Whisky

Exklusiv whisky kan bli din – för nära tio miljoner

De säger att ålder inte spelar någon roll.
Fel.
Nu säljs en 94-åring värd miljoner.

Foto: GETTY (GENREBILD)

DYRA DROPPAR Om auktionen slutar på runt nio miljoner skulle det innebära ett centiliterpris på 120

Riksdagen bör rösta nej till regional planering

SKL vill att riksdagen röstar nej till civilutskottets förslag att införa bestämmelser om obligatorisk regional fysisk planering i plan- och bygglagen. Det försvagar den lokala demokratin.

Lena Micko och Anders Knape

Civilutskottets förslag, som riksdagen hanterar den 14 november, innebär att regionerna i Stockholm och Skåne ska göra planer som bland annat pekar ut var det ska byggas bostäder. Utskottet skriver att den regionala planen ska vara vägledande för hur kommunerna ska använda mark och vatten.

Lokala demokratin försvagas

I praktiken kan den regionala planen bli styrande. Kommuner kan bli tvungna att göra översikts- och detaljplaner som utgår från den regionala planen. Domstolar kan komma att använda den regionala planen när de överprövar kommunernas planer. Civilutskottets förslag riskerar att försvaga kommunernas rådighet över hur mark och vatten ska användas, säger Lena Micko, ordförande för Sveriges Kommuner och Landsting (SKL).

SKL är för en regional fysisk planering som samordnar och stödjer kommunernas arbete. Men planeringen behöver ske tydligt avskild från plan- och bygglagen, så att det fortsatt är våra lokalpolitiker som ansvarar för hur våra samhällen bebyggs. Det vore en stor och omotiverad åtgärd att flytta medborgarnas ansvarsutkrävande från lokal till regional nivå, säger Anders Knape, SKL:s andre vice ordförande.

Utskottets förslag ger inte fler bostäder

Civilutskottets förslag grundas på en statlig utredning som slutfördes 2015. Redan då underströk SKL att en eventuell regional planering inte bör regleras i plan- och bygglagen. SKL framhöll också att förslaget inte skulle öka bostadsbyggandet.

– Bostadsbristen har inte sin orsak i bristande eller otillräcklig planering. Kommunerna planerar tvärtom för många fler bostäder än vad marknaden bygger. Det visar de studier som SKL gör kontinuerligt på området, säger Anders Knape.

– Viljan är stor bland kommunerna att lösa bostadsbristen. Det är angeläget att staten är med och bidrar. Bland annat genom att förändra regelverk som förvårar byggande på attraktiv mark, genom att bidra till effektivare byggprocesser och genom att ge de svagaste grupperna på bostadsmarknaden bättre ekonomisk stöd, säger Lena Micko.

Besvärligt läge med avskalad övergångsbudget

I väntan på en ny regering presenterades idag övergångsbudgeten. Budgeten innehåller inte den tidigare aviserade ökningen av de generella statsbidragen till kommuner, landsting och regioner.

Övergångsregeringen presenterade idag en avskalad budgetproposition, enligt den praxis som utarbetats när ett regeringsskifte drar ut på tiden. Övergångsbudgeten förlänger i princip nuvarande anslag i 2018 års budget. Det innebär att de generella statsbidragen till kommuner, landsting och regioner inte trappas upp som planerat med fem miljarder kronor, utan ligger kvar på 2018 års nivå. Andra satsningar och statsbidrag, som skulle ha fasats ut, blir kvar.

– Det är en komplex situation. Budgetarbetet i kommuner, landsting och regioner hamnar helt i otakt och innebär osäkra planeringsförutsättningar när den egna budgeten fastställs, säger Lena Micko, ordförande för Sveriges Kommuner och Landsting (SKL).

Övergångsbudgeten behandlas för sent

Skattesatserna i kommuner och landsting behöver beslutas senast i slutet av november. De kommunala och regionala budgeterna behöver också beslutas då, om inte särskilda skäl finns att lägga budget senare. Övergångsbudgeten behandlas däremot av riksdagen först den 12 december.

Ändringar i budgeten kan göras i samband med beslutet i riksdagen i december eller när en ny regering tillträtt i form av en ändringsbudget under 2019.

– Konsekvensen kan bli att medel både kan tillföras eller tas bort under nästa år, vilket ger ett besvärligt läge i planeringen av verksamheten i kommuner, landsting och regioner, säger Lena Micko.

Generella statsbidrag är nödvändiga

Förutom utmaningarna som uppstår med en övergångsbudget bedömer SKL att högkonjunkturen kommer att mattas av och att antalet arbetade timmar inte fortsätter att öka under 2019.

– Vi har länge flaggat för de demografiska utmaningarna med allt större andel yngre och äldre i befolkningen. Behovet av välfärdstjänster förväntas öka i snabbare takt än vad skatteunderlaget gör. Det gör det än viktigare med en långsiktig planering utifrån de lokala förutsättningarna där riktade statsbidrag behöver omvandlas till generella, säger Lena Micko.

SKL presenterar Ekonomirapporten den 17 december. I rapporten, som kommer två gånger per år, ges bland annat en närmare analys av hur budgetproposition påverkar kommunsektorns ekonomi.

Nya öppna jämförelser om trygghet och säkerhet 

SKL och MSB har nu publicerat 2017 års öppna jämförelser om trygghet och säkerhet i kommunerna. Tillsammans med jämförelserna presenterar vi också ett särskilt stöd för kommunernas arbete med och förebyggande av bostadsbränder.

 

SKL och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, publicerar årligen jämförelser av arbetet med trygghet och säkerhet i landets kommuner. Syftet är att stimulera till förbättringsarbete och ökad effektivitet. Jämförelserna visar vilka kommuner som förefaller vara trygga och säkra, hur utvecklingen sett ut över tid, vilken betydelse lokala förhållanden har och de låter kommuner lära av varandra.

Tema: bostadsbränder

Temat i årets rapport är bostadsbränder och brandförebyggande arbete. Data har samlats in från framförallt de kommunala räddningstjänsternas händelserapporter, men också andra källor har analyserats och presenteras detaljerat för analys och slutsatser.

I rapporten finns även intervjuer med lokala aktörer som berättar hur de arbetar för att förhindra och hantera bostadsbränder samt hur de arbetar med individanpassat brandskydd.

Ta del av indikatorerna och rapporten

SKL:s arbete med trygghet och säkerhet

Kortärmad arbetsklädsel ska gälla i Folktandvården

Arbetsdomstolen gav Folktandvården i Stockholms län AB rätt mot Diskrimineringsombudsmannen i målet om kortärmad arbetsklädsel i tandvården.

Sophie Thörne

- Det är en viktig dom, eftersom arbetsgivare inom vård och omsorg måste ha enkla och tydliga riktlinjer för arbetskläder och hygien, något som alla medarbetare ska följa, säger John Nilsson, förhandlingschef för Pacta. 

Inom vården är det viktigt att minska risken för smittspridning genom tydliga hygien- och klädregler. Arbetsdomstolen anser att förbudet mot långärmade arbetskläder i patientarbetet varit nödvändigt och lämpligt för att bibehålla patientsäkerheten. Tandläkaren blev inte diskriminerad av sin arbetsgivare.

- Sverige ligger långt framme i att förebygga smittspridning, också jämfört med övriga länder i Europa, och förebyggande av vårdrelaterade infektioner är högt prioriterat.  Därför får den här domen betydelse för både Folktandvården och andra arbetsgivare inom vården, säger Sophie Thörne, arbetsrättschef på SKL.

Sedan mer än tio år gäller kortärmad arbetsklädsel i sjukvård och tandvård för att förebygga smitta, något som också framgår av Socialstyrelsens föreskrifter om basal vårdhygien (SOSFS 2015:10).

Fakta

Diskrimineringsombudsmannen (DO) stämde Folktandvården i Stockholms län AB till Arbetsdomstolen för att en tandläkare inte tilläts att arbeta med engångslösärmar, vilket hon krävt på religiösa grunder. Folktandvården ansåg inte att tandläkaren diskriminerats och hänvisade till gällande lagar, föreskrifter och vård- och hygienriktlinjer i verksamheten som syftar till att garantera en säker vård.

Läs vidare

Folkbokföringen granskad av Riksrevisionen och internrevisionen

Skatteverkets kvalitetsarbete i folkbokföringen har granskats av Riksrevisionen och av Skatteverkets egen internrevision. Båda granskningarna visar på stora förbättringsmöjligheter avseende analys, kvalitet och IT-stöd.

– Vi välkomnar att vi nu fått kvalificerade granskningar som stöd för det fortsatta arbetet. Bristerna har inte varit okända för oss, men detta är ytterligare underlag för vårt pågående utvecklingsarbete. De kommande tre åren prioriteras folkbokföringen på ett tydligt sätt och vår nya organisation gör det lättare att få kraft i utvecklingsarbetet, ett arbete som redan är påbörjat, säger Karl-Johan Ekström, avdelningschef med ansvar för folkbokföringen.

Riksrevisionen presenterade idag en rapport där stark kritik riktas mot Skatteverkets arbete för att säkerställa hög kvalitet i folkbokföringen. Tidigare i oktober har Skatteverkets egen internrevision kommit till liknande slutsatser.

Kritiken fokuserar på att Skatteverket inte har gjort tillräckligt bra analyser av samhällskonsekvenserna av fel i folkbokföringen. Till följd av detta har kvalitetsarbetet inte prioriterats. Kritik riktas också mot bristande IT-stöd.

Karl-Johan Ekström betonar att de flesta uppgifterna i folkbokföringen är riktiga, eftersom det ofta finns starka skäl för den enskilda att vara rätt folkbokförd. Men Skatteverket har ett arbete att göra för de fall där människor medvetet eller omedvetet lämnar oriktiga uppgifter eller låter bli att uppdatera.

– Samhällsutvecklingen har inneburit utmaningar för folkbokföringen, inte minst de senaste åren. Kriminella grupper har på senare år hittat nya sätt att begå brott mot välfärdssystemen genom falska identiteter och annan felaktig folkbokföring, säger Karl-Johan Ekström.

Att få fysisk post till sin rätta adress blir också mindre viktigt när huvuddelen av posten går digitalt, framhåller Karl-Johan Ekström.

– Mot bakgrund av det måste vi vara självkritiska. Vi har inte prioriterat folkbokföringsutvecklingen tillräckligt. Men nu har vi ett helt nytt fokus på dessa frågor, säger Karl-Johan Ekström.

Riksrevisionens rapport

Skatteverkets internrevisionsrapport

Bild på kontaktperson under Skatteverkets pressbilder på webben

Stärkt skydd för hotade förtroendevalda ses över

 

Regeringen ska utreda möjligheten till ett förstärkt skydd för hot och hat mot förtroendevalda. SKL ser positivt på att frågan lyfts i regeringens handlingsplan.

 

Lena Micko

 

Sveriges Kommuner och Landsting tycker att det är bra att regeringen i dag har beslutat om ett mer systematiskt arbete för att värna det demokratiska samtalet. Med handlingsplanen ”Till det fria ordet försvar” vill regeringen förebygga och hantera hot och hat mot förtroendevalda, journalister och konstnärer. Insatserna handlar främst om att öka kunskapen om hot och hat samt förstärka stödet till de tre identifiera nyckelgrupperna för det demokratiska samtalet. Regeringen lovar även att utreda om det går att komplettera det tidigare betänkandet Jakten på makten som innehåller förslag om ett förstärkt straffrättsligt skydd för förtroendevalda.

- SKL har länge drivit frågan om att en skärpt lagstiftning behövs. Vi har i dag en situation där många av våra förtroendevalda utsätts för hot, hat och trakasserier, men eftersom det inte finns en tillräckligt stark lagstiftning finns en uppgivenhet i att ens anmäla brottet, säger Lena Micko, SKL:s ordförande.

- Det är ett steg i rätt riktning att regeringen hörsammar behovet av en översyn av skyddet för personer som verkar i ett demokratiskt uppdrag.

Under 2016 och 2017 bedriver SKL, med stöd från regeringen, ett arbete med att utveckla det systematiska arbetet hos kommuner, regioner och landsting. Det har även funnits en stor efterfrågan på de utbildningar som SKL håller runt om i landet med mål att bland annat få fler utsatta förtroendevalda att anmäla hot och hat.

 

Läs vidare

Klockan 13.51 ringde en båtförare till Sjöräddningen på måndagen att han kört på grund i Länsösund. "Flaman", Räddningstjänstens båt i Othammar gick ut till platsen och tre personer fick skjuts i land. Inga personskador. Båten stod på "torra land" och står i skrivande stund fortfarande kvar.

SOSAB

När SOS alarm får ett samtal om sjöräddning så kopplas du till Sjö- och flygräddning i Göteborg som då beslutar om vilka enheter, polis, kusbevakning eller SAR som skall larmas. För detta debiteras inte SAR.

Deremot så finns det enheter i mindre sjöar där det har varit fråga om att man skulle debitera sällskapet.

Under dagen så har SOSAB backat och tänker fortsätta med nuvarande avtal till årsskitet.'

ÖNT kommer att bevka ärendet

Livräddare börjar använda drönare

 

INRIKESmindre än 50 min sedan

Brott. Nu börjar Livräddningssällskapet använda drönare med kamera.

– Vi kapar jättemycket tid. Det kan bli en revolution, säger den säkerhetsansvarige på Livräddningssällskapet.

Inför badsäsongen har Livräddningssällskapet bestämt att vid stranden i Tylösand utanför Halmstad prova att använda drönare med kamera. Med en drönare över vattnet hittas en kropp under ytan betydligt fortare än när man letar genom att gå eller simma ut i vattnet eller med vattenskoter.

– Det är väldigt nödvändigt. Vi vet att när en helikopter kommer in över stranden så ser de personen direkt. Om vi nu kan dra upp en drönare så får vi helikopterperspektivet redan inom en minut. Då har vi kapat jättemycket tid, säger Mikael Olausson, chef för säkerhet och livräddning på Svenska livräddningssällskapet.

Drönaren som under sommaren testas i Tylösand ska både hitta personer under vatten, styra livräddare till kroppen och släppa ner flythjälpmedel. Tanken är att fler livräddare ska utbildas under sommaren och till nästa års säsong ska alla livräddare i sällskapet ha hjälp av en drönare.

– Tröskeln för att använda drönare har sänkts. De har utvecklats och blivit billigare och tröskeln nu handlar främst om att kunna lära sig hantera dem, säger Olausson.

En drönare kan göra stor skillnad eftersom de flesta drunkningar sker nära stranden där svårigheten är att upptäcka en drunkning och hitta kroppen medan det går relativt snabbt att hämta in den.

– Den kommer förmodligen ha större effekt än då vattenskotern kom. Om man får till det. Vi får väl se när försöket utvärderats efter sommaren.

FAKTA

Drönare vid badstränder

De absolut flesta drunkningsolyckorna sker under sommaren och av dessa sker drygt en av tre vid en strand.

Mediantiden från händelse till att ambulans kommer är 15 minuter.

I en studie från Karolinska institutet 2016 simulerade forskarna olika drunkningstillbud och vad användandet av drönare skulle kunna innebära. I studien identifierade en drönare inom ett 100 gånger 100 meter stort sökområde en övningsdocka efter en mediantid om 25 sekunder. En livräddare kunde ta sig dit efter i snitt 47 sekunder.

Källa: Livräddningssällskapet, TT

TT

Grattis till Sara Jansson, årets vinnare av Kvalitetspriset!

Nomineringarna är klara, rösterna är räknade och nu har vi äntligen kommit fram till årets vinnare av Kvalitetspriset 2017!

Efter att ni medborgare har nominerat och röstat så har rösterna nu räknats och vi har fått fram vinnaren av Kvalitetspriset 2017!

Vi vill gratulera Sara Jansson, enhetschef på Solbacken HVB hem som vinner årets Kvalitetspris inom Östhammars Kommun. Igår kväll under kommunfullmäktiges möte fick Sara ta emot sitt diplom samt en check på vinstsumman 10.000 kr. Kommunfullmäktiges presidium delade ut diplomet samt läste upp nomineringen för varför ni röstat fram Sara till årets vinnare av Kvalitetspriset.

Nomineringen lyder:

"Med stor respekt och förståelse har Sara lyckats skapa trygghet och glädje för ensamkommande flyktingbarn. Engagemang, trygghet, glädje och mångfald är några av sakerna hon står för. Hon kämpar dagligen i motvind  för ensamkommande barns trygghet."

Vi vill återigen säga ett stort grattis till Sara Jansson, och tacka alla medborgare som har engagerat sig och nominerat samt röstat fram årets vinnare!

Om Kvalitetspriset

Kvalitetspriset är inrättat av Östhammars kommun. Det delas ut som en årlig utmärkelse till anställda eller arbetsplatser som kommuninvånare eller brukare anser utför tjänster av god kvalitet. Det kan t.ex. vara en lärare eller ett skollag, vårdbiträde eller en avdelning.

Därför borde du bry dig om franska valet

FRANKRIKE. Inget mindre än EU:s framtid kan stå på spel när fransmännen går till valurnorna i dag.

Både i Sverige och i andra europeiska länder är intresset för det franska presidentvalet ovanligt stort.

Vallokalerna öppnar klockan 8 svensk tid och 47 miljoner personer är röstberättigade i unionens näst största land.

 
– Om valet skulle gå de högernationalistiska krafternas väg, alltså Le Pens väg, så skulle det underminera EU, som är otroligt viktigt för Sveriges ekonomiska och säkerhetspolitiska framtid, säger Mats Karlsson, direktör vid Utrikespolitiska institutet.

Det omfattande intresset runtom i Europa för det franska valet är därför inte förvånande:

– De politiska rörelserna i ett europeiskt land är sedan länge inte skilda från dem i andra länder. Så det som är viktigt för fransmän - eller för tyskar eller britter - det är viktigt också för oss i Sverige. Man kan inte längre tänka på sitt eget lands framtid utan att följa med vad som händer i andra länder, konstaterar Mats Karlsson.

Elva kandidater deltar i dagens val. Om ingen får mer än 50 procent av rösterna - vilket hålls för mycket sannolikt - blir det en andra, avgörande omgång den 7 maj. Där deltar de två kandidater som får flest röster i dag.

 
Fyra kandidater leder i opinionsmätningarna:

Marine Le Pen, som leder invandrings- och EU-fientliga Nationella fronten, vill folkomrösta om EU och euron och lämna Schengensamarbetet.

Jean-Luc Mélenchon, som länge var engagerad i Socialistpartiet, grundade 2008 Vänsterpartiet som han nu representerar i EU-parlamentet. Han vill lämna Nato och omförhandla EU-fördragen.

Emmanuel Macron, tidigare ekonomiminister i Socialistpartiets regering, kandiderar nu för en nystartad och oberoende mittenvänsterrörelse. Han betraktas som mest EU-vänlig bland kandidaterna.

François Fillon, som representerar konservativa Republikanerna, vill förenkla för företagarna och skärpa asylpolitiken. Han har under valrörelsen tvingats svara på flera korruptionsanklagelser.

TT

Ett brev betyder så mycket

EKONOMI. Ett brev kan betyda så mycket. 1,1 miljoner kronor till exempel. Det är i alla fall vad ett isländskt brev som sändes från Reykjavik till Svalbard år 1872 såldes för vid en auktion i Malmö under fredagen.

Det Malmöbaserade frimärksauktionshuset Postiljonen AB höll i dag den första av en två dagar lång frimärksauktion. Höjdpunkten under denna del av auktionen var försäljningen av en känd isländsk affärsmans enorma frimärkssamling. Dyrast på auktionen blev ett mycket speciellt brev. Brevet sändes mellan Reykjavik och Svalbard år 1872 och är det första kända isländska brevet med frimärken. Slutpriset på detta brev blev 1 140 000 kronor.

På den danska avdelningen fanns även där ett par riktiga godbitar. Ett fyrblock av det danska frimärket 16 skilling såldes för 480 000 kr. Detta märke finns det flera bevarade av men att det sitter tillsammans med tre andra i ett fyrblock gör detta till ett unikt objekt.

Under lördagen fortsätter auktionen med Sverige och övriga världen. En av höjdpunkterna är ett svenskt brev skickat till Argentina med Sveriges första frimärken. Utropspris på detta brev är 720 000 kronor

TT

24 mars 201722:32

SVT: Försvarsministern på bombhotat pla

POLTIK. Försvarsminister Peter Hultqvist (S) har evakuerats från ett plan som har bombhotats på Luleå flygplats, enligt uppgifter till SVT. Planet ska ha varit på väg att lyfta när det stoppades och tre personer längst fram i planet leddes ut. Enligt SVT:s källor ska en av dem ha varit försvarsministern.

– Det var flera passagerare som sett samma sak. Passagerare som dessutom jobbar på Försvarsmakten, säger en källa till SVT.

Vare sig Säpo eller Peter Hultqvists pressekreterare vill kommentera uppgifterna.

Enligt förundersökningsledaren vid lokalpolisområde Luleå finns inga kopplingar mellan hotet och det faktum att försvarsministern befann sig på flygplatsen.

Polisen har uppfattningen att hotet har ringts in av en ung person.

– Man har uppfattat det som om någon inom citat busringer. Får vi tag i gärningsmannen får den personen själv berätta vad man har sagt och vad syftet var, säger förundersökningsledare Inge Barsk till SVT.