upp...

I helgen öppnar Grekland upp för besökare igen efter att under förra året bara tagit emot sju miljoner turister och upplevt att landets BNP krympt med åtta procent.

 

Resenärer som har vaccinerats eller kan uppvisa ett negativt covid-test är nu välkomna och landets museer och turistresemål som Akropolis har öppnat igen.

Spaniens turistindustri har också hoppats på en återhämtning i takt med att man öppnar upp landet men landets turismmyndighet oroas samtidigt över de rekommendationer från Storbritannien och Tyskland som nu fortsatt gäller. I Storbritanniens fall har man valt att inte ta med Spanien på listan över "godkända länder", vilket gör att besökare som återvänder från Spanien måste göra ett covid-test väl hemma och därefter sitta i karantän i tio dagar. Även Tysklands besked att avråda från icke-nödvändiga resor riskerar nu att slå mot Spaniens ekonomi som förra året redovisade den största nedgången sedan inbördeskriget på 1930-talet.

... liksom Italien

Italien kommer på måndag att lätta på landets karantänsregler för andra länder vilket innebär att det inte finns några krav på karantän om man kan uppvisa ett negativt covid-test.

Ytterligare lättnader kan vara aktuella i närtid. Nyhetsbyrån Bloomberg skriver att myndigheter på måndag ska diskutera om förändringar ska göras i det utegångsförbud som träder i kraft klockan 22 på kvällarna.

ANNONS

Italien var ett av världens hårdast drabbade länder tidigt i pandemin, men har nu som på många andra ställen sett en tydlig nedgång när det gäller smittade och döda.

Tobias Österberg/TT

Förslag om anpassade smittskyddsåtgärder

 Lyssna

PUBLICERAT 12 MAJ 2021

Folkhälsomyndigheten bedömer i en rapport att samhället i stort kan återgå till ett normalläge i september 2021. Bedömningen är beroende av att vaccinationsinsatsen fortskrider som planerat och att följsamheten till övriga regler och rekommendationer är fortsatt hög. Anpassningar av smittskyddsåtgärder föreslås ske successivt beroende på läget och påbörjas den 1 juni.

De scenarier för smittspridning av covid-19 som Folkhälsomyndigheten har tagit fram pekar mot en successivt lägre smittspridning och minskat tryck på vården. I början av hösten 2021 beräknas den epidemiska spridningen av covid-19 ha klingat av. Utifrån dagens kunskapsläge är det därför troligt att det i september är möjligt att ta bort de smittskyddsåtgärder som begränsar individers fri- och rättigheter samt olika restriktioner för verksamheter. Osäkerhetsfaktorer som hur spridningen i ovaccinerade grupper ser ut och eventuell förekomst av nya virusvarianter av särskild betydelse, kan komma att påverka bedömningen.

– Den framtida utvecklingen av pandemin i Sverige är beroende av att vaccinationsarbetet fortsätter som planerat och att vi når en hög vaccinationstäckning i befolkningen, säger Folkhälsomyndighetens generaldirektör Johan Carlson.

För att inte riskera en ökad smittspridning under tiden som allt fler vaccinerar sig kommer anpassningen att ske successivt, utifrån en nivåindelning i tre steg. Dessa nivåer definieras utifrån smittspridningen, vaccinationstäckningen och belastningen på vården.

Även när smittspridningen har gått ned till låga nivåer behöver samhället ha en god beredskap för att upptäcka smittspridning. Det gäller särskilt i sårbara miljöer som äldreomsorgen och i miljöer där vaccinationstäckningen inte är lika hög som i övriga samhället. Kapaciteten för en effektiv och flexibel testning och smittspårning behöver alltså finnas kvar.

Förslag på anpassade åtgärder från och med 1 juni

Folkhälsomyndigheten har tidigare föreslagit att ett successivt öppnande för ett ökat antal deltagare i allmänna sammankomster och offentliga tillställningar ska gälla. Efter samtal med bland annat regionerna föreslår myndigheten att den första höjningen av maxtalen träder i kraft den 1 juni 2021 och regeringen har nu fattat beslut om detta. Det innebär att fler än åtta personer kommer att få samlas, till exempel beroende på om det är utomhus eller inomhus, se tabell nedan.

Tabell 1. Maxantal personer för utifrån nivåerna
NivåInomhusInomhus sittandeUtomhusUtomhus sittandeMotionslopp
3 8 50 100 500 150
2 50 300 600 3 000 900
1 Inget tak Inget tak Inget tak Inget tak Inget tak

Folkhälsomyndighetens föreskrifter reglerar vilka andra smittskyddsåtgärder som gäller för sammankomster och tillställningar. Beroende på lokalens (platsens) storlek och utformning kan det innebära att färre deltagare än vad som anges maximalt i förordningen får delta.

Folkhälsomyndigheten reglerar även vad som gäller för tävlingar utomhus i form av motionslopp och liknande.

Från den 1 juni ska det också bli möjligt med mindre cuper eller tävlingar för barn och unga såväl inomhus som utomhus. Detsamma gäller för tävlingsidrott i mindre skala för vuxna utomhus.

Föreskrifter om handelsplatser och serveringsställen, gym mm

De skärpta restriktionerna för handelsplatser och serveringsställen föreslås förlängas till och med den 31 maj. Det innebär bland annat att maxtaket på 500 besökare ligger kvar i handeln, liksom för gym, sportanläggningar, museum, konsthallar mm.

Folkhälsomyndigheten föreslår också att öppettiderna för serveringsställen förlängs till kl. 22.30 från den 1 juni.

Föreskrifter för marknader, nöjesparker och motionslopp

Från och med den 1 juni kommer stadigvarande tivolinöjen som till exempel Gröna Lund och Liseberg, marknader och motionslopp att kunna öppna, men med krav på smittskyddsåtgärder.

Lägerverksamhet blir möjlig från 1 juni

Barn och ungdomar har drabbats hårt av restriktionerna under pandemin. Genom lägerverksamhet kan både den fysiska och psykiska hälsan främjas. Från och med den 1 juni öppnas därför för lägerverksamhet i mindre skala.

Läs mer

Vidareutveckling och konkretisering av nivåerna för den fortsatta anpassningen av smittskyddsåtgärder för covid-19

Ändring i Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd (HSLF-FS 2021:2) om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19 - Beslutsversion (PDF, 294 kB)

Ändring i Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd (HSLF-FS 2021:2) om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19 (PDF, 226 kB)

Ändring i Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd (HSLF-FS 2020:37) om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen (PDF, 224 kB)

Scenarier visar att smittspridningen kan plana ut under juli och augusti

 Lyssna

PUBLICERAT 06 MAJ 2021

Folkhälsomyndighetens nya scenarier för smittspridning av viruset som orsakar covid-19, pekar på en minskning till låga nivåer under juli och augusti. Men det förutsätter att människors kontakter ligger kvar på samma nivåer som under våren, och att vaccinationerna fortgår som planerat.

Folkhälsomyndigheten har på regeringens uppdrag tagit fram en tredje delrapport med scenarier för smittspridningen i befolkningen. De nya scenarierna sträcker sig från och med maj till den 31 augusti. Scenarierna ska inte uppfattas som en prognos, utan är framtagna för att illustrera ett möjligt förlopp som kan utgöra underlag för planering främst inom hälso- och sjukvården.

De framtagna scenerierna baseras på samtliga rapporterade fall fram till den 26 april 2021. Beräkningarna bygger även på uppgifter om vaccinationer i befolkningen och antaganden om kontakter mellan människor under vår- och sommarperioden, inklusive vädrets positiva effekter på smittspridningen. Scenarier har även tagits fram på regional nivå utifrån de nationella resultaten.

De nationella scenarierna för smittspridning

Scenario 0

Scenario 0 illustrerar den snabbast sjunkande smittspridningen, bland annat eftersom kontakterna i befolkningen antas minska. I detta scenario skulle smittspridningen avta kraftigt från och med nu och plana ut i juli.

Scenario 1

Scenario 1 är Folkhälsomyndighetens grundscenario och illustrerar en utveckling där bland annat oförändrade kontakter i befolkningen är en viktig faktor. I detta scenario sjunker smittspridningen från och med mitten av maj, för att sedan plana ut till mycket låga nivåer under juli och augusti.

Scenario 2

Scenario 2 illustrerar ökande smittspridning i och med ökande kontakter, bland andra faktorer. I detta scenario fortsätter smittspridningen att öka ännu ett tag och vänder inte nedåt förrän i mitten av juni, för att plana ut till låga nivåer först i höst.

– Även om fler och fler vaccineras så har det inte hunnit ge effekt i hela befolkningen. Våra scenarier pekar på att vi måste fortsätta att begränsa våra kontakter, hålla avstånd och följa rekommendationerna för att smittspridningen ska minska fort som möjligt. Om vi utgår från att kontakterna hålls på en liknande nivå som under våren, så ser vi att smittspridningen kan minska till låga nivåer under juli och augusti, säger generaldirektör Johan Carlson.

Även om smittspridningen väntas sjunka kraftigt i juli och augusti så räknar inte Folkhälsomyndigheten med att den försvinner helt. Även i höst finns det risk för nya utbrott, då en viss smittspridning troligen förekommer bland ovaccinerade grupper i befolkningen.

Läs mer

Scenarier för fortsatt spridning – delrapport 3

KATEGORI: NYHET

Anpassade rekommendationer efter vaccination

 Lyssna

PUBLICERAT 16 APRIL 2021

På särskilda boenden och inom hemtjänsten är vaccinationstäckningen nu god. Många äldre utanför dessa miljöer har också fått sin första dos. Samtidigt fortsätter smittspridningen på en hög nivå med belastning på vård och omsorg. Anpassningar av åtgärder efter vaccination kommer därför att ske stegvis.

Erfarenhet från andra länder visar att när en större andel av befolkningen vaccinerats så minskar sjukligheten. I Sverige har smittspridningen och antalet dödsfall minskat i de vaccinerade grupperna, men det kommer att dröja innan vaccinationstäckningen är så hög i alla grupper att större lättnader kan ske i hela samhället.

God kännedom finns om vaccinens effekt angående risk för sjukdom, svår sjukdom och död. Vaccinerade personer har en väsentligt minskad risk för dessa allvarliga konsekvenser av covid-19. Det är ännu inte klarlagt hur länge vaccinationsskyddet kvarstår och om vaccinet förutom att skydda mot sjukdom även leder till minskning av smittspridningen.

Anpassningen av råd och rekommendationer bygger på en avvägning mellan risken med att lätta på åtgärderna, och nyttan för de som berörs. Nya ställningstaganden till anpassningar görs i takt med att vaccinationsprogrammet fortskrider och nivån på samhällsspridningen avtar.

Anpassningar av åtgärder för vaccinerade individer

Anpassningar gäller för personer som vaccinerats med första dosen och där tre veckor har gått sedan vaccinationstillfället. Då har kroppen utvecklat ett gott skydd. Det är av yttersta vikt att följa vaccinationsschemat och vaccinera sig med den andra dosen (för de vacciner som har två doser i schemat), så att skyddet blir långvarigt.

Följande rekommendationer anpassas för den vaccinerade individen:

 • En person som har vaccinerats med en första dos och låtit tre veckor passera kan träffa människor från några olika hushåll och även inomhus. Att umgås med människor utanför sin mindre krets kan innebära att personer både med och utan riskfaktorer liksom vaccinerade och ovaccinerade ingår i umgänget. Det finns också en risk att personer som ovetande bär på smitta blir en del av det. Därför är det fortsatt viktigt att tänka på att skydda personer i umgängeskretsen som ingår i en riskgrupp genom att följa råden om hur du skyddar dig själv och andra. En vaccinerad person som får symtom bör stanna hemma och testa sig för covid-19.
 • Om en vaccinerad person är del av en smittspårning och är definierad som hushållskontakt eller nära kontakt kan undantag göras från förhållningsregler. Personen kan till exempel tillåtas arbeta på plats om man inte kan arbeta hemma. Information om detta kommer från vårdgivaren. Läs mer i vägledning för smittspårning.

Som vaccinerad har man ett gott skydd mot allvarlig sjukdom och kan exempelvis göra besök i butiker. På grund av smittspridningen i samhället ska personer som vaccinerats fortsatt inte bidra till att skapa trängsel i offentliga miljöer.

Förändringarna innebär bland annat att personer som vaccinerats kan umgås med barn och barnbarn inomhus utan att hålla avstånd, förutsatt att de inte har några symtom. De grundläggande råden om att stanna hemma om man är sjuk, tvätta händerna, hålla avstånd och testa sig vid symtom gäller fortsatt för alla i samhället.

Anpassning inom vård och omsorg

Många människors liv har begränsats under pandemin då en rad åtgärder med syfte att minska risken för spridning av covid-19 vidtagits inom vård- och omsorg. I takt med att riskgrupper blir vaccinerade kan dessa stegvis tas bort. Arbetet behöver styras av regional kännedom och bedömningar av epidemiologiskt läge, demografi, vaccinationstäckning i olika grupper och vilka virusvarianter som förekommer.

Följande anpassningar är aktuella just nu:

 • När vaccinering av personer inom äldreomsorg och deras hushållskontakter, samt personal inom vård och omsorg som arbetar nära denna riskgrupp, är genomförd, kan gemensamma aktiviteter på särskilda boenden och dagverksamhet återupptas, förutsatt att rekommenderade rutiner följs.
 • Vaccinerade personer inom äldreomsorgen kan göra besök utanför hemmet, till exempel hos anhöriga och på serviceinrättningar. För att skydda medboende och minska riskerna i samband med eventuella resor är de viktigt att alla personer följer de nationella allmänna råden.

Läs mer

Anpassningar av åtgärder efter vaccination

Covid-19: Anpassning av smittförebyggande åtgärder inom vård-och omsorg med hänsyn till vaccination och epidemiologiskt läge

KATEGORI: NYHET

Inreseförbudet förlängs till 31 maj

Regeringen har förlängt inreseförbudet till Sverige till och med 31 maj, men de särskilda restriktionerna som tidigare gällde för inresa från Danmark, Norge och Storbritannien upphör.

Beslutet innebär att det från och med 31 mars endast krävs ett negativt covid-19-test som är max 48 timmar gammalt vid ankomst från samtliga EU/EES-länder eller Schweiz. Från övriga länder, inklusive Storbritannien, måste utländska medborgare omfattas av ett undantag och i regel kunna visa ett negativt covid-19-test, som är max 48 timmar gammalt vid ankomsten, för att få resa in.

Om inreseförbudet

Mer information om vilka regler som gäller finns i polisens frågor och svar på svenska och engelska. I övrigt hänvisas frågor kring själva beslutet till regeringen.

Polismyndigheten kommer fortsätta kontrollera att utländska medborgare som reser in i Sverige uppfyller kraven för inresa.

Att resa till Sverige från utlandet under coronapandemin

Frågor och svar om inreseförbudet

CORONALÄGET I UPPSALA LÄN 2021-03-12

Totalt antal bekräftade sjukdomsfall: 25 845 (+259)

Antal dödsfall:478 (+1)

Vårdas på sjukhus 68 (-4)

Varav intesiv/intermedieärvård 13 (+2)

Totalt vaccinerade personer dos1: 28 133

Dos 2 15 026

Andel vaccinerade äldre än 90 år: 68,2 procent

Åldergrupp 80-89 år dos1: 33,0 procent 

Dos2:18,9 prosent

Åldergrupp 70-79 dos1: 10,3 procent

Dos2:  5,0 procent

Åldersgrupp 60-69 år dos1:8,7 procent

 

 

Anders Tegnell

”Det ser verkligen ut som att vi är på väg mot en tredje våg”

Publicerad: 2 Mars 2021, 14:55

Statsepidemiolog Anders Tegnell vid en tidigare pressträff.

Foto: Carl-Olof Zimmerman/TT

Vaccinationerna mot covid-19 minskar risken för allvarlig sjukdom och död, men påverkar inte ännu smittspridningen i befolkningen, enligt Folkhälsomyndigheten.


– Det ser verkligen ut som att vi är på väg mot en tredje våg, säger Anders Tegnell, statsepidemiolog på Folkhälsomyndigheten vid dagens myndighetsgemensamma pressträff. 

Vaccineringen kommer lyckligtvis att leda till att dödstalen inte går upp på samma sätt som tidigare, säger Anders Tegnell, som dock påpekar att smittan fortfarande kan spridas på hög nivå.

– Vaccinerar vi har det inte jättestor effekt (på smittspridningen), men den har däremot jättestor betydelse för vad som händer på vårdavdelningarna.

I Sverige syns en ökning av antalet smittofall för tredje veckan i rad. Ökningen per vecka för nya fall ligger på ungefär 10 procent, vilket bland annat märks på landets intensivvårdsavdelningar.

– Sjukvården är hårt belastad. Att stå inför hanteringen av det här stora vårdbehovet som kan uppstå om det värsta scenariot inträffar är en extremt tuff utmaning för en hälso- och sjukvårdssektor som kämpat under en väldigt lång tid, säger Taha Alexandersson, ställföreträdande krisberedskapschef på Socialstyrelsen.

Det finns i dag 642 disponibla ivaplatser med respirator i landet.

43 procent av dessa är belagda av patienter som vårdas med anledning av covid-19. En fortsatt mycket hög andel.

Den tillgängliga ivakapaciteten nationellt är strax under 20 procent.

Det är en stor variation i landet i antalet lediga intensivvårdsplatser. Drygt hälften av landets regioner har mindre än 20 procents ledig kapacitet.

Det finns dock planering för att öka kapaciteten inom intensivvården om behovet uppstår.

 

Virusläget i siffror

Ytterligare 56 dödsfall med bekräftad covid-19 har rapporterats i Sverige, meddelar Folkhälsomyndigheten.

 

Därmed har nu 12 882 smittade personer avlidit i landet.

Sammanlagt har 669 113 personer i Sverige bekräftats smittade av covid-19.

 

Hittills har 527 186 personer fått åtminstone en dos coronavaccin, rapporterar myndigheten. Det motsvarar 6,4 procent av den vuxna befolkningen. Av dem har 273 992 personer fått två doser, vilket motsvarar 3,3 procent av befolkningen.

 

De nytillkomna dödsfallen i myndighetens statistik har i de flesta fall inträffat flera dagar tidigare, och de dödsfall som inträffat i närtid finns inte med på grund av eftersläpning i rapporteringen. Detta innebär att den dagliga uppdateringen visar inrapporterade dödstal, inte dödstalet för just den dagen.

 

Källa: Folkhälsomyndigheten

Snart lanseras så kallade vaccinpass – i praktiken appar i mobilen – som möjliggör att du kan visa upp antingen ett negativt corona-testresultat eller ett bevis på att du har vaccinerat dig mot covid-19.

Snart lanseras så kallade vaccinpass – i praktiken appar i mobilen – som möjliggör att du kan visa upp antingen ett negativt corona-testresultat eller ett bevis på att du har vaccinerat dig mot covid-19.

Vaccinpass ska göra det lättare att resa mellan olika länder nästa år

Lyssna
 

Länder över hela världen vill så småningom öppna upp för mer resor från utlandet, när smittläget ger möjlighet till det.

När de gör det väntas många av dem också kräva att resenärer bevisar att de inte är en corona-smittrisk, så gott det går.

Att till exempel pålitligt bevisa att man är vaccinerad mot covid-19 kan bli ett krav för att få komma in i vissa länder, eller för att få undvika karantän där. Det bedömer man på Social- och hälsovårdsministeriet.

Två mobilappar som gör det möjligt att visa upp bevis på att man har testat negativt för covid-19, eller att man har vaccinerat sig mot sjukdomen har hittills fått en hel del stöd från stater, företag och organisationer: Commonpass och IATA Travel Pass.

Commonpass utvecklas av den schweiziska ideella organisationen The Commons Project och IATA Travel Pass tas fram av den internationella luftfartsunionen (IATA).

Fem flygbolag stöder redan vaccinpasset Commonpass som lanseras för allmänheten den här månaden: Lufthansa, United, Swiss airlines, JetBlue och Virgin Atlantic – liksom också Airports Council International (ACI), en organisation som representerar närmare 2 000 flygplatser över hela världen.

Den internationella luftfartsunionens vaccinpass lanseras i början av nästa år, och det är ännu oklart vilka aktörer som samarbetar om det.

Initiativen välkomnas av resebranschen.

– Jag tror att det är alldeles nödvändigt för flygbranschen och resor i stort att vi hittar en gemensam lösning som fungerar över gränser. Det här är också något som inte bara gäller flyget utan det handlar om alla transporter där man ska röra sig från ett land till ett annat, säger Freja Annamatz som är presschef för SAS i Sverige.

Finnair är också inne på samma linje. Flygbolaget kommenterar i ett uttalande till Svenska Yle att det skulle vara viktigt med en gemensam global standard som både flygtrafiken och stater skulle kunna enas om, för att underlätta resandet nu framöver.

Många olika regler över hela världen

Vaccinpass (eller digitala vaccinintyg eller covid-pass som de också har kallats) ska för det första berätta tydligt vilka krav som ställs på inresa. Så här i coronatider varierar kraven massvis mellan olika länder, och till och med mellan olika regioner.

– Utöver de konkreta reserestriktioner till länder så är det här något som gör det väldigt svårt i dag, att hålla reda på vilket typ av test och vilken dokumentation som ska vara på plats för att man ska ha möjlighet att resa in, säger Annamatz.

Hon tillägger att till exempel Kina bara accepterar coronatest som har gjorts vid vissa specifika laboratorier.

Mobilappen kan ta emot information om att man har testat negativt för covid-19. Bild: Commonpass

För det andra ska de här apparna alltså göra det enkelt att på ett säkert sätt visa att man nyligen har testat negativt för covid-19 eller att man har vaccinerats mot sjukdomen.

I praktiken krävs det då att laboratorierna också deltar och digitalt skickar in bevis på det här, eller att appen kan få information från nationella hälsoregister såsom Kanta i Finland.

Man kan också skriva ut ett intyg över sina vaccinationer på papper på Mina Kanta-sidorna, men i utlandet har det förekommit förfalskningar av sådana här intyg så det är möjligt att länder kommer att kräva eller föredra att resenären visar upp ett digitalt intyg istället, utgående från en gemensam internationell standard.

Apparna Commonpass och IATA Travel Pass har alltså potential att bli sådana här lösningar.

QR-kod man skannar till exempel på flygplatsen

Åtminstone i Commonpass-appen ska intyget gällande negativt coronatest eller utförd covid-19-vaccination också kunna integreras med reseinformation om vart man är på väg.

– När resenären uppfyller kriterierna får han eller hon en så kallad QR-kod som lätt kan avläsas optiskt, och som kan visas upp till exempel vid ingången till flygplatsen, vid incheckningen eller vid gränskontrollen, berättar Thomas Crampton som är talesperson för Commonpass.

Det har utvecklas av den schweiziska ideella organisationen The Commons Project. Appen har redan testats i mindre skala, till exempel mellan Storbritannien och USA.

Så här ser en QR-kod ut. Du kan skanna den för att bevisa att du uppfyller hälsokriterier som myndigheter ställer på din resa. Bild: Commonpass

Commonpass har till att börja med fokus på coronatester, men ska snart också kunna visa intyg på att användaren är vaccinerad mot covid-19, med vilket vaccin och när.

Det fungerar till att börja med för personer som flyger från New York, Boston, London och Hong Kong, och avsikten är att snabbt utöka destinationerna och att få fler aktörer att delta, också här i Norden.

– Till exempel en passagerare från New York kan landa i Helsingfors och visa upp appen och en QR-kod i den som bevis på att han eller hon till exempel nyligen har testat negativt för covid-19, kommenterar Thomas Crampton.

I nuläget kontrollerar ändå gränsbevakningen i Finland inte om passagerare har testat negativt eller vaccinerats mot covid-19, men det kan bli möjligt i framtiden om staten går in för en sådan lösning när reserestriktionerna luckras upp.

– Vi diskuterar som bäst hurdana lösningar som kunde fungera i praktiken i framtiden, och vi samarbetar med hälsomyndigheter kring det här, berättar Tuomas Laosmaa som är enhetschef på Gränsbevakningsväsendet.

Den internationella luftfartsunionens app IATA Travel Pass ska fungera på liknande sätt som Commonpass.

Båda apparna satsar på gott dataskydd, vilket också är en förutsättning när det handlar om hälsodata. Datamaterialet ska sparas antingen lokalt i appen, eller så hos laboratorier eller hälsomyndigheter – inte på en central server.

På SAS hoppas man på att inresereglerna ska kunna göras så lika som möjligt i olika länder, och att de digitala apparna, faktiskt ska gå att använda på många ställen inom en snar framtid.

– Det viktiga är att ju att de är erkända i respektiva land, så att det finns en harmonisering i reglerna, säger Annamatz.

Samtidigt är det också så att ett "vaccinpass" inte kan bevisa att resenären är immun mot covid-19.

Man vet till exempel inte än hur långvarigt skydd vaccinerna ger.

Dessutom är det möjligt att personer som är skyddade själv ändå kan sprida sjukdomen vidare. Det behövs mer forskning om hur vaccinen påverkar smittspridningen, påpekar hälsoexperter.

Mobilappen kan ta emot information om att man har testat negativt för covid-19.

Foto: Henrik Montgomery/TT

Många kan få vänta längre på vaccin

Telegram från TT / Omni

28 jan. 2021, 14.03

Som det ser ut nu kommer vaccinet från Astra Zeneca troligtvis att bli försenat, och det kommer att påverka den svenska vaccinplanen.

– Det här spelar en väldigt viktig roll, det var det här vaccinet som enligt de initiala rapporterna vi fick skulle öka vår vaccinationstakt väldigt mycket framåt februari–mars. Nu ser det inte ut som att det kommer att bli så utan vaccinet kommer att komma senare, säger Anders Tegnell.

Det gör att många kommer att vaccineras senare än vad Folkhälsomyndigheten hade velat, säger han.

– Det gör också att det kommer att finnas krav på att vaccinera betydligt fler under en kortare period under andra kvartalet. Bägge de sakerna gör att det blir en större utmaning att faktiskt kunna erbjuda alla en vaccination innan midsommar. Det är ett problem, det går inte att säga något annat om det.

Gäller även äldre

TT: Kommer även de äldre att få vänta längre?

– Ja, i viss utsträckning så kommer de som är över 70 att få vänta lite längre. Det var tänkt att det här vaccinet också skulle kunna användas till dem, säger Anders Tegnell.

TT: Hur mycket längre får de vänta?

– Det beror helt på vad vi i slutändan får för leveranser och också hur vaccinet i slutändan kommer att registreras. Många, framför allt de riktigt stora riskgrupperna, kommer att få sitt vaccin och många är redan vaccinerade.

Dagens uppdaterade siffror från Folkhälsomyndigheten visar att ytterligare 95 nya dödsfall med bekräftad covid-19 har rapporterats i Sverige, vilket innebär att totalt 11 520 smittade avlidit i landet.

564 557 personer har bekräftats smittade. Av dem som testat sig har andelen positiva minskat de senaste veckorna. 12 procent av alla provtagna fick positivt provsvar vecka 3.

Fått dos två

Vad gäller vaccineringen har uppemot 30 procent av alla i åldersgruppen över 90 år fått dos ett av vaccinet, och en del har även fått dos två. I dag är 2,65 procent av befolkningen vaccinerad.

– Vi har kommit en bra bit på väg för att skydda de allra äldsta i samhället, säger Anders Tegnell.

Antalet covid-19 patienter på sjukhus har minskat jämfört med förra veckan. Totalt vårdas 223 färre patienter på sjukhus än förra veckan.

– Regionerna har i det korta perspektivet utmaningar av att ta itu med den vård man har tvingats uppskjuta och samtidigt behålla en förmåga att kunna eskalera covidvården om det skulle vända uppåt igen, säger Thomas Lindén, avdelningschef på Socialstyrelsen.

Förbättrat läge

274 patienter med covid-19 vårdas på iva i dag, vilket också det är en minskning jämfört med förra veckan. Sex regioner är i stabsläge och 13 regioner är i förstärkningsläge, medan två är i normalläge.

– Men flertalet regioner rapporterar att de ser en förbättring, både på kort och lång sikt, säger Lindén.

Flera kommuner rapporterar att belastningen är mycket hög.

– Flera kommuner rapporterar att personalbristen påverkar deras förmåga att utföra kohortvård, som ju är ett viktigt verktyg för att bekämpa covid-19, säger Thomas Lindén.

Inrapporterade dödsfall

De nytillkomna dödsfallen i myndighetens statistik har i de flesta fall inträffat flera dagar tidigare, och de dödsfall som inträffat i närtid finns inte med på grund av eftersläpning i rapporteringen. Detta innebär att den dagliga uppdateringen visar inrapporterade dödstal, inte dödstalet för just den dagen.

Försök till bedrägeri mot äldre

 Lyssna

PUBLICERAT 30 DECEMBER 2020

Folkhälsomyndigheten har fått information om att det i några fall förekommit försök att lura privatpersoner genom att använda myndighetens namn.

Bedrägeriförsöken ska enligt uppgift ha riktats mot främst äldre personer och ha skett via telefon. Någon ska ha ringt upp och utgett sig för att ringa från Folkhälsomyndigheten och bett personer att logga in på 1177.se med bank-id för att boka tid för vaccinering mot covid-19.

Folkhälsomyndigheten vänder sig aldrig till allmänheten med uppmaningar om att logga in med bank-id eller med förfrågningar om bokningar, registreringar eller pengar. Den som får en sådan förfrågan uppmanas att inte logga in eller lämna ut några uppgifter om sig själv eller om sina konton.

Den som utsätts för ett bedrägeri eller bedrägeriförsök på detta sätt uppmanas att göra en polisanmälan.

Folkhälsomyndigheten har polisanmält bedrägeriförsöket.

Om du blir uppringd av någon som vill att skall identifiera Dig. Lägg på luren. Ingen seriös organisation, myndighter, företag ringer upp och vill att du skall identifiera DIG. Reds anm.

Munskyddsanvändning i samhället utanför vård- och omsorg

 Lyssna

Det vetenskapliga stödet för att användning av munskydd i samhället skulle dämpa smittspridningen av covid-19 är svagt, till skillnad från andra åtgärder som att hålla avstånd. Men det finns situationer där munskydd – korrekt använda – kan vara av värde.

Munskydd ska inte användas för att ersätta mer effektiva åtgärder såsom att undvika situationen, stanna hemma vid symtom eller säkerställa att avstånd hålls. Det är alltså alltid viktigast att man alltid följer de grundläggande rekommendationerna för att hindra smittspridning av covid-19.

 • Stanna hemma vid symtom.
 • Håll avstånd.
 • Ha en god handhygien.
 • Umgås endast i en mindre krets.
 • Undvik situationer med trängsel.

Folkhälsomyndigheten har tagit ställning till under vilka omständigheter användning av munskydd även utanför vård- och omsorg skulle vara av värde.

Ställningstagandet utgår från det vetenskapliga underlaget kring hur SARS-CoV-2 sprids, information från smittskyddsenheternas smittspårningsarbete om var smittan sprids samt från studier om olika typer av munskydds effekt i laboratoriemiljö och i samhället.

Var sker smittspridning?

Covid-19 sprids framförallt som en dropp- och kontaktsmitta. Virus sprids via nära direkt eller indirekt kontakt mellan människor och via små droppar i luften. En kombination av miljö, tid och aktivitet påverkar smittspridningen.

Det är större risk för smittspridning inomhus än utomhus, och större risk i små och trånga utrymmen utan god ventilation jämfört med stora välventilerade utrymmen. Under perioder med kallare och torrare klimat, som vintertid, kan virus spridas lättare än under sommarhalvåret. Långvarig nära kontakt mellan människor ökar risken att smitta överförs. Hosta och nysningar från en infekterad person ökar kraftigt risken att droppar sprids till andra, jämfört med exempelvis vanlig utandningsluft.

Erfarenheter från de regionala smittskyddsenheterna och deras arbete med smittspårning visar att smittan i Sverige framförallt sker i hemmet, på arbetsplatser och i sociala sammanhang så som middagar och fester. Vetenskapliga rapporter från andra länder visar samma sak. Detta är miljöer och situationer som helt går att undvika i många fall.

Situationer där munskydd kan minska risken för smitta

Folkhälsomyndigheten rekommenderar inte en generell användning av munskydd i samhället. Det vetenskapliga stödet för att användning av munskydd i samhället skulle dämpa smittspridningen av covid-19 är sammantaget svagt. Detta till skillnad från andra åtgärder, som att hålla avstånd och att alltid stanna hemma vid minsta symtom.

Det finns dock situationer där munskydd trots den svaga evidensen kan vara av värde. Korrekt använda kan kvalitetssäkrade engångsmunskydd minska risken för både bärare och omgivning i situationer där nära kontakt, under en längre tid, i inomhusmiljö inte går att undvika.

Sådana situationer kan framförallt uppstå på arbetsplatser vid utförandet av visas arbetsmoment. Dessa bör identifieras, av verksamhetsansvariga, av egenföretagare och av arbetsgivare och arbetstagare gemensamt. Rutiner för användning av munskydd bör tas fram utifrån bedömt behov. Då finns också goda möjligheter till instruktion om hur munskydd ska bäras och hanteras.

I kollektivtrafiken kan trängsel, med nära kontakt under längre tid, ibland uppstå, trots vidtagna åtgärder. Hittills tyder dock varken informationen från de regionala smittskyddsenheterna eller erfarenheter från andra länder på att kollektivtrafiken är en miljö där smittan sprids i större omfattning. Det är som regel korta resor som företas, eller resor där det går att hålla avstånd med hjälp av bokade platser. Det finns dock svårigheter med smittspårning i kollektivtrafiken eftersom smittotillfällen i den miljön kan ske utan att de upptäcks och det finns också risk att enstaka smittotillfällen skapar nya smittkedjor.

Rekommendation om munskydd i kollektivtrafiken

Folkhälsomyndigheten rekommenderar (se om allas ansvar) användning av engångsmunskydd vid resor i kollektivtrafik på vardagar mellan klockan 7–9 samt 16–18 då det vid dessa tider ibland uppstår trängsel. Rekommendationen gäller från och med den 7 januari 2021. Rekommendationen gäller alla som är födda 2004 och tidigare. Individer som av medicinska skäl inte kan bära munskydd undantas från rekommendationen.

Du bör själv ha med dig ett munskydd om du planerar att resa under de tider då munskydd rekommenderas. Du ansvarar också för att slänga munskyddet på avsedd plats efter användning. Folkhälsomyndigheten rekommenderar de företag som bedriver kollektivtrafik att tillhandahålla munskydd till de resenärer som inte har haft möjlighet att införskaffa eget munskydd.

Så här använder du munskydd

När man använder munskydd är det viktigt att använda rätt sorts munskydd. Vår rekommendation är att kvalitetssäkrade, det vill säga CE-märkta, engångsmunskydd används. CE-märkningen (enligt SS-EN14683:2019) finns tryckt på förpackningen. Det är viktigt att munskydden bärs på rätt sätt. De ska hela tiden täcka både näsa och mun, sluta tätt kring näsryggen, kinderna och hakan och de ska inte vidröras medan de används.

Följ alltid tillverkarens instruktioner för det munskydd du använder. Nedan följer generella råd om hur du använder engångsmunskydd korrekt (se även informationsbladet Så använder du engångsmunskydd).

Ta på munskydd

 1. Tvätta händerna eller använd handdesinfektionsmedel, exempelvis handsprit.
 2. Kontrollera att munskyddet är helt och rent.
 3. Placera munskyddet rättvänt över näsa, mun och haka. Om munskyddet har en metallskena ska den placeras uppåt. Banden ska sitta runt öronen eller huvudet. Se till att munskyddet sluter tätt utan några glipor.
 4. Rör inte munskyddet när du har det på dig.

Ta av munskydd

 1. Tvätta händerna eller använd handdesinfektionsmedel, exempelvis handsprit.
 2. Ta tag i banden och lyft bort munskyddet utan att röra resten av munskyddet.
 3. Kasta engångsmunskyddet på avsedd plats.
 4. Tvätta händerna eller använd handdesinfektionsmedel, exempelvis handsprit.

Tänk på att

 • Munskydd aldrig ersätter de allmänna rekommendationerna om att stanna hemma om du känner dig sjuk, att tvätta händerna ofta samt att hålla fysiskt avstånd till andra personer.
 • Ha med munskydd när du planerar att resa i kollektivtrafiken på vardagar mellan klockan 7–9 eller 16–18.
 • Munskydd med en formbar metallbygel (näsbrygga) ökar passformen mot näsan.
 • Skägg kan hindra att munskyddet sluter tätt vilket gör att skyddseffekten minskar.

Läs mer

Vaccinet levererat enligt plan

 Lyssna

PUBLICERAT 26 DECEMBER 2020

De första doser vaccin som Sverige har beställt har nu levererats enligt plan. De körs under lördagen ut till samtliga regioner så att de som har planerat att börja vaccinera under söndagen kan göra detta.

I dag, lördag, kom de första doserna vaccin till Sverige. Transporterna har gått enligt plan. Doserna packas om för vidare leverans till landets regioner som inleder vaccinationerna från söndag. Ampullernas hållbarhet är begränsad till fem dygn i kyl från det att fryskedjan bryts på lördagen.

Vaccination mot covid-19 är ett av redskapen för att lindra följderna av pandemin och bidra till att färre människor blir allvarligt sjuka.

– Det känns bra att vi nu är framme vid det här steget, och att vi i Sverige inom bara några timmar kan börja erbjuda skydd mot covid-19. I ett första skede vaccineras nu de som har det allra största behovet, säger Anders Tegnell, statsepidemiolog vid Folkhälsomyndigheten.

Totalt levereras under helgen doser som räcker till cirka 4 900 personer. Vaccinet ges i två doser per person. Regionerna väntas få påfyllning efter årsskiftet.
Folkhälsomyndigheten arbetar intensivt med att förbereda inför den kommande större vaccinationsinsatsen, tillsammans med övriga berörda myndigheter, regionerna och Sveriges Kommuner och Regioner (SKR).

Eftersom det är få doser som kommer inledningsvis är det viktigt att de erbjuds till några av dem som har störst behov av skydd mot covid-19, exempelvis personer som bor på särskilda boenden för äldre.

Till bilder för nedladdning.

Ny rutin för införande av besöksförbud på SÄBO

 Lyssna

PUBLICERAT 11 DECEMBER 2020

Folkhälsomyndigheten fattade på fredagen beslut om en ny rutin för hur kommuner och regioner ska gå tillväga för att hemställa om besöksförbud på Säbo. De tillfälliga besöksförbud som redan finns på plats förlängs till och med den 22 december. Ytterligare elva kommuner får tillfälliga besöksförbud från och med 13 december.

Regeringen gav den 19 november Folkhälsomyndigheten möjlighet att meddela föreskrifter om att förbjuda besök på särskilda boenden för äldre om det behövs för att förhindra spridning av covid-19.

Beslut om ny föreskrift fattades den 3 december. Samtidigt beviljades ett antal kommuner tillfälliga besöksförbud till och med den 12 december.

Ny rutin från och med den 14 december

På fredagen beslutade Folkhälsomyndigheten om en ny rutin för hur kommuner och regioner ska gå tillväga i de fall de vill göra en hemställan till Folkhälsomyndigheten om att införa ett besöksförbud. Rutinen gäller från och med den 14 december. Hemställan bedöms av Folkhälsomyndigheten, som därefter beslutar om eventuellt införande. Besöksförbuden kommer att gälla i tre veckor.

Förlängning av tillfälliga besöksförbud

De kommuner som infört tillfälliga besöksförbud får möjlighet att förlänga dessa till och med den 22 december. Ytterligare elva kommuner har beviljats möjlighet till tillfälliga besöksförbud. Sammanlagt sker detta nu i 43 kommuner. Från och med den 21 december fattas beslut om eventuell förlängning i enlighet med den nya rutinen.

Samverkan som grund för beslut

Folkhälsomyndigheten anser att ett besöksförbud ska ses som en sista åtgärd. Andra åtgärder än besöksförbud är betydligt viktigare för att undvika smittspridning av covid-19 på äldreboenden.

Den nya rutinen är utformad för att säkerställa att samverkan sker mellan lokala och regionala aktörer och att en utvärdering av riskerna görs inför ett eventuellt beslut. Bland dessa kan nämnas kommuner, medicinskt ansvariga sjuksköterskor, vårdhygien, regioner och smittskyddsenheter.

Läs mer

Lokala tillfälliga besöksförbud på äldreboenden

Föreskrifter om ändring i Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd om tillfälligt förbud mot besök i särskilda boendeformer för äldre för att förhindra spridningen av sjukdomen covid-19 (PDF, 304 kB) (Tillfällig utan nummer)

Intensivt arbete inför kommande vaccinationer mot covid-19

 Lyssna

PUBLICERAT 10 DECEMBER 2020

Arbetet med att planera inför kommande vaccinationer mot covid-19 är inne i en intensiv fas i Sverige. Målet är att säkert och effektivt erbjuda vaccin som skydd för liv och hälsa, först till prioriterade grupper och så småningom till hela den vuxna befolkningen.

I grova drag sker följande:

Avtal och godkännande

Runt årsskiftet väntas den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA kunna ge det första utlåtandet om vaccin mot covid-19. Detta efter en grundlig process där bedömning av de vetenskapliga underlagen från de kliniska prövningarna har skett löpande. Beslut om godkännande för användning på den europeiska marknaden fattas av sedan av EU-kommissionen, baserat på EMA:s bedömning.

Godkännandet kan gälla olika grupper i befolkningen, beroende på EMA:s bedömning av effekt och säkerhet.

Det är flera vaccinbolag som ligger nära en slutlig bedömning. Prognosen är alltså att Sverige kommer att få tillgång till flera olika vacciner successivt under 2021.

Regeringen har för Sveriges räkning tecknat avtal via EU med totalt fem bolag hittills, motsvarande så många doser att det skulle räcka till hela befolkningen.

Folkhälsomyndigheten kommer att rekommendera vilka vacciner som bör erbjudas till olika grupper i befolkningen.

Rekommendationer och prioriteringar

Folkhälsomyndighetens arbete med att utveckla planeringen för vaccinationsinsatserna pågår, tillsammans med bland annat regionernas planering för genomförandet.

Det främsta målet med vaccinationerna är att skydda liv och hälsa. Därför rekommenderas att personer som löper störst risk att drabbas av svår sjukdom och död erbjuds vaccinet först, när de första doserna kommer. Rekommendationer om vilka som ska prioriteras att vaccineras kommer delges i olika faser och preciseras allt eftersom. Tillgången till vaccin kommer att avgöra hur snabbt det går att erbjuda vaccinet till fler.

Fas 1

 • Personer som bor på särskilda boenden för äldre eller har hemtjänst
 • Personal inom äldreomsorg, hälso- och sjukvård och övrig omsorgspersonal som arbetar nära personer enligt ovan.
 • Nära hushållskontakter till personer som har hemtjänst.

Läs mer i Nationell plan för vaccination mot covid-19

Fas 2 och 3

 • Övriga personer 70 år och äldre
 • Övrig personal inom vård och omsorg som arbetar nära patienter och omsorgstagare med ökad risk för att bli allvarligt sjuka i covid-19
 • Övriga personer 18–69 år som tillhör riskgrupper

Arbetet med att precisera prioriteringarna och riskgrupperna pågår.

Fas 4

 • Övriga personer 18–69 år som inte tillhör riskgrupper.

Logistik och distribution

Folkhälsomyndigheten planerar också för hur vaccindoserna ska fördelas och transporteras ut till regionerna.

Arbetet med upphandling av distributionen pågår, och omfattas än så länge av sekretess. Olika aktörers kostnadsberäkningar och lösningar för säkra och effektiva transporter granskas. Så snart avtal är tecknat kommer detta att kommuniceras.

Av säkerhetsskäl kan inte Folkhälsomyndigheten säga vilket geografiskt ställe i landet som är nationell mottagare för vaccindoserna. Doserna kommer att fördelas till regionerna utifrån regionernas befolkningsmängd och sammansättning, det vill säga andel i befolkningen som beräknas tillhöra prioriterade grupper.

Regionerna ansvarar därefter själva för transporterna av doser ut till mottagningar och liknande, så att vaccinationerna kan genomföras.

Vaccinationerna

Landets hälso- och sjukvårdsregioner ansvarar för att erbjuda vaccinet till befolkningen, utifrån den prioriteringsordning som Folkhälsomyndigheten rekommenderar. Vaccinationerna blir kostnadsfria för individen.

Regionerna avgör om och hur de vill involvera privata aktörer – som vaccinationscentraler och företag som bedriver företagshälsovård – i arbetet med att genomföra vaccinationerna.

Regionernas arbete med att förbereda för informationsinsatser pågår för fullt, med stöd av bland annat Folkhälsomyndigheten, länsstyrelserna, Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap (MSB) och Socialstyrelsen. Det behövs också information på andra språk än svenska, så att alla i befolkningen ska kunna ta ställning till vaccinationserbjudandet oavsett språkkunskaper.

Regionerna planerar också för bemanning, lokaler och för att vaccinationerna ska gå att genomföra utan att det blir trängsel.

Det kommer troligen att gå åt två doser per person för fullgott skydd. Det är ännu oklart hur ofta skyddet därefter behöver förnyas.

Uppföljning

Alla utförda vaccinationer mot covid-19 registreras hos Folkhälsomyndigheten. Registret gör det möjligt att följa hur väl man når olika grupper i befolkningen och effekten av vaccinationerna över tid i olika grupper av befolkningen. Det blir också ett viktigt verktyg i arbetet med att följa vaccinernas säkerhet.

Läkemedelsverket tar emot och följer upp rapporter om misstänkta biverkningar för alla läkemedel, inklusive vacciner.

Region Uppsala pausar antikroppstestning efter smittspridning

Region Uppsala har beslutat att tillfälligt pausa den storskaliga antikroppstestningen i länet, sedan det inträffat incidenter med risk för smittspridning. PCR-testningen för pågående covid-19-infektion påverkas inte.

Antikroppstester tas som ett blodprov och syftar till att ta reda på om en person tidigare har haft covid-19 och utvecklat antikroppar. Testet tas på friska personer.

- Man ska vara symtomfri sedan minst två veckor innan man får komma på antikroppstestning. Men tyvärr har det förekommit att patienter med symtom har kommit till mottagningarna i tron att de ska kunna få ett PCR-test på plats. De har smittat ner personalen och utgör en risk för andra som besöker vårdcentralen, säger hälso- och sjukvårdsdirektör Mikael Köhler.

Från den 4 december kommer tidsbokningen för antikroppstester som görs via 1177.se att stängas ner.

- Vi måste se över hur provtagningen går till och säkerställa att den är säker ur ett smittskyddsperspektiv. När vi har gjort det kan vi öppna upp igen, men vi kan idag inte säga när det blir, säger Mikael Köhler.

Det tillfälliga stoppet gäller enbart antikroppstestning som bokas via 1177.se. Provtagningen för pågående covid-19-infektion fortsätter som vanligt. Alla vårdcentraler kan också erbjuda antikroppstestning i anslutning till andra bokade besök. Den testningen fortsätter också som vanligt.


Fakta om tester för covid-19

Antikroppstest tas som ett blodprov och syftar till att ta reda på om en person har haft covid-19 och utvecklat antikroppar. Det tas tidigast två veckor efter att man har tillfrisknat.

PCR-test tas som ett prov från näsa och svalg och syftar till att ta reda på om en person har en pågående covid-19-infektion. Det tas när man har haft symtom minst ett dygn.

Region Uppsala får 300 miljoner för att korta vårdköerna

UPPDATERAD IDAG 13:19PUBLICERAD IDAG 11:28

Mycket av den ordinarie vården inom Region Uppsala har fått skjutas upp på grund av pandemin. Nu har regeringen bidragit med närmare 300 miljoner kronor för att hjälpa regionen att komma i kapp.

Vården väntas skapa ökade kostnader för Region Uppsala en lång tid framöver. Det politiska styret presenterade åtgärder vid en presskonferens under onsdagsförmiddagen.

Förutom att rehabiliteringen av covidpatienter beräknas kosta en hel del, så har många invånare också väntat med att söka vård för andra åkommor. Det har lett till att sjukdomstillstånd förvärrats så att de kräver en mer omfattande – och dyrare – vård.

Vård som skjutits upp på grund av pandemin väntas bara i år kosta Akademiska sjukhuset 171 miljoner kronor och Enköpings lasarett 26 miljoner kronor.

Bara ortopedin vid Akademiska kommer att behöva 42 miljoner kronor extra för vård som skjutits upp.

Enligt beräkningarna måste totalt 1 600 nybesök och 2 500 operationer ske nästa år för att regionen ska kapa de köer som uppstått.

Räcker inte

De pengar som regeringen nu skjuter till  – 148 miljoner kronor under 2021 och lika mycket under 2022 – beräknas ändå inte räcka till enligt regionråden Malin Sjöberg Högrell (L) och Emilie Orring (M) som deltog vid presskonferensen.

Nu föreslås konkreta åtgärder för att komma ikapp med den uppskjutna vården, bland annat vill regionen köpa vård från andra aktörer och flytta vård mellan Akademiska och Enköpings lasarett.

Leva som andra. Birgitta Dahlström fick efter många år med smärta i ena knät en operation. Coronapandemin gjorde att den försenades något, men nu är den gjord. ”Klart att jag lider med dem som fortfarande väntar i operationskön”, säger hon. 

Region Uppsalas sjukvård allt mer belastad av covid-19

Sjukvården blir allt mer belastad av vården av patienter med covid-19. Det framgår av dagens lägesrapport från Region Uppsala. På måndagen vårdades 15 patienter på intensiv- eller intermediärvårdsavdelning, en ökning med 6 sedan i fredags. Även totalantalet inneliggande patienter med covid-19 har stigit de senaste dagarna.

- Vi ser mycket allvarligt på läget. Det vi ser på sjukhusen nu speglar smittspridningen för några veckor sedan. Om ett par veckor kan vi ha en situation som är värre än den vi hade i våras. säger hälso- och sjukvårdsdirektör Mikael Köhler.

- Visserligen är vi bättre rustade nu. Det finns skyddsutrustning, vi har rutiner på plats och mer kunskap om sjukdomen. Men totalt sett är läget ändå mycket svårt. Många covid-19-patienter är svårt sjuka och behöver sjukhusvård under lång tid. Samtidigt har vi ett högt söktryck i akutsjukvården och den vård som tidigare skjutits upp kan inte anstå längre.

- Sjukvården går på knäna, och vi kommer att ha en fortsatt ansträngd situation under lång tid framöver, även om vi skulle lyckas bromsa in smittspridningen, säger Mikael Köhler.

Sedan i fredags har ytterligare 504 fall av covid-19 bekräftats i Uppsala län. De senaste 7 dagarna har cirka 15 procent av alla som provtagits visat sig ha covid-19. Det är samma nivå som föregående vecka. Åtta nya dödsfall har registrerats sedan fredagen.

- Vi arbetar på alla sätt för att stoppa smittspridningen med de verktyg vi har: provtagning, smittspårning och kommunikation. Men vården kan inte göra detta själva. Nu behöver länets invånare gripa in och bilda en folkrörelse för att stoppa covid-19, säger Mikael Köhler.


Provtagning öppnar i Heby

Under veckan kommer provtagning för pågående covid-19-infektion att börja utföras vid Heby vårdcentral. Liksom för övriga provtagningsstationer bokar man tid via 1177.se

 

Kraftig ökning av intensivvårdade i länet

UPPDATERAD 16 NOVEMBER 2020PUBLICERAD 16 NOVEMBER 2020

Under helgen vårdas sex ytterligare patienter med covid-19 på intensiv- eller intermediärvårdsavdelning på Akademiska sjukhuset. Ytterligare åtta dödsfall har också rapporterats in mellan fredag till måndag.

– Om ett par veckor kan vi ha en situation som är värre än den vi hade i våras. säger hälso- och sjukvårdsdirektör Mikael Köhler.

Siffrorna som visar på dagsläget när det gäller covid-patienter talar sitt tydliga språk. På måndagen vårdades 15 patienter på intensiv- eller intermediärvårdsavdelning, och det är en ökning med sex patienter sedan i fredags. Åtta nya dödsfall har också registrerats.

– Vi ser mycket allvarligt på läget. Det vi ser på sjukhusen nu speglar smittspridningen för några veckor sedan. Om ett par veckor kan vi ha en situation som är värre än den vi hade i våras, säger hälso- och sjukvårdsdirektör Mikael Köhler i ett pressmedelande.

När regionen summerar det totala antalet inneliggande patienter med covid-19 så har även det antalet stigit de senaste dagarna. Sammanlagt 80 personer vårdas nu för covid-19 på sjukhusen.

”Går på knäna”

– Sjukvården går på knäna, och vi kommer att ha en fortsatt ansträngd situation under lång tid framöver, även om vi skulle lyckas bromsa in smittspridningen, säger Mikael Köhler.

Från fredag till måndag har ytterligare drygt 500 fall av covid-19 bekräftats i länet, och andelen som testas positivt är liksom veckan innan cirka 15 procent bland de som testar sig.

– Vi arbetar på alla sätt för att stoppa smittspridningen med de verktyg vi har: provtagning, smittspårning och kommunikation. Men vården kan inte göra detta själva. Nu behöver länets invånare gripa in och bilda en folkrörelse för att stoppa covid-19, säger Mikael Köhler, i ett pressmedelande.

Antalet sjukhusvårdade för covid-19 har nu överskridit 1000 fall i Region Uppsala:

Covid-19 tredje vanligaste dödsorsaken

 • Publicerat kl 09.17

Covid-19 var den tredje vanligaste dödsorsaken under första halvåret 2020. Det framkommer i en rapport om dödsorsaker som Socialstyrelsen publicerat.

Enligt Mona Heurgren, avdelningschef på Socialstyrelsen, betyder det att den positiva trenden bryts.

Sveriges dödstal i covid-19 har gjort ett tydligt avtryck i statistiken av dödsorsaker under våren 2020.

Dödligheten bland män ökade med 14 procent och 10 procent för kvinnor.  Dödligheten har minskat i många år och var under våren lika hög som 2015.

Mona Heurgren menar att det fanns farhågor att självmord skulle ha kunnat öka, men det finns det inga tecken för i rapporten.

Innan 2020 så brukade det vara yttre orsaker såsom olyckor eller självmord som placerade sig på tredje plats av vanligaste dödsorsaker.

Modernas vaccin mot corona uppges ha 95 procents effektivitet

UPPDATERAD IGÅR 15:54PUBLICERAD IGÅR 13:10

Läkemedelsbolaget Moderna uppger att deras vaccin mot coronaviruset har 95 procents effektivitet när det gäller att motverka sjukdom enligt en preliminär analys, rapporterar Washington Post.

Modernas vaccin har testats på 30 000 människor, hälften fick två doser vaccin, hälften fick placebo. Enligt analysen ska vaccinet även ha god effekt när det handlar om att motverka allvarlig covid-19-sjukdom. Av de 95 fallen av coronasmittade som upptäcktes var 90 av dem i gruppen som fick placebo. I elva fall handlade det om allvarlig covid-19, alla i placebogruppen.

”Milda eller lindriga biverkningar”

Vaccinets biverkningar beskrivs som milda eller lindriga. Det handlar om smärta när vaccinet ges, men även trötthet, huvudvärk och muskelvärk, enligt Modernas pressmeddelande.

Resultatet på den preliminära analysen gör att USA kan ha två möjliga vaccinkandidater innan året är slut, skriver tidningen. Modernas data är ännu inte publicerad eller externt granskad genom så kallad peer review.

Flera vaccin uppges vara effektiva

Beskedet kommer en vecka efter att läkemedelsjätten Pfizer och dess tyska partner BioNTech uppgett att deras coronavirusvaccin är mer än 90 procent effektivt. Strax efter att Pfizer gått ut med nyheten meddelade Rysslands självständiga investeringsfond att det ryska vaccinet Sputnik V är 92 procent effektivt.

Modernas och Pfizers resultat måste granskas av den amerikanska läkemedelsmyndigheten FDA innan deras vaccinkandidater godkänns. Blir de godkända av FDA kan vaccinen komma att ges till amerikaner som tillhör riskgrupp redan i slutet av året.

Nya restriktioner vid sammankomster – detta gäller

SPRIDNINGEN AV CORONAVIRUSETPublicerad 16 nov 2020 kl 15.39

Löfvens besked: Allmänna sammankomster begränsas till åtta personer
 
 
Stefan Löfven presenterade nya restriktioner under måndagen. ”Saknar motstycke i modern tid”.Vad räknas egentligen som en allmän sammankomst – och hur blir det i jul?Foto: AMIR NABIZADEH/TT / TT NYHETSBYRÅN
 

Publiktaket stramas åt rejält – allmänna sammankomster med fler än åtta deltagare förbjuds.

Siffran ska även ses som ”normerande” för privata evenemang och tillställningar.

Men vad räknas egentligen som en allmän sammankomst – och hur blir det i jul?

 

Följ Expressens livebevakning om coronaviruset här.

Gränsen sänks nu till åtta personer och ska träda i kraft den 24 november och gälla i fyra veckor.

Vad innebär en allmän sammankomst?

Förbudet gäller formellt för de tillställningar som man behöver söka tillstånd för hos polisen – allmänna sammankomster och offentliga tillställningar som riktar sig till allmänheten.

Teaterföreställningar, demonstrationer, föreläsningar och konserter räknas till exempel som allmänna sammankomster. Idrottsevenemang räknas i sin tur som en offentlig tillställning.

Vilka omfattas inte?

Privata tillställningar, så som fester, företagsevenemang eller begravningar – tillställningar som inte riktas till allmänheten – omfattas inte av förordningen formellt.

Till den här kategorin hör till exempel gym, simhallar, bibliotek, restauranger, skolor, allmänna färdmedel, torg, köpcenter och liknande.

Regeringen och Folkhälsomyndigheten har däremot gått ut med råd och riktlinjer om att människor bör avstå från att exempelvis röra sig i butiker, gå på gym och träffa andra än de personer man bor med. Regionerna kan här ha lite olika lokala råd beroende på hur smittspridningen ser ut just där.

Om man bryter mot gränsen för allmänna sammankomster, vad händer då?

Polisen har möjlighet att ställa in eller upplösa sammankomster som strider mot förbudet, så länge det är en offentlig tillställning eller allmän sammankomst.

Anordnare kan dömas till böter eller fängelse i högst sex månader.

Vad var det för gräns på 300 deltagare som man beslutade om i oktober?

Den 22 oktober meddelade regeringen att man beslutat om ett undantag i förbudet för allmänna sammankomster och offentliga tillställningar på fler än 50 personer.

För teater, konserter, biografer och sportevenemang med sittplatser satte man gränsen till 300 personer, med visst avstånd mellan dem.

De lättnaderna trädde i kraft den 1 november. Undantaget blir kvar men i praktiken har det ingen betydelse då alla regioner i landet har hållit fast vid det lägre taket på 50 personer. Det taket sänks nu från 50 till åtta personer.

Varför just åtta?

Enligt statsminister Stefan Löfven (S) är valet av åtta som tak på antalet deltagare vid offentliga sammankomster en effekt av den lagstiftning som används.

– Justitieombudsmannen säger att mellan 5 och 10 personer är det man talar om när det handlar om offentliga sammankomster och den här lagstiftningen vi nu använde, så vi har lagt oss i mitten av det spannet så att säga. Sen är det också synkroniserat med det vi har på restauranger, så vi tänkte att det är bra om man har samma siffra, säger Stefan Löven.

Vad gäller på restauranger och barer?

I början av november infördes skärpta regler för sällskap på restaurang. Fler än åtta personer får inte sitta vid samma bord på en restaurang.

Regeringen har även föreslagit ett stopp på alkoholservering på krogen efter klockan 22. Stoppet är tänkt att träda i kraft den 20 november och gälla till den sista februari.

Hur blir det på arbetsplatser?

Rekommendationen från Folkhälsomyndigheten är att alla som kan ska arbeta hemifrån så mycket som möjligt, åtminstone till årets slut. Den rekommendationen gäller fortfarande.

Däremot vill regeringen att alla ser till att undvika möten och samlingar med mer än åtta personer.

Vad innebär de nya restriktionerna för julfirandet?

Det är inte klart än. Folkhälsomyndighetens generaldirektör Johan Carlson uppger att myndigheten tittar på de frågorna just nu. Ett svar kommer att komma ”i god tid innan jul”, lyder det.

Är det besöksförbud på äldreboenden i hela landet?

Nej. Det nationella förbudet upphävdes tidigare i höstas, men kan införas igen om det bedöms vara nödvändigt, uppger regeringen.

Däremot har besöksförbud införts på vissa äldreboenden, exempelvis i Stockholm, med stöd i socialtjänstlagen.

Hur blir det på sportevenemang?

Riksidrottsförbundets ordförande Björn Eriksson säger att det nya, strama publiktaket innebär att det i princip blir publikfritt.

– För åtta eller noll personer gör ju ingen skillnad, säger Eriksson.

Oro för att inte få vård under covid-19-pandemin – särskilt bland äldre

 Lyssna

PUBLICERAT 13 NOVEMBER 2020

Varannan person var orolig för att inte få vård på grund av covid-19-pandemin, och var femte avbokade redan bokad vård eller tandvård. Det visar en undersökning som genomfördes i maj.

– Både oro och färre vårdbesök kan påverka folkhälsan negativt, särskilt ur ett jämlikhetsperspektiv, säger utredaren Karin Guldbrandsson.

Folkhälsomyndigheten följer löpande covid-19-pandemins konsekvenser för folkhälsan och folkhälsoarbetet, och i maj i år skickade myndigheten ut en webb-enkät via webbpanelen Hälsorapport. De personer som tillfrågades var i åldrarna 16–84 år, och resultatet visar att varannan person hade varit orolig för att inte få vård under covid-19-pandemin. Var femte person hade inte sökt vård trots behov eller hade avbokat redan bokad vård eller tandvård. Det var främst personer i åldern 70–84 år som var oroliga över tillgången till vård (59 procent) och som hade undvikit att söka vård under pandemin (30 procent).

De personer i åldern 70–84 år som var oroliga för att inte få tillgång till vård angav egen ålder eller belastning inom sjukvården som orsaker. Det var framför allt rutinbesök som de äldre hade undvikit.

– Både oro och färre vårdbesök kan påverka folkhälsan negativt, särskilt ur ett jämlikhetsperspektiv. Därför bör i synnerhet äldre personer uppmuntras att söka vård vid behov och inte ställa in planerade besök utan att först diskutera saken med hälso- och sjukvården, säger Karin Guldbrandsson, utredare på Folkhälsomyndigheten.

Socialstyrelsen har analyserat covid-19-pandemins påverkan på bland annat tandvård och screeningverksamheter inom cancerområdet under pandemins första månader. Resultaten visar att besök hos tandvården minskade kraftigt i samband med utbrottet av covid-19-pandemin, och tydligast var minskningen i åldersgruppen 70 år och äldre. Screeningverksamheter inom cancerområdet har också påverkats av pandemin.

Covid-19-pandemin och dess konsekvenser förändras snabbt. Det betyder att det som beskrivs i faktabladet kan ha förändrats sedan våren 2020. Folkhälsomyndigheten fortsätter att följa utvecklingen genom webbenkäten Hälsorapport.

De flesta som nu blir smittade med coronaviruset är unga personer.

Det är personer i åldern 20 till 29 år. Folkhälsomyndigheten säger att de vill ge mer information till den gruppen. Men inte bestämma speciella regler.

De nya fallen bland 20 till 29 åringarna påverkar inte sjukvården så mycket. I hela Sverige är det fortfarande få personer som blir allvarligt sjuka eller dör just nu. Men det är ändå viktigt att stoppa smittan bland unga personer. De kan smitta andra som är i riskgrupp. Till exempel äldre eller personer med andra sjukdomar. Och de personerna kan bli allvarligt sjuka eller dö av coronaviruset.

Statsepidemiolog Anders Tegnell säger att det därför är extra viktigt att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Man ska stanna hemma om man är sjuk, hålla sig långt ifrån varandra och tvätta händerna ofta.

Unga personer följer inte rekommendationerna lika mycket som andra grupper. Det visar statistiken. Anders Tegnell säger att de därför vill prata mer med unga personer. Så att de förstår att de måste tänka på andra också.

– Vi har haft en del diskussioner om hur vi kan nå den gruppen bättre med information. Just för att understryka att det här är inte bara för deras egen skull.

Han säger också att många unga tror att de inte kommer dö av coronaviruset. Men det finns vissa unga som har blivit allvarligt sjuka. Och vissa har dött, även om det är väldigt få. Det är alltså ingen ofarlig sjukdom, säger Anders Tegnell.

– Men de måste ju faktiskt komma ihåg att även i den här gruppen så finns det ju personer som faktiskt blir så sjuka att de behöver ligga på IVA. Och några enstaka dödsfall har vi också haft. Så det är långt ifrån en ofarlig sjukdom.

Anders Tegnell säger att Folkhälsomyndigheten kommer att ge mer information till unga personer, istället för att sätta nya regler.

– Men. Som mycket med annat vi jobbar med så är det framför allt i första hand information. Det är ju lite svårt att tänka sig något regelverk som skulle rikta sig precis mot den här gruppen.

Sedan igår har sex personer med bekräftad covid-19 dött i Sverige. Totalt har 5 766 smittade personer dött.

Region Uppsalas test- och analyskapacitet ska byggas ut

Emilie Orring (M), ordförande för regionstyrelsen

 - beslut idag om fler åtgärder för att bekämpa covid-19Region Uppsala ska skyndsamt planera för en utökning av test- och analyskapaciteten och utreda möjligheten att anlita ytterligare laboratorier för analyser samt prioritera fortsatt utbyggnad av snabbtester. Beslutet fattades idag av regionstyrelsens ordförande Emilie Orring (M).

- Vi befinner oss i ett ytterst allvarligt läge och får inte förlora någon tid nu. Världshälsoorganisationen WHO har ända sedan pandemins början slagit fast att testning och smittspårning är den viktigaste åtgärden. Sverige har hamnat på efterkälken jämfört med andra länder. Delvis ligger ansvaret på nationell nivå, men vi i Region Uppsala ska självklart göra allt vi kan för att själva bygga ut vår kapacitet, säger Emilie Orring.

Ärendet behandlades som ett brådskande beslut enligt regionstyrelsens delegationsordning.

Ytterligare ett brådskande beslut togs idag, att tillsätta en särskild samordnare för kommande vaccination mot covid-19.

- När vaccinet väl kommer måste Region Uppsala ha färdiga planer för att snabbt kunna erbjuda invånarna vaccinationer i enlighet med de nationella prioriteringarna. Det är ett stort och komplext projekt. Arbetet är redan påbörjat, men med den nya vaccinationssamordnaren kommer vi att öka takten, säger Emilie Orring.

En annan åtgärd som planeras är att inrätta ett vetenskapligt råd som ska stödja Region Uppsala med råd i specifika frågor.

- Som en konsekvens av coronapandemin står framför allt hälso- och sjukvården inför en rad stora utmaningar. Region Uppsala vill dra nytta av externa experter som kan bidra med nya perspektiv, utifrån den senaste forskningen, säger Emilie Orring.

 

Godkännande av covidvaccin kan dröja

Det svenska läkemedelsverket granskar just nu forskningen bakom det väntade covid-vaccinet från Pfizer/Biontec. Verket ska lämna en rapport som ligger till grund för ett godkännande av vaccinet.

Foto: Sakchai Lalit/AP

 

På uppdrag av den europeiska läkemedelsmyndigheten granskas nu det väntade covidvaccinet från Pfizer/Biontec av Läkemedelsverket i Uppsala. Hittills har inget vaccin mot coronaviruset registrerats i Europa och det är högst oklart när det första godkännandet kommer.

– Det är väldigt svårt att säga när eller om ett godkännande kan komma eftersom vi måste granska först. Det kan bli en eller flera rundor med frågor till företaget. Det beror på hur resultaten står sig, säger Charlotta Bergquist som är gruppchef på Läkemedelsverket.

Nyheten om att Pfizer/Biontec kan ha ett vaccin mot covid-19 klart inom kort möttes av stor optimism och glädje förra veckan. Det förutspåddes att de svenska vaccinationerna skulle kunna starta i januari.

Men vägen mot en massvaccination av den svenska befolkningen är antagligen betydligt längre än så. Ännu är inget vaccin godkänt i Europa och frågetecknen är fortfarande många.

Läkemedelsverket i Uppsala granskar nu forskningen bakom vaccinet tillsammans med sina franska kollegor - ett uppdrag man fått av den europeiska läkemedelsmyndigheten.

– Vi är ett av de huvudansvariga länderna och det betyder att vi skriver en utvärderingsrapport och föreslår frågor till företaget och utvärderar svaren på dem och helt enkelt lägger fram ett förslag till en utredning. Sedan tycker övriga länder till om det här, berättar Charlotta Bergquist.

Även hos branschorganisationen Läkemedelsindustriföreningen, som analyserat läget i vaccinutvecklingen, är man tveksam om tidsplanen.

– Mycket svår fråga att besvara. Om allt går bra, som vi alla hoppas, så kan det finnas vacciner i större volym från april nästa år. Och den bedömningen gör också EU-kommissionens ordförande Ursula van der Leyen, säger Jonas Vikman som är samhällspolitisk chef på Läkemedelsindustriföreningen.

EU-kommissionen har eller är på väg att teckna tidiga avtal om sju vaccinkandidater. Det betyder att tillverkarna redan har startat produktionen - långt innan någon vaccinkandidat i Europa är godkänd.

– Det finns vaccindoser under tillverkning redan nu, även om de inte är helt klara än, säger Jonas Vikman.

Britton: Sverige bromsade för sent

Situationen i Sverige är återigen betydligt allvarligare än i grannländerna Norge, Finland och Danmark. Tom Britton, professor i matematisk statistik vid Stockholms universitet, förklarar att det grovt förenklat är tre faktorer som styr smittspridningens utbredning i ett land.

Den första är det ursprungliga reproduktionstalet, alltså det antal personer som i genomsnitt smittas av en infekterad person innan smittskyddsåtgärder eller immunitet spelar in. Den andra faktorn är graden av immunitet hos befolkningen, och den tredje är hur kraftiga åtgärder som sätts in för att bromsa smittspridningen.

- Av dessa tre faktorer är det två som missgynnar Sverige jämfört med övriga nordiska länder. Dels har vi ett högre ursprungligt reproduktionstal, dels bromsar vi mindre än de andra länderna. Samtidigt har vi en viss immunitet som gynnar oss, men som vi betalade ett mycket högt pris för i våras, säger Tom Britton.

Han är kritisk till att de kraftigare råd, rekommendationer och restriktioner som nu börjar falla på plats i Sverige inte sattes in tidigare.

- Våra grannländer slog till bromsen betydligt tidigare och kraftigare än vi, redan när de såg att smittan gick upp. Det var först när det började öka på sjukhusen som vi gjorde något. Det var onödigt, för när smittotalen ökar kan man garantera att det ökar på sjukhusen två veckor senare. Sverige bromsade för sent, säger Britton.

(TT)

Ny studie: Coronavirus hittat i ventilationssystemet på sjukhus

UPPDATERAD IDAG 10:24PUBLICERAD IDAG 10:08

Coronavirus har hittats i ventilationssystemet på Akademiska sjukhuset i Uppsala – långt ifrån sjukhussalarna. Upptäckterna presenteras i en studie som publicerades i veckan. Men statsepidemiolog Anders Tegnell menar att studien inte ger något stöd för att viruset är luftburet i egentlig mening.

Det är april och coronapandemin rasar som värst. Två läkare befinner sig på Akademiska sjukhusets vind – 30 meter under dem vårdas över 100 covidsjuka patienter.

Läkarna, som också bedriver forskning, är på jakt efter spår av coronavirus. SVT följer med upp i universitetssjukhusets ventilationssystem.

– Vi har hittat det i ventilationen här, vilket givetvis är väldigt oroväckande. Kan det komma upp hit då kan det sprida sig i luften på avdelningen också, säger infektionsläkaren Erik Salaneck.

Ny studie publicerad

I veckan, ett drygt halvår efter fynden, publicerades deras studie i vetenskapstidskriften Scientific reports.

– Skulle det bara vara en ren droppsmitta, med droppar som ramlar ned till marken, så skulle vi inte hitta det på vinden, säger Erik Salaneck som är en av forskarna bakom studien.

– Slutsatsen att de här partiklarna är luftburna i tillräckligt lång tid för att hinna komma upp i ventilationen.

Viktigt med rätt skydd

Viruset som forskarna hittade var inte aktivt, det var alltså inte smittsamt. Men Erik Salaneck tycker ändå att fynden bör tas på allvar.

– Det här bidrar till att bekräfta att det är en potentiell smittväg, därför är det viktigt att vidta rätt skyddsåtgärder. Det handlar till exempel om att bära rätt typ av munskydd.

Det är inte den första vetenskapliga studien som visar liknande fynd, vilket SVT har rapporterat om tidigare.

– Det här stämmer överens med det som vetenskapen har kommit fram till. Och det stämmer in med råd och riktlinjer som finns i många länder, men som inte finns i Sverige, säger Erik Salaneck.

Tegnell kritisk

Statsepidemiolog Anders Tegnell ger dock inte mycket för slutsatserna i den nya studien. Han är tydlig med att det inte finns bevis för att det är en luftburen smitta.

”Undantag finns som med alla infektioner, man kan säkert i speciella situationer orsaka en aerosol som kan spridas något längre men finns inga fall beskrivna då man har smittspridning via ventilationsanläggningar m.m. som vid de reellt luftburna infektionerna”, skriver Anders Tegnell i ett mejl till SVT Nyheter.

Statistik för Corona för region Uppsala

Uppsala - vecka 45

Sjukdomsfall 1 017
Sjukdomsfall totalt 7 319
Intensivvårdsfall 6
Intensivvårdsfall totalt 177
Avlidna 1
Avlidna totalt 257
Sjukdomsfall/100000 invånare 265

Sjukdomsfall totalt/100000 invånare

 

Statistik Corona för Östhammar

Östhammar - vecka 45
Sjukdomsfall/10000 invånare 16
Sjukdomsfall 36
Sjukdomsfall totalt/10000 invånare 120
Sjukdomsfall totalt 266

Region Uppsalas test- och analyskapacitet ska byggas ut - beslut idag om fler åtgärder för att bekämpa covid-19

Emilie Orring (M), ordförande för regionstyrelsen

Region Uppsala ska skyndsamt planera för en utökning av test- och analyskapaciteten och utreda möjligheten att anlita ytterligare laboratorier för analyser samt prioritera fortsatt utbyggnad av snabbtester. Beslutet fattades idag av regionstyrelsens ordförande Emilie Orring (M).

- Vi befinner oss i ett ytterst allvarligt läge och får inte förlora någon tid nu. Världshälsoorganisationen WHO har ända sedan pandemins början slagit fast att testning och smittspårning är den viktigaste åtgärden. Sverige har hamnat på efterkälken jämfört med andra länder. Delvis ligger ansvaret på nationell nivå, men vi i Region Uppsala ska självklart göra allt vi kan för att själva bygga ut vår kapacitet, säger Emilie Orring.

Ärendet behandlades som ett brådskande beslut enligt regionstyrelsens delegationsordning.

Ytterligare ett brådskande beslut togs idag, att tillsätta en särskild samordnare för kommande vaccination mot covid-19.

- När vaccinet väl kommer måste Region Uppsala ha färdiga planer för att snabbt kunna erbjuda invånarna vaccinationer i enlighet med de nationella prioriteringarna. Det är ett stort och komplext projekt. Arbetet är redan påbörjat, men med den nya vaccinationssamordnaren kommer vi att öka takten, säger Emilie Orring.

En annan åtgärd som planeras är att inrätta ett vetenskapligt råd som ska stödja Region Uppsala med råd i specifika frågor.

- Som en konsekvens av coronapandemin står framför allt hälso- och sjukvården inför en rad stora utmaningar. Region Uppsala vill dra nytta av externa experter som kan bidra med nya perspektiv, utifrån den senaste forskningen, säger Emilie Orring.

Invånare erbjuds sjukresor till provtagning

Med start denna vecka kan invånare i Uppsala län få åka med en särskild sjukresetransport för att ta sig till provtagning för pågående covid-19-infektion.

Region Uppsala uppger att det finns ett begränsat antal bilar och vädjar till de som kan ta sig till provtagningen att göra det – då den nya sjukresemodellen är till för de som är i allra största behov av det.

– Det här är en lösning som riktar sig till de allra mest behövande, säger Mikael Köhler, hälso- och sjukvårdsdirektör Region Uppsala.

Sjukreseavgiften är 250 kronor tur och retur. Sjukresefrikort gäller.

– Man ska absolut inte åka kollektivt om man är sjuk. Vi uppmanar därför alla som kan att ta sig till provtagningsstationerna på annat sätt, med bil, till fots eller cykel. Men vi vet att alla inte har den möjligheten och därför finns nu sjukresetransporten som en sista utväg. Avståndet ska inte behöva vara ett hinder för den som är sjuk och behöver komma till provtagning.

Region Uppsala höjer covid-beredskap – går upp i förstärkningsläge

UPPDATERAD IGÅR 14:48PUBLICERAD IGÅR 14:10

Antalet fall av covid-19 fortsätter att öka i Uppsala län, om än inte lika explosionsartat som för en vecka sedan, enligt färsk statistik. Nu går regionen upp i förstärkningsläge.

Mellan fredag och måndag bekräftades 437 nya fall av smitta i länet.

Tre veckor har gått sedan Uppsala län fick skärpta rekommendationer. Knappt två veckor senare larmade regionen om en fördubbling i antal smittade och gick upp i stabsläge vilket är det lägsta beredskapsläget inom Region Uppsala. Region Uppsala har upprättat en regional särskild sjukvårdsledning för att hantera situationen med covid-19.

Nu har beredskapen höjts till förstärkningsläge, som är det näst högsta beredskapsläget.

– För några veckor sedan såg vi en explosionsartad ökning. Nu ser det ut som om ökningstakten har minskat något, men det går fortfarande åt fel håll, säger Mikael Köhler, hälso- och sjukvårdsdirektör i region Uppsala, i ett pressmeddelande.

”Vi gör allt”

Den senaste veckan har 14,9 procent av dem som testat sig för pågående covid-19 visat sig ha smittan. Veckan innan var motsvarande siffra 13,6 procent.

På måndagen vårdades 69 patienter med covid-19 på sjukhus, 11 av dem på intensivvårdsavdelning.

– Sjukhusen blir också allt mer belastade. Vi gör allt som står i vår makt för att vända detta, och vi vädjar till länets alla invånare att hjälpa till genom att följa råden, säger Mikael Köhler.

Klippet: Infektionschefen på Akademiska: ”Läget betydligt värre än i våras”:

Regeringen: Ingen alkohol på krogen efter 22

I ett försök att hejda spridningen av coronaviruset sätter nu regeringen stopp för sena drinkar på krogen. Från och med slutet av nästa vecka får ingen alkohol serveras på restauranger och barer efter klockan 22 på kvällen. 

– Vi står inför ett läge som riskerar att bli nattsvart, säger statsminister Stefan Löfven vid en pressträff på onsdagseftermiddagen.

Enligt Stefan Löfven ökar nu smittpridningen snabbt och antalet sjuka och avlidna kan komma att stiga rejält om man inte får stopp på smittan.

– Vi riskerar att få den situation som vi hade i våras, fortsätter Löfven.

Regeringen har därför beslutat att förbjuda försäljning och servering av alkohol från klockan 22.00 från och med den 20 november fram till och med februari nästa år. Förbudet avser alla verksamheter med serveringstillstånd såsom barer, restauranger och pubar.

Förbudet innebär också att alla verksamheter som serverar alkohol kommer att tvingas stänga senast 22.30.

”Alkohol kan leda till ett försämrat omdöme”

Enligt socialminister Lena Hallengren är just barer, restauranger och andra utskänkningsställen särskilt utsatta miljöer när det gäller smittspridningen.

– Alkohol kan leda till ett försämrat omdöme och att man slarvar med att hålla avstånd, säger hon och tillägger att hon förutsätter att alla tar sitt ansvar och följer smittskyddsrekommendationerna i landets respektive län.

Hon uppger också att regeringen inte tvekar att införa nya restriktioner om det skulle behövas.

– Vi tänker använda alla de verktyg som lagen ger oss, säger hon.  

Artikeln uppdateras.

Lista: Här är restriktionerna som gäller i Sverige

UPPDATERAD 14 OKTOBER 2020PUBLICERAD 25 MARS 2020

Sverige har fått både ris och ros för sitt sätt att bekämpa smittan av coronavirus. I takt med att läget förändras kan det komma fler restriktioner – men det här är de regler och råd som du måste ha koll på.

RÅDEN TILL ALLMÄNHETEN

Allmänna råd från en myndighet är skarpa, men inte bindande.

 • Stanna hemma när du är sjuk 

Stanna hemma om du har symtom som snuva, hosta, feber, andningsbesvär, halsont, huvudvärk, muskel- och ledvärk eller illamående. Det gäller även vid milda symtom. Vänta minst två dygn efter att du har blivit frisk innan du går till jobb eller skola. 

 • Ha god hygien 

Undvik att röra vid ansiktet eller ögonen. Tvätta händerna ofta med tvål och varmt vatten, och i minst 20 sekunder. Har man inte tillgång till det kan handsprit vara ett alternativ. Hosta och nys i armvecket. 

 • Undvik besök hos äldre och sjuka 

Äldre över 70 år och personer med underliggande sjukdom tillhör riskgruppen. Avstå från icke nödvändiga besök på sjukhus. Är du sjuk – avstå helt. 

 • Jobba hemifrån – om möjligt 

Arbeta hemifrån om du har möjlighet, så att färre människor rör sig i kollektivtrafiken och på arbetsplatserna.  

 • Plugga på distans 

Sedan den 15 juni har gymnasieskolor öppnat igen för lärare och de elever som är i behov av sommarskola. Till höstterminen kommer skolorna att återgå till ordinarie verksamhet. För den som går på gymnasium, högskola, universitet eller annan vuxenutbildning kan viss distansundervisning fortsätta ske under hösten för att minska smittspridningen.

 • Begränsa sociala kontakter – om du är över 70 år eller annan riskgrupp

Begränsa dina sociala kontakter om du är 70 år eller äldre eller tillhör en annan riskgrupp. Låt bli att åka buss och tunnelbana, ta hjälp av anhöriga eller grannar för att handla mat och undvik att träffa dina barn och barnbarn inomhus. Ta gärna en promenad, men håll avstånd till andra människor. 

 • Resor utomlands – det gäller 

Från och med den 8 oktober hävs avrådan från icke nödvändiga resor till Malta och Slovenien.

UD har tidigare hävt avrådan från icke nödvändiga resor till: Andorra, Belgien, Bulgarien, Cypern, Danmark, Finland, Frankrike, Grekland, Island, Italien, Kroatien, Liechtenstein, Luxemburg, Monaco, Nederländerna, Norge, Polen, Portugal, Rumänien, San Marino, Schweiz, Slovakien, Spanien, Storbritannien, Tjeckien, Tyskland, Ungern, Vatikanstaten och Österrike.

För övriga länder inom EU, EES och Schengenområdet förlängs avrådan från icke nödvändiga resor till och med den 21 oktober 2020.

UD har tidigare fattat beslut om avrådan från icke nödvändiga resor till övriga länder utanför EU, EES samt Schengenområdet till och med den 15 november 2020.

 • Res inrikes – om du är symptomfri

Sedan den 13 juni får man resa fritt inom Sverige, med vissa förbehåll. Den som är sjuk ska inte resa alls. Den som uppvisar symptom och planerar att resa ska testa sig för covid-19 om det finns skäl för medicinsk bedömning. Varje person måste ta ansvar för att hålla social distansiering. Trängsel är inte acceptabelt. Undvik därför att resa kollektivt, och om du måste: välj alternativ där det går att boka en sittplats.

 • Träna gärna – men gör det säkert 

Fysisk aktivitet utomhus uppmuntras. Gym, simhallar och idrottshallar kan hålla öppet, men Folkhälsomyndigheten ger råd till ansvariga på hur man kan minska smittspridning. Håll avstånd. Undvik att byta om i allmänna omklädningsrum. 

 • Håll avstånd

Håll avstånd till andra på platser där människor samlas, både inom- och utomhus. Håll avstånd till andra i kollektivtrafiken. Håll avstånd till andra i badhus och gym.

 • Avstå från fester

Avstå från att delta i större sociala sammanhang som fester, begravningar, dop, kalas och bröllop.  

 • Undvik kollektivtrafik och rusningstrafik

Undvik att resa i rusningstid och avstå från onödiga resor.  

RÅDEN TILL BRANSCHER/ORGANISATIONER

Verksamheter 

 • Möblera om på ett sätt som skapar större ytor och minskar trängsel.  
 • Erbjud möjlighet att tvätta händerna eller tillgång till handsprit.  
 • Sätta upp informationsblad.  

Kollektivtrafik 

 • Upprätthålla trafiken i den omfattning som krävs för att undvika trängsel. 
 • Informera passagerare om sätt att minska smittspridning.
 • Begränsa antalet passagerare per fordon.  

Köpcentrum / Handel 

 • Begränsa antalet kunder som vistas i lokalen samtidigt. 
 • Inför alternativa lösningar till kassaköer. Exempelvis märkningar för avstånd mellan kunder.  

Idrottsverksamheter

 • Se till att närkontakt mellan utövare undviks. 
 • Skjut upp matcher och tävlingar.  
 • Undvik trängsel genom att exempelvis begränsa antalet åskådare.  
 • Hålla aktiviteterna utomhus i den mån det är möjligt. 
 • Undvik onödiga resor i samband med idrottsutövandet. 

Arbetsplatser 

 • I den mån det är möjligt bör arbetsgivare glesa ut sittplatser. 
 • Regelbundet tvätta händerna och hålla avstånd till varandra. 
 • Arbeta hemifrån i den mån det går. 
 • Undvika onödiga resor i arbete.  
 • Anpassa arbetstider för att undvika resor i rusningstrafik. 
 • Undvik möten eller håll dem digitalt.

REGLERNA

En myndighet ger rekommendationer och råd, medan regeringen kan införa restriktioner.

 • Större evenemang förbjudna 

Den 11 mars förbjöd regeringen sammankomster med mer än 500 personer. Från och med söndag den 29 mars utökas restriktionen till sammankomster med över 50 personer. Förbudet gäller allmänna sammankomster och offentliga tillställningar. Det påverkar exempelvis konserter, festivaler och teatrar. Den som bryter mot förbudet kan straffas med böter eller fängelse.

 • Trängsel på krogen inte tillåtet 

Det får inte bli trängsel på restauranger, kaféer, skolmatsalar, barer och nattklubbar. Varken i köer, vid bardisker eller vid bufféer. Restriktionerna innebär att besökare endast får äta och dricka sittandes vid bord. Hämtmat får dock överlämnas, om det kan göras utan trängsel.

 • Förbjudet att resa in i Sverige 

Sverige har inte stängt gränserna men har inreseförbud från länder utanför EU, EES-området och Schweiz. Det tillfälliga inreseförbudet gäller till och med den 31 oktober 2020. Svenska medborgare omfattas inte av inreseförbudet. EU-kommissionen har uppmanat medlemsstaterna att förlänga det tillfälliga förbudet mot icke nödvändiga resor.

 • Förbjudet att besöka äldreboenden

Besöksförbudet på Sveriges äldreboenden hävdes den 1 oktober.

"Vården och omsorgen ska funka, oavsett vem du är eller var i landet du bor. Det ser jag som min viktigaste uppgift de kommande åren. Det är en fråga om trygghet, svenska folket förväntar sig vård och omsorg av den allra högsta kvaliteten. Och det ska vi leverera."

Lena Hallengren

PUBLICERAD IDAG 06:30

UPPDRAG GRANSKNING · 

Testning, smittspårning och isolering är erkända metoder för att minska smittspridning. Men under våren, när covid-19 lamslår världen, utnyttjar Sverige aldrig ens hälften av analyskapaciteten för att testa. Socialminister Lena Hallengren (S) säger till Uppdrag granskning att ett skäl till smittspridningen på äldreboenden i Stockholm var att regionen inte testade tillräckligt.

Den 11 mars klassar Världshälsoorganisationen, WHO, covid-19 som en pandemi. Veckan efter kommer generalsekreteraren Tedros Adhanom Ghebreyesus med ett budskap till alla länder:

”Testa, testa, testa. Testa varje misstänkt fall.”

Men i Sverige dröjer det. Regeringens mål under våren är att genomföra 100 000 tester i veckan. Men det uppnås först i september, enligt statistik från Folkhälsomyndigheten.

Vad det beror på får olika svar, beroende på vem man frågar.

Regeringen och Folkhälsomyndigheten lägger en stor del av ansvaret på regionerna. Regionerna å sin sida menar att man följde Folkhälsomyndighetens prioriteringar över vilka man skulle testa, men att det funnits en otydlighet i ansvarsfördelningen.

“Regionen var inte arbetslös”

Under våren kommer larm om en tilltagande smittspridning av covid-19 på äldreboenden i Stockholm. Socialminister Lena Hallengren (S) lägger stort ansvar på regionen för att det blev så.

– Det fanns ju ett skäl till att man fick spridning på många äldreboenden, till exempel i Stockholm, när man inte testade dem som man borde testa, säger hon till Uppdrag granskning.

Region Stockholms finansregionråd Irene Svenonius (M) är förvånad över ministerns uttalande.

– Vi arbetade stenhårt med att testa det som var vårt ansvar och vi arbetade stenhårt med att bygga ut sjukvården, fixa skyddsutrustning, fixa läkemedel. Kort sagt: regionen var inte arbetslös under våren, om vi uttrycker oss försiktigt. Personalen jobbade dygnet runt, säger hon.

Tegnell: Vi tryckte på

Statistik från Folkhälsomyndigheten visar att långt under hälften av den uppskattade analyskapaciteten utnyttjas vecka efter vecka under våren 2020.

– Det fanns pengar, det fanns en strategi, det fanns analyskapacitet – det fanns också 21 regioner med varsitt smittskydd som arbetade väldigt aktivt. Varför de inte tog sin del av testningen tycker jag är svårt att svara på, säger socialminister Lena Hallengren (S).

Det ska komma att dröja månader innan antalet tester närmar sig regeringens mål på 100 000 i veckan.

– Vi har hela tiden talat om att det är viktigt att kunna testa så mycket som möjligt. Att det sedan tog sådan tid, det får man väl titta på, säger statsepidemiolog Anders Tegnell.

Det är väl ert ansvar att ligga på och trycka på så att det sker?

– Vi låg på och vi tryckte på.

Under april gick analyskapaciteten för testning av covid-19 upp till 100 000 tester per vecka. Men antalet utförda tester låg långt därunder. Foto: SVT

Breddningen av testningen skulle bland annat gälla personer med samhällsviktiga funktioner, som skulle tillbaka i arbete, enligt Folkhälsomyndighetens strategi. Det var ett problem eftersom det inte syftade till att bekämpa smittan, enligt Emma Spak, chef för hälso- och sjukvårdssektionen på Sveriges kommuner och regioner, SKR.

– Det är en sak att hälso- och sjukvården testar sin egen personal för att få den tillbaka i tjänst. Men att testa annan personal där syftet är att hitta den som är frisk – är det en hälso- och sjukvårdsåtgärd? Det skapade en viss diskussion om var ansvaret låg för att testa personer där syftet med testet inte är att hitta smitta och bryta den, utan att hitta dem som inte är sjuka så att man kan upprätthålla funktionerna i samhället.

Socialminister Lena Hallengren (S) menar att bara testningen av de högst prioriterade grupperna i Folkhälsomyndighetens strategi, patienter och vårdpersonal, borde ha fyllt analyskapaciteten som fanns under våren.

– Min bild är att med den omfattande smittspridningen som vi hade så hade 100 000 tester säkert behövts bara för att verkligen testa personal och brukare i vård och omsorg och därmed minska smittspridningen och det som kom att bli allvarliga konsekvenser, inte minst inom äldreomsorgen.

Regeringen tillsätter samordnare

Den 8 maj tillsätter regeringen en nationell testkoordinator, Harriet Wallberg, för att öka testningen. Samma vecka har mindre än en fjärdedel av den uppskattade analyskapaciteten utnyttjats.

Harriet Wallbergs slutsats är att Sverige måste byta strategi för att kunna använda spårning och testning för att få ner smittan. Enligt henne är en anledning till den uteblivna testningen att Folkhälsomyndigheten håller fast vid systemet med prioritetsgrupper och att det inte definieras tillräckligt tydligt vilka som ska ingå i testningen.

Myndighetens generaldirektör Johan Carlson delar inte Harriet Wallbergs bild av varför testningen inte utökades snabbare.

– Problemet var att vissa regioner mer aktivt höll emot och förhandlingarna om pengarna tog lång tid.

Hallengren vill se färre regioner

Johan Carlson skriver i ett mejl till Uppdrag granskning att det är en ”orimlig tolkning att Folkhälsomyndigheten via sina prioriteringar skulle ha hämmat testningen”. Han skriver också:

”Att detta tagit lång tid får nog i huvudsak tillskrivas det splittrade system, med 21 självstyrande regioner, som vi arbetar med i Sverige.”

Socialminister Lena Hallengren delar den slutsatsen.

– Fick jag bestämma skulle vi haft åtminstone sex regioner som var större och kanske kraftfullare.

I början av juni kommer regeringen och regionerna överens om att regionerna ska testa och regeringen betala. Folkhälsomyndigheten rekommenderar nu att alla med symptom ska testas för att bekämpa smittan.

Antalet bekräftade fall av covid-19 fortsätter att öka i Uppsala län. Det visar den senaste statistiken från Region Uppsala.

Sedan i fredags har ytterligare 437 fall av covid-19 bekräftats i länet. Fallen är fördelade på flera dagar föregående vecka, då i snitt cirka 200 personer per dag testades positivt för covid-19.

Av statistiken framgår att 14,9 procent av dem som har provtagits för pågående covid-19-infektion den senaste veckan har visat sig ha infektionen. Föregående vecka låg andelen på 13,6 procent.

- För några veckor sedan såg vi en explosionsartad ökning. Nu ser det ut som om ökningstakten har minskat något, men det går fortfarande åt fel håll. Sjukhusen blir också allt mer belastade. Vi gör allt som står i vår makt för att vända detta, och vi vädjar till länets alla invånare att hjälpa till genom att följa råden, säger hälso- och sjukvårdsdirektör Mikael Köhler.

På måndagen vårdades 69 patienter med covid-19 på sjukhus, varav 11 på intensiv- eller intermediärvårdsavdelning. Tre nya dödsfall har rapporterats sedan i fredags.

Region Uppsala har upprättat en regional särskild sjukvårdsledning för att hantera situationen med covid-19. Beredskapen har nu höjts till så kallat förstärkningsläge, som är det näst högsta beredskapsläget.

Invånare erbjuds sjukresor till provtagning

Med start denna vecka kan invånare i Uppsala län få åka med en särskild sjukresetransport för att ta sig till provtagning för pågående covid-19-infektion.

- Man ska absolut inte åka kollektivt om man är sjuk. Vi uppmanar därför alla som kan att ta sig till provtagningsstationerna på annat sätt, med bil, till fots eller cykel. Men vi vet att alla inte har den möjligheten och därför finns nu sjukresetransporten som en sista utväg. Avståndet ska inte behöva vara ett hinder för den som är sjuk och behöver komma till provtagning, säger Mikael Köhler.

- Vi har ett begränsat antal bilar, så fortsatt gäller att alla som kan måste transportera sig på annat sätt. Det här är en lösning som riktar sig till de allra mest behövande.

Sjukreseavgiften är 250 kronor tur och retur. Sjukresefrikort gäller.

Mikael Köhler

Vaccinhoppet: Nio av tio fick skydd mot corona ”Kan komma till Sverige relativt fort”

 

Av:Sophie Stigfur

PUBLICERAD:MINDRE ÄN 2 TIM SEDAN
UPPDATERAD:MINDRE ÄN 20 MIN SEDAN

Hela världen håller andan medan kapplöpningen om att ta fram ett coronavaccin pågår för fullt.

Nu tycks ett vaccin från Pfizer vara betydligt mer effektivt än någon vågat hoppas på.

– Detta är en stor dag för vetenskapen och mänskligheten, säger Albert Bourla, vd för Pfizer. 

 

Läkemedelsföretaget Pfizer meddelar att vaccinet som bolaget tagit fram tillsammans med Biontech enligt tidiga data visat sig vara mer än 90 procent effektivt för att motverka covid-19 rapporterar bland andra New York Times.

 

Gravida med riskfaktorer rekommenderas att vara extra försiktiga

 Lyssna

PUBLICERAT 29 APRIL 2020

Gravida bör inte utsätta sig för risken att smittas av covid-19, i synnerhet mot slutet av graviditeten och inför förlossningen. Gravida kvinnor med riskfaktorer som fetma, diabetes eller högt blodtryck bör vara särskilt försiktiga.

Kunskapen om graviditet och covid-19 är fortfarande under utveckling. Folkhälsomyndigheten anser att det finns skäl att rekommendera gravida att vara extra försiktiga, i synnerhet mot slutet av graviditeten och inför förlossningen. En luftvägsinfektion i sen graviditet kan innebära risker för kvinnan.

Gravida kvinnor generellt verkar inte ha högre risk än andra att drabbas av svår sjukdom i covid-19. Men några fall där gravida kvinnor med covid-19 har behövt vårdas på IVA finns rapporterade i Sverige.

– Vi vill förebygga att fler gravida blir allvarligt sjuka eller behöver intensivvård säger Anders Tegnell, statsepidemiolog på Folkhälsomyndigheten.

Folkhälsomyndigheten rekommenderar att gravida som har riskfaktorer som högt blodtryck, diabetes och fetma rådgör med sin barnmorska eller läkare och begränsar sina nära kontakter med människor utanför hushållet så mycket som möjligt.

Både WHO och Folkhälsomyndigheten fortsätter att följa frågan om graviditet och covid-19 noggrant, och uppdaterar informationen i takt med att ny kunskap tillkommer.

KATEGORI: NYHET

Folkhälsomyndigheten gör pilotundersökning om immunitet för covid-19 i skolmiljö

 Lyssna

PUBLICERAT 06 NOVEMBER 2020

Folkhälsomyndigheten genomför en pilotundersökning kring immuniteten för covid-19 hos barn, unga och personal i skolmiljö. Två grundskolor och två gymnasieskolor i Stockholm deltar.

Under november och december kommer Folkhälsomyndigheten i samarbete med Sachsska barn-och ungdomssjukhuset i Stockholm att genomföra en mindre undersökning kring immuniteten för covid-19 hos barn, unga och personal i totalt fyra skolor i Stockholm. Även forskare och läkare från Astrid Lindgrens barnsjukhus medverkar i genomförandet.

Både antikroppssvar och T-cellsimmunitet mot covid-19 ska analyseras i de blodprover som samlas in. Totalt tillfrågas cirka 200 personer om de vill delta i undersökningen, dels barn i olika åldrar mellan 7 och 18 år och dels vuxen skolpersonal.

Analyserna genomförs av Folkhälsomyndigheten, som nu utvecklar metoder för att undersöka T-cellsimmunitet för covid-19-viruset SARS-Cov-2.

En pilotundersökning är en mindre undersökning som genomförs för att i första hand testa metod och genomförande i mindre skala inför en eventuell större undersökning. En pilotundersökning kan däremot inte ge några representativa resultat över exempelvis skillnader mellan olika åldersgrupper.

– Vi vill pröva en metod för att lära oss mer om immunsvaret för viruset SARS-Cov-2 hos barn och unga och hos vuxna som arbetar nära dem, säger Lina Schollin Ask, utredare på Folkhälsomyndigheten.

KATEGORI: NYHET

Så smittar covid-19

Coronaviruset (SARS-CoV-2) som orsakar sjukdomen covid-19 smittar i första hand mellan människor genom så kallad droppsmitta. Det vill säga att smitta överförs till slemhinna i ögon, näsa eller mun från droppar som sprids i luften när en sjuk person hostar eller nyser. Dropparna faller snabbt ner genom luften och når som regel inte längre än någon meter.

Skillnaden mellan droppsmitta och luftburen smitta

Luftburen smitta utgörs ofta av viruspartiklar som förökar sig i blåsor på huden och virvlar upp i luften. Luftburen smitta kan färdas långa sträckor och ses exempelvis vid mässling och vattkoppor. Även mycket små intorkade droppar kan, om de blir tillräckligt många och håller sig kvar i luften, orsaka luftburen smitta för den som andas in dem. Luftburen smitta utgör en mindre risk utomhus och på platser med god luftomsättning, där dropparna snabbt späds ut.

Coronaviruset (SARS-CoV-2) som orsakar sjukdomen covid-19 smittar inte som luftburen smitta utan som droppsmitta.

Smitta via förorenade ytor

Viruset kan överföras via förorenade ytor, så kallad indirekt kontaktsmitta men risken för att bli smittad via förorenade ytor bedöms som mindre än via droppsmitta mellan människor.

Det är ännu inte klarlagt hur länge viruset kan överleva på ytor och föremål. Material och förhållanden så som luftfuktighet, temperatur och solljus påverkar hur länge viruset överlever. Fortsatta studier får visa om spridning via ytor och föremål har någon betydelse för spridningen av covid-19. Läs mer om detta nedan.

Att undvika smitta

Genom att vara noga med att hålla avstånd till andra människor i offentliga miljöer, tvätta händerna ofta med tvål och varmt vatten, hosta och nysa i armvecket, undvika att röra vid ansiktet (ögon, näsa, mun), samt att stanna hemma när man är sjuk kan alla bidra till att minska risken för smittspridning.

Smitta från asymtomatiska personer med covid-19

Det finns ett flertal rapporter som undersökt andelen asymtomatiska personer med covid-19. Det är stor variation på antalet asymtomatiska personer i de olika studierna och det är svårt att jämföra studierna då de skiljer sig åt i till exempel analysmetoder, den studerade gruppen, vad som räknas som symtom vid covid-19 och hur länge man följt gruppen för att se vilka som sedan utvecklar symtom. Det finns ett flertal rapporter om att personer utan symtom har smittat andra personer samt studier som analyserat hur mycket virus personer med symtom har jämfört med de utan symtom. Det finns få studier som beskriver hur smittsam en asymtomatisk person är och till vilken del den bidrar till smittspridningen i samhället. Utifrån den erfarenhet som finns av covid-19 och andra liknande sjukdomar, är bedömningen att smittspridningen från personer utan symtom står för en liten andel.

Så länge kan coronaviruset överleva utanför människokroppen

Det är ännu inte helt klarlagt hur länge viruset som orsakar covid-19 kan överleva utanför kroppen. Forskningsstudier som utförts på närbesläktade coronavirus visar att de kan överleva flera dagar på ytor och föremål men för detta krävs särskilda förhållanden. Överlevnaden påverkas exempelvis av temperatur, solljus och luftfuktighet. Coronaviruset är särskilt känsligt för uttorkning. Mängden virus påverkar också hur länge en yta eller ett föremål utgör en risk för smitta. Studierna är främst utförda i laboratorier med kontrollerad luftfuktighet och temperatur och är därför inte jämförbara med miljöer ute i samhället.

En nyligen utförd studie i vårdmiljö, där patienter med covid-19 isolerats, visar att spår av virus fanns på ytor och föremål i den miljön. Fortsatta studier får utvisa om så kallad indirekt kontaktsmitta, det vill säga spridning via droppar som landat på ytor eller föremål, har någon betydelse för spridningen av covid-19.

Smittspridning av covid-19 vid sexuella relationer

Enligt våra allmänna råd ska man hålla avstånd till andra människor för att minska risken för smittspridning av covid-19. Det gäller särskilt utanför den närmaste kretsen. Närhet, intimitet och sex främjar välbefinnandet och den allm��nna hälsan. I fasta relationer, där personer ändå träffas och är nära varandra, är sex inget hinder om du och din, eller dina, partner inte visar några sjukdomssymtom. Dejting och tillfälliga sexuella relationer med nya partner utgör däremot en risk för att bli smittad eller smitta andra.

Läs mer om smittspridning

Fläktar
Munskydd utanför vården

Smitta från och till djur
Smitta från föremål
Smittskydd och övervakning
Karantän och avspärrning

Kraftig ökning av antalet covid-smittade i Uppsala län

Mikael Köhler, hälso- och sjukvårdsdirektör Region Uppsala

Antalet bekräftade fall av covid-19 ökar snabbt i Uppsala län. Det visar ny statistik från Region Uppsala.

- Vi är djupt oroade över utvecklingen. Nu behöver invånarna agera snabbt om vi ska kunna bedriva normal vård under vintern. Vi menar allvar med de skärpta lokala råden. De ska följas som om de vore lag. Annars kan det sluta illa, säger Mikael Köhler, hälso- och sjukvårdsdirektör i Region Uppsala.

Sedan i fredags har ytterligare 491 fall av covid-19 bekräftats i Uppsala län. Fallen är fördelade på flera dagar mellan den 26 oktober och 30 oktober och i snitt har cirka 150 personer per dag testats positivt för covid-19, en fördubbling jämfört med för någon vecka sedan.

- Ökningen av fall kan inte förklaras av ökad provtagning. Vi ser tydligt att det är fler av dem som testar sig som visar sig ha covid-19, dubbelt så många som föregående vecka. Den mycket snabba ökning av covid-19 som vi ser runt om i världen tycks ske även här, även om vi ligger någon vecka senare i förloppet, säger Mikael Köhler.

Antalet patienter med covid-19 som behöver sjukhusvård har också ökat de senaste dagarna. På måndagen vårdades 61 patienter med covid-19 på sjukhus, varav 10 på intensiv- eller intermediärvårdsnivå.

- Vår erfarenhet från i våras är att antalet sjukhusvårdade följer smittspridningen i samhället, med lite eftersläpning. Vi vet inte hur många av de nya fallen som kommer att leda till inläggningar, men det finns stor risk för att allt fler av vårdplatserna på sjukhusen kommer att upptas av covid-19-patienter. Det är därför situationen är så allvarlig, säger Mikael Köhler och fortsätter:

- Det står och väger och det är nu det avgörs. Får vi en situation där många behöver sjukhusvård för covid-19 samtidigt kommer det att gå ut över annan viktig vård och det drabbar alla. Den som är ung och stark och tror att covid-19 inte är så farligt måste tänka om. Det kan vara din egen eller din anhörigas operation eller behandling som skjuts upp när vården blir överbelastad av covid-19-patienter.

Sedan den 20 oktober omfattas Uppsala län av skärpta lokala råd. Bland annat uppmanas var och en som vistas i Uppsala län att undvika att ha fysisk kontakt med andra personer än de som man bor med.

- Du ska helt enkelt hålla dig borta från folk. Två meters avstånd, minst, hela tiden. Om alla följer tvåmetersregeln och håller sig hemma så mycket som möjligt kommer det att få stor effekt, säger Mikael Köhler.

Uppsala län först ut med lokala råd för att minska smittspridningen

De lokala allmänna råden för att minska smittspridningen handlar bland annat om att undvika att resa med kollektivtrafik eller andra allmänna färdmedel i länet.

 

På tisdagen, den 20 oktober, fattade Folkhälsomyndigheten beslut om lokala allmänna råd som syftar till att minska spridningen av coronaviruset i Uppsala län. Beslutet fattades i samråd med Region Uppsalas smittskyddsläkare. De skärpta råden uppmanar alla som vistas i länet att i möjligaste mån bara umgås med dem man bor tillsammans med samt undvika kollektivtrafiken.

 

Uppsala län blir först ut i landet med lokala allmänna råd för minskad smittspridning av coronaviruset som orsakar sjukdomen covid-19. Det beslutade Folkhälsomyndigheten i går, den 20 oktober. Orsaken är den snabba smittspridning och det kraftigt ökade antalet människor som behöver vård för covid-19, som vi kunnat se de senaste veckorna.

Från och med den 20 oktober uppmanas alla som vistas i Uppsala län att:

 • undvika att resa med kollektivtrafik eller andra allmänna färdmedel och
 • ­om möjligt, undvika att ha fysisk kontakt med andra personer än de som man bor tillsammans med

Länsstyrelsen Uppsala län har det övergripande geografiska områdesansvaret för länet under en samhällsstörning, som pågående pandemi räknas som, och samordnar det regionala arbetet. Länsstyrelsen stödjer länets aktörer för att inrikta samhällets åtgärder och resurser på bästa sätt.

– Vårt län befinner sig i ett allvarligt läge. Vi gör allt för att stödja Region Uppsala, länets kommuner och samhället i övrigt att hålla nere smittspridningen. Nu är det oerhört viktigt att alla länsinvånare tar sitt personliga ansvar och om möjligt undviker fysisk kontakt med andra personer än de som man bor med och undviker att åka kollektivt, säger Göran Enander, landshövding i Uppsala län.

Folkhälsomyndighetens skärpta råd avråder från att arrangera eller delta i en fest eller liknande socialt umgänge, då det kunnat påvisas att detta är en stor källa till smittspridning.

De nya skärpta allmänna råden innefattar även olika verksamheter, till exempel affärer, idrottsanläggningar och arbetsplatser, i länet. Dessa verksamheter uppmanas att vidta åtgärder för att exempelvis minimera antalet besökare vid samma tidpunkt. Arbetsgivare uppmanas att se till att personal kan arbeta hemifrån.

De lokala allmänna råden ska gälla under en begränsad tid, fram till och med den 3 november, för att kunna bidra till att bromsa det lokala utbrottet.

– Syftet med beslutet är att ytterligare trycka ner smittspridningen i regionen. Detta genom att begränsa antalet tillfällen då virus kan överföras till flera andra personer, säger Johan Carlson, Folkhälsomyndighetens generaldirektör, i ett pressmeddelande.

Folkhälsomyndighetens möjlighet att fatta beslut om lokala allmänna råd har funnits sedan den 19 oktober. Beslutet för Uppsala län är det första som myndigheten fattat.

 
 
 

Kontakt

 

De skärpta allmänna råden för Uppsala län förlängs

 Lyssna

PUBLICERAT 29 OKTOBER 2020

Folkhälsomyndigheten har fattat beslut om att förlänga de skärpta allmänna råden till och med den 17 november.

Mot bakgrund av det försämrade epidemiologiska läget i Uppsala län bedömer Folkhälsomyndigheten att det fortfarande finns behov av lokala allmänna råd i Uppsala län.

Beslutet har fattats av Folkhälsomyndighetens generaldirektör Johan Carlson efter samråd med regionens smittskyddsläkare.

De skärpta allmänna råden började gälla den 20 oktober. Sedan dess uppmanas alla som vistas i Uppsala län att:

 • undvika att resa med kollektivtrafik eller andra allmänna färdmedel och
 • om möjligt, undvika att ha fysisk kontakt med andra personer än de som man bor tillsammans med.

Det innebär bland annat en avrådan från att arrangera eller delta i en fest eller liknande socialt umgänge.

Nödvändig närkontakt, som vid exempelvis vårdbesök och medicinska undersökningar, behöver finnas som vanligt. Det är dock viktigt att tänka på att den som har symtom som kan vara covid-19 ska undvika all nära kontakt med andra.

Läs mer

Lokala allmänna råd

Detta innebär lokala allmänna råd

KATEGORI: NYHET

Antalet bekräftade fall av covid-19 ökar snabbt i Uppsala län. Det visar ny statistik från Region Uppsala.

Mikael Köhler, hälso- och sjukvårdsdirektör Region Uppsala

2.11.2020 13:00:09 CET | Region Uppsala

Mikael Köhler, hälso- och sjukvårdsdirektör Region Uppsala

- Vi är djupt oroade över utvecklingen. Nu behöver invånarna agera snabbt om vi ska kunna bedriva normal vård under vintern. Vi menar allvar med de skärpta lokala råden. De ska följas som om de vore lag. Annars kan det sluta illa, säger Mikael Köhler, hälso- och sjukvårdsdirektör i Region Uppsala.

Sedan i fredags har ytterligare 491 fall av covid-19 bekräftats i Uppsala län. Fallen är fördelade på flera dagar mellan den 26 oktober och 30 oktober och i snitt har cirka 150 personer per dag testats positivt för covid-19, en fördubbling jämfört med för någon vecka sedan.

- Ökningen av fall kan inte förklaras av ökad provtagning. Vi ser tydligt att det är fler av dem som testar sig som visar sig ha covid-19, dubbelt så många som föregående vecka. Den mycket snabba ökning av covid-19 som vi ser runt om i världen tycks ske även här, även om vi ligger någon vecka senare i förloppet, säger Mikael Köhler.

Antalet patienter med covid-19 som behöver sjukhusvård har också ökat de senaste dagarna. På måndagen vårdades 61 patienter med covid-19 på sjukhus, varav 10 på intensiv- eller intermediärvårdsnivå.

- Vår erfarenhet från i våras är att antalet sjukhusvårdade följer smittspridningen i samhället, med lite eftersläpning. Vi vet inte hur många av de nya fallen som kommer att leda till inläggningar, men det finns stor risk för att allt fler av vårdplatserna på sjukhusen kommer att upptas av covid-19-patienter. Det är därför situationen är så allvarlig, säger Mikael Köhler och fortsätter:

- Det står och väger och det är nu det avgörs. Får vi en situation där många behöver sjukhusvård för covid-19 samtidigt kommer det att gå ut över annan viktig vård och det drabbar alla. Den som är ung och stark och tror att covid-19 inte är så farligt måste tänka om. Det kan vara din egen eller din anhörigas operation eller behandling som skjuts upp när vården blir överbelastad av covid-19-patienter.

Sedan den 20 oktober omfattas Uppsala län av skärpta lokala råd. Bland annat uppmanas var och en som vistas i Uppsala län att undvika att ha fysisk kontakt med andra personer än de som man bor med.

- Du ska helt enkelt hålla dig borta från folk. Två meters avstånd, minst, hela tiden. Om alla följer tvåmetersregeln och håller sig hemma så mycket som möjligt kommer det att få stor effekt, säger Mikael Köhler.

Fortsatt publiktak på 50 personer efter beslut från länsstyrelsen

Publikgränsen på max 50 personer kvarstår i Uppsala län och gäller fram till den 17/11, men kan komma att förlängas utifrån utvecklingen av smittspridningen av covid-19.

Det blir följden av ett beslut från Länsstyrelsen Uppsala län i dag. Beslutet är fattat mot bakgrund av det allvarliga läget med allmän smittspridning av det nya coronaviruset.

Beslutet gäller oavsett plats, sammanhang eller vidtagna smittskyddsåtgärder, vilket inkluderar allmänna sammankomster och offentliga tillställningar som hålls på restauranger och andra serveringsställen.

Läs hela pressmeddelande samt beslutet på Länsstyrelsens hemsida, via länk nedan.

 

De skärpta allmänna råden för Uppsala län förlängs

Folkhälsomyndigheten har fattat beslut om att förlänga de skärpta allmänna råden till och med den 17 november.

Mot bakgrund av det försämrade epidemiologiska läget i Uppsala län bedömer Folkhälsomyndigheten att det fortfarande finns behov av lokala allmänna råd i Uppsala län.

Beslutet har fattats av Folkhälsomyndighetens generaldirektör Johan Carlson efter samråd med regionens smittskyddsläkare.

De skärpta allmänna råden började gälla den 20 oktober. Sedan dess uppmanas alla som vistas i Uppsala län att:

 • undvika att resa med kollektivtrafik eller andra allmänna färdmedel ochom möjligt, undvika att ha fysisk kontakt med andra personer än de som man bor tillsammans med.

 • Det innebär bland annat en avrådan från att arrangera eller delta i en fest eller liknande socialt umgänge.

Nödvändig närkontakt, som vid exempelvis vårdbesök och medicinska undersökningar, behöver finnas som vanligt. Det är dock viktigt att tänka på att den som har symtom som kan vara covid-19 ska undvika all nära kontakt med andra.

 

Självskatta dina symtom för covid-19

Innehållet gäller Uppsala län

Du som bor i Uppsala län och har symtom som påminner om covid-19 kan använda en digital tjänst för att får råd om vad du ska göra.

Digital tjänst för att självskatta dina symtom

Covid-19 är en infektionssjukdom som orsakas av ett virus. Sjukdomen påminner om förkylning eller influensa, med feber och hosta. De flesta blir lindrigt sjuka.

I Corona självskattningstest svarar du på några frågor och får sedan råd om vad du ska göra eller vem du ska kontakta.

Corona självskattningstest

Det här kan du göra själv om du har symtom

Det finns en hel del du kan göra själv när du har luftvägsinfektioner, till exempel förkylning, influensa och covid-19. Du kan ha fått fler råd om du har varit i kontakt med vården.

Mer information via länkarna nedan:

Vad kan jag göra själv om jag har symtom för covid-19

Om covid-19 - coronavirus

Provtagning för covid-19 i Uppsala län

Samlad information om Coronaviruset

Östhammars kommun följer aktivt händelseutvecklingen av Coronaviruset - covid 19 och genomför åtgärder i våra verksamheter utifrån Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Här kan du läsa mer om hur det påverkar dig som bor och verkar i vår kommun. Tillsammans hjälper vi varandra! Ring 113 13 om du har frågor om covid-19.

Skärpta allmänna råd - 20 oktober 2020

I Uppsala län har antalet bekräftade fall och sjukhusinläggningar ökat under de senaste veckorna. Med anledning av detta har Folkhälsomyndigheten beslutat om skärpta råd som ska gälla från den 20 oktober. De skärpta allmänna råden för Uppsala län gäller till och med den 3 november, men kan förlängas. Det skärpta råden innebär att:

 • undvika att resa med kollektivtrafik eller andra allmänna färdmedel (gäller i första hand inte skolelever),

 • i möjligaste mån undvika fysisk kontakt med andra personer än de man bor med (Folkhälsomyndigheten avråder från fester och andra sociala umgängen).

 • att verksamheter och arbetsgivare bör vidta åtgärder så att var och en ska kunna följa de skärpta allmänna råden. Det kan handla om att arbetsgivare uppmanar personalen att arbeta hemifrån och begränsar resor och fysiska möten. Andra verksamheter bör försöka minimera antalet besökare.

Östhammars kommun håller just nu på att se över hur vi på bästa sätt kan anpassa våra verksamheter utifrån de nya råden. Mer information om detta kommer att ges inom kort.

Nya allmänna råd - 1 april 2020

Enligt Folkhälsomyndighetens nya allmänna råd, utfärdat den 1 april 2020, bör större sociala sammanhang undvikas och personer över 70 år vara särskilt försiktiga. Syftet med råden är att motverka spridningen av covid-19 och framför allt att skydda de mest sårbara i samhället – riskgrupper och äldre.

Så här hjälps vi åt att förhindra smittspridning

De flesta som får covid-19 blir inte svårt sjuka och behöver inte kontakta vården.

Rådgivning och stöd

Så undviker du att smittor sprids

 • Tvätta händerna ofta och noggrant med tvål och vatten.
 • Stanna hemma och vila om du har feber eller känner dig sjuk.
 • Hosta eller nys i armvecket.
 • Använd pappersnäsdukar för engångsbruk om du behöver snyta dig.
 • Håll avstånd till andra och undvik att ta i hand. 

      

Enormt tapp för den svenska gränshandeln under coronapandemin

2020-10-21 | Pressmeddelande

Dagligvaruhandelns försäljning i Sveriges gränskommuner har minskat kraftigt under coronapandemin, visar statistik från SCB. Sammanlagt föll den med 52 procent under andra kvartalet 2020 jämfört med samma period förra året.

Totalt ökade dagligvaruhandeln sin försäljning med 1,6 procent i Sverige under april–juni i år jämfört med motsvarande period i fjol.

– Men försäljningsstatistiken skiljer sig åt rejält mellan olika kommuner runt om i landet, säger Daniel Lennartsson, nationalekonom på SCB.

I kommuner utan gräns mot andra länder ökade försäljningen med 5,4 procent – medan den minskade med 52 procent i gränskommunerna.

– Det är tydligt att reserestriktioner och stängning av gränser haft en effekt på dagligvaruhandeln. Det är framför allt kommuner med en gräns mot Norge som går svagt. Sammanlagt minskade försäljningen där med 56 procent under andra kvartalet. I kommunerna som gränsar mot Finland minskade den med 21 procent, säger Daniel Lennartsson.

Gränshandeln mot Norge minskade med flera miljarder kronor
(Tabellen visar dagligvaruhandelns försäljning i miljoner kronor)

Kommun Kvartal 2 2020 Kvartal 2 2019 Utveckling (%)
Gränskommuner 2 577 5 378 -52,1
Därav Norge 2 112 4 769 -55,7
Finland 300 379 -20,9
Gräns till både Norge och Finland 166 231 -28,3
Kommuner utan gräns 79 671 75 555 5,4
Riket 82 248 80 933 1,6

Försäljningen minskade framför allt i kommuner i Värmlands och Jämtlands län. Exempelvis Eda och Årjäng såg försäljningstapp på 78 respektive 67 procent. Men den hårdast drabbade kommunen ligger i Västra Götaland.

– I Strömstad minskade dagligvaruhandelns försäljning med hela 82 procent under andra kvartalet, säger Daniel Lennartsson. Vad gäller gränshandeln med Finland så sticker Haparanda ut med ett försäljningstapp på 27 procent.

Så gick dagligvaruhandelns försäljning (i miljoner kronor) i varje gränskommun

Kommun Kvartal 2 2020 Kvartal 2 2019 Utveckling (%)
Gräns mot Finland 300 379 -20,9
HAPARANDA 203 278 -27,1
ÖVERTORNEÅ 41 44 -6,2
PAJALA 56 57 -1,5
Gräns mot Norge 2 112 4 769 -55,7
STRÖMSTAD 375 2 122 -82,3
EDA 114 518 -77,9
ÅRJÄNG 108 327 -66,8
ÅRE 149 261 -42,8
STORUMAN 67 115 -41,6
TORSBY 122 177 -31,4
HÄRJEDALEN 97 136 -28,9
ARJEPLOG 33 41 -21,3
MALUNG-SÄLEN 112 137 -17,8
STRÖMSUND 94 114 -17,2
TANUM 129 136 -4,8
VILHELMINA 71 72 -2,1
GÄLLIVARE 146 149 -2,1
SORSELE 27 27 -1,5
ARVIKA 204 200 1,6
DALS-ED 54 52 2,6
BERG 43 42 2,7
JOKKMOKK 43 40 6,0
KROKOM 53 50 7,0
ÄLVDALEN 71 51 37,7
Gräns mot både Norge och Finland 166 231 -28,3
KIRUNA 166 231 -28,3
       
RIKET 82 428 80 933 1,6

Fakta: Regional omsättningsstatistik

Med anledning av det stora intresset för coronakrisens effekter på svensk ekonomi publicerar statistikmyndigheten SCB regional omsättningsstatistik. Publiceringen sker utanför ordinarie produktion. Med dagligvaruhandel avses livsmedelsbutiker och specialiserade livsmedelsbutiker.

Länkar:

Regional omsättningsstatistik

Läs fler artiklar om hur coronapandemin påverkar samhället

Så här påverkas kommunens verksamheter av de skärpta allmänna råden.

Folkhälsomyndigheten har beslutat om att skärpta allmänna råd för hela Uppsala län för minska smittspridningen av covid-19. Det här påverkar Östhammars kommuns verksamheter på olika sätt. Här har vi sammanfattat förändringar som kan påverka dig som kommuninvånare.

De skärpta råden innebär bland annat att du som bor och vistas i Uppsala län ska undvika fysisk kontakt med personer som du inte bor med. Detta innebär att verksamheter behöver vidta åtgärder bland annat för att minimera antalet besökare vid en och samma tidpunkt. 

Förändringarna gäller från och med 20 oktober till och med 3 november om inget annat anges. Förändringarna kan komma att förlängas eller justeras. 

 • Öppna förskolan håller öppet och har redan rutiner och begränsningar för verksamheten.

 • Bruksgymnasiet fortsätter sin undervisning som vanligt. Höstlov vecka 44. Därefter återgår skolan till ordinarie undervisning. Länk till Bruksgymnasiets hemsida

 • Kommunala förskolor och grundskolor fortsätter sin undervisning som vanligt. Höstlov vecka 44.

 • Ungdomsgårdar håller öppet som vanligt med max 20 personer per ungdomsgård. 

 • Kulturskolan har öppet som vanligt med vissa justeringar, berörda elever kontaktas av sin lärare. Länk till Kulturskolans hemsida

 • Dagverksamheten på Edsvägen 16 har stängt.

 • Restauranger vid vår särskilda boenden håller fortsatt stängt.

 • Östhammar Direkt har öppet enligt ordinarie öppettider. Länk till Östhammar direkt
 • Badhus och gym har öppet som vanligt, dock begränsar vi antal besökande till max 50 personer i lokalen. Detta medför att personal på anläggningen har rätt att neka tillträde när 50 besökare uppnåtts. Kom ihåg att torka av maskinerna efter varje användning! Byt, om möjligt, om hemma innan, för att minska eventuell trängsel i omklädningsrummen. Du som hyresgäst (föreningar, företag, och privatpersoner), ansvarar för att bidra till minskad smittspridning genom åtgärder såsom de allmänna råden lyder. Du kommer frisk till våra anläggningar, du eftersträvar 1,5 meters avstånd, du ansvarar för att god handhygien efterföljs. Uppmana till handtvätt, bidra med handsprit, och eventuellt ytdesinfektion för utrustning.  Länk till kommunens gym och badhus.  

 • Bastu och solarier håller stängt då det bedöms att utrymmena är för små för att på ett tillfredsställande sätt möjliggöra säkert avstånd, 1,5 meter, till varandra.

 • Biblioteken håller öppet enligt ordinarie öppettider.  Det kommer vara möjligt att låna böcker och läsa tidningar. På bibliotekens egen hemsida hittar du information om hur du kan låna böcker och elektroniska böcker, se öppettider och läsa om bibliotekens evenemang. Vi fortsätter att anpassa antal besökare samtidigt i våra bibliotek. Var vänlig följ rekommendationer från vår personal på plats.
  Vi uppmanar förskolor, fritidshem och skolklasser att förboka sina besök för att undvika att det blir för många besökare samtidigt i biblioteksrummet. Använd gärna vår självbetjäningsmaskiner så mycket som möjligt. Länk till bibliotekens hemsida.

 • Höstlovsaktivitete& Kulturveckan– Vi flyttar några festligheter som exempelvis Pippikalaset, Möt Sagofigurer och den Förbjudna skogen men kommer att ställa om. Vissa evenemang ställs in, andra skjuts upp, i en del fall kan vi ställa om till digitala former och i andra begränsar vi antalet besökare. Bedömningar har gjorts för varje enskilt evenemang utifrån Folkhälsomyndighetens riskbedömningsverktyg för evenemang. Här kan du läsa det uppdaterade programmet för Kulturvecka & Höstlov 2020.pdf

 • Våra återvinningscentraler - Vi har öppet som vanligt men fram till 3/11 stänger vi bytbodarna. Håll minst 1,5 meters avstånd mellan alla personer. Vi stänger centralen tillfälligt om risk för trängsel uppstår. Vänta kvar i din bil tills det blir din tur. Sortera avfallet innan du åker hemifrån. Du måste själv packa ur och slänga ditt avfall. Ska du enbart slänga förpackningar finns det återvinningsstationer på flera platser i kommunen. Länk till återvinningsstationer i vår kommun.
 • Kommunens medarbetareanpassar sitt arbete efter råden, ex. genom att när så är möjligt att arbeta hemifrån, undvika kollektivtrafik och att i de verksamheter där det är möjligt alltid hålla avstånd.

Läs mer

Läs mer och se de skärpta allmänna råden för Uppsala län på Folkhälsomyndighetens hemsida.

Läs mer om de skärpta allmänna råden på Region Uppsalas hemsida.

Läs Östhammars kommuns samlade information om covid-19.

Skärpta allmänna råd för att bekämpa covid-19

I Uppsala län har antalet bekräftade fall och sjukhusinläggningar ökat under de senaste veckorna. Med anledning av detta har Folkhälsomyndigheten beslutat om skärpta råd som ska gälla från den 20 oktober och två veckor framåt. De som vistas i Uppsala län uppmanas nu i möjligaste mån bara umgås med dem man bor tillsammans med.

De skärpta allmänna råden är att:

 • undvika att resa med kollektivtrafik eller andra allmänna färdmedel (gäller i första hand inte skolelever),

 • i möjligaste mån undvika fysisk kontakt med andra personer än de man bor med (Folkhälsomyndigheten avråder från fester och andra sociala umgängen).

 • Verksamheter och arbetsgivare bör vidta åtgärder så att var och en ska kunna följa de skärpta allmänna råden. Det kan handla om att arbetsgivare uppmanar personalen att arbeta hemifrån och begränsar resor och fysiska möten. Andra verksamheter bör försöka minimera antalet besökare. Östhammars kommun håller just nu på att se över hur vi på bästa sätt kan anpassa våra verksamheter utifrån de nya råden. Mer information om detta kommer att ges inom kort.

De skärpta allmänna råden för Uppsala län gäller till och med den 3 november, men kan förlängas.

Skolelever ska fortsätta gå i skolan

När det gäller avrådan att resa med kollektivtrafiken riktar den sig i första hand inte till skolelever. Rådet riktar sig mot alla som inte måste åka kollektivt. 

Råd vid läkarbesök

Smittskyddsläkaren gör också undantag för den som behöver uppsöka sjukvård för besvär eller har ett inplanerat vårdbesök.

Mer information

För mer information läs på folkhalsomyndigheten.se

Östhammars kommuns tillämpning av Folkhälsomyndighetens skärpta råd

Folkhälsomyndigheten har tagit beslut om skärpta allmänna råd för Uppsala län. De allmänna råden innebär att alla uppmanas nu i möjligaste mån att bara umgås med dem man bor tillsammans med samt att undvika att resa med kollektivtrafik eller andra allmänna färdmedel. Nedan följer en beskrivning av hur Östhammars kommun tillämpar dessa råd.

Folkhälsomyndigheten har tagit beslut om att lokala allmänna råd ska gälla under en begränsad tid för att ytterligare bromsa det lokala utbrottet som är oroande.

Skärpta allmänna råd

Dessa gäller från och med 20 oktober och fram till den 3 november och innebär bland annat att:

 • Undvika att resa med kollektivtrafik eller andra allmänna färdmedel, och

 • Om möjligt, undvika att ha fysisk kontakt med andra personer än de som man bor tillsammans med.

Östhammars kommuns tillämpning av råden

De skärpta råden ska tillämpas inom alla verksamheter inom Östhammars kommun för närvarande till och med den 3 november, men kan komma att förlängas.

Den 15 oktober beslutade vi om ökat distansarbete för att minska smittspridningen. I och med de nya skärpta råden har nu ytterligare förtydliganden om tjänsteresor, möten och distansarbete har gjorts på generell nivå.

Specifika tillämpningar av råden kommuniceras av verksamheterna själva

Verksamheternas ytterligare specifika anpassningar har idag beslutats av kommunens ledningsgrupp och kommer omgående att kommuniceras genom verksamheterna själva.

Relaterad information

Skärpta allmänna råd för att bekämpa covid-19

Östhammars kommuns samlingssida för Coronarelaterad information

Kontakter

Nya regler för dig i Uppsala län som bor tillsammans med en person smittad av covid-19

I fortsättningen kommer ungdomar och vuxna som bor tillsammans med någon som bekräftats ha covid-19 att få instruktionen att de ska stanna hemma i en vecka, även om de inte själva har symtom eller testats positivt för covid-19. Reglerna gäller från och med måndagen den 5 oktober.

Det är Region Uppsala som beslutat om tillämpningen av Folkhälsomyndighetens nya rekommendationer om så kallade hushållskontakter.  Reglerna omfattar alla som bor i samma hushåll, med undantag av barn yngre än förskoleålder, elever i förskolor, grundskolor och motsvarande skolformer, samt gymnasiesärskolan. Dessa kan fortsätta att gå till skolan. Även de som tidigare har haft konstaterad covid-19 undantas.

Den som får dessa förhållningsregler och inte kan arbeta hemifrån har möjlighet att söka smittbärarpenning från Försäkringskassan.

Den nya rutinen gäller med start måndagen den 5 oktober. Det innebär att de som bor tillsammans med någon som fått diagnosen covid-19 före detta datum inte berörs.

Alla som omfattas av reglerna kommer att bli kontaktade av en smittspårare och få information om vad som gäller. Man ska inte själv kontakta vården om detta.

– Det här ger oss ytterligare ett verktyg för att kunna bryta smittspridningen. Vi är redan igång med ett omfattande smittspårningsarbete och därför inför vi detta omgående, säger biträdande smittskyddsläkare Anna Gillman på Region Uppsala.

Relaterad information

Myndighet granskar Astra Zenecas covidvaccin

Den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA har nu påbörjat den första utvärderingen av ett covidvaccin för ett eventuellt godkännande.

Dela:

 

Det aktuella vaccinet är utvecklat av det svensk-brittiska läkemedelsföretaget Astra Zeneca i samarbete med forskare vid Oxford University. Detta är också ett av de vacciner som den svenska regeringen slutit avtal om.

Granskningen, skriver det svenska Läkemedelsverket i ett pressmeddelande, kommer att ske löpande genom en så kallad ”rolling review”, vilket är en process som kan användas för att påskynda bedömningen av ett läkemedel om situationen bedöms som kritisk.

I nuläget, konstaterar myndigheten, går det inte att dra några slutsater om vaccinets säkerhet eller effektivitet.

”Det går inte att förutse när ett eventuellt beslut om ett godkännande av vaccinet skulle kunna fattas, även om den löpande granskningen kan förkorta utredningstiden avsevärt”, säger Läkemedelsverkets vaccinkoordinator Charlotta Bergquist.

Normalt måste all dokumentation om ett läkemedels effektivitet, säkerhet och kvalitet lämnas in samtidigt när man ansöker om ett godkännande. Vid en löpande granskning, däremot, går myndigheten igenom informationen allt eftersom den blir tillgänglig från pågående studier.

Den kliniska fas 3-utvärderingen av Astra Zenecas vaccin, som går under benämningen AZD1222, har dock inte varit utan problem. I början av september stoppades den efter att man upptäckt en ovanlig biverkan. Sedan dess har företaget återupptagit prövningen i Storbritannien, Brasilien, Sydafrika och Indien. Nu även i Japan efter att ha haft överläggningar med landets läkemedelsmyndighet PMDA, skriver läkemedelsbolaget i ett pressmeddelande, medan överläggningarna med den amerikanska läkemedelsmyndigheten FDA fortsätter, om vad som måste klargöras för att testerna av vaccinet även ska kunna återupptas i USA.

Förändringar i förbudet på serveringsställen från den 8 oktober

Förändringar i förbudet på serveringsställen från den 8 oktober

Regeringen har fattat beslut om ett undantag från förordning (2020:114) om förbud mot att hålla allmänna sammankomster och offentliga tillställningar. Undantaget börjar gälla den 8 oktober.

 

Regeringen beslutade i mars att allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med fler än 50 deltagare tills vidare inte får hållas i Sverige. Läs mer om detta här

Regeringen har den 1 oktober 2020 beslutat om ett undantag från begränsningen om maximalt 50 deltagare. Undantaget innebär att arrangemang på serveringsställen som träffas av den tillfälliga lagen (2020:526) om smittskyddsåtgärder på serveringsställen, det vill säga till exempel restauranger och caféer, inte träffas av förbudet. Ändringen gäller från och med den 8 oktober.

Vad är ett serveringsställe?

Ett serveringsställe är en inrättning där det bedrivs näringsverksamhet som består i att servera mat eller dryck till allmänheten och där möjlighet ges till förtäring på stället. Definitionen finns i 2 § lagen om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen.

Exempel på serveringsställen är restauranger, barer, pubar, caféer och konditorier.

Vad är inte ett serveringsställe?

Verksamheter där det inte ges möjlighet till förtäring på stället räknas inte som serveringsställen. Exempel på sådana är kiosker, foodtrucks och take away-ställen där det saknas sittplatser och bord. Personalrestauranger och skolmatsalar omfattas inte heller.

Polismyndighetens roll

Polismyndigheten tar hänsyn till undantagsbestämmelsen i sin handläggning av ansökningar om tillstånd för allmänna sammankomster och offentliga tillställningar. Polismyndigheten kan agera mot en sammankomst eller tillställning som genomförs i strid med ordningslagen och andra bestämmelser som hör till lagen.

Redan meddelade tillstånd

Du behöver söka igen för att ha fler deltagare

Förordningsändringen gäller alla allmänna sammankomster och offentliga tillställningar som hålls på serveringsställen.

Om det är en sådan sammankomst eller tillställning som kräver tillstånd av Polismyndigheten gäller följande. Förordningsändringen innebär inte att redan tillståndsgivna sammankomster och tillställningar som hålls den 8 oktober eller senare per automatik får ha fler deltagare än vad som framgår av redan meddelade tillstånd, även om de hålls på serveringsställen.

Du som redan har fått tillstånd att hålla en sammankomst eller tillställning med 50 deltagare på ett serveringsställe kan inte utöka deltagarantalet utan att först ha fått tillstånd till detta från Polismyndigheten. För att ett sådant tillstånd ska kunna meddelas krävs att en ny ansökan ges in. Uppge tydligt i din nya ansökan att du redan har ett tillstånd och att du nu vill kunna ha fler än 50 deltagare eftersom din sammankomst eller tillställning ska äga rum den 8 oktober eller senare på ett serveringsställe.

Polismyndigheten gör en ny prövning

När ansökan kommit in prövar Polismyndigheten om sammankomsten eller tillställningen uppfyller kriterierna för att omfattas av undantagsbestämmelsen i förordningen. En ny bedömning av sammankomsten eller tillställningen behövs också för att ordnings- och säkerhetsläget kan bli ett annat vid större deltagarantal. Platsen för sammankomsten eller tillställningen kan också vara olämplig för ett större deltagarantal, eller komma att krocka med en annan tillståndsgiven sammankomst eller tillställning.

Avseende vilka som räknas som deltagare vid allmänna sammankomster och offentliga tillställningar, läs mer här 

Nya ansökningar

Du som önskar hålla en allmän sammankomst eller offentlig tillställning kan behöva tillstånd enligt ordningslagen från Polismyndigheten. Om du vill ha fler än 50 deltagare behöver din sammankomst eller tillställning hållas på ett serveringsställe för att omfattas av förordningens nya undantagsbestämmelse.

När din ansökan kommit in prövar Polismyndigheten om sammankomsten eller tillställningen uppfyller kriterierna för att omfattas av undantagsbestämmelsen i förordningen. Polismyndigheten kan be dig komplettera din ansökan om det i din ansökan inte framgår tydligt att sammankomsten eller tillställningen ska hållas på ett serveringsställe. Beskriv därför platsen för sammankomsten eller tillställningen tydligt i din ansökan.

Information om hur du ansöker om att hålla en allmän sammankomst hittar du här

Information om hur du ansöker om att hålla en offentlig tillställning hittar du här

Pågående tillståndsärenden

Om du sökt tillstånd men ännu inte har fått ett beslut från Polismyndigheten kan det finnas möjlighet att ändra eller komplettera din ansökan. Du som har ett pågående ärende om en allmän sammankomst eller en offentlig tillställning med max 50 deltagare och nu vill ha fler deltagare (i enlighet med undantagsbestämmelsen) kan därför kontakta den rättsenhet som handlägger ditt ärende om du vill ändra din ansökan. Du kan behöva komplettera din ansökan om det av din ansökan inte framgår tydligt att sammankomsten eller tillställningen ska hållas på ett serveringsställe.

Tillstånd – söka

 

 

Region Uppsala tar hjälp av SVA för covid-19-analyser

Region Uppsalas eget laboratorium vid Akademiska sjukhuset har slagit i taket för kapaciteten att analysera prov för pågående covid-19-infektion. Nu tar Region Uppsala hjälp av Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA.

- Om vi ska kunna bekämpa covid-19 på ett effektivt sätt är det helt avgörande att vi kan testa alla med symtom och snabbt få besked om de är smittade eller inte. Vi har idag kapacitet för 4 000 prov per vecka och det är alldeles för lite. Samarbetet med SVA blir därför ett viktigt tillskott, säger hälso- och sjukvårdsdirektör Mikael Köhler.

Statens veterinärmedicinska anstalt, som ligger i Uppsala, utför redan analyser för pågående covid-19-infektion för flera andra regioner. Med start denna vecka kommer SVA även att ta emot prov från Region Uppsala.

Till att börja med har SVA möjlighet att analysera ett hundratal prov per dag från Region Uppsala. Parallellt med detta ska Akademiska laboratoriet bygga ut sin analyskapacitet. Ett tiotal personer ska rekryteras för att klara covid-19-analyserna. Man arbetar också med att utveckla analysmetoderna för att kunna analysera fler prov på kortare tid.

- Hösten och vintern är högsäsong för virusinfektioner och allt fler kommer att behöva testa sig. Vi måste nu snabbt utöka Region Uppsalas analyskapacitet. Det har blivit en flaskhals, säger Mikael Köhler.

Covid -19 ökar i Uppsala län: ”Oroande utveckling”

Under den senaste veckan har covid-19 ökat i Uppsala län. Fler av dem som tar prov för covid-19 visar sig ha infektionen och fler patienter vårdas för covid-19 på Akademiska sjukhuset.

Mikael Köhler

  - Vi är oroade över utvecklingen. Vi har förberett oss på att det kan komma en andra våg under hösten och det vi ser nu kan vara början. Nu gäller det att vi alla är på tårna och gör allt vi kan för att stoppa smittan, säger hälso- och sjukvårdsdirektör Mikael Köhler.

På onsdagen rapporterades 31 nya bekräftade fall av covid-19 i Uppsala län det senaste dygnet.

- Det här är ingen tillfällighet, vi har tyvärr sett att siffrorna sakta krupit uppåt under en tid, precis som på många andra håll i landet, säger Mikael Köhler.

Under den senaste veckan har 3,5 procent av alla som testats haft covid-19, att jämföra med 1,1 procent när andelen var som lägst i somras. Antalet patienter som behöver vårdas på sjukhus har också ökat. Idag har Akademiska sjukhuset 17 inneliggande patienter med covid-19. Av dessa vårdas 8 på infektionsavdelning och 3 på IVA.

- Sjukvården är förberedd för att kunna hantera en ökning av covid-19, det finns gott om skyddsutrustning, vi har byggt ut smittspårningen och provtagningen och kommunerna har en annan beredskap. Region Uppsala är nu i ett betydligt bättre läge än i våras. Men det här är en sjukdom som kan slå mycket hårt och leda till långvarigt lidande eller till och med död för dem som drabbas. Därför måste vi förhindra att smittan får fäste igen, säger Mikael Köhler.

- Var och en av oss kan hjälpa till i kampen mot covid-19 genom att följa råden som alla kan vid det här laget: tvätta händerna, hålla avstånd, stanna hemma när man är sjuk. Det är också viktigt att man testar sig när man har symtom. Vi arbetar intensivt för att bygga ut provtagningen så att man enkelt ska kunna få tid för testning.

Med anledning av utvecklingen kommer Region Uppsala tills vidare att behålla besöksförbudet till vårdverksamheterna som har gällt sedan i mars.

Dagens rapport med statistik över covid-19 i Uppsala län kommer att publiceras under eftermiddagen på adressen https://regionuppsala.se/det-har-gor-vi/vara-verksamheter/halso-och-sjukvard/information-om-coronaviruset/.

Bekräftade fall av covid-19

Östhammars kommun följer myndigheternas riktlinjer och rekommendationer för hantering av misstänkta fall av smitta i våra verksamheter. Det ligger på Region Uppsala respektive Folkhälsomyndigheten att sammanställa statistik över antal bekräftade fall på vår kommunala, regionala och nationell nivå.

Kommunikation kring misstänkta fall av smitta

Vid misstänkt smitta vid ett av våra boenden så testas personen. Bekräftar provet smitta så gör vi en smittspårning och informerar smittskyddsenheten på Region Uppsala. Är det en boende som är smittad så informerar vi även persons anhöriga.

Det finns en allmän smittspridning i landet, så även i vår kommun. Antalet ändras varje dag. Vi har bekräftade fall av smitta i våra verksamheter, men vi går inte ut med var. Det finns givna sekretessregler som vi följer i den här typen av ärenden som är till för att skydda personintegriteten. Därför kommer Östhammars kommun inte att lämna ut några uppgifter kring enskilda eller antal sjukdomsfall.

Statistik över antal bekräftade fall av covid-19

Uppsala Län:
Det är Region Uppsala som svarar för statistiken kring förekomst av covid-19 i Uppsala län. Från och med den 16 april redovisar de siffrorna kommunvis, helgfria dagar, måndag till fredag.

Vill du veta hur många som har blivit smittade och avlidit i Östhammars kommun rekommenderar vi att du följer Region Uppsalas uppdateringar, länk under "Relaterade länkar" till höger.

Sverige totalt:
Folkhälsomyndigheten uppdaterar dagligen information om antal smittade och avlidna i covid-19 för hela Sverige, länk under "Relaterade länkar" till höger.

Östhammars kommun  har en nära dialog med anhöriga, de som behöver bli informerade kommer bli kontaktade.

Trafikverket ansvarar, bland annat för att våra trafikledningscentraler för väg och järnväg fungerar dygnet runt, året runt i hela landet så att trafiken kan flyta på och störningar tas om hand.

 Vi informerar om regler för trängsel på perronger och stationer via både utrop och skyltning och vi har under pandemin genomfört i stort sett allt arbete på väg och järnväg som varit planerat.

Men Trafikverket är beroende av att även individen tar sitt ansvar. Beslutet att resa eller inte resa är centralt för att transportsystemet ska fungera i sin helhet – det ska inte bli stopp och det ska inte öka smittspridningen. På Trafikverket är vi tacksamma för Folkhälsomyndighetens rekommendation att så många som möjligt fortsätter att jobba hemifrån under hösten. Detta bidrar till minskad trängsel i bland annat kollektivtrafiken och i transportsystemet. 

– "Res bara om du måste - undvik resor i rusningstrafik" är ett nödvändigt budskap för att vi ska klara ett säkert resande när samhället snurrar igång på allvar efter semestrar och sommarlov, säger Roberto Maiorana, chef för verksamhetsområde Trafik som ansvarar för trafikplanering och trafikledning. Att alla istället tar bilen är inte heller en lösning eftersom det kan orsaka trafikstockningar på vägarna som hindrar nödvändiga resor och transporter.

Under de första månaderna av pandemin kunde vi se att trafikvolymerna minskade ordentligt på både järnväg och väg – många stannade hemma vilket hade en positiv påverkan i samhället. Men nu ser vi att trafiken är på väg tillbaka – vilket kan ses som en ny situation där corona blivit en del av vår vardag. Därför vill vi påminna om att alla tänker och uppträder som vi gjorde i våras när pandemin var en ny verklighet.

 • Res bara om du måste – undvik resor i rusningstrafik
 • Cykla eller gå om du har möjlighet
 • Ersätt inte kollektivtrafikresor med bil i onödan

Läs mer på Trafikverkets coronasida 

Läs mer på Svensk Kollektivtrafiks coronasida 

Läs mer på MSBs coronasida

Kontakter
 

För mer information

Roberto Maiorana, chef verksamhetsområde Trafik, 010-123 00 66
Ulrika Karlsson, nationell press- mediestrateg, 070-762 39 54

Trafikverkets pressjour, 0771-31 15 00

Regelbundna tillsynsbesök för att minska smittspridning under sommaren

För miljöenheten vid Östhammars kommun har sommaren inneburit regelbundna besök på många olika platser i kommunen för att minska smittspridningen av Covid -19. Trots att kommunen är ett populärt sommarresmål har det mesta fungerat väl.

Miljöenheten tog tidigt fram en så kallad hot-spot-lista över de platser i kommunen där många människor vanligtvis samlas. På listan finns allt från badplatser och restauranger till populära besöksmål. Utöver den vanliga tillsynen och de ansökningar som normalt hanteras har kommunens miljöinspektörer under sommaren utgått från listan och gjort regelbundna tillsynsbesök på platserna.

– Det är ingen vanlig sommar i år och vi har gjort vårt allra bästa för att omfördela och effektivisera våra resurser för att kunna finnas på plats både vardagar och helger - dagtid, kvällstid och nätter för att kontrollera att det inte uppstår trängsel runtom i kommunen. Det är nya regler för oss alla att förhålla oss till, men tillsammans gör vi vårt bästa för att skapa en trygg miljö för den som vistas i kommunen, säger Johan Nilsson, miljöchef.

Trots att Östhammar är en kommun som sommartid tar emot många besökare är bilden hos miljöenheten att det mesta har fungerat bra i sommar och att krögare i kommunen tar sitt ansvar och gör vad de kan för att möjliggöra för besökare att hålla avståndet.

– Min bild är att det finns en stor medvetenhet och vilja att göra rätt hos krögare i kommunen och att de råd vi ger följs. I samtliga fall där restauranger fått anmärkningar för att det varit tätt har detta åtgärdats. Krögarna har en viktig uppgift att möjliggöra att vi alla kan hålla avstånd och vi bär alla ett personligt ansvar att hindra att smittan sprids, säger Johan Nilsson.

Den tillsyn som skett under sommaren fortsätter i oförändrad takt framöver med besök på platser och krogar i kommunen för att kontrollera och informera. Kommunens miljöenhet tar också fortsatt tacksamt emot tips kring upplevd trängsel.

– Vi är väldigt tacksamma för de tips och synpunkter vi fått in från allmänheten under sommaren där man upplevt trängsel eftersom dessa observationer har hjälpt oss att arbeta på ett mer effektivt sätt och rikta våra insatser till rätt platser, säger Johan Nilsson.

Miljöenhetens råd till dig som besöker Östhammars kommun i sommar: 

 • Stanna hemma om du är sjuk
 • Fortsätt hålla avstånd
 • Tvätta händerna
 • Om du ser att det är trångt på den restaurang eller badplats du vill besöka – gå inte dit.
 • Fortsätt tipsa kommunen om du ser platser och verksamheter där många människor samlas
Publicerad
10 augusti 2020 
Senast uppdaterad
10 augusti 2020
Ansvarig organisation
Samhällsbyggnadsförvaltning
 
Kontakt
Östhammars kommun
Stångörsgatan 10, Box 66
742 21 Östhammar

Regelbundna tillsynsbesök för att minska smittspridning under sommaren

För miljöenheten vid Östhammars kommun har sommaren inneburit regelbundna besök på många olika platser i kommunen för att minska smittspridningen av Covid -19. Trots att kommunen är ett populärt sommarresmål har det mesta fungerat väl.

Miljöenheten tog tidigt fram en så kallad hot-spot-lista över de platser i kommunen där många människor vanligtvis samlas. På listan finns allt från badplatser och restauranger till populära besöksmål. Utöver den vanliga tillsynen och de ansökningar som normalt hanteras har kommunens miljöinspektörer under sommaren utgått från listan och gjort regelbundna tillsynsbesök på platserna.

– Det är ingen vanlig sommar i år och vi har gjort vårt allra bästa för att omfördela och effektivisera våra resurser för att kunna finnas på plats både vardagar och helger - dagtid, kvällstid och nätter för att kontrollera att det inte uppstår trängsel runtom i kommunen. Det är nya regler för oss alla att förhålla oss till, men tillsammans gör vi vårt bästa för att skapa en trygg miljö för den som vistas i kommunen, säger Johan Nilsson, miljöchef.

Trots att Östhammar är en kommun som sommartid tar emot många besökare är bilden hos miljöenheten att det mesta har fungerat bra i sommar och att krögare i kommunen tar sitt ansvar och gör vad de kan för att möjliggöra för besökare att hålla avståndet.

– Min bild är att det finns en stor medvetenhet och vilja att göra rätt hos krögare i kommunen och att de råd vi ger följs. I samtliga fall där restauranger fått anmärkningar för att det varit tätt har detta åtgärdats. Krögarna har en viktig uppgift att möjliggöra att vi alla kan hålla avstånd och vi bär alla ett personligt ansvar att hindra att smittan sprids, säger Johan Nilsson.

Den tillsyn som skett under sommaren fortsätter i oförändrad takt framöver med besök på platser och krogar i kommunen för att kontrollera och informera. Kommunens miljöenhet tar också fortsatt tacksamt emot tips kring upplevd trängsel.

– Vi är väldigt tacksamma för de tips och synpunkter vi fått in från allmänheten under sommaren där man upplevt trängsel eftersom dessa observationer har hjälpt oss att arbeta på ett mer effektivt sätt och rikta våra insatser till rätt platser, säger Johan Nilsson.

Miljöenhetens råd till dig som besöker Östhammars kommun i sommar: 

 • Stanna hemma om du är sjuk
 • Fortsätt hålla avstånd
 • Tvätta händerna
 • Om du ser att det är trångt på den restaurang eller badplats du vill besöka – gå inte dit.
 • Fortsätt tipsa kommunen om du ser platser och verksamheter där många människor samlas
Publicerad
10 augusti 2020 
Senast uppdaterad
10 augusti 2020
Ansvarig organisation
Samhällsbyggnadsförvaltning