Östhammars kulturvecka – där magi och zombies möter opera!

 

26 oktober - 3 november
När höstens mörker har lagt sig lyser Östhammars kulturvecka upp med kultur för barn, unga och vuxna runt om i hela kommunen. Mer än 40 evenemang under 9 dagar, arrangerade av kulturaktörer och Östhammars kommun.

Eftersom Östhammars kulturvecka sammanfaller med höstlovet finns det mycket för barn och unga under veckan. Läskig haj-upplevelse i Gimo simhall, cirkusföreställning i Hargshamn och allt från zombiewalk till disco på Societetshuset Källör, för att nämna några.

Kulturutbudet under veckan är brett. Bland annat kommer Johan Ståhl till Kulturhuset Storbrunn med föreställningen Vackra lögner som tidigare spelats på Uppsala Stadsteater och i magins Mecka, The Magic Castle, i Hollywood. Alunda bibliotek bjuder in till trubadurafton där lokala artister, såsom Klara Stenfält och Jörgen Sunshine Anderstig, underhåller bland böckerna.

...och mycket mer!

Se hela programmet på www.osthammar.se/osthammarskulturvecka

Biblioteken allt mer populära mötesplatser

Byter biblioteken roll från att vara en plats där man främst lånar ut böcker till en plats där man träffas och söker information? Färsk statistik från Kungliga Biblioteket tyder på det.

Gunilla Glasare

Kungliga Biblioteket har publicerat sin årliga rapport, som bland annat visar att e-boksutlåningen ökar kraftigt och att många bibliotek satsar på barn och unga. Dessutom har det blivit vanligare att folkbibliotek håller öppet utan personal på plats, så kallade meröppna bibliotek.

– Den nya officiella statistiken ger inget riktigt entydigt svar på vad medborgarna använder biblioteken till, men andra undersökningar visar att besökarna söker information, läser, går till sitt bibliotek för att träffas eller för att delta i något arrangemang. En av aktiviteterna som biblioteken erbjuder är språkkaféer som framförallt hjälper nyanlända att snabbare lära sig svenska. Andra exempel är sagostunder på flera språk, författarbesök och läxläsning, säger Gunilla Glasare, chef för avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad vid SKL.

E-boksutlåningen på folkbiblioteken har ökat med 25 procent sedan föregående mätning och uppgår nu till närmare 1,9 miljoner nedladdade e-böcker.

Många bibliotek arbetar också med att höja den digitala kompetensen hos allmänheten. Något som är i linje med regeringens digitaliseringsstrategi. På ett bibliotek idag finns ofta datorer, wifi och möjlighet att öka sina medie- och informationskunskaper.

Antalet aktiviteter som folkbiblioteken själva anordnar har ökat de senaste åren, 126 000 (2014), 132 000 (2015) och 143 000 (2016).

Även bokbussarna har fått en förändrad roll. Utöver att stanna på fasta hållplatser gör bussarna idag ofta pop-up-besök på torg, badplatser och andra platser där folk rör sig.

Många kommuner ser potentialen i biblioteken och hur de kan bidra till medborgardialog, integration och bildning.

– Tiden då biblioteken var en tyst lokal fylld med böcker är förbi. Inte minst de yngre generationerna har utvecklat bibliotekens uppdrag med nya krav och önskemål. Därför är det viktigt att man också väger in den viktiga uppgiften när man utvärderar bibliotekens roll i samhället, säger Gunilla Glasare.

Fakta

Fakta om folkbibliotek (Källa: KB):

Fysiska besök: 65 miljoner (-1%)

Besök på bibliotekets hemsida (unika IP-adresser): 16,8 miljoner (+ 4%)

Utlån av fysiska böcker: 61 miljoner (-4 %)

E-boksutlån: 1,9 miljoner (+25 %)

Antal kommuner med meröppna bibliotek: 82 (+39 %)

Driftskostnad för folkbiblioteken: 4,2 miljarder kronor

Läs vidare

Stort kommunalt ansvar för anläggningar

Kommunerna tar ett stort ansvar för tillgången till anläggningar för kultur, idrott och fritid, både vad gäller ägande och drift. Det visar en enkätundersökning som SKL genomfört bland Sveriges kommuner.

Genom olika stödformer tar kommunerna även ett stort ansvar för anläggningar som ägs eller drivs av andra aktörer.

– Kommuner, landsting och regioner utgör tillsammans svensk idrotts största finansiärer. Den största delen av samhällets stöd till idrotten är relaterat till idrottsanläggningar, säger Gunilla Glasare, avdelningschef på Sveriges Kommuner och Landsting (SKL).

Antalet anläggningar för idrott och fritid har varit relativt konstant under de senaste 25 åren. Däremot har anläggningarna utvecklats och blivit mer avancerade. Exempelvis har konstgräs ersatt naturgräs vilket gör att en plan kan utnyttjas mer.

Antalet kulturanläggningar 2014 var ungefär lika många som 2010, efter att ha ökat markant under perioden 2000 till 2010. Kommunerna äger 9 av 10 bibliotek och 6 av 10 av övriga kulturanläggningar.

– Utöver att kommunerna äger och driver majoriteten av kulturanläggningar stödjer man ofta även de verksamheter som drivs av exempelvis ideella föreningar genom verksamhets- och projektbidrag. Det är tydligt att kommunerna fortsatt är avgörande aktörer för tillgång till kultur och kulturlokaler i hela landet, säger Gunilla Glasare.

Färre ungdomsgårdar

– Förklaring till att antalet fritidsgårdar minskat är att små gårdar slagits samman, att verksamheter därmed kan mobilisera högre kvalitet och att kommunerna väljer att bedriva fritidsverksamheter på andra sätt. De ekonomiska satsningarna på fritidsverksamhet har inte minskat, säger Gunilla Glasare.

Kulturhusen har många kulturuttryck

I enkäten undersöks för första gången vad som sker i de kulturhus som finns i 37 procent av kommunerna. Scenkonsten är starkast och särskilt musik som finns representerat i mer än 70 av de rapporterade 95 kulturhusen. Även bild och form, bibliotek och film finns i fler än hälften av kulturhusen.

Anläggningar för kultur, idrott och fritid

Direktsänd presentation av rapporten, kl. 08.30-09.00 (går även att se i efterhand)

Fakta

Enkäten är skickad till förvaltningschefer inom relevanta förvaltningar och idrotts- och fritidsanläggningsenkäten är besvarad av 86 procent av kommunerna och kulturanläggningsenkäten av 84 procent av kommunerna.

Läs mer

Avtal för kommuners musikanvändning

SKL vill förhandla med STIM om att ingå ett normalavtal. Sedan kan samtliga kommuner ingå avtal med STIM enligt de grunder som framgår av normalavtalet.

Många kommuner har hört av sig till SKL angående STIM:s uppsägning av tidigare avtal samt utformningen av de nya avtalsförslagen som innebär väsentliga förändringar jämfört med de uppsagda avtalen.

SKL:s nätverk för kommundirektörer har behandlat ärendet och vill att SKL, på samma sätt som skedde 1994, ingår ett normalavtal med STIM.

SKL kan sedan rekommendera samtliga kommuner att ingå avtal med STIM enligt de grunder som framgår av normalavtalet.

SKL har förklarat sig beredda att förhandla med STIM för att försöka komma överens om ett normalavtal och har också kontaktat STIM med anledning av detta.

SKL har den 29 december 2016 haft ett möte med Stim angående avtalen med kommunerna. Vid mötet framkom:

  • att 40 kommuner har slutit avtal med Stim
  • att 90 kommuner har bestridit uppsägningen såsom för sent inkommen
  • att 90 kommuner har fått offert från Stim
  • att 60 kommuner inte har inkommit med uppgifter till Stim
  • att 10 kommuner har uppgett att de vill att samtal mellan Stim och SKL ska ske innan avtal kan tecknas. 

Vid mötet diskuterades bland annat punkten ”Musik på jobbet”. Stim har efter mötet tydliggjort deras syn på varför tillhandahållande av tjänstemobiler och tjänstedatorer utgör ett sådant förfogande av musik som kräver tillstånd från Stim. SKL anser att denna fråga behöver utredas vidare. SKL har fortsatt kontakt med Stim gällande avtal med kommuner.

 

TROTS REGNTUNGA SKYAR SÅ VAR DET MÅNGA SOM KOM TILL MÅLGÅNGEN VID FÄRJELÄGET

FÖRE PRISUTDELNINGEN SÅ BLEV DET GODISREGN TILL BARNEN

FAVORITEN VANN

 Hunsarn af Tvärnö vann överlägset genom att ta hem alla delsträckor. Alla hade haft en lätt resa upp till Örskärssund. På lördagen efter upphållet på Gälet så friskade vinden i orderntlig och rakt i "näbben" (motvind) med sjögång. Många av rotarna talade om att det var svårt att få båtarna att gå framåt när de skulle ros. 

TILL NÄSTA ÅR SKALL NOG ROTARNA TA ORDSPRÅKET TILL SIG: BE INTE OM MEDVIND LÄR DIG SEGLA.

49 Hunsarn af Tvärnö

Gustav Törneberg
Mikael Pettersson
Johan Flood
Mats Forsberg
Stig Härdin

2

 

91 Hanna af Telje

Daniel Imrell
Anders Hägg
Christoffer Johansson
Jonathan Johansson
Alexander Johansson

3

63 Doris af Gräsö

Kalle Mihlberg
Sven Myhrberg
Roger Hallerström
Thomas Rosen
Henry Myhrberg

4

 

11 Bullerskärs Malin

 

Håkan Andersson
Christer Johansson
Peter Andersson
Robin Pettersson

5

 

5 Vinterhamn

 

Malin Mattsson
Sandra Mattsson
Tobias Karlsson-Lundborg
Matts Westerberg
Martin Larsson

6

 

33 Maria af Gräsö

 

Mikael Pettersson
Marie Lindberg
Björn Lindberg
Erik Ljungberg
Inger Abrahamsson

7

13 Brudhällan

Ulrica Ericsson
Karin Söderberg
Camilla Andersson
Ingalill Sundgren
Kerstin Söderberg

8

 

31 Laura af Gräsö

 

Gustav Larsson
Markus Eriksson
Linda Myhrberg
Pia Mattsson
Ida Hörner

9

 

41 Katti af Gräsö

 

Östen Andersson
Tobias Andersson
Johan Belin
Sebastian Zelahn
Daniel Ericson

10

3 Knekt af Ormön

Peter Westerberg
Oskar Larsson

11

 

27 Tvåan åv Gräsö

 

Annika Andersson
Ulrika Högberg
Mervi Söderquist
Anette Westerlund
Agnetha Peterson

12

 

1 Fjutten åv Mittifjärdshällen

 

 Johan Söderberg
Andreas Andersson

13

 

17 Edit af Gräsö

 

Kennet Eriksson
Henrik Manfredsson
Emil Manfredsson
Jesper Eriksson
Erik Ahlund

14

 

57 Tindur

 

Matti Staring Reilander
Joel Ekman
Krister Ånöstam
Tobias Johansson

15

109 Sjuström af Slite

Fabian Söderquist
Emanuel Lindqvist
Nils Evansson
Emil Hemlin Sjulander
Alfred Gille

49 Hunsarn af Tvärnö

Gustav Törneberg
Mikael Pettersson
Johan Flood
Mats Forsberg
Stig Härdin

EN STRÖMMINGSBURGARE LOCKADE MÅNGA-

- SOM FICK STÅ I KÖ

MATS EDIN BERÄTTADE OM KYRKBÅTEN SOM RODDES "SPURTSTRÄCKAN, ÄSPSKÄR FÄRJELÄGET.

TRETIOÅRSFIRANDET STARTADE VID SOCKENBRYGGAN PÅ GRÄSÖ

Snacket på bryggan lutade åt det skulle bli vinst antingen för Doris eller Hunsarn af Tvärnö.

Maria af Gräsö har varit med varje år.

Man kommer att vara tillbaka vid 12tiden på lördag.

Därefter så blir det prisutdelning och Gräsödagen.

Ca 200 personer kom för att titta på starten

Mycket arbete med riggen

ROTECHEFSMÖTE FÖRE START

SÅ VAR ALLA PÅ VÄG UPP MOT ÖRSKÄRSSUND. DET VISADE ATT DE SOM VALT ATT SEGLA ISTÄLLET FÖR ATT RO GICK SNABBARE.

EKEBY MUSEUM

Ekebybon Sture Alm samlade under en lång tid olika föremål som användes i jordbruk och hantverk. Allt samlades på gården i Ovanby. När Sture dog 2012 så var det en ansenlig föremål som fanns på gården. 2015så bestämde sig släkten att man ville donera allt och vände sig till Ekeby Hembyggdeförening som fick möjlighet att göra ett museum i den gamla likboden vid Ekeby kyrka. Nu är museet färdigt och det invigdes på söndagen.

 

Håkan Olsson, ordförande i Ekeby Hembygde föreningen hälsade den stora skaran välkommnea till invigningen.

 

Klippningen fick prästen Magnus Wallin den stora äran att göra inför  alla Ekebybor som kommit för att vara med om händelsen.

Här visar Torvald Augustson på det mystiska föremålet. Vet du vad det är och vad användes till?

Ekeby Spelemän fortsatte att spela för de som deltog i kyrkkaffet.

 

 

 

 

 

 

 

Är du musikintresserad och mellan 12–16 år? Har du aldrig hållit på med musik innan eller spelar du redan något instrument eller i band? Det här kollot ger en bred introduktion i musikens värld, oavsett vad du har för förkunskaper och gillar för musik. Du får testa på och lära dig olika instrument och tekniker från flera genres. Du får bilda band och repa med hjälp av handledare, skriva låtar, träffa musiker och artister som delar med sig av sina kunskaper och spela live i slutet av kollot. Du behöver inte  ha spelat tidigare för att delta. Detta kollo är med övernattning

Brudkronan som skall ha försvunnit i Ramhäll

Richard Nordström

MIRAKLET I RAMHÄLL

Richard Nordström har skrivit en berättelse om Ramhäll. Det är en bok om händelser på orten. En hel del är uppdiktat, men det finns en del verklighetsbakgrund. Richard har hämtat ramen för boken från dagsboksanteckningar och brev som hans mormor Olga Wahlgren efterlämnade till Richards mamma.

-Jag har alltid haft en ”skrivklåda” jag skrev i Ludvika tidning redan när jag gick i skolan, berättade Richard för publiken på Byggdegården i Ramhäll i söndags, och jag ville bli journalist men min far tyckte inte att det var ett riktigt yrke. Så jag fick en handelsutbildning istället.    

Boken handlar om 1800-talet. Med intriger om misstänkt mord, olyckor, förslagna arbetare, en försvunnen brudkrona mm. Författaren berättade om olika delar av boken. För att inte förta allt för mycket av spänningen i boken så får läsaren läsa den själv. Boken kan köpas på Ramhälls Byggdegård eller hos richard52@hotmail.com , tel 070 574 1743