Båtbrand i Östergötlands skärgård i juni 2017, en av sommarens 900 sjöräddningsinsatser. De två personerna som befann sig ombord klarade sig utan fysiska skador. Båten gick däremot till botten. Foto: Sjöräddningssällskapet

Antalet sjöräddningsinsatser under fjolåret uppgick till 1208, vilket är marginellt högre än 2016. 2017 blev därmed det mest sjöräddningsintensiva året sedan 2007.

– I den södra halvan av landet inträffade en av de blåsigaste junimånaderna på länge vilket kan vara en faktor till att antalet sjöräddningsärenden under juni var det högsta på åtskilliga år, säger Laila Svendsen, driftchef vid Sjöfartsverkets sjö- och flygräddningscentral.

En starkt bidragande orsak till hur sjöräddningsinsatserna varierar är väderläget under sommaren. Juni 2017 går till historien som en av de blåsigaste junimånaderna i södra halvan av Sverige på länge, vilket märks på antalet sjöräddningsinsatser. Under juni bokfördes 195 sjöräddningsärenden, vilket är en toppnotering för den månaden sett till de senaste åren. Juli var dock som alltid den mest intensiva månaden för sjöräddningsorganisationen med 291 sjöräddningsinsatser, i samma nivå som föregående år. Merparten av ärendena sker under dag- och kvällstid, främst mellan klockan 9 och 21. Under samma tider har Sjö- och flygräddningscentralen utökad bemanning.

– Under augusti passerade stora områden med regn och skurar över landet. Detta kan ha avspeglats i det något minskade antalet insatser i augusti, 206, jämfört med föregående års 240 insatser, säger Laila Svendsen.

68 procent (824 fall) av sjöräddningsinsatserna rörde fritidsbåtar. 12 procent (145 fall) rörde handels- och passagerarfartyg medan knappt 10 procent (118 fall) av insatserna berörde personer som hamnat i nöd utan farkost, exempelvis simmare, skridskoåkare och pimpelfiskare.

De vanligaste larmorsakerna var maskin-/propellerhaveri (21 procent), grundstötning (16 procent) samt hårt väder/utsatt läge (12 procent).

Ytterligare upplysningar:

Sjöfartsverkets pressjour, tfn 010-478 48 40

Fakta om sjöräddningen i Sverige

  • I Sverige är det Sjöfartsverket som ansvarar för statlig sjöräddning när någon är i eller befaras vara i sjönöd, samt för sjuktransporter från fartyg. Ansvaret gäller kustområdet samt Vänern, Vättern och Mälaren, exklusive hamnområden och kommunalt vatten.

  • Sjöfartsverkets sjö- och flygräddningscentral, JRCC (Joint Rescue Co-ordination Centre), i Göteborg är navet i alla sjöräddningsinsatser. Centralen är bemannad dygnet runt och ansvarar för att ta emot larm och leda insatser vid sjö- och flygräddning.

  • Inslaget av samverkan i sjöräddningsarbetet är mycket stort; förutom det ideella Sjöräddningssällskapets resurser i form av personal och fartyg används även Sjöfartsverkets räddningshelikoptrar och fartyg, Kustbevakningen, handelssjöfarten, polisen, Försvarsmakten och kommunala räddningstjänster. Även samarbete med andra nationer förekommer regelbundet.

Preliminär årsrapport av omkomna genom drunkning 2017

2017 var ett år som inleddes dystert med en rad tragiska olyckor såväl på isen, som i den tidiga vårvärmen i och med Kristi-himmelsfärdshelgen. Månadsrapporterna indikerade att utvecklingen skulle skena iväg och bekräfta tendenserna som de senaste årens antal omkomna till följd av drunkning pekat på.

Under sommarmånaderna minskade dock antalet omkomna personer kraftigt, jämfört med både föregående år och referensperioden 2000-2017. Sista tredjedelen av året följer mönstret med november som undantag med noll omkomna. Slutligen summeras 2017 med 92 personer som mist livet till följd av drunkning. Detta är det lägsta antalet omkomna sedan 2011, då 95 förolyckades, och tredje lägsta antalet någonsin. 2010 är det år som uppvisat lägst antal då endast 79 personer förolyckas i drunkning. 2017 års sammanställning pekar
på att den befarade tendensen har brutits, antalet omkomna är under 100. 2012 var senast som antalet var under 100.

Samtliga olyckstyper har minskat, bortsett från kategorin övriga. Det är färre äldre män som går att finna i sammanställningen jämfört med föregående år och referensperioden 2000-2017. Endast fem barn under 19 år förolyckas. Mycket positivt är också att 2016 års
höga antal is-olyckor har stabiliserats och summerar under snittet för referensperioden. Riktigt glädjande är att Jämtlands län lever upp till visionen ”Noll Drunkningar” för andra året i rad. Kronoberg, Blekinge och Norrbottens län visar alla en förhöjd nivå jämfört med snittet för referensperioden, medan Stockholm, Uppsala, Göteborg-Bohuslän, Halland och Värmlands län samtliga visar på kraftiga förbättringar jämfört med referensperioden.

Att trenden brutits är viktigt, men kan inte tas för given. Arbetet med att befästa antalet omkomna personer under 100 på årsbasis är ett viktigt delmål i strävan mot Svenska Livräddningssällskapets Nollvision, ”Ingen ska behöva drunkna till följd av okunskap”. Novembers
månads ”nolla” är dels ett bevis för att det är möjligt att ingen ska behöva förolyckas i vatten till följd av okunskap. Och dels att det är väldigt många som gör stora, viktiga och bra insatser i samband med förebyggande och akutarbete för att göra vistelse i, vid och på vatten tryggare. Det är också ett kvitto på att Nollvisionen tjänar sitt syfte och att det är hög tid för beslutsfattare på riksnivå att anta Nollvisionen som en ledstjärna i en Nationell Strategi för Drunkningsprevention.

Varmt välkommen Rescue Peter Borg.

 Att den  heter Peter Borg beror på att Peter fick den i sextioårspresent av sin fru.

Varmt välkommen Rescue Peter Borg. Idag namngavs vår ny enhet av typen Rescuerunner som är specialutvecklad sjöräddningsskoter. Rescuerunner togs fram för sjöräddningsinsatser i grunda vatten, vid brytande sjö och för snabb upptagning av nödställda. Den sätts in fristående utefter kusten och på insjöar för sina uppgifter. Genom en unik konstruktion med ett mjukt, tåligt utbytbart ytterskrov i polyeten, minskas risken för skador på nödställda personer vid en insats samtidigt som en eventuell skada på Rescuerunnern lätt kan åtgärdas.

Längd: 3,6 meter Bredd: 1,5 meter Djupgående: 10–30 cm Material: byggd i ABS/SRP Torrvikt: 350 kg Motorer: fyrtakts bensinmotor på 140 hk Fart: 34 knop Aktionstid: 3–5 timmar/begränsad av förarens uthållighet Besättning: 1–2 personer

Rescue Peter Borg första uppdrag vart att lotsa en vattenskoter som var vilse utanför Singö och skulle upp till Öregrund.

        

SJÖRÄDDNINGEN HJÄLPER TILL

Under måndagen blossade en skogsbrand upp i naturreservatet Lunsen söder om Uppsala. Området saknar vägar och stigar och är väldigt svårforcerat. Elden spred sig snabbt i den friska vinden och tre helikoptrar från Västerås rekvirerades in för att hindra spridningen. Helikoptrarna var utrustade med sk Bambi Buckets, som rymmer mellan 500 l - 1 750 l beroende på helikopterns lyftkapacitet, hämtade vatten i Fyrisån nedanför Sunnerstabacken var tredje minut. Rescue ICA placerades ut norr där om och Rescue Rolf G i anslutning till Flottsundsbron för att varna och eskortera båtar och kajaker genom tankningszonen så att de på minsta möjliga sätt störde helikoptrarna under påfyllning av sina Bambi Buckets.

 

Vid branden i Öregrund hjälpte de till med vattenförsöjningen.

Bogsering av en båt som stulits vid Ledsundet.