25 snöröjare redo att hjälpa invånare att ta sig till skola och jobb

Balansen mellan att kalla ut 25 snöröjare när snön faller och att hushålla med kommunens resurser, är en av vintersäsongens största utmaningar.

När samhället fortfarande sover om natten, men snön yr, ger de sig ut på vägarna våra snöröjare som har jour för att säkerställa att främst huvudgator, gång- och cykelbanor samt förskole- och skolområden blir plogade. I Östhammars kommun jobbar fyra personer jour för att göra ronder i hela kommunen och ringa in snöröjare om och där det behövs.

–  Jag har ett riktigt roligt jobb. Det är aldrig självskrivet med snöröjningen eller halkbekämpningen. Det är utmanande att få vara med och se till att folk tar sig till jobbet och till skolan, att få det att fungera med trafiken, säger Anders Hedberg, gatu- och trafiksamordnare på Östhammars kommun.

Digitalt system underlättar snöröjningen

Förut satt en person och ringde ut entreprenörer till de orter där det behövde plogas. Nu har i stället Anders Hedberg och hans kollegor ett digitalt system, där de kan ställa in vad som behöver göras och till vilken ort hur många behöver kallas ut, så ringer systemet själv upp entreprenörerna. I samma system syns det också vilka gator som plogats och sandats, samt vilken tid.

Det finns många åsikter om snöröjning och hur det ska göras. Men Anders Hedberg upplever i stort att en negativ trend vänt, nu får de mer beröm än skäll.

-  Vi har en hög standard på vår snöröjning jämfört med många andra kommuner. Jag måste säga att vi har duktiga entreprenörer.

Östhammars kommun snöröjer i centrala Östhammar. Sedan finns 25 snöröjare hos 10 entreprenörer som stärker upp ute på våra orter. En av dem är Karl-Göran Årman, som snöröjer för Östhammars Schakt sedan fyra år tillbaka trots att han numera är pensionär efter att ha jobbat i 39 år på kommunen.

–  Jag gillar att hjälpa till med att ploga och sanda gångvägarna här i Östhammar. Jag trivs med att sitta i maskinen. Senaste vändan ringde de ut mig halv två på natten och så var jag hemma halv tolv, säger Karl-Göran Årman.

 Tekniken har gått fram också när det gäller just maskinerna.

–  När jag började runt 1977 satt man i en kall Ford-traktor med golvdrag. Nu är det varma, fina, maskiner man sitter i, säger Karl-Göran Årman nöjt.

Rycker ut vid fem centimeter snö

En del i framgången med snöröjningen tror Anders Hedberg handlar om digitaliseringen, en annan del tror han är att människor fått en ökad förståelse för vilka prioriteringar som görs. Just arbetet med tydliga prioriteringar, jobbar man mycket med. Östhammars kommun är stort till ytan, vilket ställer höga krav på planeringen. När det fallit fem centimeter snö på en eller flera orter kallas plogbilar ut. Det är en balans att se till att ploga och sanda i rätt tid, när det verkligen behövs, och samtidigt hushålla med skattemedlen.

–  När 20 personer ger sig ut och röjer samtidigt kostar det i snitt 150 000 kronor, säger Anders Hedberg.

Är du fastighetsägare? Tänk på att …

 • … ha bilen parkerad på din gård i stället för ute på gatan. När bilen står på gatan, går det inte att ploga där och när bilen flyttas riskerar den snö som ligger kvar att bli hårt packad. Se till att du inte har andra föremål som sticker ut från din gård på gatan.
 • … alla fastighetsägare måste själva sköta skottning och sandning vid egen postlåda och soptunna samt in-/utfart vid sin egen fastighet.    
 • … vägen blir väldigt smal om du bygger på plogvallen med snö från din egen tomt. Det kan innebära en trafikfara. Lägg därför hellre snö på egna tomten när du skottar.
 • … se till att inte ha stora istappar hängande från taken, utan avlägsna dessa i så god tid som möjligt så att de inte blir en säkerhetsrisk.

Tillsynsuppdraget – med allmänhetens bästa i fokus

På Östhammars kommuns miljöenhet arbetar 12 personer med allt från tillståndsfrågor för livsmedel, alkohol, tobak och receptfria läkemedel till frågor som rör enskilda avlopp och miljötillsyn.

Johan Nilsson

 

Det är miljöenheten som säkerställer att de lagar och regler som tagits fram av andra myndigheter följs av företag i kommunen. Oavsett om du äter på en restaurang, besöker en tatuerare eller bor på ett äldreboende i kommunen, så ska du kunna vara säker på att du befinner dig i en trygg miljö som följer lagar och regler. 

– Det är statliga myndigheter som till exempel Socialstyrelsen, strålskyddsmyndigheten och livsmedelsverket som tar fram regelverket, men det är inte dessa myndigheter som är ute på den lokala pizzerian och ser till så att reglerna följs. Det är vår tillsynspersonal som säkerställer att företag i kommunen följer nationella och internationella lagar, säger Johan Nilsson, miljöchef.

Tillsynen är inte skattefinansierad, utan det är de företag som använder tjänsterna som betalar för dem. Miljöenheten gör både anmälda och oanmälda besök beroende på vilken verksamhet som besöks och vilken typ av tillsyn det gäller. Vid till exempel livsmedelstillsyn är det viktigt att besöket speglar verkligheten och därför sker den typen av tillsyn utan förvarning.

– Det är viktigt att komma ihåg att våra medarbetares uppgift under tillsynsbesöken är att säkerställa att verksamheten följer lagar och regler. Vi är inga robotar och vi ägnar oss inte åt tyckande som privatpersoner. Allt vi gör, gör vi för våra kommuninvånare och besökares bästa, säger Johan Nilsson.

I tillsynsrollen ingår också att informera företagen om hur lagstiftningen fungerar och hjälpa till att tolka den, även om ett stort ansvar enligt regelverket ligger på företagaren själv. När man startar ett företag är man skyldigt att ta reda på vilka lagar som ska följas, även om miljöenheten gärna hjälper till att svara på frågor.

– Vår uppgift är att bevaka allmänhetens intresse och se till att kommunens företag följer samma spelregler. Om en verksamhet inte sköter till exempel städning eller livsmedelshantering så har vi i uppgift att agera för att jämna ut spelplanen, säger Johan Nilsson.

Eftersom miljöenhetens medarbetare inte har möjlighet att besöka samtliga verksamheter i kommunen frekvent görs varje år en tillsynbehovsutredning för att kartlägga hur stort tillsynsbehovet är i kommunen. Utredningen, som ska göras enligt lag, är ett instrument för att avgöra vilka verksamheter som kräver störst behov av tillsyn och den ligger till grund för miljöenhetens verksamhetsplan. Tillsynsbehovsutredningen är förankrad hos den politiska ledningen som beslutar var fokus för verksamheten ska vara.

– Ibland upplever vi att företag känner att deras egen lilla verksamhet inte kan ha så stor påverkan på miljön, men det är viktigt att komma ihåg att det finns många tusen till därute och tillsammans gör vi skillnad, säger Johan Nilsson.

Sophämtning under kommande jul- och nyårshelger

Ändring av tömningsdag kan förekomma

Med anledning av helger och röda dagar under kommande jul/nyår kan dag för sophämtning ändras. Se till att ditt sopkärl finns tillgängligt dagarna kring din ordinarie tömningsdag samt att det är sandat och skottat.

 

Med önskan om en God Jul och ett Gott Nytt År / Renhållningen

Tillsammans formar vi vår kommun- Budget 2020

Kommunstyrelsens ordförande, Jakob Spangenberg, summerar kommunens ekonomiska förutsättningarna och hur skattepengarna kommer att fördelas de närmsta åren.

Snabb befolkningsändring

En allmän tillväxt av befolkningen fördelas på delvis nytt sätt; fler i yngre och äldre åldersklasser. Andelen 0-20 åringar och andelen över 75 år ökar snabbare än övrig befolkning. Antalet arbetade timmar lägger grunden för skatteunderlaget i alla kommuner och ovanstående demografibeskrivning visar att skatteunderlaget ska räcka till fler vilket ökar kostnaderna.

Utbyggnad av offentlig sektor 

Under perioden 1960–1980 skedde en massiv utbyggnad av offentlig sektor i Sverige. Detta gjordes mot bakgrund av en kraftig urbanisering och ett antal stora förändringar, vilka krävde personalökningar och stora investeringar. Huvuddelen av den nuvarande kommunala infrastrukturen byggdes under denna tidsperiod så som skolor, förskolor, idrottsanläggningar, simhallar, vård och omsorgsboenden. Dessa har nu mellan 50-60 år på nacken och står nu inför mycket angelägna men också kostsamma reinvesteringar. Tillkommer gör också de utbyggnadsbehov som finns för de ovan beskrivna ökningar av åldersgrupperna, samt övrig kommunal infrastruktur som vägar och vatten- och avloppssystem. Vi har sex tätorter i vår kommun, där 2/3 av befolkningen bor. Resterande befolkning bor i omgivande landsbygd.

Nyrekrytering

Kompetensförsörjningen för offentlig (även privat) sektor har stora problem. Det råder brist på nya medarbetare med relevant utbildning och kunskap för framtiden, vilket är kostnadsdrivande. Ovan beskrivna förutsättningar för kommunsektorn, gäller i högsta grad även för Östhammars kommun. 

Investera för framtiden

Att genomföra och prioritera ett antal re- och nyinvesteringar kräver mod från oss förtroendevalda. Vi måste ta svåra beslut om nedläggningar, omändringar och nya investeringslokaliseringar i vår kommun. Vår nuvarande skattebas måste växa. Det innebär att vi måste bli fler invånare, vilket i sin tur också kräver investeringar som förväntas ”bli lönsamma” för den totala ekonomin. Vår genomsnittliga årliga investeringstakt måste komma ner till cirka 95 mkr, för att kunna vara självfinansierad. Låneskulden ska hållas på en rimlig nivå, för att inte begränsa kommande generationers investeringsmöjligheter. Budget för år 2020 med tillhörande flerårsplan, tar på ett klokt sätt höjd för det som ovan beskrivits.

Glädjeämnen i vår kommun:

Jakob Spangenberg

Många vill bidra till en bättre arbetsmiljö

Personalomsättning och höga sjuktal indikerade att allt inte stod rätt till på arbetsplatsen Edsvägen 16 i Östhammar. Nu genomförs workshops, för att ta reda på vad som behöver förändras. Engagemanget hos medarbetarna är stort. Målet är en arbetsmiljö där alla trivs och mår bra.

Förändrade arbetssätt

Det är trångt kring bordet i konferensrummet på Edsvägen 16. Många vill vara med och bidra, när arbetsgivaren Östhammars kommun tar tag i en situation som över tid genererat både personalomsättning och höga sjuktal.
– Vi har redan identifierat en hel del som vi kommer att behöva jobba med och förändra. Det handlar exempelvis om organisation, ledarskap, schemaläggningar och arbetssätt, säger Yvonne Stigsson och Anne-Charlotte Backman, båda undersköterskor på Edsvägen 16.

Svårt att rekrytera

Yvonne och Anne-Charlotte älskar sina jobb och ångrar inte att de valde vårdyrket. Men båda saknar att vara del av en samspelt arbetsgrupp och att ha ett schema som tillåter återhämtning.
– Den senaste tiden har allting handlat om ekonomi och om att hitta olika sätt att spara pengar. Fungerande arbetslag har splittrats och olika schemalösningar har prövats, det ena sämre än det andra, berättar Yvonne som varit sjukskriven på grund av utmattningssymptom.
Det har resulterat i att kollegor sagt upp sig för att börja jobba någon annanstans. Några har, i likhet med Yvonne, blivit sjukskrivna. Och det har varit svårt att rekrytera nya medarbetare.
– Det fattas ständigt folk. Vikarier hjälper till att hålla verksamheten i gång, men det innebär ett ökat ansvar och en större arbetsbelastning för den ordinarie personalen, säger hon.
– Många vikarier är fantastiska men alla har inte samma känsla för uppdraget. Vårdyrket är inte ett extrajobb som passar vem som helst, säger Anne-Charlotte.

Stort intresse

Höga sjuktal och stor personalomsättning. Så vill inte arbetsgivaren Östhammars kommun att det ska fortsätta att vara på arbetsplatsen. För att ta reda på vad det är som felar genomförs nu en rad workshops tillsammans med medarbetarna. Intresset är stort, i genomsnitt deltar 35 personer varje gång. 

Inga färdiga lösningar

Efter fyra omgångar med workshops sammanfattar hundratals post it-lappar det som medarbetarnas idéer kring förändrade arbetssätt och för att åstadkomma en förbättrad arbetsmiljö på Edsvägen 16. Medarbetarna har dessutom fått svara på en enkät, vars svar ska hjälpa till att visa vägen.
– Vi behöver hitta en samsyn kring vilka åtgärder som behöver göras, säger Anneli.
Hon poängterar att det inte finns några färdiga lösningar och att det här är ett arbete som alla kommer att behöva bidra till.
– Det kan handla om bemanning, ansvarsfördelning och schemaläggning men också om våra attityder och beteenden, säger hon.

Kunna ge en bra vård

I december kommer resultatet från workshopparna att sammanställas under rubriker som exempelvis bemanning, arbetsbelastning, schema, arbetssätt, introduktion, ledarskap och kommunikation.
– Då tänker vi oss att förbättringsåtgärder konkretiserats och att vi vet mer om hur nästa steg i arbetet ser ut, säger Anneli och Jenny.
Undersköterskorna Yvonne och Anne-Charlotte välkomnar främst en tydlig ledning och ett fungerande schema, vilket de tror kommer att lösa en del av problemet med att kunna rekrytera kompetent personal. Det tycker de är den viktigaste förutsättningen för att kunna ge en bra vård.
– Att få vara delaktig i förbättringsarbetet som startats upp gör också att jag känner att det här kommer att bli bra, även om det kommer att ta lite tid, säger Yvonne.

Tillsynsuppdraget – med allmänhetens bästa i fokus

På Östhammars kommuns miljöenhet arbetar 12 personer med allt från tillståndsfrågor för livsmedel, alkohol, tobak och receptfria läkemedel till frågor som rör enskilda avlopp och miljötillsyn.

Det är miljöenheten som säkerställer att de lagar och regler som tagits fram av andra myndigheter följs av företag i kommunen. Oavsett om du äter på en restaurang, besöker en tatuerare eller bor på ett äldreboende i kommunen, så ska du kunna vara säker på att du befinner dig i en trygg miljö som följer lagar och regler.

– Det är statliga myndigheter som till exempel Socialstyrelsen, strålskyddsmyndigheten och livsmedelsverket som tar fram regelverket, men det är inte dessa myndigheter som är ute på den lokala pizzerian och ser till så att reglerna följs. Det är vår tillsynspersonal som säkerställer att företag i kommunen följer nationella och internationella lagar, säger Johan Nilsson, miljöchef.

Tillsynen är inte skattefinansierad, utan det är de företag som använder tjänsterna som betalar för dem. Miljöenheten gör både anmälda och oanmälda besök beroende på vilken verksamhet som besöks och vilken typ av tillsyn det gäller. Vid till exempel livsmedelstillsyn är det viktigt att besöket speglar verkligheten och därför sker den typen av tillsyn utan förvarning.

– Det är viktigt att komma ihåg att våra medarbetares uppgift under tillsynsbesöken är att säkerställa att verksamheten följer lagar och regler. Vi är inga robotar och vi ägnar oss inte åt tyckande som privatpersoner. Allt vi gör, gör vi för våra kommuninvånare och besökares bästa, säger Johan Nilsson.

I tillsynsrollen ingår också att informera företagen om hur lagstiftningen fungerar och hjälpa till att tolka den, även om ett stort ansvar enligt regelverket ligger på företagaren själv. När man startar ett företag är man skyldigt att ta reda på vilka lagar som ska följas, även om miljöenheten gärna hjälper till att svara på frågor.

– Vår uppgift är att bevaka allmänhetens intresse och se till att kommunens företag följer samma spelregler. Om en verksamhet inte sköter till exempel städning eller livsmedelshantering så har vi i uppgift att agera för att jämna ut spelplanen, säger Johan Nilsson.

Eftersom miljöenhetens medarbetare inte har möjlighet att besöka samtliga verksamheter i kommunen frekvent görs varje år en tillsynbehovsutredning för att kartlägga hur stort tillsynsbehovet är i kommunen. Utredningen, som ska göras enligt lag, är ett instrument för att avgöra vilka verksamheter som kräver störst behov av tillsyn och den ligger till grund för miljöenhetens verksamhetsplan. Tillsynsbehovsutredningen är förankrad hos den politiska ledningen som beslutar var fokus för verksamheten ska vara.

– Ibland upplever vi att företag känner att deras egen lilla verksamhet inte kan ha så stor påverkan på miljön, men det är viktigt att komma ihåg att det finns många tusen till därute och tillsammans gör vi skillnad, säger Johan Nilsson.

Nu blir det lättare att hitta på hemsidan

Kommunens hemsida som lanserades i oktober 2015 har efter önskemål från kommuninvånare ändrat om sin första sida. Nu blir det lättare att ta del av nyheter och öppettider till bland annat bad och återvinningscentraler. Välkommen in.

Hej Eva Fischer, kommunikatör på marknad- och kommunikationsenheten samt utvecklingsansvarig för osthammar.se!

Varför ser vår hemsida annorlunda ut än tidigare?

— Vi har gått igenom önskemål från kommuninvånare sedan hemsidan publicerades första gången och utifrån dessa nu möblerat om förstasidan lite. Många har tyckt att det är viktigt att hitta rätt direkt, men att det var svårt så som förstasidan såg ut tidigare, och det har vi tagit fasta på.

Vilka ändringar har gjorts?

— Nu syns ett nyhetsflöde, som inte funnits tidigare på förstasidan. Vi har också flyttat upp kategorin ”Hitta direkt” och öppettider för våra gym, simhallar och återvinningscentraler. Det har många upplevt att det låg för långt ner tidigare och var svårt att hitta. För att ge plats för detta har vi flyttat upp vår meny med huvudrubriker och tagit bort de introducerande texter som funnits. Inom kort kommer dessutom evenemang som arrangeras runtom i kommunen att synliggöras på förstasidan.

Hur hoppas du att det här tas emot?

— Genom det här hoppas jag att de som besöker vår hemsida lättare ska hitta det de söker. Min förhoppning är också att hemsidan upplevs som mer tillgänglig för användaren.

Samverkan om dricksvattnet ger fördelar för alla

Vi binder ihop vattenförsörjningen mellan Örbyhus i Tierps kommun och Österbybruk och Alunda i Östhammars kommun. Samverkan om vatten kommer att gynna invånare i både Östhammars och Tierps kommuner på flertalet sätt.

 Dåligt dricksvatten har boende i Alunda och Österbybruk fått stå ut med under många år. Det känns väldigt bra att vi hittat en långsiktig lösning för dem, säger Margaretha Widen Berggren, ordförande Östhammar Vatten AB. Förutom att kvaliteten på vattnet blir bättre till dagens kunder kommer vi även få mer vatten så att vi kan ansluta fler och möjliggöra exploateringar i båda orterna.

— Tierps kommun har beslutat att samverka med Östhammar om dricksvatten då vi har tillgång till stora mängder enligt gällande vattendomar. Vi kommer nu att gemensamt kunna jobba med rutiner, utredningar och investeringar där kostnaderna fördelas på fler vilket blir positivt för invånarna i både Tierp och Östhammar, säger Kenneth Karlsson, ordförande Tierps Energi och Miljö AB. Med samarbetet kommer vi att öka vår kompetens när det gäller teknik och nödvattenförsörjning, samt uppnå en hållbar vattenförsörjning. gt dricksvatten har boende i Alunda och Österbybruk fått stå ut med under många år. Det känns väldigt bra att vi hittat en långsiktig lösning för dem, säger Margaretha Widen Berggren, ordförande Östhammar Vatten AB. Förutom att kvaliteten på vattnet blir bättre till dagens kunder kommer vi även få mer vatten så att vi kan ansluta fler och möjliggöra exploateringar i båda orterna.

— Tierps kommun har beslutat att samverka med Östhammar om dricksvatten då vi har tillgång till stora mängder enligt gällande vattendomar. Vi kommer nu att gemensamt kunna jobba med rutiner, utredningar och investeringar där kostnaderna fördelas på fler vilket blir positivt för invånarna i både Tierp och Östhammar, säger Kenneth Karlsson, ordförande Tierps Energi och Miljö AB. Med samarbetet kommer vi att öka vår kompetens när det gäller teknik och nödvattenförsörjning, samt uppnå en hållbar vattenförsörjning.

50-årigt avtal

Styrelserna för Östhammar Vatten AB och Tierps Energi och Miljö AB (Temab) är överens om ett 50-årigt avtal där Östhammar Vatten AB köper dricksvatten från Temab. Styrelsen för Östhammar Vatten AB har även beslutat om förslag till finansiering och riskhantering med Östhammars kommun för den överföringsledning som ska leda vattnet från Örbyhus till Alunda och Österbybruk. Under december inväntas beslut i kommunfullmäktige i både Östhammars och Tierps kommuner.

Förbättrad vattenkvalitet

Fler kunder, bättre beredning, ökad uppföljning och gemensamma rutiner kommer att gynna kunder och invånare i både Östhammars och Tierps kommuner. Tierps kommun får bland annat fler att dela nödvändiga kostnader med och en ökad samverkansyta. Östhammars kommun får en bättre och stabilare vattenleverans och ges möjlighet till tillväxt. Båda VA-bolagen stärker kompetensen genom att samverka, vilket gynnar båda kommunerna.

Kontakt

Östhammar Vatten AB

Lena Blad, VD via
Therese Staff, kommunikatör, 026-17 51 21, therese.staff@gastrikevatten.se

Tierps Energi och Miljö AB

Tomas Ulväng, VD, 0293-21 99 01, tomas.ulvang@temab.tierp.se

Relaterad information

Frågor och svar om samverkan i dricksvattenfrågan.

Politiska beslut tagna i frågan i kommunfullmäktige i Östhammars och Tierps kommuner.

Barns rättigheter blir lag 2020

Den 1 januari 2020 blir Förenta nationers (FN) Barnkonvention svensk lag. Nu startar vi upp arbetet med att uppfylla barnkonventionen i alla våra verksamheter i Östhammars kommun.

FN:s konvention om barnets rättigheter, eller barnkonventionen som den också kallas, innehåller bestämmelser om mänskliga rättigheter för barn. 196 länder har skrivit under och förbundit sig att följa reglerna, Sverige skrev under konventionen 1990.

Barnkonventionen kan delas in i följande teman:

 • Barnets rätt till stöd
 • Barnets rätt till skydd
 • Barnets rätt till familj
 • Barnets demokratiska rättigheter
 • Barnets rätt till utveckling

Större ansvar läggs på myndigheter

Genom att göra barnkonventionen till lag stärks barns rättigheter i praktiken och det enskilda barnets rättssäkerhet och bästa kommer i främsta rummet på ett tydligare sätt än i dag. Det innebär inte att barn får nya rättigheter, barnkonventionen gäller redan idag, men den får högre status som svensk lag och det läggs ett större ansvar på exempelvis lokala myndigheter och beslutsfattare att tillämpa konventionen så att den får ett större genomslag vid bedömningar och ärenden som berör barn.

Så ska kommunen jobba för att ytterligare stärka barns rättigheter 

Mot den bakgrunden har Östhammars kommun genom beslut i kommunfullmäktige tillsatt en arbetsgrupp i syfte att implementera barnkonventionen i samtliga verksamheter.

Arbetsgruppen kommer att:

 • Ta fram en kommunövergripande policy för barnkonventionen
 • Kartlägga hur kommunen idag arbetar med frågor som berör barn
 • Ta fram en modell för prövning av barnets bästa, samt en modell för en barnkonsekvensanalys
 • Ta fram en handlingsplan för hur barnkonventionen ska genomföras
 • Ta fram utvärderingskriterier

Beräknas vara klart under juni 2020

Därefter kommer varje nämnd, förvaltning och verksamhet, utifrån underlaget och handlingsplanen, anpassa och vidareutveckla materialet till att fungerar för deras verksamhet. Arbetet beräknas pågå fram till juni 2020.

Arbetsgruppen består av Dag Elfgren, kulturskolechef, Barn- och utbildningsförvaltningen, Malin Arrendell, Barn- och ungdomssamordnare, Kultur- och fritidsförvaltningen, Emma Sundin, översiktsplanerare, Samhällsbyggnadsförvaltningen, Andreas Järvenpää, lokalstrateg, Tekniska förvaltningen, Eva Andersson Lindholm, verksamhetsutvecklare, Socialförvaltningen.

Läs kortversionen av Barnkonventionen via länken nedan,
 https://unicef.se/barnkonventionen/las-texten#kort-version

Enkät - Trygghetsvandring för en säkrare stadsmiljö

I början av november kommer representanter från kommunen, polisen och pensionärerna att, under kvällstid, gå en så kallad "Trygghetsvandring" i Östhammars tätort för att lokalisera mörka platser och gator som kan upplevas otrygga.

Inför "Trygghetsvandringen" skulle vi vara tacksamma om ni vill svara på några korta frågor.

Besvara enkäten här eller besök Östhammar direkt, kommunkontoret, Stångörsgatan 10 i Östhammar.

Vi behöver era svar senast den 1 november!

1. Var i Östhammars tätort tycker du det känns otryggt att gå eller cykla?
2. När på dygnet upplever du en otrygg känsla?
3. Varför tycker du att det är otryggt på den platsen eller sträckan?
4. Hur tycker du att den platsen skulle kunna göras tryggare och trevligare?
5.Något övrigt du vill informera oss om?
Frivilliga kontaktuppgifter ( då kan vi, om det behövs ta kontakt med dig för att ställa kompletterande frågor). Självklart kan du lämna dina synpunkter anonymt.

Nu hävs bevattningsförbudet!

Sommarens vattenbesparingar och åtgärder i Östhammars kommun har gett resultat. Därför lättar nu Gästrike vatten på bevattningsförbudet och går över från rött till gult läge.

Gästrike vatten har minskat produktionen med nästan 32 miljoner liter vatten i Östhammars kommun, jämfört med perioden juni till augusti föregående år. Det har gett grundvattenmagasinen möjlighet att återhämta sig och därför hävs bevattningsförbudet från och med den 3 oktober. Trots det måste vi ändå fortsätta vara sparsamma och tänka på hur vi använder vattnet. Vattenförsörjningen är fortfarande ansträngd och vi använder nästan maximalt med vatten från vattenmagasinen. Det är flera mindre magasin som försörjer Östhammars kommun med vatten och deras vattennivåer sjunker snabbt om de inte fylls på regelbundet av nederbörd.

Läs mer på Gästrike vattens hemsida

Vill du minska dina driftskostnader?

Varmt välkommen till ett kostnadsfritt seminarium! Ta del av tips, råd och fakta om solenergi och hur du kan producera egen el med solceller. Vi bjuder på lättare förtäring och spännande föreläsningar.

Seminariet är öppet för alla, men extra intressant för dig som äger en fastighet eller villa och för dig som äger eller

driver ett litet eller medelstort företag.

 

DET ÄR KOSTNADSFRITT ATT DELTA

 

Träffa Energikontoret i Mälardalen, Länsstyrelsen i Uppsala, samt din kommunala energi- och klimatrådgivare

och drift- och energiingenjör. Vi kommer bland annat berätta om solenergi, potentialen för solel i Sverige, solinstrålning, lönsamhet och brandrisker. Du kan också ta del av goda exempel från fastighetsägare i Östhammars kommun som har installerat solceller och träffa flera solcellsleverantörer. Du kan såklart ställa frågor på plats!

 

SOLTURNÉN 2019

Seminariet är ett av 20 stopp på Solturnén 2019, som arrangeras inom ramen för Framtidens solel i östra Mellansverige. Det är ett projekt med syfte att hjälpa dig som driver eller äger ett litet eller medelstort företag.

Vi erbjuder information och stöd till dig som vill investera i solenergi. På så vis kan du stärka din verksamhets konkurrenskraft och bidra till minskade koldioxidutsläpp.

 

DATUM                                                  Torsdag 17 oktober 2019

MINIMÄSSA                                        Klockan 16.00-17.00

FÖRELÄSNINGAR                          Klockan 17.00-18.30

MÄSSA                                                   Klockan 18.30-20.00

PRIS                                                          Kostnadsfritt

ANMÄLAN                                           framtidenssolel.se/nyheter/solturne-2019

PLATS                                                      Kulturhuset Storbrunn

                                                                     Klockstapelsgatan 2, Östhammar

FRÅGOR?                                              Martin.Holgersson@energikontor.se

                                                                     072 971 41 72

Enkätundersökning

Till de som har matlåda som levereras från oss

Vi genomför just nu en undersökning om vad Ni som har matlåda tycker om maten som levereras från oss. 
Enkäten får du när din matlåda levereras och det är Samhall som ombesörjer att de kommer ut till våra brukare/kunder och de tar även med den tillbaka till oss.

Sista dagen att svara är den 30 september.

 

Tack på förhand för dina synpunkter/ Måltidsenheten Tekniska förvaltningen

Investerings- och utrustningsbidrag hösten 2019

Välkommen att söka investerings- och utrustningsbidrag!

Bidraget kan sökas av förening skriven i Östhammars kommun. Föreningen ska om möjligt vara ansluten till riksorganisation eller motsvarande och ha minst 10 medlemmar i åldern 7-20 år som regelbundet deltar i föreningens verksamhet. Bidrag kan även sökas av förening som driver spontananläggning, friluftsanläggning eller liknande öppen för allmänheten.

 

Investerings- och utrustningsbidraget är avsett för:

 • Förbättringsarbete i lokaler/anläggningar som ägs eller genom avtal som drivs av föreningen.
 • Inköp av utrustning eller maskiner för föreningens verksamhet eller anläggningsskötsel.

Bidrag kan beviljas med högst 50 % av redovisad kostnad. Kultur- och fritidsnämnden prioriterar och beslutar om bidrag utifrån ansökningar och budget.

 

Skicka ansökan senast 2019-09-30 till:

Östhammars kommun
Kultur & fritidsförvaltningen 
Box 66
742 21 Östhammar

eller e-post:  kulturochfritidsnamnden@osthammar.se

Bussturen är inställd

Höstens guidade busstur för nyinflyttade är tyvärr framskjuten till våren.

Östhammars kommun brukar årligen ordna en guidad busstur för främst nyinflyttade. Detta är delvis för att visa värdefulla delar av kommunen, men även för att stärka kunskapen kring de slutförvar för radioaktivt avfall som är, eller kan bli, aktuella i vår kommun. Det gick tyvärr inte att få ett datum som funkade för alla involverade nu under hösten, men vi återkommer under våren istället. Det kommer att annonseras inför detta så håll utkik!