Besvärligt läge med avskalad övergångsbudget

I väntan på en ny regering presenterades idag övergångsbudgeten. Budgeten innehåller inte den tidigare aviserade ökningen av de generella statsbidragen till kommuner, landsting och regioner.

 

Övergångsregeringen presenterade idag en avskalad budgetproposition, enligt den praxis som utarbetats när ett regeringsskifte drar ut på tiden. Övergångsbudgeten förlänger i princip nuvarande anslag i 2018 års budget. Det innebär att de generella statsbidragen till kommuner, landsting och regioner inte trappas upp som planerat med fem miljarder kronor, utan ligger kvar på 2018 års nivå. Andra satsningar och statsbidrag, som skulle ha fasats ut, blir kvar.

 

– Det är en komplex situation. Budgetarbetet i kommuner, landsting och regioner hamnar helt i otakt och innebär osäkra planeringsförutsättningar när den egna budgeten fastställs, säger Lena Micko, ordförande för Sveriges Kommuner och Landsting (SKL).

 

Övergångsbudgeten behandlas för sent

 

Skattesatserna i kommuner och landsting behöver beslutas senast i slutet av november. De kommunala och regionala budgeterna behöver också beslutas då, om inte särskilda skäl finns att lägga budget senare. Övergångsbudgeten behandlas däremot av riksdagen först den 12 december.

 

Ändringar i budgeten kan göras i samband med beslutet i riksdagen i december eller när en ny regering tillträtt i form av en ändringsbudget under 2019.

 

– Konsekvensen kan bli att medel både kan tillföras eller tas bort under nästa år, vilket ger ett besvärligt läge i planeringen av verksamheten i kommuner, landsting och regioner, säger Lena Micko.

 

Generella statsbidrag är nödvändiga

 

Förutom utmaningarna som uppstår med en övergångsbudget bedömer SKL att högkonjunkturen kommer att mattas av och att antalet arbetade timmar inte fortsätter att öka under 2019.

 

– Vi har länge flaggat för de demografiska utmaningarna med allt större andel yngre och äldre i befolkningen. Behovet av välfärdstjänster förväntas öka i snabbare takt än vad skatteunderlaget gör. Det gör det än viktigare med en långsiktig planering utifrån de lokala förutsättningarna där riktade statsbidrag behöver omvandlas till generella, säger Lena Micko.

 

SKL presenterar Ekonomirapporten den 17 december. I rapporten, som kommer två gånger per år, ges bland annat en närmare analys av hur budgetproposition påverkar kommunsektorns ekonomi.

 

Nio nya lagar att hålla koll på

Under sommaren genomförs ändringar i redan befintliga lagar och dessutom tillkommer flera nya lagar. Det är viktigt att du som handlare är uppdaterad på vilka regelförändringar som sker då lagstiftningen är det som styr spelreglerna på marknaden. 

Ny lag om företagshemligheter

Till en av nyheterna hör lagen som behandlar företagshemligheter. Den 1 juli 2018 skärps lagstiftningen och bland annat blir fler angrepp mot företagshemligheter otillåtna, sekretesskyddet i en rättegång förstärks samt att företagsspioneri ska kunna bestraffas hårdare. Den nya lagen klargör också att företagshemligheter inte ska hindra en visselblåsare från att slå larm vid missförhållanden. Ytterligare ett klargörande är att personliga kunskaper och färdigheter ska kunna användas av en arbetstagare hos en ny arbetsgivare utan att arbetstagaren riskerar att avslöja företagshemligheter.

Förenklade förutsättningar för kooperativt företagande

Den 1 juli ändras lagen om ekonomiska föreningar. Innehållsmässigt motsvarar den nya lagen i mycket den nuvarande, men den nya utformningen syftar till en enklare tillämpning. Förenklingen består bland annat i att antal obligatoriska uppgifter i stadgarna minskar och att det införs ett förenklat avvecklingsförfarande för ekonomiska föreningar som saknar skulder. Flera av ändringarna omfattar även bostadsrättsföreningar.

Punktskatt införs för elektroniska cigaretter och vissa andra nikotinhaltiga produkter

I och med ett ökat användande av elektroniska cigaretter och andra nikotinhaltiga produkter som används i mun eller näsa och som inte innehåller tobak har regeringen identifierat ett behov av ny beskattning. Den nya punktskatten, som träder ikraft 1 juli 2018, omfattar inte produkter som klassificeras som läkemedel. Om du som handlare säljer elektroniska cigaretter eller nikotinhaltiga produkter genom distans, för in, importerar eller tar emot sådana produkter anses du vara skatteskyldig. Vätskorna beskattas med 2 kronor per milliliter medan andra nikotinhaltiga produkter beskattas med 200 kronor per kilogram.

Polismyndigheten får utökade möjligheter att genomföra inspektioner på arbetsplatser

Från och med den 1 juli 2018 har polisen rätt att genomföra inspektioner på arbetsplatser för att kontrollera så att arbetsgivare inte har anställda som saknar rätt att vistats eller arbeta i Sverige. En arbetsgivare som har arbetskraft som inte uppfyller de krav som ställs enligt lagar och regler påförs, i och med den nya lagen, en högre avgift som bestraffning. Polismyndighetens arbetsplatsinspektioner ska begränsas till de branscher där myndigheten bedömer att det finns en särskild risk för att den här typen av anställningar förekommer.

Sveriges regler om kameraövervakning anpassas till EU-regler

En ny lag om kamerabevakning införs den 1 augusti 2018 i Sverige vilket från konsekvensen att den tidigare kameraövervakningslagen upphävs. Den nya lagen syftar till att förbättra möjligheterna till kamerabevakning utan att tumma på integritetsskyddet. En av de regeländringar som presenteras i den nya lagen är att kravet på tillstånd begränsas till myndighet och vissa andra som utför uppgifter av allmänt intresse. Vidare innebär lagen att det kommer bli enklare för polismyndigheten och kommuner att bedriva kamerabevakning på offentliga platser i brottsförebyggande och trygghetsskapande syfte.

Informationssäkerhet för samhällsviktiga och digitala tjänster stärks

Vi ser en stark utveckling mot att fler verksamheter är beroende av nätverk och informationssystem. Den 1 augusti genomförs det så kallade NIS-direktivet i svensk rätt genom att det införs krav på vissa leverantörer av samhällsviktiga och digitala tjänster. Kraven är främst att leverantörer åläggs skydda sina nätverk och informationssystem samt rapportera om incidenter inträffar. Incidentrapporteringen sker till MSB som också är myndigheten som utövar bevakning av efterlevnad av regelverket. Som företag kan du omfattas av kraven både som leverantör av samhällsviktiga tjänster och som leverantör av digitala tjänster. Bland annat omfattas internetbaserade marknadsplatser och molntjänster av det nya regelverket. För att få klarhet huruvida du som företag omfattas kan du läsa MSB framtagna förteckning om vad som anses vara en samhällsviktig tjänst. Leverantörer som inte uppfyller kraven riskerar vite eller sanktionsavgifter.

Konsumentskyddet stärks vid telefonförsäljning

Ändringen i distansavtalslagen innebär att från och med den 1 september 2018 ställs det krav på skriftlighet vid ingående av avtal utanför affärslokaler. En näringsidkare som kontaktar en konsument över telefon, i syfte att ingå distansavtal, kan således inte ingå avtalet muntligen. Regeländringen innebär att näringsidkaren, om distansavtal önskas ingå, måste skicka anbudet skriftligen, i en läsbar och varaktig form, och att konsumenten sedan skriftligen accepterar anbudet. Vidare innebär ändringarna i distansavtalslagen att ingen betalningsskyldighet inträder för konsumenten om varor och tjänster skickas eller utförs utan att det föreligger ett skriftligt avtal.

Det blir förbjudet att sälja och erbjuda kosmetiska produkter som innehåller plastartiklar

Förbudet mot plastartiklar i kosmetiska produkter som tillsats för att ha rengörande, skrubbande eller polerande effekt och som sköljs av eller spottas ut träder i kraft den 1 juli 2018. En återförsäljare av dessa varor har fram till 1 januari 2019 att ta bort dessa varor ur sortimentet. I undantagsfall kan kemikalieinspektion besluta om dispens för plastartiklar som tillverkats av naturliga polymerer som råvara.

Samtliga beställare i en avtalskedja kan dömas för ansvar om transporten utförs utan rätt tillstånd

Samtliga beställare i en avtalskedja måste från och med 1 juli 2018 vara uppmärksamma så att transporten utförs med rätt tillstånd och inte i strid med villkoren för cabotagetransporter. Lagändringen innebär ett skärpande av de straffrättsliga regler som gäller för yrkesmässiga beställare. För att ansvar ska utdömas räcker det med att en beställare av en transport har känt till eller haft skälig anledning att anta att transporten utförts utan rätt tillstånd.

SKL kompenserar sänkt tjänstepension

SKL har beslutat att de pensionärer som fått sänkt tjänstepension ska kompenseras. De som fått den reducerad 2018 kommer att få en tillfällig kompensation som motsvarar nivån för 2017.

Ulf Olsson.

– Den nuvarande pensionsöverenskommelsen har inneburit sänkt tjänstepension för tidigare anställda i kommuner, landsting och regioner. För vissa handlar det om en betydande sänkning. Det är en olycklig effekt av ett äldre pensionsavtal som vi slöt med de fackliga organisationerna för över 15 år sedan. SKL har därför beslutat att de pensionärer som drabbats av en sänkning ska få en tillfällig kompensation som innebär att de får 2017 års nivå på sin tjänstepension även under 2018, säger Ulf Olsson, ordförande i SKL:s förhandlingsdelegation.

SKL tar genom den tillfälliga kompensationslösningen ansvar för att pensionsnivåerna för berörda pensionärer skyddas under år 2018. Den tillfälliga kompensationen gäller personer som med anledning av Pensionsöverenskommelse 02 fått besked om sänkt kompletteringspension, vilket är en del av tjänstepensionen, under år 2018.

– Vi vill skicka den här signalen snabbt efter att de berörda pensionärerna fått sina pensionsbesked. Nu vidtar ett arbete för att lösa en del praktiska frågor tillsammans med KPA och Skandia, säger Joakim Larsson, vice ordförande i SKL:s förhandlingsdelegation.

SKL kommer tillsammans med fackförbunden att förhandla om en långsiktigt hållbar lösning från 2019 och framåt.

– Vi välkomnar en dialog med de fackliga organisationerna så att vi kan undvika att samma situation uppstår igen. Pensionsöverenskommelser måste vara långsiktiga, stabila och förutsägbara. I övrigt är det för tidigt att säga något nu om hur en framtida överenskommelse kan se ut, säger Ulf Olsson.

SKL:s styrelse ställer sig enhälligt bakom beslutet om tillfällig kompensation.

Fakta

I början av januari fick runt 150 000 pensionärer som tidigare jobbat i kommuner och landsting beskedet att deras tjänstepension blir lägre i år än tidigare år. De som berörs är främst personer födda 1937 eller tidigare, men även personer födda 1938-1957 kan beröras.

Tjänstepensionsutbetalningarna är resultatet av Pensionsöverenskommelsen 02, vars syfte var att säkerställa att tjänstepensioner enligt äldre pensionsavtal inte skulle urholkas vid införandet av nuvarande allmänna pensionssystem.

Sammantaget har pensionsöverenskommelsen fungerat bra och haft avsedd effekt. Sänkningar har förekommit under åren, exempelvis 2010 och 2014, men sänkningarna de åren var inte av samma storlek som för 2018.

Den tillfälliga kompensationen gäller personer som med anledning av de så kallade friläggningsbestämmelserna i Pensionsöverenskommelse 02 fått besked om sänkt kompletteringspension, vilket är en del av tjänstepensionen, under år 2018.

Friläggningsbestämmelserna, som är orsak till årets sänkning, handlar om hur tjänstepensionen ska samordnas med den allmänna pensionen. I år återtas stora belopp från friläggning, vilket för många pensionärer medfört sänkt kompletteringspension.

test av elektriska premier för unga

Barn och ungdomar som säljer jultidningar är sedan länge en tradition inför julen. Elsäkerhetsverket har i år tittat extra på hur jultidningsförlagen hanterar de elektriska produkter som de delar ut till de som säljer tidningar, så kallade premier.

Innan en elektrisk produkt når slutanvändaren, i det här fallet barn och ungdomar som sålt jultidningar, kan den ha genomgått en lång kedja av aktörer, allt från tillverkaren till importören och slutligen distributören. Alla dessa har en roll när det gäller att se till att produkten stämmer överens med kraven som den ska uppfylla. Om man delar ut produkter på det sätt som jultidningsförlagen gör är man en distributör, enligt de regler som gäller.

Jultidningsförlagen tar sitt ansvar som distributörer

I år har Elsäkerhetsverket valt att titta på distributörer av elektriska produkter som är ämnade för barn som julpremier (i de lägre premieklasserna). Fokus har varit att undersöka om distributörer är medvetna om sina skyldigheter och uppfyller de krav som ställs. Elektriska hårstylingset, popcornsmaskiner och minikylar är några av premierna som kontrollerats och totalt har undersökningen omfattat 11 olika elektriska produkter. 

- Vi har glädjande nog kunnat konstatera att jultidningsförlagen är väl medvetna om att de är distributörer. De har också genomfört de grundläggande kontroller som gäller för en distributör, säger Joca Kostic vid Elsäkerhetsverket produktavdelning.  

Distributörer har också ett särskilt ansvar i de fall som fel hos själva produkten upptäcks i efterhand. De ska bland annat samarbeta med importören eller tillverkaren av produkten och se till att åtgärder vidtas.

En distributör ska bland annat kontrollera

  • att produkten är CE-märkt,
  • att produkten är märkt med information om produkten och den som är tillverkare av produkten, samt
  • att säkerhetsinformation och bruksanvisning på svenska medföljer produkten.

Om man upptäcker brister i en produkt

Den som har barn eller ungdomar i sin närhet ska alltid gå igenom bruksanvisningar och säkerhetsinformationen som följer med produkter. Brister i en produkt kan lätt uppstå om den används fel eller inte förvaras eller sköts på rätt sätt. Det kan resultera i allvarliga skador i värsta fall. Har man frågor om en produkt eller misstänker att den är felaktig ska man alltså vända sig till distributören för hjälp.

För alla som köper eller säljer elektriska produkter finns mer information på Elsäkerhetsverkets webbplats.

Broschyr När du har köpt en produkt som har brister

Broschyr När du har sålt en produkt som har brister

Anders är redo för katastrof

SAMHÄLLE. MSB vill att svenskarna skärper sin krisberedskap. Men den svenska "preppers"-rörelsen är redan förberedd på såväl krig som katastrofer - och ser myndighetens rekommendationer som otillräckliga.

Anders benämner sig själv som en "prepper" - en person förberedd på en katastrof, med lager av mat, vatten och prylar för att reda sig under ett par veckor. Han är i 40-årsåldern och driver bloggen "En svensk prepper". Anders vill vara anonym men delar gärna med sig av sina tips. De blir fler och fler som intresserar sig för att öka sin beredskap, konstaterar han.

– Jag preppar inte för något specifikt hot, utan ser till att ta ansvar för min personliga krisberedskap. Jag tittar exempelvis på krig, elektromagnetiska stormar, naturkatastrofer och andra händelser, eftersom effekterna av dem på mitt liv blir ungefär desamma, säger han.

Beredskapen dålig

Anders tycker att svenskars beredskap är på tok för dålig. Och svenska myndigheters rekommendation, att se till att klara sig under 72 timmar, är alldeles för kort tid, anser han.

– Problemet är att det inte finns tillräckligt med resurser ens för att klara försörjningen av en liten stad. Och vad händer efter 72 timmar? Tysklands rekommendation om tio dygn är betydligt bättre, säger han.

Själv har han 100 liter vatten hemma, och rejält med mat, hygienprylar och annat.

– Det är viktigt att ha något även för mjuka värden. Som godis och choklad, kanske en kortlek, korsord eller något att läsa. För vad gör man om allt slagits ut? Att ha något att göra är moralhöjande.

Fast nog kan man undra hur man mår rent psykiskt av att ofta tänka på sitt beredskapslager, och att pyssla med vattendunkar och matvaror i någon garderob. Kanske känslan av otrygghet tar över vardagen.

– Nej, otrygghetskänslan har jag ändå. Det här är lugnande, lite som en snuttefilt. Krisberedskap är att ta kontroll, säger Anders.

Kampanj planeras

Visst finns det de som går över gränsen, berättar han. De som har färdigpackade väskor för snabb flykt, med gasmasker och kanske till och med vapen, till exempel.

– Men då är det nog inte "prepping" som är grundproblemet, utan det är mer som ett missbruk.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) jobbar med svenskarnas krisberedskap, som ska ökas, delvis till följd av det försämrade säkerhetspolitiska läget. Extra pengar har avsatts för bland annat kommuner och landsting.

Christina Andersson som jobbar med riskkommunikation på MSB berättar att en nationell beredskapskampanj ska genomföras i maj.

TT: Kan det bli för mycket prat om kriser så att folk i stället mår dåligt?

– Nej, den risken är minimal. Vi är så långt därifrån. Risken vore större om vi inte gjorde något, när känslan av oro för klimatet, krig och terror ändå finns där. Den här rekommendationen om att klara 72 timmar kan tyckas för mesig, men den är en början, säger Christina Andersson.

FAKTA

Är du beredd?

Rekommendationen från Myndigheten för samhällsberedskap (MSB) i dag är att alla ska förbereda sig för att klara 72 timmar om någon stor samhällskatastrof inträffar. Mat, vatten, mediciner, sjukvårdsartiklar, värme, ljus, kontaktuppgifter, vevradio, batterier och hygienartiklar - det är mycket som ska finnas för att en familj ska klara sig under tre dygn.

Källa: krisinformation.se

TT

Fler kvinnor till försvaret

 FÖRSVAR. Värnplikten återinförs för att Sverige ska få tillräckligt med soldater. Men det finns en utmaning kvar - det är för få kvinnor som blir militärer, anser myndigheten.

– Man måste få fler att våga söka, säger Emma Karlsson, som utbildar sig till officer.

I dag består den grundläggande militära utbildningen av 13 procent kvinnor. Det är alldeles för lite, enligt Försvarsmakten som vill locka fler till yrket.

– Vi har en ärlig vilja att förändra det och skapa en organisation som speglar samhället i stort, säger Robert Forss, Försvarsmaktens marknadschef.

Enligt honom finns det flera utmaningar.

– Vi har mycket i våra strukturer som normalt associeras med män och manlighet, det är något vi jobbar stenhårt med att bryta upp, säger han.

Samhälle i miniatyr

Det handlar inte om att ge en skev bild av yrket utan snarare om att visa upp den bredd som finns inom myndigheten.

– Vi är ett samhälle i miniatyr och har alla sorters yrken. Oavsett om du är intresserad av matlagning eller meteorologi så finns de möjligheterna inom Försvarsmakten, säger Robert Forss.

Myndigheten sysslar inte med någon kvinnospecifik kommunikation men försöker att synas på ett sätt som kan locka tjejer till yrket.

– Vi vet att ju starkare vi visar upp uniform, kamouflage eller stridsliknande situationer, ju mindre tilltalade känner sig kvinnor. Där gör vi aktiva val och försöker lyfta fram den mänskliga aspekten. Yrket är inte vapnen utan människorna, säger Robert Forss.

Tankesättet hänger kvar

På Karlbergs slott i Solna har det utbildats militärer sedan 1792. I dag studerar cirka 300 elever vid Militärhögskolan (MHS) där.

Emma Karlsson och Jessica Englundh hoppade på officersutbildning vid MHS i höstas efter att först genomfört en grundläggande militär utbildning (GMU).

Som kvinnor är de i minoritet i klassen, av de 131 blivande officerarna är bara 20 tjejer. Att utbildningen och Försvarsmakten generellt är såpass mansdominerad tror de beror på den klassiska bilden av yrket.

– Förr var det ju killar som gjorde värnplikten och jag tror det är ett tankesätt som hängt kvar, säger Emma Karlsson.

Aldrig helt jämställt

De två kadetterna tror att det är oron över att inte klara den fysiska biten som är den främsta anledningen till att få kvinnor söker sig till Försvarsmakten.

– Det är många som säger till mig att "shit måste man raka av sig håret" eller "det där skulle jag aldrig klara". Men man får inte skrämmas. Provar man inte så vet man inte, säger Emma Karlsson.

Försvarsmakten siktar på att myndigheten i framtiden ska bestå av 30 procent kvinnor, att jämföra med dagens 17 procent. Men Jessica Englundh tror inte att det kommer gå att nå en helt jämn fördelning.

– Jag tror att yrket generellt lockar fler män. Det är bra med strävan efter en jämnare fördelning men på vissa positioner blir det svårt. Det är likadant med andra yrken som lockar ett visst kön, säger hon.

Lumpens fel

Enligt Robert Egnell, professor vid Försvarshögskolan, är det främst den gamla värnpliktens fel att jämställdheten i Försvarsmakten ser ut som den gör.

– Det var stället där pojkar blir män. Det tror jag inte är en lockande karriär för kvinnor, säger han.

För att nå en mer jämställd organisation tror han att kulturen behöver förändras.

– Då måste man förändra organisationskulturen så att man blir en attraktivare arbetsgivare för kvinnor. Där de inte upplever att det finns några glastak, säger Robert Egnell.

Hållhakar på vårdtagare

VÅRD. Flera assistansbolag försöker skapa hållhakar på funktionshindrade och deras närstående för att tvinga dem att inte byta bolag. Exempelvis finns bolag som lånat ut tiotusentals kronor till brukaren, eller haft kontroll över dennes bostad. Det visar en genomgång som Svenska Dagbladet gjort av anmälningar till Inspektionen för vård och omsorg (Ivo).

Tidningen skriver om ett fall där assistansbolaget lånade ut 40 000 kronor till brukaren. När familjen senare ville byta bolag fick de hot och "upplevde rädsla", enligt anmälan hos Ivo. I anmälningarna finns också exempel på hur assistansbolag anställt brukarens gode man eller släktingar i syfte att öka trycket på den funktionshindrade.

Thomas Falk, chef för den nationella kontrollenheten på Försäkringskassan, bekräftar bilden av att assistansbolag ibland använder sig av hållhakar.

– Hos oss har vi också sett exempel på att det är bolaget som hyr ut eller fixar bostad åt den som har assistans. I ett läge där det kan vara svårt att få ett boende så hamnar man ju i en enorm beroendeställning om företaget äger ens hem om man skulle vilja byta, säger han till SvD.

Unga kan få husarrest

POLITIK. Regeringen tänker under året lägga förslag om möjligheten att döma unga som begått brott till husarrest. Det säger justitieminister Morgan Johansson (S) i SVT:s Agenda.

– Vi kommer under det här året att gå fram med en lagstiftning vad gäller detta. Det är under utredning. Det handlar om att se till att de ungdomar som begår många brott håller sig hemma på helgerna, och att de kan gå i skolan, säger Morgan Johansson.

Förslaget om att införa en ny påföljd, husarrest med fotboja, för att hindra unga från att dras in djupare in i kriminalitet togs upp av inrikesminister Anders Ygeman (S) under ett besök i Malmö nyligen.

– Våra påföljder för unga är för dåliga. De som är för unga för fängelse ska i stället kunna dömas till husarrest i hemmet, sade Anders Ygeman.

Bengt Fahlström har avlidit

Bengt Fahlström var redaktör för Barnjournalen.

Han blev 78 år och avled i sviterna efter en lunginflammation.

Programmet sändes på SVT och vände sig till barn.

Bengt hade en stor värme och förklarade nyheterna på ett pedagogiskt sätt.

 

Pappaledighet

FAMILJ. Männen tog ut en större andel av föräldraledigheten under 2016, visar färska siffror från Försäkringskassan. Men effekterna av den tredje pappamånaden kommer att dröja ett par år.

Under 2016 delades 27 procent av alla föräldrapenningdagar ut till män, vilket är en ökning med 0,8 procentenheter jämfört med fjolåret. Utvecklingen är en del i en långsam trend, där männens andel av föräldradagarna ökat med sex procentenheter på de senaste tio åren.

– Det går fortare nu mot ett jämställt uttag än under de första 20 åren, och det är de reserverade månaderna som skyndar på utvecklingen. Men vi tror också att det är attityder och normer som sakta håller på att förändras. Ekonomin brukar användas i argumentationen, men när vi undersöker saken ser vi att det är annat som spelar roll. Många ser det som mer positivt att dela jämställt, säger Niklas Löfgren, Försäkringskassans familjeekonomiska talesperson.

Två reformer

Två reformer har skapat stora förändringar inom föräldraförsäkringen under det senaste året. Nittio dagar av föräldrapenningen är numer vikta åt respektive förälder. Den så kallade tredje pappamånaden gäller för barn födda efter den 1 januari 2016. Men i och med att män oftast tar ut en större del av föräldraledigheten efter att barnen blivit ett år gamla så kommer det att dröja innan det synts ordentligt, menar Försäkringskassan.

– Vi borde kunna se en effekt inom två till tre år. Efter att den andra reserverade månaden infördes 2002 så tog männen ut 22 dagar mer i snitt än året innan. Riktigt säker kan man inte vara, men någon gång runt 2018, 2019 kommer vi kunna se det tydligt, säger Niklas Löfgren.

Ingen bonuseffekt

Sedan årsskiftet har också den så kallade jämställdhetsbonusen tagits bort. Bonusen innebar att föräldrar kunde få upp till 100 kronor per dag när den förälder som varit föräldraledig kortast tid hade tagit ut sina reserverade dagar. Jämställdhetsbonusen kostade 400 miljoner kronor under 2016. Försäkringskassan tror att förändringen kommer få liten effekt vad gäller jämställdheten i föräldraförsäkringen.

– Jämställdhetsbonusen hade ett slags signalvärde, den gjorde det mer lönsamt att ta ut föräldrapenning mer jämställt. Men i praktiken kunde man inte se någon effekt av den. Det var ganska lätt att utvärdera, säger Niklas Löfgren.

TT

Drönare

FOTOGRAFERING. Organisationen Missing people, som söker efter människor som har försvunnit, ansöker om att få använda sig av drönare med kameror i sitt sökarbete i hela landet, rapporterar P4 Norrbotten.

Ansökan har lämnats in hos Länsstyrelsen i Stockholm.

Efter ett beslut i förvaltningsdomstolen i oktober 2016 behövs tillstånd för att få använda drönare med kamera. Lagändringen beräknas börja gälla i augusti.

– Vi här uppe i Norrbotten speciellt har så himla stora ytor och mycket skog. Att få upp en drönare i luften gör ju skillnad för att snabbare kunna rädda liv. Det kan ju handla om kritiska timmar, säger Missing peoples Maria Sharma till P4.

Enligt riktlinjer som Datainspektionen har skickat till landets länsstyrelser bör tillstånd beviljas för bland annat efterforskning av försvunna personer.

TT

Det visste du inte om humlan

Den som tror att en humla är en enkel liten insekt som bara klarar av att flyga runt och söka efter föda kan tänka om. Om en godsak väntar som belöning är humlor fullt kapabla att lära sig att rulla en boll in i ett mål, visar en ny studie som presenteras i tidskriften Science.

Lars Chittka, en av författarna till rapporten och professor vid Queen Mary University of London, säger att studien är "den sista spiken i kistan" för tanken att små hjärnor begränsar insekter till att bara ha en enklare inlärningsförmåga.

Humlorna tränades en i taget att rulla en boll i ungefär samma storlek som de själva. Inte förrän bollen hade nått ett specifikt mål belönades humlan med lite sockerlösning.

En del av dem tränades genom att observera en humla som redan lärt sig tekniken. Andra visades genom en dold magnet som flyttade bollen medan en tredje grupp inte fick några instruktioner alls.

Det visade sig att humlorna som studerat andra humlor hade lärt sig mest.

TT-Reuters

Flamskydsmel

DJUR. Höga halter av bromerade flamskyddsmedel har uppmätts hos katter, medel som även kan påverka barn. Det kommer direkt från dammet i våra hem, visar ny forskning från Stockholms universitet.

Katterna exponeras för kemikalier överallt i hemmet. Bland annat kan kemikalierna komma från elektronik och möbler. De kan påverka hälsan negativt.

Genom att ta blodprov på katter och prov från katternas hushåll har man i en studie kunnat säkerställa att halterna går hand i hand. Ju mer flamskydd i dammet, desto mer i katternas blod.

– Det är den första studien som visar ett etablerat samband, säger Jana Weiss vid institutionen för miljövetenskap och analytisk kemi vid Stockholms universitet.

Resultatet kan kopplas till små barn som gärna slickar på och stoppar saker i munnen. De har en liknande exponering som katterna. Kemikalierna är kända hormonstörare och därför farliga för barn.

– Barn har ett liknande beteendemönster vilket gör att de har en likande utsatthet, säger Jana Weiss.

För barn kan flamskyddsmedel vara farligt, speciellt om barnet är i en utvecklingsfas. Medlet påverkar framförallt sköldkörteln.

Flamskyddsmedel tillsätts i textiler, möbler och elektronik för att förhindra bränder.

FAKTA

FÖRSVAR. Personer med anknytning till främmande makters underrättelsetjänst har "utan rimlig anledning befunnit sig vid, och studerat, områden som är av vikt för totalförsvaret", konstaterar militärens underrättelsetjänst Must i sin årsrapport för 2016.

– Det rör sig om personer som vi har kunnat identifiera, säger Jan Kinnander, ställföreträdande chef på säkerhetskontoret vid Must, till Svenska Dagbladet.

Enligt Must tar också främmande makter större risker för att nå sina mål. Underrättelseinhämtningen ska också ha ökat i omfattning över en längre tid. Vilken eller vilka länder som utövar spionage här vill dock Must inte kommentera, skriver tidningen.

Ryssland har av Musts chef Gunnar Karlsson tidigare pekats ut som den främste aktören när det gäller cyberangrepp och påverkansoperationer mot Sverige.

TT