Antalet sjöräddningsinsatser orsakade av båtbränder ökade markant under sommaren 2018 jämfört med tidigare år. Bilden är dock från en insats i S:t Anna skärgård 2017. Personerna ombord klarade sig utan fysiska skador. Foto: Sjöräddningssällskapet

846 fall av sjöräddning under perioden maj – augusti. Det är facit när årets fritidsbåtsommar summeras. Den varma sommaren återspeglas tydligt i statistiken – antalet insatser för simmare och badare har ökat markant i år. Även antalet båtbränder ökade i år.

- Det är oklart varför båtbränderna har ökat markant i år, men flertalet av dem har varit relaterade till bränslesystemet. För den egna säkerheten är det mycket viktigt att bränslesystemet i båten ses över årligen, särskilt i bensindrivna båtar, säger Mattias Hyllert, direktör för sjö- och flygräddningsavdelningen på Sjöfartsverket.

Sommaren 2018 går till historien som en av de varmaste somrarna i mannaminne och sannolikt har rekordmånga människor vistats på sjön och i skärgårdarna. Under perioden maj – augusti, som är den huvudsakliga fritidsbåtsäsongen, har Sjöfartsverkets sjö- och flygräddningscentral hanterat 846 sjöräddningsärenden. Det är det största antalet ärenden för perioden maj-augusti sedan år 2007, då antalet ärenden var 864.

Paradoxalt nog har antalet ärenden som rört fritidsbåt minskat under 2018 jämfört med de två föregående åren. Istället förklaras uppgången av den totala mängden fall av att ärendena som rört nödställda personer utan farkost, till exempel simmare och badare, ökat kraftigt.

- 110 av ärendena rörde personer utan farkost. Det är en kraftig uppgång jämfört med de senaste tre åren, då antalet legat mellan 46 och 62 fall, säger Mattias Hyllert.

623 sjöräddningsinsatser, 74 procent, under perioden rörde fritidsbåtar, vilket är en något lägre andel jämfört med samma period åren 2000 – 2018.

63 insatser, drygt 7 procent, under perioden rörde handelssjöfart inklusive passagerarfärjor. I stort sett samtliga insatser var sjuktransport från fartyg. Antalet insatser rörande tjänste- eller fiskefartyg är en handfull vardera under perioden.

De vanligaste larmorsakerna var maskin/propellerhaveri (175), grundstötning (165) eller hårt väder/utsatt läge (97).
Larmen om båtbränder ökade markant under den gångna sommaren, från 30 larm samma period under förra året till 44 i år.

- Det är oklart varför båtbränderna har ökat markant i år, men flertalet av dem har varit relaterade till bränslesystemet. För den egna säkerheten är det mycket viktigt att bränslesystemet i båten ses över årligen, särskilt i bensindrivna båtar, säger Mattias Hyllert.

Inslaget av samverkan är fortsatt stort inom sjöräddningstjänsten. Ideella Sjöräddningssällskapet deltog med resurser i 670 av de totalt 846 insatserna och fortsätter att spela en viktig roll. Även Sjöfartsverket, Kustbevakningen, polisen samt de kommunala räddningstjänsterna och landstingen har bidragit med resurser.

- Våra förebyggande utryckningar har ökat något denna sommar. Vädret har lockat ut fler på sjön och vi har fler medlemmar än tidigare. Men vi tror också att fler kontaktar oss i ett tidigare skede innan läget blir akut, säger Lars Samuelsson, maritim ledare på Sjöräddningssällskapet.

Så minskar du riskerna för brand ombord

Brand ombord på en båt, oavsett storlek, är ett allvarligt olyckstillbud. Du som är fritidsskeppare kan minska riskerna för brand ombord genom att:

  • regelbundet se över båtens bränslesystem. Kontrollera att alla bränsleslangar är täta och fräscha. Samma sak gäller bränsletanken. Särskilt viktigt för bensindrivna båtar.
  • säkerställa att motorrummet är tillräckligt ventilerat. Ett eventuellt bränsleläckage i motorrummet ger snabbt upphov till lättantändliga gaser.
  • undvika att fylla bensin mellan dunkar ombord då bensinångor och statisk elektricitet kan orsaka brand.
  • kontrollera båtens gasolsystem, om sådant finns ombord. Använd läckspray eller såpvatten för att upptäcka läckor från ledningar, kranar och anslutningar.
  • ha minst en brandsläckare ombord. Kontrollera att den är servad enligt serviceintervall. Pulvret i pulversläckare packas ofta samman av båtens rörelser. Därför mår pulversläckare bra av att skakas då och då.

Projektet GreenPilot har haft slutkonferens. Målet med projektet var att visa att införandet av metanol som bränsle för mindre fartyg kan förbättra konkurrenskraften och minska miljöpåverkan.

För cirka två år sedan påbörjades arbetet med att konvertera en av Sjöfartsverkets lotsbåtar till metanoldrift för att visa hur en metanolomvandling kan utföras i praktiken och för att visa de utsläppsminskningar som kan uppnås.

Under projektet har båtens maskin konverterats, dessutom har två metanoltankar och ett nytt bränslesystem installerats ombord. En rad olika tester har genomförts och förbränningsmetoder har utvärderats för att verifiera prestanda avseende drift och utsläpp. Resultaten har varit positiva och maskinen har presterat motsvarande en dieselmaskin.

GreenPilot-projektet initierades av Sjöfartsverket och just nu är Sjöfartsverket inne i en fas där de försöker forma en vision för sin framtida miljöpåverkan.

– Vi är inne i fas där vi ska definiera vad vi vill och vilka vägar vi ska ta. GreenPilot-projektet har varit en del av det arbetet, säger Anders Nordin, affärsområdeschef Transport och Farledsservice på Sjöfartsverket.

Projektpartner inkluderar; Svenskt Marintekniskt Forum - SMTF (projektledning), ScandiNaos (teknisk projektledning), SSPA, Sjöfartsverket och Trafikverket.