SKL föreslår förändrat strandskydd för landsbygden

SKL föreslår i dag regeringen förändringar av strandskyddet. Syftet är att kommuner enklare ska kunna utveckla landsbygden genom att skapa attraktiva boendemiljöer.

Lena Micko

Lena Micko

– Många landsbygdskommuner har väldigt god tillgång till sjöar och vattendrag. Trots det hindras byggande i strandnära lägen. Kommuner behöver kunna skapa attraktiva boendemiljöer för att utvecklas och locka nya invånare, säger Lena Micko, ordförande för Sveriges Kommuner och Landsting (SKL).

Under 2009 och 2010 förändrades strandskyddet för att främja landsbygdens utveckling. Men effekten har uteblivit.

– Vårt nya förslag skulle förenkla byggande i strandnära lägen på landsbygden, samtidigt som strandskyddets syften värnas. Det skulle bli en rimlig balans mellan bevarande och nybyggnation, säger Lena Micko.

Så vill SKL att lagstiftningen förändras

SKL lämnar sitt förslag i ett remissvar till regeringen. Remissvaret innehåller ett komplett lagförslag som har en stark förankring bland kommunerna. SKL vill bland annat se följande förändringar i lagen:

  • Ta bort kravet att kommuner ska peka ut särskilda geografiska områden, så kallade LIS-områden*, för att enklare kunna upphäva eller ge dispens från strandskyddet. I kommuner, där det knappt byggs några nya hus, är det nästan omöjligt att veta exakt var ny bebyggelse kan komma att ske. SKL föreslår istället generella kriterier som kan ligga till grund för att pröva byggande i strandnära lägen på landsbygden.
  • Ta bort kravet att strandnära bostäder på landsbygden måste byggas i anslutning till befintliga bostadshus. På landsbygden finns sällan några befintliga hus att bygga intill. Sambandet mellan bebyggelsen är oftare socialt än geografiskt. En by kan omfatta flera kvadratkilometer. SKL föreslår en lagändring som låter kommuner ta hänsyn till sociala samband och lokala förhållanden.
  • Inför två nya skäl för när kommuner får upphäva eller ge dispens från strandskyddet. Ett skäl ska vara att det på den aktuella platsen inte finns ett växt- och djurliv som är beroende av det unika mötet mellan land och vatten. Det andra ska vara att den planerade åtgärden inte påverkar allmänhetens tillgång till stränder.
  • Ge kommuner möjlighet att i vissa fall upphäva strandskyddet utan samband med detaljplaneläggning.

* LIS är en förkortning för landsbygdsutveckling i strandnära lägen.

Fakta

I den aktuella remissen har regeringen bett organisationer komplettera Naturvårdsverkets förslag på hur förändrade strandskyddsregler kan underlätta strandnära byggande på landsbygden. Naturvårdsverket lämnade sitt förslag på uppdrag av regeringen hösten 2017.

Läs vidare

Bra för äldre med lättillgänglig hemtjänst

Ett nytt förslag från regeringen gör det enklare för äldre att få hemtjänst utan behovsprövning.

Lena Micko

Lena Micko

Regeringen har lagt fram ett förslag så att de kommuner som vill kan ge hemtjänstinsatser som exempelvis omvårdnad, städning, handling, trygghetslarm eller annat som kan öka kvaliteten för de äldre utan behovsprövning.

- Vi tycker det här är ett bra förslag som vi länge har påtalat för regeringen att det borde införas. Vi har ett otydligt regelverk idag. Nu kommer de kommuner som vill bevilja hemtjänst utan utredning kunna göra det utan att riskera att bryta mot lagen. Det gynnar de äldre, säger Lena Micko, ordförande för Sveriges Kommuner och Landsting.

Kommunerna kan nu fastställa riktlinjer om vilka tjänster som ska ingå och från vilken ålder detta ska kunna tillämpas, +65, +75 eller annan ålder.

- För kommunerna innebär detta mindre administration samtidigt som hjälpen blir mer lättillgänglig och kvaliteten för de äldre ökar. Nu blir den så kallade Linköpingsmodellen också lag, säger Lena Micko.

Oftast får de äldre den hjälp de efterfrågar, mindre än 1 procent av ansökningar om hjälp får avslag. Vill någon ha sin sak prövad genom en biståndsutredning så har den äldre alltid rätt till det.

Många kommuner har erbjudit äldre hjälpinsatser utan biståndsbedömning för att göra hjälpen mer lättillgänglig. I dag tillämpas det i drygt 80 kommuner. Ca 50 kommuner har tillämpat detta men avbrutit, ofta på grund av att de rättsliga förutsättningarna varit oklara. Fler kommuner har varit intresserade men avstått av samma skäl.

Lagändringen föreslås träda ikraft 1 juli 2018.

Så blir den nya maten i hemtjänsten

Från och med den 11 september kommer alla kunder med matdistribution i Östhammar kommun att erbjudas kylda lunchlådor istället för varma.

Kylda lunchlådor har sedan ett tiotal år funnits för brukare i Alunda medan brukare i de andra tätorterna i kommunen har haft varma lunchlådor. Beslutet att leverera kyld mat istället för varm mat fattades av socialnämnden, i samarbete med tekniska förvaltningen, hösten 2016. Det innebär större valfrihet för brukaren som kan välja bland flera rätter samt att kvaliteten på maten säkerställs.

– Nu kan vi leverera mat på ett bättre och säkrare sätt. De som har hemtjänst kan nu själva välja vilken tid de vill äta, säger Carina Kumlin, vård- och omsorgschef i Östhammars kommun.

Maten tillagas som tidigare på våra särskilda boenden i kommunen. Detta innebär att all mat lagas från grunden på vanligt sätt och sedan kyls ned innan den packas och levereras. Den snabba nedkylningen gör att maten behåller smak och näringsinnehåll. Maten förvaras kyld hela vägen fram till kunden, som själv värmer den i ugn eller mikrovågsugn.

De brukare som har behov av stöd vid måltiden ifrån hemtjänsten kommer även i fortsättningen att ha det och behövs utökad hjälp kontaktas kommunens biståndshandläggare på telefonnummer 0173-860 00.

Vid frågor, kontakta Carina Kumlin, vård- och omsorgschef i Östhammars kommun, på telefonnummer 0173-860 00.